Skip to main content

KAPITOLA DESÁTÁ

Pánův návrat do Džagannáth Purí

Zatímco Śrī Caitanya Mahāprabhu putoval po jižní Indii, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya vedl mnoho rozhovorů s králem Pratāparudrou. Mahārāja Pratāparudra Bhaṭṭācāryu požádal, aby mu zařídil rozhovor s Pánem, a Bhaṭṭācārya ho ujistil, že se o to pokusí, jakmile se Caitanya Mahāprabhu vrátí z jižní Indie. Po návratu ze své jihoindické pouti do Džagannáth Purí Pán bydlel v domě Kāśīho Miśry. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya představil Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi po Jeho návratu mnoho vaiṣṇavů. Otec Rāmānandy Rāye, Bhavānanda Rāya, nabídl Pánu ke službě svého dalšího syna, Vāṇīnātha Paṭṭanāyaku. Śrī Caitanya Mahāprabhu své společníky seznámil s tím, jak byl Kṛṣṇadāsa znečištěn Bhaṭṭathāriji, a navrhl, aby odešel. Nityānanda Prabhu poslal Kṛṣṇadāse do Bengálska, aby oddaným v Navadvípu řekl o návratu Pána do Džagannáth Purí. Všichni oddaní z Navadvípu se začali připravovat na cestu do Džagannáth Purí. Tehdy pobýval v Navadvípu Paramānanda Purī, a ten se ihned poté, co se dozvěděl o Pánově návratu, vydal v doprovodu brāhmaṇy Kamalākānty do Džagannáth Purí. Puruṣottama Bhaṭṭācārya byl obyvatelem Navadvípu a studoval ve Váránasí. Stav odříkání obdržel od Caitanyānandy, ale přijal jméno Svarūpa. Tak přišel k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Govinda, žák Śrī Īśvary Purīho, šel po odchodu svého duchovního mistra na jeho pokyn za Caitanyou Mahāprabhuem, aby Mu sloužil. Brahmānandu Bhāratīho Śrī Caitanya Mahāprabhu také uctivě přijal vzhledem k jeho vztahu s Keśavou Bhāratīm. Po příchodu do Džagannáth Purí mu bylo doporučeno, aby se vzdal oblečení z jelení kůže, které nosil. Když Brahmānanda Śrī Caitanyu Mahāprabhua správně pochopil, přijal Ho jako samotného Kṛṣṇu. Když však Sārvabhauma Bhaṭṭācārya oslovil Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako Kṛṣṇu, Pán okamžitě protestoval. Mezitím za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem přišel i Kāśīśvara Gosvāmī. V této kapitole přicházejí Caitanyu Mahāprabhua navštívit oddaní z mnoha různých oblastí a jsou jako řeky, které z mnoha míst nakonec přitékají do moře.

Verš

taṁ vande gaura-jaladaṁ
svasya yo darśanāmṛtaiḥ
vicchedāvagraha-mlāna-
bhakta-śasyāny ajīvayat

Synonyma

tam — Jemu; vande — s úctou se klaním; gaura — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jala-dam — dešťový mrak; svasya — sebe; yaḥ — ten, který; darśana-amṛtaiḥ — nektarem ukázání; viccheda — kvůli odloučení; avagraha — nedostatek deště; mlāna — mrzuté, vyschlé; bhakta — oddané; śasyāni — obilí; ajīvayat — zachránil.

Překlad

S úctou se klaním Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi přirovnávanému k mraku, jenž dává vodu obilným polím, která jsou jako oddaní trpící nedostatkem deště. Odloučení od Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua je jako sucho, ale když se Pán vrátí, Jeho přítomnost působí jako déšť nektaru padající na veškeré obilí, které je tak zachráněno před uhynutím.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Všechna sláva Pánu Śrī Caitanyovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána Caitanyi!

Verš

pūrve yabe mahāprabhu calilā dakṣiṇe
pratāparudra rājā tabe bolāila sārvabhaume

Synonyma

pūrve — dříve; yabe — když; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā — odešel; dakṣiṇe — na svou pouť po jižní Indii; pratāparudra — Pratāparudra; rājā — král; tabe — tehdy; bolāila — zavolal; sārvabhaume — Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu.

Překlad

Po odchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua na pouť po jižní Indii zavolal král Pratāparudra do svého paláce Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu.

Verš

vasite āsana dila kari’ namaskāre
mahāprabhura vārtā tabe puchila tāṅhāre

Synonyma

vasite — k sezení; āsana — sedátko; dila — nabídl; kari' — skládající; namaskāre — poklony; mahāprabhura — o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; vārtā — novinky; tabe — tehdy; puchila — ptal se; tāṅhāre — ho.

Překlad

Když se setkali, král nabídl Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi s veškerou úctou místo na sezení a ptal se na novinky o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

śunilāṅa tomāra ghare eka mahāśaya
gauḍa ha-ite āilā, teṅho mahā-kṛpāmaya

Synonyma

śunilāṅa — slyšel jsem; tomāra — tvém; ghare — v domě; eka — jedna; mahāśaya — velká osobnost; gauḍa ha-ite — z Bengálska; āilā — přišla; teṅho — On; mahā-kṛpā-maya — velice milostivý.

Překlad

Král Bhaṭṭācāryovi řekl: „Slyšel jsem, že sem z Bengálska přišla nějaká velká osobnost a že bydlí ve tvém domě. Slyšel jsem také, že je nesmírně milostivý.“

Verš

tomāre bahu kṛpā kailā, kahe sarva-jana
kṛpā kari’ karāha more tāṅhāra darśana

Synonyma

tomāre — tobě; bahu kṛpā — velkou milost; kailā — projevil; kahe — říká; sarva-jana — každý; kṛpā kari' — buď milostivý a; karāha — zařiď; more — pro mne; tāṅhāra — s Ním; darśana — rozhovor.

Překlad

„Prý ti tato velká osobnost prokázala neobyčejnou přízeň. To jsem slyšel od mnoha různých lidí. Nyní ke mně buď milostivý a prokaž mi laskavost tím, že mi s Ním zařídíš rozhovor.“

Verš

bhaṭṭa kahe, — ye śunilā saba satya haya
tāṅra darśana tomāra ghaṭana nā haya

Synonyma

bhaṭṭa kahe — Bhaṭṭācārya odpověděl; ye — co; śunilā — jsi slyšel; saba — vše; satya — pravda; haya — je; tāṅra darśana — setkání s Ním; tomāra — tvoje; ghaṭana — událost; haya — není.

Překlad

Bhaṭṭācārya odpověděl: „Vše, co jsi slyšel, je pravda, ale co se týče rozhovoru, to půjde zařídit velice těžko.“

Verš

virakta sannyāsī teṅho rahena nirjane
svapneha nā karena teṅho rāja-daraśane

Synonyma

virakta — odpoutaný; sannyāsī — ve stavu odříkání; teṅho — On; rahena — zdržuje se; nirjane — v ústraní; svapneha — ani ve snech; — ne; karena — činí; teṅho — On; rāja-daraśane — rozhovor s králem.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu je totiž ve stavu odříkání a je naprosto odpoutaný od světských záležitostí. Zdržuje se v ústraní a ani ve snu by nepromluvil s králem.“

Verš

tathāpi prakāre tomā karāitāma daraśana
samprati karilā teṅho dakṣiṇa gamana

Synonyma

tathāpi — přesto; prakāre — nějak; tomā — tobě; karāitāma — bych zařídil; daraśana — rozhovor; samprati — nepříliš dávno; karilā — učinil; teṅho — On; dakṣiṇa — na jih Indie; gamana — odchod.

Překlad

„I přesto bych se ti však pokusil ten rozhovor domluvit, kdyby ovšem před nedávnem neodešel do jižní Indie.“

Verš

rājā kahe, — jagannātha chāḍi’ kene gelā
bhaṭṭa kahe, — mahāntera ei eka līlā

Synonyma

rājā kahe — král řekl; jagannātha chāḍi' — opouštějící sídlo Pána Jagannātha; kene gelā — proč odešel; bhaṭṭa kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odvětil; mahāntera — velké osobnosti; ei — toto; eka — jedna; līlā — zábava.

Překlad

Král se zeptal: „Proč opustil Džagannáth Purí?“

Význam

Bhaṭṭācārya odpověděl: „Takové jsou zábavy velké osobnosti.“

Verš

tīrtha pavitra karite kare tīrtha-bhramaṇa
sei chale nistāraye sāṁsārika jana

Synonyma

tīrtha — svatá poutní místa; pavitra karite — očistit; kare — činí; tīrtha-bhramaṇa — cestu na poutní místa; sei chale — pod touto záminkou; nistāraye — osvobozuje; sāṁsārika — podmíněné; jana — duše.

Překlad

„Velcí světci chodí na svatá poutní místa, aby je očistili. To je důvod, proč Caitanya Mahāprabhu navštěvuje mnohé tīrthy a osvobozuje velké množství podmíněných duší.“

Verš

bhavad-vidhā bhāgavatās
tīrthī-bhūtāḥ svayaṁ vibho
tīrthī-kurvanti tīrthāni
svāntaḥ-sthena gadā-bhṛtā

Synonyma

bhavat — ty, vážený; vidhāḥ — jako; bhāgavatāḥ — oddaní; tīrthī — jako svatá poutní místa; bhūtāḥ — jsou; svayam — sami; vibho — ó všemocný; tīrthī-kurvanti — činí svatá poutní místa; tīrthāni — svatá místa; sva-antaḥ-sthena — v jejich srdci sídlící; gadā-bhṛtā — Osobností Božství.

Překlad

„,Světci tvé velikosti jsou sami o sobě poutními místy. Díky své čistotě jsou neustálými společníky Pána, a proto mohou očistit dokonce i poutní místa.̀“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.13.10), pronesený Mahārājem Yudhiṣṭhirem k Vidurovi, je citován také v Ādi-līle (1.63).

Verš

vaiṣṇavera ei haya eka svabhāva niścala
teṅho jīva nahena, hana svatantra īśvara

Synonyma

vaiṣṇavera — vznešeného oddaného; ei — toto; haya — je; eka — jeden; svabhāva — povaha; niścala — neochvějný; teṅho — On; jīva — podmíněná duše; nahena — není; hana — je; svatantra — nezávislý; īśvara — vládce.

Překlad

„Vaiṣṇava putuje na svatá poutní místa, aby je očistil a osvobodil pokleslé podmíněné duše. To je jedna z povinností vaiṣṇavy. Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti není obyčejná živá bytost, ale samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Je tedy zcela nezávislým vládcem, a přesto ve své roli oddaného jedná jako oddaný.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že na svatých místech trvale bydlí mnoho lidí, kteří nejsou přísní v dodržování usměrňujících zásad pro život na svatých místech. Pro nápravu těchto lidí musí tato místa navštěvovat vznešení oddaní. To je poslání vaiṣṇavy. Vaiṣṇava je nešťastný, když vidí, jak jsou druzí zapletení v hmotném životě. Śrī Caitanya Mahāprabhu učil těmto vaiṣṇavským činnostem i přesto, že je uctívaným Božstvem všech vaiṣṇavů, úplným a nezávislým Nejvyšším Pánem, Osobností Božství. Je pūrṇaḥ śuddho nitya-muktaḥ – úplný, ničím neznečištěný a věčně osvobozený. Je sanātana, protože nemá začátek ani konec.

Verš

rājā kahe, — tāṅre tumi yāite kene dile
pāya paḍi’ yatna kari’ kene nā rākhile

Synonyma

rājā kahe — král řekl; tāṅre — Jemu; tumi — ty; yāite — jít; kene — proč; dile — dovolil jsi; pāya — u Jeho lotosových nohou; paḍi' — padající; yatna kari' — veliké úsilí; kene — proč; — ne; rākhile — udržel jsi.

Překlad

Když to král slyšel, odpověděl: „Proč jsi Mu dovolil odejít? Proč jsi nepadl k Jeho lotosovým nohám a nezadržel Ho?“

Verš

bhaṭṭācārya kahe, — teṅho svayaṁ īśvara svatantra
sākṣāt śrī-kṛṣṇa, teṅho nahe para-tantra

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl; teṅho — On; svayam — osobně; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; svatantra — nezávislý; sākṣāt — přímo; śrī-kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; teṅho — On; nahe — není; para-tantra — závislý na komkoliv jiném.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl: „Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a je zcela nezávislý. Protože je samotný Kṛṣṇa, na nikom nezávisí.“

Verš

tathāpi rākhite tāṅre bahu yatna kailuṅ
īśvarera svatantra icchā, rākhite nāriluṅ

Synonyma

tathāpi — přesto; rākhite — udržet; tāṅre — Jeho; bahu — různé; yatna — snahy; kailuṅ — učinil jsem; īśvarera — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; svatantra — nezávislého; icchā — touha; rākhite — udržet; nāriluṅ — nebyl jsem schopen.

Překlad

„Přesto jsem se Ho zde ze všech sil snažil udržet, ale protože je Nejvyšší Osobnost Božství a zcela nezávislý, nebyl jsem úspěšný.“

Verš

rājā kahe, — bhaṭṭa tumi vijña-śiromaṇi
tumi tāṅre ‘kṛṣṇa’ kaha, tāte satya māni

Synonyma

rājā kahe — král řekl; bhaṭṭa — Sārvabhaumo Bhaṭṭācāryo; tumi — ty; vijña-śiromaṇi — nejzkušenější ze vzdělaných učenců; tumi — ty; tāṅre — Jeho; kṛṣṇa kaha — oslovuješ jako Kṛṣṇu; tāte — tvůj výrok; satya māni — přijímám jako pravdu.

Překlad

Král řekl: „Bhaṭṭācāryo, jsi ta nejvzdělanější a nejzkušenější osoba, kterou znám. Pokud tedy oslovuješ Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako Pána Kṛṣṇu, přijímám to jako pravdu.“

Význam

Toto je způsob, jak dělat pokrok v duchovní vědě. Aby měl člověk cestu duchovního pokroku volnou, musí přijmout slova ācāryi, pravého duchovního mistra. To je tajemství úspěchu. Naším vůdcem se však musí stát duchovní mistr, který je opravdu ryzím oddaným, nekompromisně a bez odchylky následujícím pokyny předchozího ācāryi. Žák musí přijmout vše, co duchovní mistr řekne. Jedině tehdy je úspěch zaručen. To je védský postup.

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl brāhmaṇa a seberealizovaná duše, kdežto Pratāparudra byl kṣatriya. Kṣatriyští králové se vždy věrně řídili radami učených brāhmaṇů a svatých osob a tak vládli své zemi. Vaiśyové se zase řídili příkazy krále a śūdrové sloužili třem vyšším třídám. Brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové a śūdrové tak spolupracovali a vykonávali své příslušné povinnosti. Výsledkem byla poklidná společnost a lidé mohli plnit své povinnosti ohledně rozvoje vědomí Kṛṣṇy. Tak byli v tomto životě šťastní a schopní vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Verš

punarapi ihāṅ tāṅra haile āgamana
eka-bāra dekhi’ kari saphala nayana

Synonyma

punar-api — znovu; ihāṅ — zde; tāṅra — Jeho; haile — až bude; āgamana — příchod; eka-bāra — jednou; dekhi' — vidící; kari — učiním; sa-phala — úspěšné; nayana — mé oči.

Překlad

„Až se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátí, chci Ho alespoň jednou spatřit a tak učinit svůj zrak dokonalým.“

Verš

bhaṭṭācārya kahe, — teṅho āsibe alpa-kāle
rahite tāṅre eka sthāna cāhiye virale

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl; teṅho — On; āsibe — přijde; alpa-kāle — velice brzy; rahite — držet; tāṅre — Jeho; eka — jedno; sthāna — místo; cāhiye — chci; virale — odlehlé.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl: „Jeho Svatost Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se vrátí velice brzy. Chtěl bych pro Něho mít připravené hezké a klidné místo v ústraní.“

Verš

ṭhākurera nikaṭa, āra ha-ibe nirjane
e-mata nirṇaya kari’ deha’ eka sthāne

Synonyma

ṭhākurera nikaṭa — nedaleko sídla Pána Jagannātha; āra — také; ha-ibe — musí být; nirjane — osamocené; e-mata — takto; nirṇaya kari' — pečlivě zvaž a; deha' — prosím dej; eka sthāne — jedno místo.

