Skip to main content

Sloka 11

ТЕКСТ 11

Verš

Текст

sa vismayotphulla-vilocano hariṁ
sutaṁ vilokyānakadundubhis tadā
kṛṣṇāvatārotsava-sambhramo ’spṛśan
mudā dvijebhyo ’yutam āpluto gavām
са висмайотпхулла-вилочано хари
сута вилокйнакадундубхис тад
кшватротсава-самбхрамо ’спан
муд двиджебхйо ’йутам плуто гавм

Synonyma

Пословный перевод

saḥ — on (Vasudeva, rovněž nazývaný Ānakadundubhi); vismaya-utphulla-vilocanaḥ — s očima žasnoucíma při pohledu na půvabné zjevení Nejvyšší Osobnosti Božství; harim — Pána Hariho, Nejvyšší Osobnost Božství; sutam — jako svého syna; vilokya — pozorující; ānakadundubhiḥ — Vasudeva; tadā — tehdy; kṛṣṇa-avatāra-utsava — v rámci slavnosti u příležitosti Kṛṣṇova zjevení; sambhramaḥ — přející si uvítat Pána s velkou úctou; aspṛśat — využil příležitosti, aby rozdal; mudā — s velkou radostí; dvijebhyaḥ — brāhmaṇům; ayutam — deset tisíc; āplutaḥ — přemožený, zaplavený; gavām — krav.

са — он (Васудева, другое имя которого – Анакадундубхи); висмайа-утпхулла-вилочана — тот, чьи глаза изумлены прекрасным явлением Верховной Личности Бога; харим — Господа Хари, Верховную Личность Бога; сутам — сына; вилокйа — увидев; накадундубхи — Васудева; тад — тогда; кша-аватра-утсава — ради праздника в честь явления Кришны; самбхрама — желающий поприветствовать Господа всевозможными почестями; аспат — раздал, пользуясь случаем; муд — с ликованием; двиджебхйабрахманам; айутам — десять тысяч; плута — охваченный, переполненный; гавм — коров.

Překlad

Перевод

Když Vasudeva spatřil svého neobyčejného syna, jeho oči žasly. S transcendentální radostí uspořádal v mysli transcendentální slavnost tak, že shromáždil deset tisíc krav a rozdal je brāhmaṇům.

Когда Васудева увидел своего необыкновенного сына, его глаза округлились от изумления. Охваченный духовной радостью, он мысленно собрал десять тысяч коров и раздал их брахманам, устроив таким образом трансцендентные торжества.

Význam

Комментарий

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura analyzoval, jak Vasudeva žasl při pohledu na své neobyčejné dítě. Vasudeva se chvěl údivem, když viděl novorozené dítě tak pěkně ozdobené cennými oděvy a šperky. Ihned pochopil, že se zjevil Nejvyšší Pán, Osobnost Božství-nikoliv jako obyčejné dítě, ale ve své původní, dokonale ozdobené čtyřruké podobě. Prvním divem bylo, že se Pán nebál zjevit v Kaṁsově vězení, kde byli Vasudeva a Devakī drženi. Druhým bylo, že se zjevil z lůna Devakī, i když jako Nejvyšší Transcendence prostupuje vším. Třetím důvodem k úžasu bylo, že dítě mohlo vyjít z lůna tak pěkně ozdobené. A za čtvrté, Nejvyšší Pán byl Vasudevovým uctívaným Božstvem, a přesto se narodil jako jeho syn. Ze všech těchto důvodů byl Vasudeva transcendentálně šťastný a chtěl uspořádat slavnost, jakou kṣatriyové na oslavu narození dítěte obvykle pořádají. Jelikož byl však ve vězení, nemohl to udělat otevřeně, a proto slavnost uskutečnil v mysli. To mělo úplně stejnou hodnotu. Pokud někdo nemůže navenek sloužit Nejvyššímu Pánu, může Mu sloužit v mysli, neboť činnosti mysli jsou stejně významné jako činnosti ostatních smyslů. To se nazývá nedvojná či absolutní skutečnost (advaya-jñāna). Lidé obvykle provádějí obřady spojené s narozením dítěte. Proč by tedy takový obřad neměl vykonat Vasudeva, když se jako jeho syn zjevil Nejvyšší Pán?

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур подробно объясняет, почему Васудева так удивился, увидев своего необыкновенного сына. При виде новорожденного, облаченного в роскошные одежды и украшенного драгоценными камнями, его охватила дрожь. Он сразу понял, что это явился Верховный Господь, и не как обыкновенный ребенок, а в Своей изначальной четырехрукой форме, со всеми украшениями. Первая причина для его изумления: Господь не побоялся явиться в темнице, куда Камса заточил Васудеву и Деваки. Вторая причина: хотя Господь, Высший Дух, пронизывает Собой всё, Он появился из лона Деваки. Третья причина: ребенок родился из чрева матери, увешанный украшениями. Четвертая причина: Верховная Личность Бога, объект поклонения Васудевы, стал его сыном. Все это привело Васудеву в состояние трансцендентного ликования, и он захотел устроить торжества, которыми кшатрии обычно отмечают рождение ребенка, однако, находясь в заточении, он не мог устроить эти торжества в реальности и потому сделал это мысленно. Это было то же самое, что провести их на самом деле. Если у человека нет возможности служить Верховной Личности Бога внешними органами чувств, он может делать это мысленно, поскольку деятельность ума ничем не хуже деятельности остальных чувств. Это называется недвойственным, абсолютным состоянием (адвайа-джна). Как правило, по случаю рождения ребенка люди совершают разные обряды. Так почему же Васудеве было не совершить такой обряд, когда Сам Верховный Господь родился как его сын?