Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.30

Verš

janma karma ca viśvātmann
ajasyākartur ātmanaḥ
tiryaṅ-nṝṣiṣu yādaḥsu
tad atyanta-viḍambanam

Synonyma

janma — zrození; karma — činnosti; ca — a; viśva-ātman — ó duše vesmíru; ajasya — nezrozeného; akartuḥ — nečinného; ātmanaḥ — životní energie; tiryak — zvíře; nṛ — lidská bytost; ṛṣiṣu — v mudrcích; yādaḥsu — ve vodě; tat — to; atyanta — opravdu; viḍambanam — matoucí.

Překlad

Ó duše vesmíru, jak rozumět tomu, že pracuješ, přestože jsi nečinný, a že se rodíš, přestože jsi Sám životní silou a jsi nezrozený. Osobně sestupuješ do prostředí zvířat, lidí, mudrců a vodních živočichů. To je skutečně záhadné a matoucí.

Význam

Pánovy transcendentální zábavy jsou nejen matoucí, ale také navenek zdánlivě si odporující. Jinými slovy, pro omezenou myšlenkovou schopnost člověka jsou nepochopitelné. Pán je všeprostupující Nadduše všeho bytí, a přesto se zjevuje jako kanec mezi zvířaty, jako Rāma a Kṛṣṇa mezi lidmi, jako Nārāyaṇa mezi mudrci a jako ryba mezi vodními živočichy. A zároveň se říká, že je nezrozený a že nic Ho nenutí k žádným činnostem. Śruti mantra říká, že Nejvyšší Brahman nemusí dělat nic. Nikdo Mu není roven a nikdo není větší než On. Má nesčetné energie a vše vykonává dokonale prostřednictvím samočinně působícího poznání, síly a činorodosti. Všechna tato fakta jednoznačně dokazují, že všechny činnosti, podoby a skutky Pána jsou pro naši omezenou myšlenkovou schopnost nepochopitelné, a jelikož Pán je nepředstavitelně mocný, je pro Něho možné cokoliv. Nikdo Ho proto nemůže přesně vymezit; každý čin Pána je pro obyčejné lidi matoucí. Nelze Ho pochopit skrze védské poznání, ale snadno Ho pochopí čistí oddaní, kteří jsou s Ním v důvěrném styku. Oddaní proto vědí, že i když se zjevuje mezi zvířaty, není to ani zvíře, ani člověk, ani ṛṣi, ani ryba. Je vždy a za všech okolností Svrchovaným Pánem.