Překlad

„Sídlo Pána Caitanyi by mělo být osamocené a zároveň blízko chrámu Pána Jagannātha. Zvaž prosím tento plán a dej mi pro Něho nějaké hezké místo.“

Verš

rājā kahe, — aiche kāśī-miśrera bhavana
ṭhākurera nikaṭa, haya parama nirjana

Synonyma

rājā kahe — král odpověděl; aiche — přesně takový; kāśī-miśrera bhavana — dům Kāśīho Miśry; ṭhākurera nikaṭa — nedaleko Pána Jagannātha; haya — je; parama — velmi; nirjana — odlehlý.

Překlad

Král odpověděl: „Dům Kāśīho Miśry je přesně to, co potřebuješ. Je blízko chrámu, v ústraní a je tam ticho a klid.“

Verš

eta kahi’ rājā rahe utkaṇṭhita hañā
bhaṭṭācārya kāśī-miśre kahila āsiyā

Synonyma

eta kahi' — když to řekl; rājā — král; rahe — zůstal; utkaṇṭhita — velmi dychtivý; hañā — jenž byl; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kāśī-miśre — Kāśīmu Miśrovi; kahila — řekl; āsiyā — poté, co přišel.

Překlad

Po této rozmluvě začal král velmi dychtit, aby se Pán vrátil. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya šel Kāśīmu Miśrovi vyřídit královo přání.

Verš

kāśī-miśra kahe, — āmi baḍa bhāgyavān
mora gṛhe ‘prabhu-pādera’ habe avasthāna

Synonyma

kāśī-miśra kahe — Kāśī Miśra řekl; āmi — já; baḍa — velmi; bhāgyavān — požehnaný; mora gṛhe — v mém domě; prabhu-pādera — Pána prabhuů; habe — bude; avasthāna — pobyt.

Překlad

Kāśī Miśra si plán vyslechl a řekl: „Mám velké štěstí, že v mém domě bude bydlet Śrī Caitanya Mahāprabhu, Pán všech prabhuů.“

Význam

V tomto verši je důležité slovo prabhupāda označující Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda k tomu říká: „Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, a všichni Jeho služebníci Ho oslovují jako Prabhupádu. To znamená, že je mnoho prabhuů, kteří přijímají útočiště u Jeho lotosových nohou.“ Čistý vaiṣṇava je oslovován jako prabhu a toto oslovení je etiketou používanou mezi vaiṣṇavy. Pokud mnoho prabhuů přijímá útočiště u lotosových nohou jiného prabhua, dostane titul Prabhupāda. Śrī Nityānanda Prabhu a Śrī Advaita Prabhu jsou také oslovováni jako Prabhupāda. Śrī Caitanya Mahāprabhu, Śrī Advaita Prabhu a Śrī Nityānanda Prabhu jsou viṣṇu-tattva, Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Viṣṇu. Všechny živé bytosti se proto nacházejí u Jejich lotosových nohou. Pán Viṣṇu je věčný Pán všech a představitel Pána Viṣṇua je Pánův důvěrný služebník. Taková osoba jedná jako duchovní mistr začínajících vaiṣṇavů, a proto je duchovní mistr hodný stejné úcty jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya neboli samotný Pán Viṣṇu. Z tohoto důvodu je duchovní mistr oslovován Oṁ Viṣṇupāda nebo Prabhupāda. Ācārya, duchovní mistr, je obvykle ostatními ctěn jako Śrīpāda a zasvěcení vaiṣṇavové jsou oslovováni Prabhu. Prabhu, Prabhupāda a Viṣṇupāda jsou popsáni ve zjevených písmech, jako je Śrīmad-Bhāgavatam, Caitanya-caritāmṛta a Caitanya-bhāgavata. Tato písma v tomto směru přinášejí důkazy, které ryzí oddaní přijímají.

Prākṛta-sahajiyové nejsou hodni ani toho, aby byli nazýváni vaiṣṇavy. Myslí si, že titulem Prabhupāda mohou být nazýváni jedině kastovní gosvāmī. Tito nevědomí sahajiyové si říkají vaiṣṇava-dāsa-anudāsa, což znamená služebník služebníka vaiṣṇavů. Staví se však proti oslovování čistého vaiṣṇavy titulem Prabhupāda. Jinými slovy závidí pravému duchovnímu mistrovi, který je oslovován jako Prabhupāda, a tím, že pravého duchovního mistra považují za obyčejnou lidskou bytost nebo za příslušníka určité kasty, se dopouštějí přestupků. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tyto sahajiyi popisuje jako nanejvýš nešťastné. Kvůli svým mylným představám padají do pekelných podmínek.

Verš

ei-mata puruṣottama-vāsī yata jana
prabhuke milite sabāra utkaṇṭhita mana

Synonyma

ei-mata — takto; puruṣottama-vāsī — obyvatelé Džagannáth Purí; yata — všichni; jana — lidé; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; milite — setkat se; sabāra — každého; utkaṇṭhita — dychtivá; mana — mysl.

Překlad

Všichni obyvatelé Džagannáth Purí, kterému se také říká Purušóttama, dychtivě toužili opět vidět Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

sarva-lokera utkaṇṭhā yabe atyanta bāḍila
mahāprabhu dakṣiṇa haite tabahi āila

Synonyma

sarva-lokera — všech lidí; utkaṇṭhā — dychtivost; yabe — když; atyanta — velice; bāḍila — zvětšila se; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dakṣiṇa haite — z jižní Indie; tabahi — právě tehdy; āila — vrátil se.

Překlad

Když dychtivá touha všech obyvatel Džagannáth Purí setkat se znovu s Pánem dosáhla vrcholu, Pán se vrátil z jižní Indie.

Verš

śuni’ ānandita haila sabākāra mana
sabe āsi’ sārvabhaume kaila nivedana

Synonyma

śuni' — když slyšeli; ānandita — šťastné; haila — byly; sabākāra — všech; mana — mysli; sabe āsi' — každý přišel a; sārvabhaume — k Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; kaila — vznesl; nivedana — žádost.

Překlad

Jakmile se lidé doslechli o Pánově příchodu, měli velkou radost. Vydali se všichni za Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou a promluvili k němu.

Verš

prabhura sahita āmā-sabāra karāha milana
tomāra prasāde pāi prabhura caraṇa

Synonyma

prabhura sahita — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āmā-sabāra — nás všech; karāha — zařiď; milana — setkání; tomāra — tvou; prasāde — milostí; pāi — získáme; prabhura caraṇa — Pánovy lotosové nohy.

Překlad

„Zařiď nám prosím setkání se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Jedině tvou milostí můžeme získat útočiště u Pánových lotosových nohou.“

Verš

bhaṭṭācārya kahe, — kāli kāśī-miśrera ghare
prabhu yāibena, tāhāṅ milāba sabāre

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Bhaṭṭācārya odpověděl; kāli — zítra; kāśī-miśrera ghare — do domu Kāśīho Miśry; prabhu — Pán; yāibena — půjde; tāhāṅ — tam; milāba sabāre — zařídím vám všem setkání.

Překlad

Bhaṭṭācārya lidem odpověděl: „Zítra bude Pán v domě Kāśīho Miśry. Postarám se, abyste se s Ním všichni setkali.“

Verš

āra dina mahāprabhu bhaṭṭācāryera saṅge
jagannātha daraśana kaila mahā-raṅge

Synonyma

āra dina — dalšího dne; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhaṭṭācāryera saṅge — se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; jagannātha — Pána Jagannātha; daraśana — návštěvu chrámu; kaila — učinil; mahā-raṅge — s velkým nadšením.

Překlad

Dalšího dne Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel a s velkým nadšením šel se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou navštívit chrám Pána Jagannātha.

Verš

mahā-prasāda diyā tāhāṅ mililā sevaka-gaṇa
mahāprabhu sabākāre kaila āliṅgana

Synonyma

mahā-prasāda — zbytky jídla Pána Jagannātha; diyā — dávající; tāhāṅ — tam; mililā — setkali se; sevaka-gaṇa — služebníci Pána Jagannātha; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabākāre — všem; kaila — učinil; āliṅgana — objetí.

Překlad

Všichni služebníci Pána Jagannātha dali Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi zbytky Pánova jídla a Caitanya Mahāprabhu je na oplátku všechny objal.

Verš

darśana kari’ mahāprabhu calilā bāhire
bhaṭṭācārya ānila tāṅre kāśī-miśra-ghare

Synonyma

darśana kari' — když zhlédl Pána Jagannātha; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā — odešel; bāhire — ven; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; ānila — odvedl; tāṅre — Jeho; kāśī-miśra-ghare — do domu Kāśīho Miśry.

Překlad

Po zhlédnutí Pána Jagannātha pak Śrī Caitanya Mahāprabhu opustil chrám. Bhaṭṭācārya Ho potom odvedl do domu Kāśīho Miśry.

Verš

kāśī-miśra āsi’ paḍila prabhura caraṇe
gṛha-sahita ātmā tāṅre kaila nivedane

Synonyma

kāśī-miśra — Kāśī Miśra; āsi' — když přišel; paḍila — padl; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe — u lotosových nohou; gṛha-sahita — se svým domem; ātmā — vlastním já; tāṅre — Jemu; kaila — učinil; nivedane — odevzdání se.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do jeho domu, Kāśī Miśra okamžitě padl u Jeho lotosových nohou a odevzdal se Mu i s veškerým svým majetkem.

Verš

prabhu catur-bhuja-mūrti tāṅre dekhāila
ātmasāt kari’ tāre āliṅgana kaila

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; catur-bhuja-mūrti — čtyřrukou podobu; tāṅre — jemu; dekhāila — ukázal; ātmasāt kari' — přijímající; tāre — ho; āliṅgana kaila — objal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tehdy Kāśīmu Miśrovi ukázal svou čtyřrukou podobu a poté ho objal, čímž ho přijal do své služby.

Verš

tabe mahāprabhu tāhāṅ vasilā āsane
caudike vasilā nityānandādi bhakta-gaṇe

Synonyma

tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāhāṅ — tam; vasilā — usedl; āsane — na své sedátko; cau-dike — na čtyřech stranách; vasilā — usedli; nityānanda-ādi — v čele s Pánem Nityānandou; bhakta-gaṇe — všichni oddaní.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se posadil na připravené sedátko a všichni ostatní oddaní, v čele s Pánem Nityānandou Prabhuem, si sedli kolem Něho.

Verš

sukhī hailā dekhi’ prabhu vāsāra saṁsthāna
yei vāsāya haya prabhura sarva-samādhāna

Synonyma

sukhī hailā — měl velkou radost; dekhi' — když viděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vāsāra — obytných prostor; saṁsthāna — stav; yei vāsāya — na kterém místě; haya — je; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sarva-samādhāna — zajištění všeho nezbytného.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl velkou radost, když viděl prostory, kde bude bydlet, vybavené vším potřebným.

Verš

sārvabhauma kahe, — prabhu, yogya tomāra vāsā
tumi aṅgīkāra kara, — kāśī-miśrera āśā

Synonyma

sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahe — pravil; prabhu — můj drahý Pane; yogya — vhodné; tomāra — Tvoje; vāsā — obytné místnosti; tumi — Ty; aṅgīkāra kara — přijmi; kāśī-miśrera āśā — naděje Kāśīho Miśry.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Toto místo je přesně pro Tebe. Prosím přijmi je. Kāśī Miśra doufá, že neodmítneš.“

Verš

prabhu kahe, — ei deha tomā-sabākāra
yei tumi kaha, sei sammata āmāra

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; ei deha — toto tělo; tomā-sabākāra — patří vám všem; yei — cokoliv; tumi — ty; kaha — říkáš; sei — to; sammata āmāra — přijmu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Mé tělo patří vám všem, proto souhlasím se vším, co řekneš.“

Verš

tabe sārvabhauma prabhura dakṣiṇa-pārśve vasi’
milāite lāgilā saba puruṣottama-vāsī

Synonyma

tabe — potom; sārvabhauma — Sārvabhauma; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dakṣiṇa-pārśve — po pravém boku; vasi' — když usedl; milāite — představovat; lāgilā — začal; saba — všechny; puruṣottama-vāsī — obyvatele Purušóttamy (Džagannáth Purí).

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya potom usedl po Pánově pravici a začal představovat všechny obyvatele Purušóttamy, Džagannáth Purí.

Verš

ei saba loka, prabhu, vaise nīlācale
utkaṇṭhita hañāche sabe tomā milibāre

Synonyma

ei saba loka — všichni tito lidé; prabhu — můj Pane; vaise — sídlí; nīlācale — v Džagannáth Purí; utkaṇṭhita hañāche — velmi dychtili; sabe — všichni; tomā — Tebe; milibāre — potkat.

Překlad

Bhaṭṭācārya řekl: „Můj drahý Pane, všichni tito lidé žijí v Níláčale, Džagannáth Purí, a velmi dychtili se s Tebou setkat.“

Verš

tṛṣita cātaka yaiche kare hāhākāra
taiche ei saba, — sabe kara aṅgīkāra

Synonyma

tṛṣita — žíznivý; cātaka — pták cātaka; yaiche — tak jako; kare — vydává; hāhā-kāra — volání vyjadřující zklamání; taiche — podobně; ei saba — tito všichni; sabe — všechny; kara aṅgīkāra — prosím přijmi.

Překlad

„Ve Tvé nepřítomnosti všichni tito lidé naříkali zklamáním jako žízniví ptáci cātaka. Prosím přijmi je.“

Verš

jagannātha-sevaka ei, nāma — janārdana
anavasare kare prabhura śrī-aṅga-sevana

Synonyma

jagannātha-sevaka — služebník Pána Śrī Jagannātha; ei — tento; nāma — jménem; janārdana — Janārdana; anavasare — při obnovování; kare — prokazuje; prabhura — Pánovu; śrī-aṅga — transcendentálnímu tělu; sevana — službu.

Překlad

Śrī Sārvabhauma Bhaṭṭācārya jako prvního představil Janārdana. Řekl: „Zde je Janārdana, služebník Pána Jagannātha. Slouží Pánu, když přijde čas obnovit Jeho transcendentální tělo.“

Význam

Během Anavasary, po obřadu Snāna-yātrā, není Pán Jagannātha patnáct dní přítomný v chrámu, protože je renovován. To se provádí každý rok. Tehdy tuto službu dělal Janārdana, který je zde představen Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Restaurátorské práce na Pánu Jagannāthovi se nazývají Nava-yauvana, což vyjadřuje, že se Jagannāthovo Božstvo zcela omladí.

Verš

kṛṣṇadāsa-nāma ei suvarṇa-vetra-dhārī
śikhi māhāti-nāma ei likhanādhikārī

Synonyma

kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa; nāma — jménem; ei — tento; suvarṇa — zlaté; vetra-dhārī — nosič hole; śikhi māhāti — Śikhi Māhiti; nāma — jménem; ei — tento; likhana-adhikārī — pověřený prací písaře.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pokračoval: „Toto je Kṛṣṇadāsa, který nosí zlatou hůl, a toto je písař Śikhi Māhiti.“

Význam

Ten, kdo má na starost zápisy, je také nazýván deula-karaṇa-pada-prāpta karmacārī. Zejména nachází uplatnění při psaní kalendáře Mātalā-pāṅji.

Verš

pradyumna-miśra iṅha vaiṣṇava pradhāna
jagannāthera mahā-soyāra iṅha ‘dāsa’ nāma

Synonyma

pradyumna-miśra — Pradyumna Miśra; iṅha — tato osoba; vaiṣṇava pradhāna — nejpřednější ze všech vaiṣṇavů; jagannāthera — Pána Jagannātha; mahā-soyāra — velký služebník; iṅha — tento; dāsa nāma — zvaný Dāsa.

Překlad

„Toto je Pradyumna Miśra, nejpřednější ze všech vaiṣṇavů. Je velkým služebníkem Jagannātha a jmenuje se Dāsa.“

Význam

V Uríse má většina brāhmaṇů titul Dāsa. Slovo dāsa obvykle označuje osoby jiné než brāhmaṇy, ale v Uríse používají titul Dāsa brāhmaṇové. To potvrzuje Culli Bhaṭṭa. Ve skutečnosti je dāsou každý, protože každý je služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. V tomto smyslu má pravý brāhmaṇa jako první nárok na titul dāsa. V tomto případě proto není označení dāsa nemístné.

Verš

murāri māhāti iṅha — śikhi-māhātira bhāi
tomāra caraṇa vinu āra gati nāi

Synonyma

murāri māhāti — Murāri Māhiti; iṅha — toto; śikhi-māhātira — Śikhiho Māhitiho; bhāi — mladší bratr; tomāra — Tvých; caraṇa — lotosových nohou; vinu — bez; āra — jakýkoliv jiný; gati — cíl; nāi — nemá.

