Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.216

Verš

premaiva gopa-rāmāṇāṁ
kāma ity agamat prathām
ity uddhavādayo ’py etaṁ
vāñchanti bhagavat-priyāḥ

Synonyma

premā — láska k Bohu; eva — jistě; gopa-rāmāṇām — všech gopī; kāmaḥ — chtíč; iti — takto; agamat — stal se běžným; prathām — postup; iti — tak; uddhava-ādayaḥ — všichni oddaní, v čele s Uddhavou; api — zajisté; etam — tento druh chování; vāñchanti — přejí si; bhagavat-priyāḥ — ti, kdo jsou nesmírně drazí Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„,I když jsou vztahy gopī ke Kṛṣṇovi na úrovni čisté lásky k Bohu, jsou někdy považovány za chtíč. Protože jsou však naprosto duchovní, Uddhava a všichni ostatní Pánovi drazí oddaní se jich chtějí zúčastnit.̀“

Význam

Toto je citát z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.285).