Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.57

Verš

prabhu kahe, — “paḍa śloka sādhyera nirṇaya”
rāya kahe, — “sva-dharmācaraṇe viṣṇu-bhakti haya”

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; paḍa — přednes; śloka — verš ze zjevených písem; sādhyera — cíle života; nirṇaya — určení; rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; sva-dharma-ācaraṇe — plněním své vlastní předepsané povinnosti; viṣṇu-bhakti — oddaná služba Pánu Viṣṇuovi; haya — je.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Rāmānandovi Rāyovi nakázal: „Přednes nějaký verš ze zjevených písem pojednávající o konečném cíli života.“

Význam

Rāmānanda odpověděl: „Pokud člověk koná předepsané povinnosti odpovídající jeho společenskému postavení, probudí své původní vědomí Kṛṣṇy.“

V této souvislosti uvádí Śrī Rāmānujācārya v knize Vedārtha-saṅgraha, že oddaná služba je živé bytosti přirozeně velmi drahá. A nejen to, je cílem života. Tato oddaná služba je nejvyšším poznáním neboli vědomím Kṛṣṇy a přináší odpoutanost od všech hmotných činností. Ve svém transcendentálním postavení je živá bytost schopná dokonale uznat svrchovanost služby Nejvyššímu Pánu. Oddaní dosáhnou Nejvyššího Pána jedině oddanou službou. S tímto poznáním se člověk zaměstná plněním své předepsané povinnosti, a tomu se říká bhakti-yoga. Pomocí bhakti-yogy je možné se povznést na úroveň čisté oddané služby.

Velký světec Parāśara Muni, otec Śrīly Vyāsadevy, zvláště zdůrazňoval, že oddaná služba Pánu může být v lidské společnosti probuzena konáním povinností v souladu s řádem varṇāśramy. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zavedl varṇāśrama-dharmu, aby dal lidským bytostem možnost vrátit se domů, zpátky k Bohu. Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Śrī Kṛṣṇa, který je v Bhagavad-gītě nazván Puruṣottamou, největší ze všech osobností, osobně přišel a prohlásil, že řád varṇāśrama-dharmy zavedl On. V Bhagavad-gītě (4.13) je řečeno:

cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ
guṇa-karma-vibhāgaśaḥ
tasya kartāram api māṁ
viddhy akartāram avyayam

Jinde v Bhagavad-gītě (18.45–46) Pán říká:

sve sve karmaṇy abhirataḥ
saṁsiddhiṁ labhate naraḥ
sva-karma-nirataḥ siddhiṁ
yathā vindati tac chṛṇu
yataḥ pravṛttir bhūtānāṁyena sarvam idaṁ tatam
sva-karmaṇā tam abhyarcya
siddhiṁ vindati mānavaḥ

Lidská společnost by měla být rozdělena do čtyř skupin – brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra – a každý by měl vždy konat povinnosti náležející jeho postavení. Pán říká, že ti, kdo plní své příslušné povinnosti, mohou dosáhnout dokonalosti jednoduše tím, že budou při jejich konání s láskou oddaně sloužit Pánu. Novodobý ideál beztřídní společnosti může skutečně zavést jedině hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Nechť se lidé věnují svým předepsaným povinnostem a své zisky věnují na službu Pánu. Stručně řečeno, člověk může dosáhnout dokonalosti života tím, že bude konat své povinnosti, co se týče zaměstnání, a výsledky bude využívat ke službě Pánu. To potvrzují velké osobnosti, jako je Bodhāyana, Taṅka, Dramiḍa, Guhadeva, Kapardi a Bhāruci, a totéž potvrzuje Vedānta-sūtra.