Překlad

„Toto je Murāri Māhiti, bratr Śikhiho Māhitiho. Nemá nic jiného než Tvé lotosové nohy.“

Verš

candaneśvara, siṁheśvara, murāri brāhmaṇa
viṣṇudāsa, — iṅha dhyāye tomāra caraṇa

Synonyma

candaneśvara — Candaneśvara; siṁheśvara — Siṁheśvara; murāri brāhmaṇabrāhmaṇa Murāri; viṣṇudāsa — Viṣṇudāsa; iṅha — ti všichni; dhyāye — meditují; tomāra — Tvých; caraṇa — o lotosových nohách.

Překlad

„Zde jsou Candaneśvara, Siṁheśvara, Murāri Brāhmaṇa a Viṣṇudāsa, neustále pohroužení v meditaci o Tvých lotosových nohou.“

Verš

prahararāja mahāpātra iṅha mahā-mati
paramānanda mahāpātra iṅhāra saṁhati

Synonyma

prahararāja — Prahararāja; mahāpātra — Mahāpātra; iṅha — toto; mahā-mati — velice inteligentní; paramānanda mahāpātra — Paramānanda Mahāpātra; iṅhāra — jeho; saṁhati — spojení.

Překlad

„Toto je Paramānanda Prahararāja, který je také známý jako Mahāpātra a je nesmírně inteligentní.“

Význam

Prahararāja je označením brāhmaṇů, kteří zastupují krále, když je prázdný trůn. V Uríse musí předtím, než je po smrti starého krále dosazen nový král, sedět na trůnu zástupce, jemuž se říká Prahararāja. Prahararāja je obvykle vybrán z rodiny kněžích blízké králi. V době Śrī Caitanyi Mahāprabhua byl Prahararājem Paramānanda Prahararāja.

Verš

e-saba vaiṣṇava — ei kṣetrera bhūṣaṇa
ekānta-bhāve cinte sabe tomāra caraṇa

Synonyma

e-saba vaiṣṇava — všichni tito čistí oddaní; ei kṣetrera — tohoto svatého místa; bhūṣaṇa — ozdoby; ekānta-bhāve — bez odchýlení; cinte — meditují; sabe — všichni; tomāra caraṇa — o Tvých lotosových nohách.

Překlad

„Všichni tito čistí oddaní jsou ozdobami Džagannáth Purí. Neustále bez odchýlení rozjímají o Tvých lotosových nohou.“

Verš

tabe sabe bhūme paḍe daṇḍavat hañā
sabā āliṅgilā prabhu prasāda kariyā

Synonyma

tabe — potom; sabe — všichni; bhūme — na zem; paḍe — padli; daṇḍa-vat — jako tyče; hañā — stávající se; sabā — všechny; āliṅgilā — objal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasāda kariyā — velice milostivý.

Překlad

Poté, co byli představeni, padli všichni na zem jako tyče. Śrī Caitanya Mahāprabhu k nim byl velice milostivý a každého z nich objal.

Verš

hena-kāle āilā tathā bhavānanda rāya
cāri-putra-saṅge paḍe mahāprabhura pāya

Synonyma

hena-kāle — tehdy; āilā — přišel; tathā — tam; bhavānanda rāya — Bhavānanda Rāya; cāri-putra-saṅge — se čtyřmi ze svých synů; paḍe — padli; mahāprabhura pāya — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Tehdy se tam objevil Bhavānanda Rāya se čtyřmi ze svých synů a ti všichni padli k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Bhavānanda Rāya měl pět synů, jednímž z nich byl vznešený Rāmānanda Rāya. Bhavānanda Rāya potkal Śrī Caitanyu Mahāprabhua poprvé po Jeho návratu z jižní Indie. Rāmānanda Rāya tehdy stále ještě sloužil ve svém vládním postavení, a proto když Bhavānanda Rāya navštívil Śrī Caitanyu Mahāprabhua, přišel se svými ostatními čtyřmi syny. Ti se jmenovali Vāṇīnātha, Gopīnātha, Kalānidhi a Sudhānidhi. Popis Bhavānandy Rāye a jeho pěti synů se nachází v Ādi-līle (10.133–34).

Verš

sārvabhauma kahe, — ei rāya bhavānanda
iṅhāra prathama putra — rāya rāmānanda

Synonyma

sārvabhauma kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya mluvil dále; ei — toto; rāya bhavānanda — Bhavānanda Rāya; iṅhāra — jeho; prathama putra — první syn; rāya rāmānanda — Rāmānanda Rāya.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pokračoval: „Toto je Bhavānanda Rāya, otec Śrī Rāmānandy Rāye. Ten je jeho prvním synem.“

Verš

tabe mahāprabhu tāṅre kaila āliṅgana
stuti kari’ kahe rāmānanda-vivaraṇa

Synonyma

tabe — poté; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; kaila — učinil; āliṅgana — objetí; stuti kari' — vychvalující; kahe — řekl; rāmānanda — Rāmānandy Rāye; vivaraṇa — popis.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Bhavānandu Rāye objal a s velkou úctou hovořil o jeho synovi Rāmānandovi Rāyovi.

Verš

rāmānanda-hena ratna yāṅhāra tanaya
tāṅhāra mahimā loke kahana nā yāya

Synonyma

rāmānanda-hena — jako je Rāmānanda Rāya; ratna — drahokam; yāṅhāra — jehož; tanaya — syn; tāṅhāra — jeho; mahimā — slávu; loke — v tomto světě; kahana — popsat; — ne; yāya — je možné.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu projevil úctu Bhavānandovi Rāyovi těmito slovy: „Sláva toho, kdo má za syna takový drahokam, jakým je Rāmānanda Rāya, se v tomto světě smrtelníků nedá ani popsat.“

Verš

sākṣāt pāṇḍu tumi, tomāra patnī kuntī
pañca-pāṇḍava tomāra pañca-putra mahā-mati

Synonyma

sākṣāt pāṇḍu — přímo Mahārāja Pāṇḍu; tumi — ty; tomāra — tvoje; patnī — manželka; kuntī — jako Kuntīdevī; pañca-pāṇḍava — pět Pāṇḍuovců; tomāra — tvých; pañca-putra — pět synů; mahā-mati — všichni vysoce inteligentní.

Překlad

„Jsi samotný Mahārāja Pāṇḍu a tvoje manželka je Kuntīdevī. Všichni tvoji vysoce inteligentní synové jsou zástupci pěti Pāṇḍuovců.“

Verš

rāya kahe, — āmi śūdra, viṣayī, adhama
tabu tumi sparśa, — ei īśvara-lakṣaṇa

Synonyma

rāya kahe — Bhavānanda Rāya odpověděl; āmi śūdra — patřím ke čtvrté společenské třídě; viṣayī — zabývám se světskými záležitostmi; adhama — velmi pokleslý; tabu — přesto; tumi — Ty; sparśa — dotýkáš se; ei — toto; īśvara-lakṣaṇa — znak Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Bhavānanda Rāya po vyslechnutí chvály od Śrī Caitanyi Mahāprabhua řekl: „Patřím ke čtvrté společenské třídě a zabývám se světskými záležitostmi. Ty ses mne však dotkl i přesto, že jsem velmi pokleslý. To dokazuje, že jsi Nejvyšší Osobnost Božství.“

Význam

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

„Díky pravému poznání vidí pokorní mudrci stejně učeného a mírného brāhmaṇu, krávu, slona, psa i pojídače psů (nedotknutelného).“

Ti, kdo jsou vysoce pokročilí v duchovním chápání, se o hmotné postavení druhých nezajímají. Duchovně pokročilý člověk vidí duchovní totožnost každé živé bytosti, a tak nedělá rozdíly mezi učeným brāhmaṇou, psem, caṇḍālou nebo kýmkoliv jiným. Vidí duchovní totožnost druhých a jejich hmotnými těly není ovlivněn. Bhavānanda Rāya tedy oceňoval výrok Śrī Caitanyi Mahāprabhua, protože ten ukazoval, že Pán nebere v potaz společenské postavení Bhavānandy Rāye, který patřil ke třídě śūdrů pohroužených do světských činností. Pán naopak u Bhavānandy Rāye, Rāmānandy Rāye a jeho bratrů bral v úvahu jejich duchovní postavení. Pánův služebník se na věc dívá stejně. Poskytuje útočiště každé živé bytosti, ať patří do rodiny brāhmaṇů, nebo caṇḍālů. Duchovní mistr pomáhá všem lidem a každého povzbuzuje v duchovním životě. Přijetím útočiště u takového oddaného může kdokoliv dovést svůj život k dokonalosti. To potvrzuje Śrīmad-Bhāgavatam (2.4.18):

kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

„Kirātové, Hūnové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, příslušníci ras Khasa a i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být očištěni přijetím útočiště u oddaných Pána, neboť Pán představuje svrchovanou moc. Skládám Mu proto uctivé poklony.“

Každý, kdo přijme útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství nebo Jeho čistého oddaného, je povýšen do duchovního stavu a zbaven hmotného znečištění. To potvrzuje i Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (9.32):

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim

„Ó synu Pṛthy, ti, kdo se ke Mně uchýlí, mohou dosáhnout nejvyššího cíle, i kdyby byli nižšího původu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci).“

Verš

nija-gṛha-vitta-bhṛtya-pañca-putra-sane
ātmā samarpiluṅ āmi tomāra caraṇe

Synonyma

nija — vlastním; gṛha — domem; vitta — majetkem; bhṛtya — služebníky; pañca-putra — pěti syny; sane — s; ātmā — vlastní já; samarpiluṅ — odevzdávám; āmi — já; tomāra — Tvých; caraṇe — u lotosových nohou.

Překlad

Bhavānanda Rāya ocenil přízeň Śrī Caitanyi Mahāprabhua a dále řekl: „Odevzdávám se u Tvých lotosových nohou i se svým domovem, majetkem, služebníky a pěti syny.“

Význam

Tak vypadá odevzdání se. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zpívá:

mānasa, deha, geha, yo kichu mora
arpiluṅ tuyā pade nanda-kiśora!

(Śaraṇāgati)

Pokud se někdo odevzdá u lotosových nohou Pána, činí tak se vším, co má – se svým domem, tělem, myslí a čímkoliv dalším, co vlastní. Pokud nám něco v odevzdání se brání, měli bychom se toho ihned bez připoutanosti zříci. Dokáže-li se někdo odevzdat se všemi rodinnými členy, není třeba přijímat sannyās. Pokud se však takzvaní rodinní příslušníci odevzdání brání, měli bychom se jich okamžitě zříci, abychom své odevzdání dovršili.

Verš

ei vāṇīnātha rahibe tomara caraṇe
yabe yei ājñā, tāhā karibe sevane

Synonyma

ei vāṇīnātha — tento Vāṇīnātha; rahibe — zůstane; tomāra caraṇe — u Tvých lotosových nohou; yabe — když; yei — jakékoliv; ājñā — nařízení; tāhā — tu; karibe — udělá; sevane — službu.

Překlad

„Tento syn, Vāṇīnātha, zůstane u Tvých lotosových nohou, aby vždy okamžitě vykonal Tvé pokyny a sloužil Ti.“

Verš

ātmīya-jñāne more saṅkoca nā karibe
yei yabe icchā, tabe sei ājñā dibe

Synonyma

ātmīya-jñāne — považující za příbuzného; more — mě; saṅkoca — váhání; — ne; karibe — čiň; yei — cokoliv; yabe — kdykoliv; icchā — Tvoje přání; tabe — potom; sei — toto; ājñā — nařízení; dibe — prosím dej.

Překlad

„Můj drahý Pane, prosím považuj mne za svého příbuzného. Neváhej a podle své touhy mi cokoliv a kdykoliv přikaž.“

Verš

prabhu kahe, — ki saṅkoca, tumi naha para
janme janme tumi āmāra savaṁśe kiṅkara

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; ki saṅkoca — jaké váhání; tumi — ty; naha — nejsi; para — cizí; janme janme — život za životem; tumi — ty; āmāra — Můj; sa-vaṁśe — s rodinnými příslušníky; kiṅkara — služebník.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nabídku Bhavānandy Rāye přijal se slovy: „Bez váhání přijímám, protože ty nejsi cizí. Život za životem Mi sloužíš i se svými rodinnými příslušníky.“

Verš

dina-pāṅca-sāta bhitare āsibe rāmānanda
tāṅra saṅge pūrṇa habe āmāra ānanda

Synonyma

dina-pāṅca-sāta — pěti či sedmi dní; bhitare — během; āsibe — přijde; rāmānanda — Rāmānanda; tāṅra saṅge — s ním; pūrṇa habe — bude úplné; āmāra — Moje; ānanda — štěstí.

Překlad

„Během pěti až sedmi dnů přijde Śrī Rāmānanda Rāya. Jakmile se tu objeví, všechny Mé touhy se naplní. V jeho společnosti jsem naprosto šťastný.“

Verš

eta bali’ prabhu tāṅre kaila āliṅgana
tāṅra putra saba śire dharila caraṇa

Synonyma

eta bali' — to když řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; kaila — učinil; āliṅgana — objetí; tāṅra putra — jeho synů; saba — všech; śire — na hlavě; dharila — držel; caraṇa — své nohy.

Překlad

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu dořekl, objal Bhavānandu Rāye a poté se svýma lotosovýma nohama dotkl hlav jeho synů.

Verš

tabe mahāprabhu tāṅre ghare pāṭhāila
vāṇīnātha-paṭṭanāyake nikaṭe rākhila

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho (Bhavānandu Rāye); ghare — domů; pāṭhāila — poslal; vāṇīnātha-paṭṭanāyake — Vāṇīnātha Paṭṭanāyaku; nikaṭe — blízko; rākhila — nechal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom poslal Bhavānandu Rāye zpátky domů a pouze Vāṇīnātha Paṭṭanāyaku si ponechal pro svou osobní službu.

Verš

bhaṭṭācārya saba loke vidāya karāila
tabe prabhu kālā-kṛṣṇadāse bolāila

Synonyma

bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; saba loke — všechny lidi; vidāya karāila — požádal, aby odešli; tabe — tehdy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kālā-kṛṣṇadāse — Kālu Kṛṣṇadāse; bolāila — nechal zavolat.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya potom všechny požádal, aby odešli. Śrī Caitanya Mahāprabhu pak nechal zavolat Kālu Kṛṣṇadāse, který Ho doprovázel během pouti po jižní Indii.

Verš

prabhu kahe, — bhaṭṭācārya, śunaha iṅhāra carita
dakṣiṇa giyāchila iṅha āmāra sahita

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; bhaṭṭācārya — Můj drahý Bhaṭṭācāryo; śunaha — poslouchej; iṅhāra carita — jeho charakter; dakṣiṇa giyāchila — šel do jižní Indie; iṅha — tento člověk; āmāra sahita — se Mnou.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Můj drahý Bhaṭṭācāryo, jen zvaž, co je tento muž, který se Mnou šel do jižní Indie, za člověka.“

Verš

bhaṭṭathāri-kāche gelā āmāre chāḍiyā
bhaṭṭathāri haite iṅhāre āniluṅ uddhāriyā

Synonyma

bhaṭṭathāri-kāche — do společnosti Bhaṭṭathārijů; gelā — šel; āmāre chāḍiyā — vzdávající se Mé společnosti; bhaṭṭathāri haite — od Bhaṭṭathārijů; iṅhāre — jeho; āniluṅ — přivedl jsem; uddhāriyā — po vysvobození.

Překlad

„Opustil Mou společnost, aby se sdružoval s Bhaṭṭathāriji, ale Já jsem ho z jejich společnosti vysvobodil a přivedl sem.“

Verš

ebe āmi ihāṅ āni’ karilāṅa vidāya
yāhāṅ icchā, yāha, āmā-sane nāhi āra dāya

Synonyma

ebe — nyní; āmi — Já; ihāṅ — sem; āni' — poté, co jsem přivedl; karilāṅa vidāya — požádal jsem, ať odejde; yāhāṅ icchā — kam chce; yāha — jdi; āmā-sane — se Mnou; nāhi āra — už není; dāya — zodpovědnost.

