Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.32

Verš

etat saṁsūcitaṁ brahmaṁs
tāpa-traya-cikitsitam
yad īśvare bhagavati
karma brahmaṇi bhāvitam

Synonyma

etat — tolik; saṁsūcitam — učenci rozhodli; brahman — ó brāhmaṇo Vyāso; tāpa-traya — tři druhy utrpení; cikitsitam — nápravná opatření; yat — co; īśvare — svrchovaný vládce; bhagavati — Osobnosti Božství; karma — předepsané činnosti; brahmaṇi — velikému; bhāvitam — zasvětil.

Překlad

Ó brāhmaṇo Vyāsadeve, rozhodnutí učenců je, že nejúčinnější způsob, jak ukončit všechny nesnáze a strádání, je zasvětit své činnosti službě Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství (Śrī Kṛṣṇovi).

Význam

Śrī Nārada Muni se osobně přesvědčil, že nejsnadnější a nejpraktičtější způsob, jak otevřít cestu spásy a dosáhnout úlevy od všech životních strastí, je pokorně naslouchat vyprávění o transcendentálních činnostech Pána z autorizovaných zdrojů. To je jediná pomoc. Celá hmotná existence je plná strádání. Pošetilí lidé svými nicotnými mozky vynalezli mnohá opatření, jak odstranit trojí druh strádání — utrpení těla a mysli, utrpení pocházející z přírodních kalamit a utrpení způsobené jinými živými bytostmi. Celý svět se velice těžce snaží vyhnout těmto nesnázím, ale lidé si neuvědomují, že bez Pánova požehnání nemůže uspět žádný plán a žádné opatření pro dosažení vytouženého míru a klidu. Všechny snahy o uzdravení pacienta odbornou léčbou jsou bezvýznamné, pokud k tomu nedá Své svolení Pán. Chceme-li se přeplavit přes řeku nebo oceán, nepomůže nám ani dobrá loď, pokud to neschválí Pán. Je nutné jednou provždy si uvědomit, že Pán je svrchovaný a rozhodující činitel, Jehož milosti musíme zasvětit všechny své pokusy, abychom dosáhli konečného úspěchu nebo překonali všechny překážky na cestě k tomuto úspěchu. Pán je všepronikající, všemocný, vševědoucí a všudypřítomný. Nakonec jen On schvaluje všechny dobré či zlé výsledky. Musíme se tedy naučit zasvětit své činnosti milosti Pána a přijmout Ho buď jako neosobní Brahman, jako lokalizovanou Paramātmu nebo jako Nejvyšší Osobnost Božství. Nesejde na tom, čím jsme. Vše musíme zasvětit službě Pánu. Je-li někdo učencem, vědcem, filozofem, básníkem atd., měl by své vzdělání použít k tomu, aby dokázal svrchovanost Pána. Pokuste se studovat energii Pána v každé oblasti života. Nepopírejte Ho a nesnažte se být jako On nebo se stavět do Jeho postavení na základě trochy nahromaděného poznání. Je-li někdo vládcem, státníkem, bojovníkem, politikem atd., měl by se snažit ustanovit svrchovanost Pána v rámci státosprávy. Bojujte za Jeho věc jako Śrī Arjuna. Śrī Arjuna, velký bojovník, nejprve odmítal jít do boje. Když ho však Pán přesvědčil o nutnosti bojovat, změnil svůj postoj a bojoval za věc Pána. Podobně je-li někdo podnikatelem, průmyslníkem, zemědělcem atd., měl by investovat své těžce vydělané peníze ve prospěch Pána. Mějte vždy na paměti, že nahromaděné peníze jsou bohatstvím Pána. Bohatství se považuje za bohyni štěstí (Lakṣmī) a Pán je Nārāyaṇa neboli manžel Lakṣmī. Snažte se zaměstnat Lakṣmī ve službě Pánu Nārāyaṇovi a buďte šťastní. To je způsob, jak realizovat Pána ve všech oblastech života. Naprosto nejlepší je samozřejmě zanechat všech hmotných činností a zcela se zaměstnat poslechem o transcendentálních zábavách Pána. Pokud se však tato možnost nenaskýtá, pak bychom se měli pokusit zasvětit službě Pánu vše, k čemu máme svůj zvláštní poměr. To je cesta míru a blahobytu. V této sloce je také důležité slovo saṁsūcitam. Nesmíme si ani na okamžik myslet, že Nāradova realizace byla pouze nějakou dětinskou představou. To v žádném případě. Jedná se o realizaci, které dosahují zkušení a vzdělaní učenci. To je skutečný význam slova saṁsūcitam.