Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.114

Verš

ataeva svarūpa āge kare parīkṣaṇa
śuddha haya yadi, prabhure karā’na śravaṇa

Synonyma

ataeva — proto; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; āge — nejdříve; kare — provádí; parīkṣaṇa — prozkoumání; śuddha — čisté; haya — je; yadi — jestliže; prabhure — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; karā'na — umožní; śravaṇa — vyslechnutí.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī pravidelně zkoumal veškerou literaturu, aby zjistil, zda jsou její závěry správné. Teprve potom dovolil, aby ji slyšel Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že to, co je na překážku oddané službě, je třeba chápat jako nečisté. Čistí oddaní Pána nečisté zásady nepřijímají. Nečistí oddaní však přijímají rasābhāsu neboli překrývání či protichůdnost nálad a další zásady, které jsou v rozporu s cestou bhakti. Následovníky těchto nečistých zásad není možné nikdy uznat za čisté oddané. Je mnoho skupin, které rasābhāsu následují a jejichž členové někdy sklízejí obdiv obyčejných lidí. Avšak ty, kdo přijímají závěry rasābhāsy a bhakti-siddhānta-viruddhy, nelze nikdy uznat za oddané Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī nikdy takové stoupence neuznal za Gauḍīya-vaiṣṇavy a ani jim nedovolil se s Nejvyšším Pánem, Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, setkat.