Překlad

„Nyní, když jsem ho dovedl až sem, ho žádám, aby odešel. Teď si může jít, kam chce, protože už za něho dále nenesu zodpovědnost.“

Význam

Kālā Kṛṣṇadāsa byl ovlivněn a sveden kočovnými cikány, kteří ho přivábili ženami. Māyā je tak silná, že Kālā Kṛṣṇadāsa opustil Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby se sdružoval s cikánkami. Díky své nepatrné nezávislosti může i člověk v Pánově společnosti podlehnout māyi a Pána opustit. Jedině ten, kdo je zahalen māyou, může být tak nešťastný, že opustí společnost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale pokud člověk není nanejvýše opatrný, může ho svést māyā, i kdyby byl osobním služebníkem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Co potom říci o jiných? Bhaṭṭathārijové své řady zvětšovali tak, že posílali ženy, aby sváděly cizince. Toto je skutečný důkaz, že je možné kdykoliv poklesnout z Pánovy společnosti. Stačí pouze zneužít svou malou nezávislost. Jakmile někdo jednou poklesne a přijde o společnost Nejvyšší Osobnosti Božství, stává se uchazečem o utrpení v hmotném světě. I když byl Kālā Kṛṣṇadāsa Śrī Caitanyou Mahāprabhuem zavržen, dostal další možnost, jak popisují následující verše.

Verš

eta śuni’ kṛṣṇadāsa kāndite lāgila
madhyāhna karite mahāprabhu cali’ gela

Synonyma

eta śuni' — když to uslyšel; kṛṣṇadāsa — Kālā Kṛṣṇadāsa; kāndite lāgila — začal plakat; madhyāhna — polední jídlo; karite — vykonat; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cali' gela — odešel.

Překlad

Když Kālā Kṛṣṇadāsa uslyšel, že ho Pán zavrhl, rozplakal se. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se však o něho nestaral a okamžitě se odešel naobědvat.

Verš

nityānanda, jagadānanda, mukunda, dāmodara
cāri-jane yukti tabe karilā antara

Synonyma

nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; jagadānanda — Jagadānanda; mukunda — Mukunda; dāmodara — Dāmodara; cāri-jane — čtyři osoby; yukti — plán; tabe — potom; karilā — vytvořili; antara — v mysli.

Překlad

Ostatní oddaní v čele s Nityānandou Prabhuem, Jagadānandou, Mukundou a Dāmodarem pak začali zvažovat určitý plán.

Význam

I když je někdo zavržen Nejvyšší Osobností Božství, Pánovi oddaní ho nezavrhnou. Oddaní Pána jsou tedy milostivější než samotný Pán. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura zpívá: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra peyeche kebā – nikdo se nemůže vysvobodit ze spárů hmoty, dokud se nezapojí do služby čistým oddaným. Samotný Pán může být někdy velmi tvrdý, ale oddaní jsou vždy laskaví. Kālā Kṛṣṇadāsa tak dostal milost čtyř výše zmíněných oddaných.

Verš

gauḍa-deśe pāṭhāite cāhi eka-jana
‘āi’ke kahibe yāi, prabhura āgamana

Synonyma

gauḍa-deśe — do Bengálska; pāṭhāite — poslat; cāhi — chceme; eka-jana — jednoho člověka; āike — matce Śacīdevī; kahibe — sdělí; yāi — když půjde; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āgamana — příchod.

Překlad

Tito čtyři Pánovi oddaní uvažovali: „Potřebujeme někoho, kdo půjde do Bengálska a řekne Śacīmātě o příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua do Džagannáth Purí.“

Verš

advaita-śrīvāsādi yata bhakta-gaṇa
sabei āsibe śuni’ prabhura āgamana

Synonyma

advaita — Śrī Advaita Prabhu; śrīvāsa-ādi — a všichni oddaní, jako Śrīvāsa; yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní; sabei — všichni; āsibe — přijdou; śuni' — až uslyší; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āgamana — příchod.

Překlad

„Až oddaní jako Advaita a Śrīvāsa uslyší zprávu o příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jistě Ho přijdou navštívit.“

Verš

ei kṛṣṇadāse diba gauḍe pāṭhāñā
eta kahi’ tāre rākhilena āśvāsiyā

Synonyma

ei — tohoto; kṛṣṇadāse — Kālu Kṛṣṇadāse; diba — pryč; gauḍe — do Bengálska; pāṭhāñā — pošleme; eta kahi' — to když řekli; tāre — ho; rākhilena — ponechali; āśvāsiyā — dávající ujištění.

Překlad

„Pošleme tedy Kālu Kṛṣṇadāse do Bengálska.“ Tak Kṛṣṇadāse ponechali ve službě Pánu a dodali mu jistotu.

Význam

Kālovi Kṛṣṇadāsovi bylo nesmírně líto, že ho Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zavrhl, a rozplakal se. Oddaní Pána se nad ním proto slitovali, dali mu své ujištění a povzbudili ho, aby pokračoval ve službě Pánu.

Verš

āra dine prabhu-sthāne kaila nivedana
ājñā deha’ gauḍa-deśe pāṭhāi eka-jana

Synonyma

āra dine — dalšího dne; prabhu-sthāne — před Pánem Caitanyou Mahāprabhuem; kaila — vznesli; nivedana — žádost; ājñā deha' — prosím dovol; gauḍa-deśe — do Bengálska; pāṭhāi — můžeme poslat; eka-jana — jednoho člověka.

Překlad

Dalšího dne všichni oddaní požádali Śrī Caitanyu Mahāprabhua: „Dovol prosím, abychom jednoho člověka poslali do Bengálska.“

Verš

tomāra dakṣiṇa-gamana śuni’ śacī ‘āi’
advaitādi bhakta saba āche duḥkha pāi’

Synonyma

tomāra — Tvé; dakṣiṇa-gamana — o pouti jižní Indií; śuni' — když uslyšeli; śacī āi — matka Śacī; advaita-ādi — Śrī Advaita Prabhu a ostatní; bhakta — oddaní; saba — všichni; āche — setrvávají; duḥkha pāi' — velmi nešťastní.

Překlad

„Matka Śacī a všichni oddaní v čele s Advaitou Prabhuem jsou velice nešťastní, že nemají žádné zprávy o Tvém návratu z pouti po jižní Indii.“

Verš

eka-jana yāi’ kahuk śubha samācāra
prabhu kahe, — sei kara, ye icchā tomāra

Synonyma

eka-jana — jeden člověk; yāi' — když půjde; kahuk — může říci; śubha samācāra — tuto příznivou zprávu; prabhu kahe — Pán odpověděl; sei kara — udělej to; ye — jakákoliv; icchā — touha; tomāra — vaše.

Překlad

„Jeden člověk by měl jít do Bengálska a sdělit jim tu příznivou novinu o Tvém návratu do Džagannáth Purí.“

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu na to odpověděl: „Udělejte, jak myslíte.“

Verš

tabe sei kṛṣṇadāse gauḍe pāṭhāila
vaiṣṇava-sabāke dite mahā-prasāda dila

Synonyma

tabe — potom; sei — tohoto; kṛṣṇadāse — Kṛṣṇadāse; gauḍe — do Bengálska; pāṭhāila — poslali; vaiṣṇava-sabāke — všem vaiṣṇavům; dite — předat; mahā-prasāda — zbytky Jagannāthova jídla; dila — dali.

Překlad

Tak byl Kālā Kṛṣṇadāsa poslán do Bengálska s dostatečným množstvím zbytků jídla Pána Jagannātha, aby je tam rozdal.

Verš

tabe gauḍa-deśe āilā kālā-kṛṣṇadāsa
navadvīpe gela teṅha śacī-āi-pāśa

Synonyma

tabe — potom; gauḍa-deśe — do Bengálska; āilā — přišel; kālā-kṛṣṇadāsa — Kālā Kṛṣṇadāsa; navadvīpe — do Navadvípu; gela — šel; teṅha — on; śacī-āi-pāśa — před matku Śacī.

Překlad

Kālā Kṛṣṇadāsa se tedy vydal do Bengálska a nejdříve šel do Navadvípu navštívit matku Śacī.

Verš

mahā-prasāda diyā tāṅre kaila namaskāra
dakṣiṇa haite āilā prabhu, — kahe samācāra

Synonyma

mahā-prasāda diyā — předávající mahā-prasādam; tāṅre — Śacīmātě; kaila namaskāra — poklonil se na znamení úcty; dakṣiṇa haite — z pouti po jižní Indii; āilā — vrátil se; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe samācāra — sdělil tuto zprávu.

Překlad

Po příchodu k Śacīmātě se Kālā Kṛṣṇadāsa nejdříve poklonil a předal zbytky jídla (mahā-prasādam). Potom jí sdělil dobrou zprávu, že se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil z pouti po jižní Indii.

Verš

śuniyā ānandita haila śacīmātāra mana
śrīvāsādi āra yata yata bhakta-gaṇa

Synonyma

śuniyā — když slyšela; ānandita — velmi šťastná; haila — stala se; śacī-mātāra — matky Śacī; mana — mysl; śrīvāsa-ādi — v čele se Śrīvāsem; āra — a ostatní; yata yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní.

Překlad

Tato dobrá zpráva matku Śacī i všechny ostatní oddané z Navadvípu v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem velmi potěšila.

Verš

śuniyā sabāra haila parama ullāsa
advaita-ācārya-gṛhe gelā kṛṣṇadāsa

Synonyma

śuniyā — když slyšeli; sabāra — všech; haila — bylo; parama — největší; ullāsa — štěstí; advaita-ācārya — Advaity Ācāryi Prabhua; gṛhe — do domu; gelā — šel; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa.

Překlad

Všichni měli z Pánova návratu do Purí nesmírnou radost. Kṛṣṇadāsa šel potom do domu Advaity Ācāryi.

Verš

ācāryere prasāda diyā kari’ namaskāra
samyak kahila mahāprabhura samācāra

Synonyma

ācāryere — Advaitovi Ācāryovi; prasāda — jídlo Pána Jagannātha; diyā — předávající; kari' — poté, co složil; namaskāra — poklony; samyak — v úplnosti; kahila — vypověděl; mahāprabhura — o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; samācāra — novinky.

Překlad

Kṛṣṇadāsa se Śrī Advaitovi Ācāryovi uctivě poklonil a předal Mu mahā-prasādam. Potom Mu dopodrobna vyprávěl novinky o Pánu Caitanyovi.

Verš

śuni’ ācārya-gosāñira ānanda ha-ila
premāveśe huṅkāra bahu nṛtya-gīta kaila

Synonyma

śuni' — když uslyšel; ācārya — Advaita Ācārya; gosāñira — duchovního mistra; ānanda ha-ila — byla velká radost; prema-āveśe — ve velké extázi; huṅkāra — hřímavý zvuk; bahu — různé; nṛtya-gīta — zpívání a tančení; kaila — prováděl.

Překlad

Když Advaita Ācārya Gosvāmī uslyšel o návratu Śrī Caitanyi Mahāprabhua, udělalo Mu to nesmírnou radost. Ve své velké extázi lásky vydával hřímavý zvuk a dlouho tančil a zpíval.

Verš

haridāsa ṭhākurera haila parama ānanda
vāsudeva datta, gupta murāri, sena śivānanda

Synonyma

haridāsa ṭhākurera — Haridāse Ṭhākura; haila — byla; parama — největší; ānanda — extáze; vāsudeva datta — Vāsudeva Datta; gupta murāri — Murāri Gupta; sena śivānanda — Śivānanda Sena.

Překlad

I Haridāsa Ṭhākura měl velkou radost, když slyšel tuto příznivou zprávu, a Vāsudeva Datta, Murāri Gupta a Śivānanda Sena také.

Verš

ācāryaratna, āra paṇḍita vakreśvara
ācāryanidhi, āra paṇḍita gadādhara

Synonyma

ācāryaratna — Ācāryaratna; āra — a; paṇḍita vakreśvara — Śrī Vakreśvara Paṇḍita; ācāryanidhi — Ācāryanidhi; āra — také; paṇḍita gadādhara — Gadādhara Paṇḍita.

Překlad

I Ācāryaratna, Vakreśvara Paṇḍita, Ācāryanidhi a Gadādhara Paṇḍita byli velmi šťastní, že to slyší.

Verš

śrīrāma paṇḍita āra paṇḍita dāmodara
śrīmān paṇḍita, āra vijaya, śrīdhara

Synonyma

śrī-rāma paṇḍita — Śrīrāma Paṇḍita; āra — a; paṇḍita dāmodara — Śrī Dāmodara Paṇḍita; śrīmān paṇḍita — Śrīmān Paṇḍita; āra — a; vijaya — Vijaya; śrīdhara — Śrīdhara.

Překlad

Śrīrāma Paṇḍita, Dāmodara Paṇḍita, Śrīmān Paṇḍita, Vijaya a Śrīdhara se z toho, co slyšeli, také radovali.

Verš

rāghava-paṇḍita, āra ācārya nandana
kateka kahiba āra yata prabhura gaṇa

Synonyma

rāghava-paṇḍita — Śrī Rāghava Paṇḍita; āra — a; ācārya nandana — Nandana Ācārya; kateka — kolik; kahiba — popíši; āra — ostatní; yata — všichni; prabhura gaṇa — společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Rāghava Paṇḍita, Nandana Ācārya a všichni ostatní oddaní byli nadmíru spokojení. Kolik jich mohu vyjmenovat?

Verš

śuniyā sabāra haila parama ullāsa
sabe meli’ gelā śrī-advaitera pāśa

Synonyma

śuniyā — když uslyšeli; sabāra — všech; haila — byla; parama ullāsa — velká extáze; sabe meli' — všichni společně; gelā — šli; śrī-advaitera pāśa — do domu Śrī Advaity Ācāryi.

Překlad

Každý se velice radoval a všichni se sešli v domě Advaity Ācāryi.

Verš

ācāryera sabe kaila caraṇa vandana
ācārya-gosāṅi sabāre kaila āliṅgana

Synonyma

ācāryera — Advaity Ācāryi; sabe — každý; kaila — složil; caraṇa vandana — poklony u lotosových nohou; ācārya-gosāṅi — Advaita Ācārya; sabāre — všem; kaila — učinil; āliṅgana — objetí.

Překlad

Všichni oddaní se s úctou poklonili u lotosových nohou Advaity Ācāryi a Advaita Ācārya je na oplátku všechny objal.

Verš

dina dui-tina ācārya mahotsava kaila
nīlācala yāite ācārya yukti dṛḍha kaila

Synonyma

dina dui-tina — dva nebo tři dny; ācārya — Advaita Ācārya; mahotsava — oslavy; kaila — pořádal; nīlācala — do Džagannáth Purí; yāite — jít; ācārya — Advaita Ācārya; yukti — rozhodnutí; dṛḍha — pevné; kaila — učinil.

Překlad

Advaita Ācārya pak uspořádal dva nebo tři dny trvající oslavy a potom se všichni pevně rozhodli, že půjdou do Džagannáth Purí.

Verš

sabe meli’ navadvīpe ekatra hañā
nīlādri calila śacīmātāra ājñā lañā

Synonyma

sabe — všichni; meli' — když se shromáždili; navadvīpe — v Navadvípu; ekatra hañā — společně; nīlādri — do Džagannáth Purí; calila — odešli; śacī-mātāra — matky Śacī; ājñā — svolení; lañā — poté, co si vzali.

Překlad

Všichni oddaní se shromáždili v Navadvípu a se svolením matky Śacī odešli do Níládri, Džagannáth Purí.

Verš

prabhura samācāra śuni’ kulīna-grāma-vāsī
satyarāja-rāmānanda mililā sabe āsi’

Synonyma

prabhura — o Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; samācāra — zprávu; śuni' — když slyšeli; kulīna-grāma-vāsī — obyvatelé Kulína-grámu; satyarāja — Satyarāja; rāmānanda — Rāmānanda; mililā — sešli se; sabe — všichni; āsi' — když přišli.

Překlad

Přišli obyvatelé Kulína-grámu – Satyarāja, Rāmānanda a všichni ostatní tamní oddaní – a připojili se k Advaitovi Ācāryovi.

Verš

mukunda, narahari, raghunandana khaṇḍa haite
ācāryera ṭhāñi āilā nīlācala yāite

Synonyma

mukunda — Śrī Mukunda; narahari — Śrī Narahari; raghunandana — Śrī Raghunandana; khaṇḍa haite — z Khandy; ācāryera ṭhāñi — k Advaitovi Ācāryovi; āilā — přišli; nīlācala yāite — aby putovali do Níláčaly (Džagannáth Purí).

Překlad

I Mukunda, Narahari, Raghunandana a všichni ostatní z Khandy přišli do domu Advaity Ācāryi, aby Ho doprovázeli do Džagannáth Purí.

Verš

se-kāle dakṣiṇa haite paramānanda-purī
gaṅgā-tīre-tīre āilā nadīyā nagarī

Synonyma

se-kāle — v té době; dakṣiṇa haite — z jihu; paramānanda-purī — Paramānanda Purī; gaṅgā-tīre-tīre — podél břehu Gangy; āilā — přišel; nadīyā nagarī — do města Nadie.

Překlad

Tehdy přišel z jižní Indie Paramānanda Purī. Putoval podél břehu Gangy, až došel do Nadie.

Verš

āira mandire sukhe karilā viśrāma
āi tāṅre bhikṣā dilā kariyā sammāna

Synonyma

āira mandire — v domě Śacīmāty; sukhe — s radostí; karilā — přijal; viśrāma — ubytování; āi — matka Śacī; tāṅre — jemu; bhikṣā dilā — poskytovala stravu; kariyā sammāna — s velkou úctou.

Překlad

V Navadvípu se Paramānanda Purī ubytoval a stravoval v domě Śacīmāty, která se o něho starala s velkou úctou.

Verš

prabhura āgamana teṅha tāhāṅñi śunila
śīghra nīlācala yāite tāṅra icchā haila

Synonyma

prabhura āgamana — o návratu Śrī Caitanyi Mahāprabhua; teṅha — on; tāṅhāñi — tam; śunila — slyšel; śīghra — velmi brzy; nīlācala — do Džagannáth Purí; yāite — jít; tāṅra — jeho; icchā — touhou; haila — stalo se.

Překlad

Za svého pobytu v domě Śacīmāty se Paramānanda Purī doslechl o návratu Śrī Caitanyi Mahāprabhua do Džagannáth Purí, a tak se rozhodl tam co nejdříve odejít.

Verš

prabhura eka bhakta — ‘dvija kamalākānta’ nāma
tāṅre lañā nīlācale karilā prayāṇa

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; eka bhakta — jeden oddaný; dvija kamalākānta — Dvija Kamalākānta; nāma — jménem; tāṅre — jeho; lañā — beroucí jako svého společníka; nīlācale — do Džagannáth Purí; karilā — učinil; prayāṇa — odchod.

Překlad

Paramānanda Purī s sebou vzal do Džagannáth Purí jednoho oddaného Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který se jmenoval Dvija Kamalākānta.

Verš

satvare āsiyā teṅha mililā prabhure
prabhura ānanda haila pāñā tāṅhāre

Synonyma

satvare — velmi brzy; āsiyā — přišel a; teṅha — on; mililā — potkal; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānanda — štěstí; haila — bylo; pāñā — když dostal; tāṅhāre — ho.

Překlad

Paramānanda Purī brzy došel až do domu Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Pán byl velmi šťastný, že ho vidí.

Verš

premāveśe kaila tāṅra caraṇa vandana
teṅha premāveśe kaila prabhure āliṅgana

Synonyma

prema-āveśe — ve velké extázi; kaila — konal; tāṅra — jeho; caraṇa vandana — uctívání nohou; teṅha — Paramānanda Purī; prema-āveśe — ve velké extázi; kaila — učinil; prabhure — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āliṅgana — objetí.

Překlad

Pán ve velké extázi lásky uctíval lotosové nohy Paramānandy Purīho a ten zase Pána ve velké extázi objal.

Verš

prabhu kahe, — tomā-saṅge rahite vāñchā haya
more kṛpā kari’ kara nīlādri āśraya

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; tomā-saṅge — s tebou; rahite — zůstat; vāñchā haya — toužím; more — Mně; kṛpā kari' — prokazující laskavost; kara — přijmi; nīlādri — v Džagannáth Purí; āśraya — útočiště.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Prokaž Mi prosím laskavost a zůstaň se Mnou zde v Džagannáth Purí.“

Verš

purī kahe, — tomā-saṅge rahite vāñchā kari’
gauḍa haite cali’ āilāṅa nīlācala-purī

Synonyma

purī kahe — Paramānanda Purī odpověděl; tomā-saṅge — s Tebou; rahite — zůstat; vāñchā kari' — přející si; gauḍa haite — z Bengálska; cali' — putující; āilāṅa — přišel jsem; nīlācala-purī — do Džagannáth Purí.

Překlad

Paramānanda Purī odpověděl: „Já si také přeji zůstat s Tebou. Proto jsem přišel z Bengálska, Gaudy, do Džagannáth Purí.“

Verš

dakṣiṇa haite śuni’ tomāra āgamana
śacī ānandita, āra yata bhakta-gaṇa

Synonyma

dakṣiṇa haite — z jižní Indie; śuni' — když uslyšeli; tomāra āgamana — Tvůj návrat; śacī — matka Śacī; ānandita — velmi šťastná; āra — a; yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní.

Překlad

„Matka Śacī a všichni ostatní oddaní v Navadvípu měli velkou radost, když se doslechli o Tvém návratu z jižní Indie.“

Verš

sabe āsitechena tomāre dekhite
tāṅ-sabāra vilamba dekhi’ āilāṅa tvarite

Synonyma

sabe — všichni; āsitechena — přicházejí; tomāre — Tebe; dekhite — vidět; tāṅ-sabāra — jich všech; vilamba — zpoždění; dekhi' — když jsem viděl; āilāṅa — přišel jsem; tvarite — rychle.

Překlad

„Všichni se vydali na cestu sem, aby se s Tebou setkali. Viděl jsem ale, že postupují pomalu, tak jsem velmi rychle přišel sám.“

Verš

kāśī-miśrera āvāse nibhṛte eka ghara
prabhu tāṅre dila, āra sevāra kiṅkara

Synonyma

kāśī-miśrera — Kāśīho Miśry; āvāse — v domě; nibhṛte — osamocená; eka — jedna; ghara — místnost; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — Paramānandovi Purīmu; dila — dal; āra — a; sevāra — aby mu sloužil; kiṅkara — jeden služebník.

Překlad

V domě Kāśīho Miśry byla jedna osamocená místnost a Śrī Caitanya Mahāprabhu ji dal Paramānandovi Purīmu. Dal mu také jednoho služebníka.

Verš

āra dine āilā svarūpa dāmodara
prabhura atyanta marmī, rasera sāgara

Synonyma

āra dine — dalšího dne; āilā — přišel; svarūpa dāmodara — Śrī Svarūpa Dāmodara; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; atyanta — velmi; marmī — důvěrný přítel; rasera — transcendentálních nálad; sāgara — oceán.

Překlad

Dalšího dne přišel také Svarūpa Dāmodara, důvěrný přítel Śrī Caitanyi Mahāprabhua a oceán transcendentálních nálad.

Význam

„Svarūpa“ je jedno ze jmen brahmacārīho v Śaṅkarācāryově učednické posloupnosti. Podle védských zvyklostí existuje deset jmen pro sannyāsī, a brahmacārī, který slouží sannyāsīmu s titulem Tīrtha nebo Āśrama, obvykle přijímá titul Svarūpa. Dāmodara Svarūpa dříve bydlel v Navadvípu a jmenoval se Puruṣottama Ācārya. Po příchodu do Váránasí přijal sannyās od sannyāsīho s titulem Tīrtha. Přestože titul Svarūpa obdržel jako brahmacārī, po přijetí sannyāsu si jméno nezměnil. Jako sannyāsī se měl správně jmenovat Tīrtha, ale on se rozhodl zůstat u svého původního brahmacārīnského titulu Svarūpa.

Verš

‘puruṣottama ācārya’ tāṅra nāma pūrvāśrame
navadvīpe chilā teṅha prabhura caraṇe

Synonyma

puruṣottama ācārya — Puruṣottama Ācārya; tāṅra — jeho; nāma — jméno; pūrva-āśrame — v předešlém āśramu; navadvīpe — v Navadvípu; chilā — byl; teṅha — on; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe — u nohou.

Překlad

Za svého pobytu v Navadvípu pod ochranou Śrī Caitanyi Mahāprabhua se Svarūpa Dāmodara jmenoval Puruṣottama Ācārya.

Verš

prabhura sannyāsa dekhi’ unmatta hañā
sannyasa grahaṇa kaila vārāṇasī giyā

Synonyma

prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sannyāsa dekhi' — když viděl sannyās; unmatta hañā — začal se chovat jako blázen; sannyāsa grahṇa kaila — také přijal stav odříkání; vārāṇasī — do Váránasí; giyā — poté, co odešel.

Překlad

Když Puruṣottama Ācārya viděl, že Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās, začal se chovat jako šílenec a okamžitě odešel do Váránasí, aby také přijal sannyās.

Verš

‘caitanyānanda’ guru tāṅra ājñā dilena tāṅre
vedānta paḍiyā paḍāo samasta lokere

Synonyma

caitanyānanda — známý jako Caitanyānanda Bhāratī; guru — duchovní mistr; tāṅra — jeho; ājñā — nařízení; dilena — dal; tāṅre — jemu; vedānta paḍiyā — čtoucí Vedānta-sūtru; paḍāo — vyučuj; samasta — všechny; lokere — lidi.

Překlad

Po zasvěcení do sannyāsu mu jeho duchovní mistr Caitanyānanda Bhāratī nařídil: „Čti Vedānta-sūtru a uč ji všechny ostatní.“

Verš

parama virakta teṅha parama paṇḍita
kāya-mane āśriyāche śrī-kṛṣṇa-carita

Synonyma

parama — velmi; virakta — odříkavý; teṅha — on; parama — velký; paṇḍita — učenec; kāya-mane — tělem a myslí; āśriyāche — přijal útočiště; śrī-kṛṣṇa-carita — u Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy.

Překlad

Svarūpa Dāmodara byl nesmírně odříkavý a také velký učenec. Celým svým srdcem a duší přijal útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy.

Verš

‘niścinte kṛṣṇa bhajiba’ ei ta’ kāraṇe
unmāde karila teṅha sannyāsa grahaṇe

Synonyma

niścinte — nerušeně; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; bhajiba — budu uctívat; ei — pro to; ta' — jistě; kāraṇe — důvod; unmāde — v extázi; karila — učinil; teṅha — on; sannyāsa — stav odříkání; grahaṇe — přijetí.

Překlad

Byl velice nadšený nerušeně uctívat Śrī Kṛṣṇu, a proto téměř šílený přijal sannyās.

Verš

sannyāsa karilā śikhā-sūtra-tyāga-rūpa
yoga-paṭṭa nā nila, nāma haila ‘svarūpa’

Synonyma

sannyāsa karilā — přijal sannyās; śikhā — pramen vlasů; sūtra — posvátnou šňůru; tyāga — odložení; rūpa — v podobě; yoga-paṭṭa — oblečení šafránové barvy; nila — nepřijal; nāma — jméno; haila — bylo; svarūpa — Svarūpa.

Překlad

Puruṣottama Ācārya po přijetí sannyāsu následoval usměrňující zásady tím, že se vzdal pramene vlasů i posvátné šňůry, ale šafránové roucho nepřijal. Nepřijal ale ani titul sannyāsīho a nadále žil jako naiṣṭhika-brahmacārī.

Význam

Stav odříkání má svá pravidla. Je třeba vykonat osm druhů śrāddhy, předložit obětiny svým předkům a provést oběť virajā-homa. Dále si sannyāsī musí ustřihnout pramen vlasů zvaný śikhā a odložit posvátnou šňůru. To jsou přípravy k přijetí sannyāsu a Svarūpa Dāmodara je všechny vykonal. Puruṣottama Ācārya však nepřijal šafránové roucho, jméno sannyāsīho ani daṇḍu, a proto si ponechal své jméno brahmacārīho. Puruṣottama Ācārya ve skutečnosti nepřijal sannyās formálně, ale zřekl se světského života. Nechtěl být formalitami sannyāsu vyrušován. Chtěl pouze nerušeně uctívat Pána Śrī Kṛṣṇu, a proto celým svým srdcem a duší přijal stav odříkání, ne však s tím spojené formality. Odříkání znamená nevěnovat se ničemu jinému než službě Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi. Pokud člověk jedná na této úrovni a snaží se potěšit Nejvyšší Osobnost Božství, je sannyāsī i yogī. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (6.1):

śrī-bhagavān uvāca
anāśritaḥ karma-phalaṁ
kāryaṁ karma karoti yaḥ
sa sannyāsī ca yogī ca
na niragnir na cākriyaḥ

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: ,Ten, kdo není připoutaný k plodům svého jednání a dělá to, co má, se nachází ve stavu odříkání a je skutečný mystik – nikoliv ten, kdo nerozdělává oheň a neplní žádné povinnosti.̀“

Verš

guru-ṭhāñi ājñā māgi’ āilā nīlācale
rātri-dine kṛṣṇa-prema-ānanda-vihvale

Synonyma

guru-ṭhāñi — od svého duchovního mistra; ājñā māgi' — poté, co si vyžádal svolení; āilā — přišel; nīlācale — do Džagannáth Purí; rātri-dine — ve dne v noci; kṛṣṇa-prema-ānanda — extatickou láskou ke Kṛṣṇovi; vihvale — zaplavený.

Překlad

Se svolením svého sannyās-gurua odešel Svarūpa Dāmodara do Níláčaly, aby přijal útočiště u Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Dnem i nocí pak v extázi lásky ke Kṛṣṇovi prožíval transcendentální nálady láskyplné služby Pánu.

Verš

pāṇḍityera avadhi, vākya nāhi kāro sane
nirjane rahaye, loka saba nāhi jāne

Synonyma

pāṇḍityera avadhi — hranice učenosti; vākya nāhi — ani slovo; kāro sane — s kýmkoliv; nirjane — na odlehlém místě; rahaye — zůstává; loka — obyčejní lidé; saba — všichni; nāhi jāne — nevědí.

Překlad

I když Svarūpa Dāmodara představoval meze veškeré učenosti, s nikým nemluvil. Jen přebýval na odlehlém místě a nikdo nevěděl kde.

Verš

kṛṣṇa-rasa-tattva-vettā, deha — prema-rūpa
sākṣāt mahāprabhura dvitīya svarūpa

Synonyma

kṛṣṇa-rasa — transcendentálních nálad ve vztahu ke Kṛṣṇovi; tattva — pravdy; vettā — vědomý si; deha — tělo; prema-rūpa — zosobnění premy; sākṣāt — přímo; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dvitīya — druhé; svarūpa — zastoupení.

Překlad

Śrī Svarūpa Dāmodara byl zosobněním extatické lásky, plně si vědomý transcendentálních nálad ve vztahu s Kṛṣṇou. Byl přímým zastoupením Śrī Caitanyi Mahāprabhua jako Jeho druhá expanze.

Verš

grantha, śloka, gīta keha prabhu-pāśe āne
svarūpa parīkṣā kaile, pāche prabhu śune

Synonyma

grantha — písma; śloka — verše; gīta — písně; keha — kdokoliv; prabhu-pāśe — ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; āne — přináší; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; parīkṣā kaile — poté, co prozkoumal; pāche — později; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śune — poslouchá.

Překlad

Pokud chtěl někdo Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi představit nějakou knihu, verše či píseň, kterou napsal, Svarūpa Dāmodara je nejdříve prozkoumal a potom správně přednesl. Jedině tehdy Śrī Caitanya Mahāprabhu souhlasil, že si je vyslechne.

Verš

bhakti-siddhānta-viruddha, āra rasābhāsa
śunite nā haya prabhura cittera ullāsa

Synonyma

bhakti-siddhānta — závěry o vědě oddané služby; viruddha — v protikladu; āra — a; rasa-ābhāsa — překrývání transcendentálních nálad; śunite — slyšet; — ne; haya — stává se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; cittera — srdce; ullāsa — radost.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua nikdy netěšilo naslouchání knihám či veršům, které byly v rozporu se závěry oddané služby. Pán nerad poslouchal rasābhāsu, překrývání transcendentálních nálad.

Význam

Bhakti-siddhānta-viruddha označuje to, co je v rozporu s principem jednoty v různorodosti, filosoficky známým jako acintya-bhedābheda neboli současná totožnost a odlišnost, kdežto rasābhāsa je něco, co může vypadat jako transcendentální nálada, ale ve skutečnosti jí není. Čistí vaiṣṇavové by se měli vyhnout oběma těmto případům, které jsou v rozporu s oddanou službou. Tyto chybné představy jsou prakticky obdobou māyāvādské filosofie. Pokud se někdo zabývá māyāvādskou filosofií, postupně poklesne z úrovně oddané služby. Překrýváním nálad (rasābhāsa) se člověk nakonec stane prākṛta-sahajiyou a bere vše velice lacino. Nebo se také může stát příslušníkem společenství bāulů a postupně ho začnou přitahovat materialistické činnosti. Śrī Caitanya Mahāprabhu nám proto radí, abychom se bhakti-siddhānta-viruddhy i rasābhāsy vyvarovali. Oddaný pak může zůstat čistý a vyhnout se pokleskům. Každý by se měl mít před bhakti-siddhānta-viruddhou a rasābhāsou na pozoru.

Verš

ataeva svarūpa āge kare parīkṣaṇa
śuddha haya yadi, prabhure karā’na śravaṇa

Synonyma

ataeva — proto; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; āge — nejdříve; kare — provádí; parīkṣaṇa — prozkoumání; śuddha — čisté; haya — je; yadi — jestliže; prabhure — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; karā'na — umožní; śravaṇa — vyslechnutí.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī pravidelně zkoumal veškerou literaturu, aby zjistil, zda jsou její závěry správné. Teprve potom dovolil, aby ji slyšel Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že to, co je na překážku oddané službě, je třeba chápat jako nečisté. Čistí oddaní Pána nečisté zásady nepřijímají. Nečistí oddaní však přijímají rasābhāsu neboli překrývání či protichůdnost nálad a další zásady, které jsou v rozporu s cestou bhakti. Následovníky těchto nečistých zásad není možné nikdy uznat za čisté oddané. Je mnoho skupin, které rasābhāsu následují a jejichž členové někdy sklízejí obdiv obyčejných lidí. Avšak ty, kdo přijímají závěry rasābhāsy a bhakti-siddhānta-viruddhy, nelze nikdy uznat za oddané Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī nikdy takové stoupence neuznal za Gauḍīya-vaiṣṇavy a ani jim nedovolil se s Nejvyšším Pánem, Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, setkat.

Verš

vidyāpati, caṇḍīdāsa, śrī-gīta-govinda
ei tina gīte karā’na prabhura ānanda

Synonyma

vidyāpati — starý vaiṣṇavský básník z provincie Mithila; caṇḍīdāsa — bengálský vaiṣṇavský básník narozený ve vesnici Nánnur v okrese Bírbhúm; śrī-gīta-govinda — slavná báseň Jayadevy Gosvāmīho; ei — tyto; tina — tři; gīte — písně; karā'na — zapříčiňují; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānanda — štěstí.

Překlad

Śrī Svarūpa Dāmodara často četl básně Vidyāpatiho a Caṇḍīdāse i Śrī Gīta-govindu od Jayadevy Gosvāmīho. Zpíváním těchto písní Śrī Caitanyu Mahāprabhua vždy potěšil.

Verš

saṅgīte — gandharva-sama, śāstre bṛhaspati
dāmodara-sama āra nāhi mahā-mati

Synonyma

saṅgīte — v hudbě; gandharva-sama — jako Gandharvové; śāstre — v rozhovorech o zjevených písmech; bṛhaspati — jako Bṛhaspati, kněz nebeských polobohů; dāmodara-sama — rovnocenný Svarūpovi Dāmodarovi; āra — kdokoliv jiný; nāhi — není; mahā-mati — velká osobnost.

Překlad

Śrī Svarūpa Dāmodara se jako hudebník vyrovnal Gandharvům a při rozhovorech o písmech byl jako Bṛhaspati, kněz nebeských bohů. Závěr tedy je, že žádná velká osobnost se Svarūpovi Dāmodarovi nemohla vyrovnat.

Význam

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī byl velký odborník na hudbu i na védská písma. Śrī Caitanya Mahāprabhu mu říkal Dāmodara pro jeho úžasný zpěv a hudební umění. Jméno Dāmodara mu Śrī Caitanya Mahāprabhu přidal ke jménu od jeho sannyās-gurua. Proto byl známý jako Svarūpa Dāmodara nebo Dāmodara Svarūpa. Sestavil hudební knihu s názvem Saṅgīta-dāmodara.

Verš

advaita-nityānandera parama priyatama
śrīvāsādi bhakta-gaṇera haya prāṇa-sama

Synonyma

advaita — Advaitovi Ācāryovi; nityānandera — Pánu Nityānandovi; parama — velice; priya-tama — drahý; śrīvāsa-ādi — počínaje Śrīvāsem; bhakta-gaṇera — oddaných; haya — je; prāṇa-sama — jako samotné duše.

Překlad

Śrī Svarūpa Dāmodara byl velice drahý Advaitovi Ācāryovi a Nityānandovi Prabhuovi a byl duší všech oddaných v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem.

Verš

sei dāmodara āsi’ daṇḍavat hailā
caraṇe paḍiyā śloka paḍite lāgilā

Synonyma

sei dāmodara — tento Svarūpa Dāmodara; āsi' — když přišel; daṇḍa-vat hailā — padl celým tělem na zem, aby se poklonil; caraṇe paḍiyā — poté, co padl k lotosovým nohám; śloka — verš; paḍite lāgilā — začal recitovat.

Překlad

Když Svarūpa Dāmodara přišel do Džagannáth Purí, padl celým tělem na zem u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby se Mu poklonil, a přednesl jeden verš.

Verš

heloddhūnita-khedayā viśadayā pronmīlad-āmodayā
śāmyac-chāstra-vivādayā rasa-dayā cittārpitonmādayā
śaśvad-bhakti-vinodayā sa-madayā mādhurya-maryādayā
śrī-caitanya dayā-nidhe tava dayā bhūyād amandodayā

Synonyma

helā — velmi snadno; uddhūnita — odehnaný; khedayā — nářek; viśadayā — která vše očišťuje; pronmīlat — probuzení; āmodayā — transcendentální blaženost; śāmyat — zmírňující; śāstra — zjevených písem; vivādayā — rozpory; rasa-dayā — rozdávající všechny transcendentální nálady; citta — v srdci; arpita — upevněné; unmādayā — štěstí; śaśvat — neustále; bhakti — oddanou službu; vinodayā — probouzející; sa-madayā — plnou extáze; mādhurya — milostné lásky; maryādayā — hranice; śrī-caitanya — ó Pane Śrī Caitanyo Mahāprabhu; dayā-nidhe — oceáne milosti; tava — Tvoje; dayā — milost; bhūyāt — nechť je; amanda — štěstí; udayā — ve kterém se probouzí.

Překlad

„Ó oceáne milosti, Śrī Caitanyo Mahāprabhu! Nechť se probudí Tvá příznivá milost, která vše činí čistým a blaženým, a tak snadno odhání všechny druhy hmotných nářků. Tvá milost ve skutečnosti probouzí transcendentální blaženost a zastiňuje všechny světské radosti. Tvou příznivou milostí jsou odstraněny rozpory mezi různými písmy. Ze Tvé příznivé milosti proudí transcendentální nálady, z nichž srdce jásá. Tvá milost je plná radosti, vždy povzbuzuje k oddané službě a oslavuje milostnou lásku k Bohu. Nechť se Tvou bezpříčinnou milostí tato transcendentální blaženost probudí v mém srdci.“

Význam

Tento důležitý verš (Śrī Caitanya-candrodaya-nāṭaka 8.10) konkrétně popisuje Pánovu bezpříčinnou milost. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje, že Śrī Caitanya Mahāprabhu, nejštědřejší Osobnost Božství, rozdává svou bezpříčinnou milost podmíněným duším třemi způsoby. Každá živá bytost je v hmotném světě mrzutá, protože jí vždy něco schází. Podstupuje velký boj o přežití a své strasti se snaží zmenšovat pokusy vyždímat z tohoto světa co největší požitek. V této snaze však živá bytost nikdy neuspěje. Člověk někdy ve svých těžkostech hledá přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství, ale pro materialistickou osobu je velmi těžké ji získat. Pokud si však Pánovou milostí někdo začne být vědom Kṛṣṇy, vůně lotosových nohou Pána se rozšíří a materialista tak může být zbaven svého utrpení. Transcendentální styk s lotosovýma nohama Pána ve skutečnosti očistí jeho mysl, a tehdy bude osvícen láskyplnou službou Pánu.

Existuje mnoho různých druhů písem a lidé jsou jejich čtením často zmateni. Pokud však člověk získá Pánovu milost, jeho zmatenost se vytratí. A nejen že jsou vyřešeny rozpory písem, ale probudí se také určitá transcendentální blaženost, která ho zcela uspokojí. Tato transcendentální láskyplná služba Pánu neustále zaměstnává podmíněnou živou bytost službou lotosovým nohám Pána. Touto šťastnou činností se zvětšuje naše transcendentální láska ke Kṛṣṇovi. Naše postavení se tím zcela očistí a naplní nás transcendentální blaženost doprovázená radostí duše.

Tak se transcendentální bezpříčinná milost Pána Kṛṣṇy projeví v srdci oddaného. Tehdy přestanou existovat hmotné potřeby. Nářek, který nevyhnutelně provází hmotné touhy, zmizí také. Pánovou milostí je oddaný povýšen na transcendentální úroveň, a tehdy se v něm projeví transcendentální nálady duchovního světa. Jeho oddaná služba se upevní a on se věnuje transcendentální láskyplné službě Pánu s velkým odhodláním. To vše se pak spojí, aby v srdci oddaného plně probudilo lásku ke Kṛṣṇovi.

Ze začátku podmíněná duše postrádá vědomí Kṛṣṇy a je ve svém hmotném počínání neustále mrzutá. Později se díky stykům s čistým oddaným začne dotazovat na Absolutní Pravdu. Tak se začne zapojovat do transcendentální oddané služby Pánu. Později jsou milostí Pána odstraněny veškeré mylné představy a srdce je zbaveno veškeré hmotné špíny. Jedině tehdy se probudí štěstí transcendentální blaženosti. Pánovou milostí je oddaný zcela přesvědčený o hodnotě oddané služby. Když všude vidí Pánovy zábavy, je neochvějný v transcendentální blaženosti. Takový oddaný je zbaven všech hmotných tužeb a káže slávu Pána po celém světě. Tyto činnosti konané s vědomím Kṛṣṇy ho oddělují od hmotných činností a touhy po osvobození, protože na každém kroku pociťuje spojení s Nejvyšší Osobností Božství. I když někdy může žít životem hospodáře, díky své neustálé oddané službě není ovlivněn hmotnou existencí. Každému se proto doporučuje vyhledat útočiště v oddané službě a tak získat štěstí a osvobození.

Verš

uṭhāñā mahāprabhu kaila āliṅgana
dui-jane premāveśe haila acetana

Synonyma

uṭhāñā — poté, co ho zvedl; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila — učinil; āliṅgana — objetí; dui-jane — dvě osoby; prema-āveśe — v extázi lásky; haila — stali se; acetana — bezvědomí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu postavil Svarūpu Dāmodara na nohy a objal ho. Oba pocítili extázi lásky a upadli do bezvědomí.

Verš

kata-kṣaṇe dui jane sthira yabe hailā
tabe mahāprabhu tāṅre kahite lāgilā

Synonyma

kata-kṣaṇe — po nějaké době; dui jane — oba dva; sthira — uklidnění; yabe — když; hailā — stali se; tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — k němu; kahite — mluvit; lāgilā — začal.

Překlad

Když se uklidnili, Śrī Caitanya Mahāprabhu promluvil.

Verš

tumi ye āsibe, āji svapnete dekhila
bhāla haila, andha yena dui netra pāila

Synonyma

tumi — ty; ye — že; āsibe — přijdeš; āji — dnes; svapnete — ve snu; dekhila — viděl jsem; bhāla haila — je velmi dobře; andha — slepec; yena — jako kdyby; dui — dvě; netra — oči; pāila — dostal zpět.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Viděl jsem tě přicházet ve snu, takže to je velmi příznivé. Byl jsem jako slepec, ale tvůj příchod Mi vrací zrak.“

Verš

svarūpa kahe, — prabhu, mora kṣama’ aparādha
tomā chāḍi’ anyatra genu, karinu pramāda

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara řekl; prabhu — můj Pane; mora — můj; kṣama' — prosím omluv; aparādha — přestupek; tomā — Tebe; chāḍi' — opouštějící; anyatra — jinam; genu — šel jsem; karinu — udělal jsem; pramāda — velkou chybu.

Překlad

Svarūpa řekl: „Můj drahý Pane, promiň mi prosím můj přestupek. Opustil jsem Tvou společnost a šel někam jinam. To byla má velká chyba.“

Verš

tomāra caraṇe mora nāhi prema-leśa
tomā chāḍi’ pāpī muñi genu anya deśa

Synonyma

tomāra caraṇe — ke Tvým lotosovým nohám; mora — moje; nāhi — není; prema-leśa — náznak lásky; tomā — Tebe; chāḍi' — opouštějící; pāpī — hříšný; muñi — já; genu — šel jsem; anya deśa — do jiné země.

Překlad

„Můj drahý Pane, necítím ani trochu lásky ke Tvým lotosovým nohám. Jak bych jinak mohl odejít do jiné země? To znamená, že jsem velký hříšník.“

Verš

muñi tomā chāḍila, tumi more nā chāḍilā
kṛpā-pāśa gale bāndhi’ caraṇe ānilā

Synonyma

muñi — já; tomā — Tebe; chāḍila — opustil jsem; tumi — Ty; more — mě; — ne; chāḍilā — opouštíš; kṛpā — milosti; pāśa — provazem; gale — za krk; bāndhi' — přivazující; caraṇe — ke svým lotosovým nohám; ānilā — přivedl jsi zpět.

Překlad

„Já jsem Tě opustil, ale Ty ses mě nezřekl. Provaz své milosti jsi mi uvázal kolem krku a opět jsi mě přivedl ke svým lotosovým nohám.“

Verš

tabe svarūpa kaila nitāira caraṇa vandana
nityānanda-prabhu kaila prema-āliṅgana

Synonyma

tabe — potom; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; kaila — učinil; nitāira — Śrī Nityānandy Prabhua; caraṇa — lotosových nohou; vandana — uctívání; nityānanda-prabhu — Nityānanda Prabhu; kaila — učinil; prema-āliṅgana — láskyplné objetí.

Překlad

Svarūpa Dāmodara potom uctíval lotosové nohy Nityānandy Prabhua a Nityānanda Prabhu ho zase v extázi lásky objal.

Verš

jagadānanda, mukunda, śaṅkara, sārvabhauma
sabā-saṅge yathā-yogya karila milana

Synonyma

jagadānanda — Jagadānanda; mukunda — Mukunda; śaṅkara — Śaṅkara; sārvabhauma — Sārvabhauma; sabā-saṅge — se všemi; yathā-yogya — jak je vhodné; karila — učinil; milana — setkání.

Překlad

Po uctění Śrī Nityānandy Prabhua se Svarūpa Dāmodara přivítal s Jagadānandou, Mukundou, Śaṅkarou a Sārvabhaumou, jak náleží.

Verš

paramānanda purīra kaila caraṇa vandana
purī-gosāñi tāṅre kaila prema-āliṅgana

Synonyma

paramānanda purīra — Paramānandy Purīho; kaila — učinil; caraṇa vandana — uctívání lotosových nohou; purī-gosāñi — Paramānanda Purī; tāṅre — jemu; kaila — učinil; prema-āliṅgana — láskyplné objetí.

Překlad

Svarūpa Dāmodara také přednesl uctivé modlitby u lotosových nohou Paramānandy Purīho a ten ho na oplátku v extázi lásky objal.

Verš

mahāprabhu dila tāṅre nibhṛte vāsā-ghara
jalādi-paricaryā lāgi’ dila eka kiṅkara

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dila — dal; tāṅre — jemu; nibhṛte — na odlehlém místě; vāsā-ghara — místnost na bydlení; jala-ādi — přinášení vody atd.; paricaryā — službu; lāgi' — pro; dila — dal; eka — jednoho; kiṅkara — služebníka.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom dal Svarūpovi Dāmodarovi místnost v ústraní a nařídil jednomu služebníkovi, aby mu nosil vodu a vše potřebné.

Verš

āra dina sārvabhauma-ādi bhakta-saṅge
vasiyā āchena mahāprabhu kṛṣṇa-kathā-raṅge

Synonyma

āra dina — příštího dne; sārvabhauma-ādi — v čele se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; bhakta-saṅge — s oddanými; vasiyā āchena — seděl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇa-kathā-raṅge — hovořil o tématech týkajících se Kṛṣṇy.

Překlad

Příštího dne si Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu sedl se všemi oddanými v čele se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou a hovořili o Kṛṣṇových zábavách.

Verš

hena-kāle govindera haila āgamana
daṇḍavat kari’ kahe vinaya-vacana

Synonyma

hena-kāle — tehdy; govindera — Govindy; haila — byl; āgamana — příchod; daṇḍavat kari' — když se poklonil; kahe — říká; vinaya-vacana — pokorná slova.

Překlad

Tehdy se tam objevil Govinda, uctivě se poklonil a s pokorou promluvil.

Verš

īśvara-purīra bhṛtya, — ‘govinda’ mora nāma
purī-gosāñira ājñāya āinu tomāra sthāna

Synonyma

īśvara-purīra bhṛtya — služebník Īśvary Purīho; govinda mora nāma — mé jméno – Govinda; purī-gosāñira — Īśvary Purīho; ājñāya — na pokyn; āinu — přišel jsem; tomāra — do Tvého; sthāna — sídla.

Překlad

„Já jsem služebník Īśvary Purīho a jmenuji se Govinda. Přicházím na pokyn svého duchovního mistra.“

Verš

siddha-prāpti-kāle gosāñi ājñā kaila more
kṛṣṇa-caitanya-nikaṭe rahi seviha tāṅhāre

Synonyma

siddhi-prāpti-kāle — v době, kdy odcházel z tohoto světa smrti, aby dosáhl nejvyšší dokonalosti života; gosāñi — můj duchovní mistr; ājñā — nařízení; kaila — vyřkl; more — mně; kṛṣṇa-caitanya-nikaṭe — v sídle Śrī Kṛṣṇy Caitanyi; rahi — zůstávající; seviha — služ; tāṅhāre — Jemu.

Překlad

„Īśvara Purī mi těsně předtím, než opustil tento smrtelný svět, aby dosáhl nejvyšší dokonalosti, řekl, že mám jít za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a sloužit Mu.“

Verš

kāśīśvara āsibena saba tīrtha dekhiyā
prabhu-ājñāya muñi āinu tomā-pade dhāñā

Synonyma

kāśīśvara — Kāśīśvara; āsibena — přijde; saba — všechna; tīrtha — svatá místa; dekhiyā — až navštíví; prabhu-ājñāya — na pokyn svého duchovního mistra; muñi — já; āinu — přišel jsem; tomā — ke Tvým; pade — lotosovým nohám; dhāñā — utíkající.

Překlad

„Kāśīśvara také přijde, až navštíví všechna svatá místa. Já jsem však na pokyn svého duchovního mistra spěchal, abych byl u Tvých lotosových nohou.“

Verš

gosāñi kahila, ‘purīśvara’ vātsalya kare more
kṛpā kari’ mora ṭhāñi pāṭhāilā tomāre

Synonyma

gosāñi kahila — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; purīśvara — Īśvara Purī; vātsalya — rodičovskou náklonnost; kare — prokazuje; more — Mně; kṛpā kari' — milostivě; mora ṭhāñi — ke Mně; pāṭhāilā — poslal; tomāre — tebe.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Můj duchovní mistr, Īśvara Purī, Mě vždy obdařuje rodičovskou náklonností. Proto tě sem ze své bezpříčinné milosti poslal.“

Verš

eta śuni’ sārvabhauma prabhure puchila
purī-gosāñi śūdra-sevaka kāṅhe ta’ rākhila

Synonyma

eta śuni' — když to slyšel; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; prabhure — Pána; puchila — zeptal se; purī-gosāñi — Īśvara Purī; śūdra-sevaka — služebníka, který je śūdra; kāṅhe ta' — proč; rākhila — udržoval si.

Překlad

Když to slyšel Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, zeptal se Śrī Caitanyi Mahāprabhua: „Proč si Īśvara Purī držel služebníka, který pochází z rodiny śūdrů?“

Význam

Kāśīśvara i Govinda byli osobní služebníci Īśvary Purīho. Po odchodu Īśvary Purīho šel Kāśīśvara navštívit všechna svatá místa Indie. Govinda šel na pokyn svého duchovního mistra přímo za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, aby u Něho přijal útočiště. Govinda pocházel z rodiny śūdrů, ale protože přijal zasvěcení od Īśvary Purīho, byl jistě brāhmaṇou. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se zde Śrī Caitanyi Mahāprabhua ptá, proč Īśvara Purī přijal žáka z rodiny śūdrů. Podle smṛti-śāstry, která předkládá návod, jak organizovat varṇāśramskou společnost, nemůže brāhmaṇa přijmout žáka z nižších tříd. Kṣatriyu, vaiśyu ani śūdru tedy nelze přijmout jako služebníka. Pokud nějaký duchovní mistr takového žáka přijme, znečistí se. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se proto ptal, proč přijal Īśvara Purī služebníka nebo žáka narozeného v rodině śūdrů.

Śrī Caitanya Mahāprabhu na tuto otázku odpověděl tak, že Jeho duchovní mistr, Īśvara Purī, byl natolik zmocněný, že byl stejně dobrý jako Nejvyšší Osobnost Božství. Jako takový byl Īśvara Purī duchovním mistrem celého světa. Nebyl otrokem nějakých světských pravidel. Zmocněný duchovní mistr jako Īśvara Purī může udělit milost komukoliv bez ohledu na kastu či vyznání. Závěr tedy je, že zmocněný duchovní mistr je autorizovaný Kṛṣṇou a svým guruem, a proto by měl být považován za stejně dobrého jako samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. To je soud Viśvanātha Cakravartīho: sākṣād-dharitvena. Autorizovaný duchovní mistr je stejně dobrý jako Hari, Nejvyšší Osobnost Božství. Hari může dělat, co se Mu zlíbí, a stejně svobodný je i zmocněný duchovní mistr. Hari není podřízený světským usměrňujícím zásadám, a stejně je tomu i s duchovním mistrem, kterého zmocní. Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 7.11) uvádí: kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana. Autorizovaný duchovní mistr zmocněný Kṛṣṇou může šířit slávu svatého jména Pána, protože má plnou moc od Nejvyšší Osobnosti Božství. V hmotném světě může každý, kdo má plnou moc svého pána, jednat jeho jménem. Také duchovní mistr zmocněný Kṛṣṇou skrze svého pravého duchovního mistra by měl být považován za stejně dobrého jako samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. To je význam slov sākṣād-dharitvena. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto popisuje činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství a pravého duchovního mistra následujícím způsobem.

Verš

prabhu kahe, — īśvara haya parama svatantra
īśvarera kṛpā nahe veda-paratantra

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství nebo Īśvara Purī; haya — je; parama — svrchovaně; svatantra — nezávislý; īśvarera — Nejvyšší Osobnosti Božství nebo Īśvary Purīho; kṛpā — milost; nahe — není; veda-paratantra — podřízená védským pravidlům.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Jak Nejvyšší Osobnost Božství, tak Můj duchovní mistr Īśvara Purī jsou naprosto nezávislí, a proto jejich milost není podřízená védským usměrňujícím zásadám.“

Verš

īśvarera kṛpā jāti-kulādi nā māne
vidurera ghare kṛṣṇa karilā bhojane

Synonyma

īśvarera kṛpā — Pánova milost; jāti — kasta; kula-ādi — rodina atd.; māne — neřídí se; vidurera — Vidury; ghare — v domě; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; karilā — činil; bhojane — jedení.

Překlad

„Milost Nejvyšší Osobnosti Božství není omezená kastou či vyznáním. Vidura byl śūdra, ale Kṛṣṇa přesto přijal oběd v jeho domě.“

Verš

sneha-leśāpekṣā mātra śrī-kṛṣṇa-kṛpāra
sneha-vaśa hañā kare svatantra ācāra

Synonyma

sneha — náklonnosti; leśa — podle náznaku; apekṣā — důvěry; mātra — pouze; śrī-kṛṣṇa — Pána Śrī Kṛṣṇy; kṛpāra — milosti; sneha-vaśa — zavázaný náklonností; hañā — jsoucí; kare — činí; svatantra — nezávislé; ācāra — chování.

Překlad

„Milost Pána Kṛṣṇy závisí pouze na náklonnosti. Protože Pána Kṛṣṇu zavazuje pouze náklonnost, jedná velmi nezávisle.“

Význam

Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je milostivý, ale Jeho milost není podřízená světským usměrňujícím zásadám. Pán závisí pouze na náklonnosti, na ničem jiném. Pánu Kṛṣṇovi lze sloužit dvěma způsoby, a to s náklonností, nebo s úctou. Služba s náklonností je Pánovou zvláštní milostí. U služby s úctou lze pochybovat o tom, zda je Kṛṣṇova milost opravdu přítomná. Pokud Kṛṣṇova milost přítomná je, pak nezávisí na kastě či vyznání. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi říci, že Pán Kṛṣṇa je duchovním mistrem každého a že se nestará o světskou kastu či vyznání. Proto také uvedl příklad Pána Kṛṣṇy, který přijal jídlo v domě Vidury, jenž byl zrozením śūdra. Ze stejných důvodů mohl komukoliv prokázat milost Īśvara Purī, zmocněný duchovní mistr. Přijal Govindu přesto, že se tento chlapec narodil v rodině śūdrů. Po zasvěcení se Govinda stal brāhmaṇou a byl přijat jako osobní služebník Īśvary Purīho. V Hari-bhakti-vilāse Śrī Sanātana Gosvāmī říká, že ten, koho zasvětí pravý duchovní mistr, se okamžitě stane brāhmaṇou. Takzvaný duchovní mistr z člověka brāhmaṇu neudělá, ale autorizovaný duchovní mistr může. To je výrok śāster, Śrī Caitanyi Mahāprabhua a všech Gosvāmīch.

Verš

maryādā haite koṭi sukha sneha-ācaraṇe
paramānanda haya yāra nāma-śravaṇe

Synonyma

maryādā haite — větší než úcta a bázeň; koṭi — miliónkrát; sukha — štěstí; sneha — s náklonností; ācaraṇe — v jednání; parama-ānanda — transcendentální blaženost; haya — je; yāra — jehož; nāma — svatého jména; śravaṇe — zaslechnutím.

Překlad

„Závěr je, že jednání s Nejvyšší Osobností Božství, které je plné náklonnosti, přináší miliónkrát větší štěstí než jednání s Pánem v duchu úcty a bázně. Při pouhém zaslechnutí svatého jména zaplaví oddaného transcendentální blaženost.“

Verš

eta bali’ govindere kaila āliṅgana
govinda karila prabhura caraṇa vandana

Synonyma

eta bali' — to když řekl; govindere — Govindovi; kaila — učinil; āliṅgana — objetí; govinda — Govinda; karila — učinil; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa vandana — uctívání lotosových nohou.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil, objal Govindu a ten se s úctou poklonil u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

prabhu kahe, — bhaṭṭācārya, karaha vicāra
gurura kiṅkara haya mānya se āmāra

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; bhaṭṭācārya — Můj drahý Bhaṭṭācāryo; karaha vicāra — jen zvaž; gurura kiṅkara — služebník duchovního mistra; haya — je; mānya — hodný úcty; se — on; āmāra — pro Mě.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dále Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi řekl: „Jen to zvaž, služebník duchovního mistra je vždy hoden Mé úcty.“

Verš

tāṅhāre āpana-sevā karāite nā yuyāya
guru ājñā diyāchena, ki kari upāya

Synonyma

tāṅhāre — jeho; āpana-sevā — osobní službě; karāite — zaměstnat v; yuyāya — nehodí se; guru — duchovní mistr; ājñā — nařízení; diyāchena — dal; ki — jaké; kari — mohu dělat; upāya — opatření.

Překlad

„Nehodí se proto, aby Mi služebník gurua osobně sloužil. Je to ale příkaz Mého duchovního mistra, tak co mohu dělat?“

Význam

Služebníci nebo žáci duchovního mistra jsou všichni duchovními bratry, a proto by si měli navzájem prokazovat úctu a oslovovat jeden druhého prabhu neboli pane. Nikdo by se neměl k duchovnímu bratrovi chovat neuctivě. Śrī Caitanya Mahāprabhu se proto Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi zeptal, co dělat s Govindou. Govinda byl osobní služebník Īśvary Purīho, duchovního mistra Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a najednou Īśvara Purī Govindovi nařídil, aby se stal osobním služebníkem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Jak se tedy zachovat? To byla otázka, kterou Śrī Caitanya Mahāprabhu položil Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi, svému zkušenému příteli.

Verš

bhaṭṭa kahe, — gurura ājñā haya balavān
guru-ājñā nā laṅghiye, śāstra — pramāṇa

Synonyma

bhaṭṭa kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl; gurura ājñā — nařízení duchovního mistra; haya — je; balavān — silné; guru-ājñā — nařízení duchovního mistra; — ne; laṅghiye — můžeme neuposlechnout; śāstra — písem; pramāṇa — přikázání.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Nařízení duchovního mistra má velkou sílu a nelze ho neuposlechnout. Tak zní přikázání śāster, zjevených písem.“

Verš

sa śuśruvān mātari bhārgaveṇa
pitur niyogāt prahṛtaṁ dviṣad-vat
pratyagṛhīd agraja-śāsanaṁ tad
ājñā gurūṇāṁ hy avicāraṇīyā

Synonyma

saḥ — On (Lakṣmaṇa, bratr Pána Rāmacandry); śuśruvān — když uslyšel; mātari — matčino; bhārgaveṇa — Paraśurāmou; pituḥ — otce; niyogāt — na pokyn; prahṛtam — zabití; dviṣat-vat — jako nepřítele; pratyagṛhīt — přijal; agraja-śāsanam — nařízení staršího bratra; tat — toto; ājñā — nařízení; gurūṇām — představených, jako je duchovní mistr či otec; hi — protože; avicāraṇīyā — je třeba bez rozmýšlení uposlechnout.

Překlad

„,Paraśurāma na pokyn svého otce zabil vlastní matku Reṇuku, jako kdyby to byl nepřítel. Když o tom slyšel Lakṣmaṇa, mladší bratr Pána Rāmacandry, okamžitě se oddal službě svému staršímu bratrovi a přijal Jeho nařízení. Nařízení duchovního mistra se musí bez váhání uposlechnout.̀“

Význam

Toto je citát z Raghu-vaṁśi (14.46). Níže citovaný výrok Pána Rāmacandry určený Sītě pochází z Rāmāyaṇy (Ayodhyā-kāṇḍa 22.9).

Verš

nirvicāraṁ guror ājñā
mayā kāryā mahātmanaḥ
śreyo hy evaṁ bhavatyāś ca
mama caiva viśeṣataḥ

Synonyma

nirvicāram — má se bez váhání uposlechnout; guroḥ — duchovního mistra; ājñā — nařízení; mayā — Mnou; kāryā — musí být vykonáno; mahā-ātmanaḥ — velké duše; śreyaḥ — štěstí; hi — jistě; evam — tak; bhavatyāḥ — pro tebe; ca — a; mama — pro Mne; ca — také; eva — zajisté; viśeṣataḥ — zvláště.

Překlad

„,Nařízení velké osobnosti, jako je otec, se musí bez váhání vykonat, protože takové nařízení nám oběma přinese štěstí, a Mně obzvláště.̀“

Verš

tabe mahāprabhu tāṅre kaila aṅgīkāra
āpana-śrī-aṅga-sevāya dila adhikāra

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — Govindovi; kaila — učinil; aṅgīkāra — přijetí; āpana — osobní; śrī-aṅga — transcendentálního těla; sevāya — ve službě; dila — dal; adhikāra — zodpovědnost.

Překlad

Po tomto prohlášení Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi Śrī Caitanya Mahāprabhu Govindu objal a zaměstnal ho službou svému tělu.

Verš

prabhura priya bhṛtya kari’ sabe kare māna
sakala vaiṣṇavera govinda kare samādhāna

Synonyma

prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; priya — drahý; bhṛtya — služebník; kari' — když pochopili; sabe — všichni; kare — prokazují; māna — úctu; sakala — všech; vaiṣṇavera — oddaných; govinda — Govinda; kare — prokazuje; samādhāna — službu.

Překlad

Každý si Govindy vážil jako nejdražšího služebníka Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Govinda sloužil všem vaiṣṇavům a staral se o vše, co potřebovali.

Verš

choṭa-baḍa-kīrtanīyā — dui haridāsa
rāmāi, nandāi rahe govindera pāśa

Synonyma

choṭa-baḍa — mladší a starší; kīrtanīyā — hudebníci; dui — dva; haridāsa — Haridāsové; rāmāi — Rāmāi; nandāi — Nandāi; rahe — bydleli; govindera pāśa — s Govindou.

Překlad

S Govindou bydleli hudebníci Haridāsa starší a Haridāsa mladší a také Rāmāi a Nandāi.

Verš

govindera saṅge kare prabhura sevana
govindera bhāgya-sīmā nā yāya varṇana

Synonyma

govindera saṅge — s Govindou; kare — provádějí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sevana — službu; govindera — Govindy; bhāgya-sīmā — hranice štěstí; — ne; yāya varṇana — lze popsat.

Překlad

Ti všichni byli s Govindou, aby sloužili Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Nikdo proto nedokáže odhadnout Govindovo štěstí.

Verš

āra dine mukunda-datta kahe prabhura sthāne
brahmānanda-bhāratī āilā tomāra daraśane

Synonyma

āra dine — příštího dne; mukunda-datta — Mukunda Datta; kahe — řekl; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; sthāne — v sídle; brahmānanda-bhāratī — Brahmānanda Bhāratī; āilā — přišel; tomāra daraśane — navštívit Tebe.

Překlad

Dalšího dne řekl Mukunda Datta Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi: „Přišel Tě navštívit Brahmānanda Bhāratī.“

Verš

ājñā deha’ yadi tāṅre āniye ethāi
prabhu kahe, — guru teṅha, yāba tāṅra ṭhāñi

Synonyma

ājñā deha' — nařiď; yadi — zda; tāṅre — jeho; āniye — mohu přivést; ethāi — sem; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; guru teṅha — je to Můj duchovní mistr; yāba — půjdu; tāṅra ṭhāñi — do jeho sídla.

Překlad

Mukunda Datta se Pána zeptal: „Mám ho sem přivést?“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Brahmānanda Bhāratī je jako Můj duchovní mistr. Bude lepší, když půjdu Já k němu.“

Verš

eta bali’ mahāprabhu bhakta-gaṇa-saṅge
cali’ āilā brahmānanda-bhāratīra āge

Synonyma

eta bali' — poté, co takto promluvil; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa-saṅge — s oddanými; cali' — jdoucí; āilā — přišel; brahmānanda-bhāratīra — Brahmānandu Bhāratīho; āge — před.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom i se svými oddanými přišel za Brahmānandou Bhāratīm.

Verš

brahmānanda pariyāche mṛga-carmāmbara
tāhā dekhi’ prabhu duḥkha pāilā antara

Synonyma

brahmānanda — Brahmānanda; pariyāche — měl na sobě; mṛga-carma-ambara — oděv z jelení kůže; tāhā dekhi' — když to viděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; duḥkha — neštěstí; pāilā — pocítil; antara — v nitru.

Překlad

Když za ním Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho oddaní přišli, uviděli ho oblečeného v jelení kůži. Śrī Caitanya Mahāprabhu z toho vůbec neměl radost.

Význam

Brahmānanda Bhāratī náležel k Śaṅkara-sampradāyi. (Titul Bhāratī poukazuje na příslušnost k jednomu z deseti druhů sannyāsīch této sampradāyi.) U člověka, který se zřekl světa, je obvyklé oblékat se do jelení kůže nebo kůry stromů. To je příkaz Manu-saṁhity. Pokud však sannyāsī, který se zřekl světa, pouze nosí jelení kůži, aniž by dělal duchovní pokrok, znamená to, že je zmatený pýchou. Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi se vůbec nelíbilo, že Brahmānanda Bhāratī nosí jelení kůži.

Verš

dekhiyā ta’ chadma kaila yena dekhe nāñi
mukundere puche, — kāhāṅ bhāratī-gosāñi

Synonyma

dekhiyā — když uviděl; ta' — zajisté; chadma kaila — předstíral; yena — jako kdyby; dekhe — vidí; nāñi — ne; mukundere puche — ptal se Mukundy; kāhāṅ — kde; bhāratī-gosāñi — Brahmānanda Bhāratī, Můj duchovní mistr.

Překlad

Když Caitanya Mahāprabhu viděl Brahmānandu Bhāratīho zahaleného v jelení kůži, předstíral, že ho nevidí. Místo toho se zeptal Mukundy Datty: „Kde je Brahmānanda Bhāratī, Můj duchovní mistr?“

Verš

mukunda kahe, — ei āge dekha vidyamāna
prabhu kahe, — teṅha nahena, tumi ageyāna

Synonyma

mukunda kahe — Mukunda řekl; ei āge — zde před; dekha — vidíš; vidyamāna — přítomný; prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; teṅha nahena — ten to není; tumi ageyāna — nemáš pravdu.

Překlad

Mukunda Datta odpověděl: „Brahmānanda Bhāratī stojí zde před Tebou.“

Význam

Pán odpověděl: „Mýlíš se, to není Brahmānanda Bhāratī.“

Verš

anyere anya kaha, nāhi tomāra jñāna
bhāratī-gosāñi kene paribena cāma

Synonyma

anyere — jiný; anya kaha — mluvíš o někom jiném; nāhi — není; tomāra — tvoje; jñāna — poznání; bhāratī — Brahmānanda Bhāratī; gosāñi — Můj duchovní mistr; kene — proč; paribena — měl by nosit; cāma — kůži.

Překlad

„Ty asi mluvíš o někom jiném, protože toto zcela jistě není Brahmānanda Bhāratī. Jednoduše se ti nedostává poznání. Proč by Brahmānanda Bhāratī nosil jelení kůži?“

Verš

śuni’ brahmānanda kare hṛdaye vicāre
mora carmāmbara ei nā bhāya iṅhāre

Synonyma

śuni' — když slyšel; brahmānanda — Brahmānanda; kare — činí; hṛdaye — v sobě; vicāre — úvahu; mora — můj; carma-ambara — oděv z jelení kůže; ei — tento; — ne; bhāya — je schválen; iṅhāre — Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Překlad

Když to Brahmānanda Bhāratī uslyšel, pomyslel si: „Śrī Caitanya Mahāprabhu moji jelení kůži neschvaluje.“

Verš

bhāla kahena, — carmāmbara dambha lāgi’ pari
carmāmbara-paridhāne saṁsāra nā tari

Synonyma

bhāla — dobře; kahena — řekl; carma-ambara — oděv z jelení kůže; dambha — uznání; lāgi' — kvůli; pari — nosím; carma-ambara-paridhāne — nošením oděvu z kůže; saṁsāra — hmotný svět; tari — nemohu překročit.

Překlad

Brahmānanda Bhāratī tak uznal svou chybu a uvažoval: „Má pravdu, nosím jelení kůži jen kvůli uznání. Pouhým nošením jelení kůže oceán nevědomosti nepřekročím.“

Verš

āji haite nā pariba ei carmāmbara
prabhu bahirvāsa ānāilā jāniyā antara

Synonyma

āji haite — ode dneška; pariba — neobléknu si; ei — toto; carma-ambara — oblečení z jelení kůže; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bahir-vāsa — roucho sannyāsīho; ānāilā — nechal přinést; jāniyā — znající; antara — jeho uvažování.

Překlad

„Ode dneška už tuto jelení kůži nosit nebudu.“ Jakmile se takto Brahmānanda Bhāratī rozhodl, Śrī Caitanya Mahāprabhu nechal přinést roucho sannyāsīho, protože věděl, na co myslí.

Verš

carmāmbara chāḍi’ brahmānanda parila vasana
prabhu āsi’ kaila tāṅra caraṇa vandana

Synonyma

carma-ambara chāḍi' — poté, co odložil oděv z jelení kůže; brahmānanda — Brahmānanda Bhāratī; parila — oblékl si; vasana — roucho; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āsi' — když přišel; kaila — provedl; tāṅra — jeho; caraṇa vandana — uctívání nohou.

Překlad

Brahmānanda Bhāratī se tedy vzdal své jelení kůže a oblékl si roucho sannyāsīho. Śrī Caitanya Mahāprabhu k němu potom přišel a poklonil se u jeho lotosových nohou.

Verš

bhāratī kahe, — tomāra ācāra loka śikhāite
punaḥ nā karibe nati, bhaya pāṅa citte

Synonyma

bhāratī kahe — Brahmānanda Bhāratī řekl; tomāra — Tvoje; ācāra — chování; loka — lidi; śikhāite — abys učil; punaḥ — znovu; — ne; karibe — budeš skládat; nati — poklony; bhaya — strach; pāṅa — dostávám; citte — v mysli.

Překlad

Brahmānanda Bhāratī řekl: „Svým chováním učíš veřejnost. Neudělám nic, co by bylo proti Tvé vůli, protože jinak mi nebudeš prokazovat úctu, ale přestaneš si mne všímat. Toho se bojím.“

Verš

sāmpratika ‘dui brahma’ ihāṅ ‘calācala’
jagannātha — acala brahma, tumi ta’ sacala

Synonyma

sāmpratika — v současnosti; dui brahma — dva Brahmany neboli duchovní totožnosti; ihāṅ — zde; cala-acala — pohyblivý a nehybný; jagannātha — Pán Jagannātha; acala brahma — nehybný Brahman; tumi — Ty; ta' — ale; sa-cala — pohyblivý Brahman.

Překlad

„V současnosti vidím dva Brahmany. Jeden Brahman je Pán Jagannātha, který se nehýbe, a druhý Brahman, který se hýbe, jsi Ty. Pán Jagannātha je arcā-vigraha, uctívané Božstvo, a On je ten nehybný Brahman. Ty jsi ale Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu a pohybuješ se z místa na místo. Vy dva jste stejný Brahman, vládce hmotné přírody, ale hrajete dvě role – jednu nehybnou a jednu pohyblivou. Tak nyní v Džagannáth Purí, Purušóttamě, sídlí dva Brahmany.“

Verš

tumi — gaura-varṇa, teṅha — śyāmala-varṇa
dui brahme kaila saba jagat-tāraṇa

Synonyma

tumi — Ty; gaura-varṇa — máš zlatou či světlou barvu pleti; teṅha — On; śyāmala-varaṇa — má načernalou barvu pleti; dui brahme — oba Brahmany; kaila — činí; saba jagat — celého světa; tāraṇa — osvobození.

Překlad

„Z těchto Brahmanů máš Ty světlou barvu pleti a ten druhý, Pán Jagannātha, je načernalý. Oba dva osvobozujete celý svět.“

Verš

prabhu kahe, — satya kahi, tomara āgamane
dui brahma prakaṭila śrī-puruṣottame

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; satya kahi — říkám pravdu; tomāra āgamane — díky tvé přítomnosti; dui brahma — dva Brahmany; prakaṭila — zjevily se; śrī-puruṣottame — v Džagannáth Purí.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Abych řekl pravdu, v Džagannáth Purí jsou nyní dva Brahmany díky tvé přítomnosti.“

Verš

‘brahmānanda’ nāma tumi — gaura-brahma ‘cala’
śyāma-varṇa jagannātha vasiyāchena ‘acala’

Synonyma

brahmānanda — Brahmānanda; nāma tumi — tvé jméno; gaura-brahma — Brahman jménem Gaura; cala — oba se pohybují; śyāma-varṇa — načernalé barvy; jagannātha — Pán Jagannātha; vasiyāchena — sedí; acala — bez pohnutí.

Překlad

„Brahmānanda a Gaurahari se pohybují, zatímco načernalý Pán Jagannātha sedí nehybně.“

Význam

Brahmānanda Bhāratī chtěl dokázat, že mezi Nejvyšším Pánem a jīvou není žádný rozdíl, kdežto Caitanya Mahāprabhu chtěl dokázat, že On a Brahmānanda jsou jīvy, a ty jsou sice Brahman, avšak je jich mnoho, zatímco Nejvyšší Pán, Nejvyšší Brahman, je jeden. Brahmānanda Bhāratī chtěl na druhou stranu také dokázat, že Jagannātha i Śrī Caitanya Mahāprabhu jsou jedna Nejvyšší Osobnost Božství, ale že Śrī Caitanya Mahāprabhu, aby splnil svou misi, se hýbe, kdežto Pán Jagannātha vypadá jako nehybný. Tak tato laškovná hádka pokračovala a Brahmānanda Bhāratī nakonec celou záležitost předal Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi, aby předložil konečné rozhodnutí.

Verš

bhāratī kahe, — sārvabhauma, madhyastha hañā
iṅhāra sane āmāra ‘nyāya’ bujha’ mana diyā

Synonyma

bhāratī kahe — Brahmānanda Bhāratī řekl; sārvabhauma — ó Sārvabhaumo Bhaṭṭācāryo; madhya-stha hañā — stávající se prostředníkem; iṅhāra sane — s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āmāra — moji; nyāya — logiku; bujha' — snaž se pochopit; mana diyā — pozorně.

Překlad

Brahmānanda Bhāratī řekl: „Můj drahý Sārvabhaumo Bhaṭṭācāryo, staň se prosím prostředníkem v této logické při mezi Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a mnou.“

Verš

‘vyāpya’ ‘vyāpaka’-bhāve ‘jīva’-‘brahme’ jāni
jīva — vyāpya, brahma — vyāpaka, śāstrete vākhāni

Synonyma

vyāpya — lokalizovaná; vyāpaka — všudypřítomný; bhāve — takto; jīva — živou bytost; brahme — Nejvyššího Pána; jāni — znám; jīva — živá bytost; vyāpya — lokalizovaná; brahma — Nejvyšší Pán; vyāpaka — všudypřítomný; śāstrete — ve zjevených písmech; vākhāni — popis.

Překlad

Brahmānanda Bhāratī pokračoval: „Živá bytost je lokalizovaná, zatímco Nejvyšší Brahman je všudypřítomný. Tak zní výrok zjevených písem.“

Význam

Brahmānanda Bhāratī upoutal pozornost Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, protože chtěl, aby jejich při rozsoudil. Řekl, že Brahman, Nejvyšší Pán, je všudypřítomný. To potvrzuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (13.3):

kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi
sarva-kṣetreṣu bhārata
kṣetra-kṣetrajñayor jñānaṁ
yat taj jñānaṁ mataṁ mama

„Ó potomku Bhāraty, měl bys vědět, že Já jsem také znalcem ve všech tělech a že znát toto tělo a jeho znalce se nazývá poznání. To je Můj názor.“

Nejvyšší Osobnost Božství se ve svém rysu Paramātmy nachází všude. Brahma-saṁhitā říká: aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham – Nejvyšší Pán je díky své všeprostupující povaze přítomný v tomto vesmíru a stejně tak i ve všech základních složkách vesmíru. Je dokonce i v atomu. Takto je Nejvyšší Pán Govinda všudypřítomný. Živé bytosti jsou však naopak nesmírně malé. Říká se, že živá bytost je velká jako desetitisícina konečku vlasu. Proto je lokalizovaná. Živé bytosti spočívají na záři Brahmanu, tělesných paprscích Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

carma ghucāñā kaila āmāre śodhana
doṅhāra vyāpya-vyāpakatve ei ta’ kāraṇa

Synonyma

carma — jelení kůže; ghucāñā — po odstranění; kaila — učinil; āmāre — mně; śodhana — očištění; doṅhāra — nás obou; vyāpya — lokalizovaný; vyāpakatve — všudypřítomný; ei — toto; ta' — vskutku; kāraṇa — příčina.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu mě očistil tím, že mi vzal mou jelení kůži. To je důkaz toho, že je všudypřítomný a všemocný a já jsem Mu podřízený.“

Význam

Brahmānanda Bhāratī zde prohlašuje, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Brahman a on je podřízený Brahman. To potvrzují Védy: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Nejvyšší Osobnost Božství je Brahman či Parambrahman, hlavní ze všech živých bytostí. Jak Nejvyšší Brahman neboli Osobnost Božství, tak živé bytosti jsou osoby, ale Nejvyšší Brahman je vládce, kdežto živé bytosti jsou ovládané.

Verš

suvarṇa-varṇo hemāṅgo
varāṅgaś candanāṅgadī
sannyāsa-kṛc chamaḥ śānto
niṣṭhā-śānti-parāyaṇaḥ

Synonyma

suvarṇa — zlata; varṇaḥ — barvy; hema-aṅgaḥ — jehož tělo vypadalo jako tekuté zlato; vara-aṅgaḥ — jenž má překrásné tělo; candana-aṅgadī — jehož tělo bylo potřené santálovou pastou; sannyāsa-kṛt — žijící ve stavu odříkání; śamaḥ — vyrovnaný; śāntaḥ — klidný; niṣṭhā — oddanosti; śānti — a klidu; parāyaṇaḥ — nejvyšší útočiště.

Překlad

„,Má zlatou barvu pleti a celé Jeho tělo je jako tekuté zlato. Každá část Jeho těla je překrásně stavěná a potřená santálovou pastou. Pán přijal stav odříkání a je zcela vyrovnaný. Je neochvějný ve své misi zpívání Hare Kṛṣṇa mantry, ve svých dualistických závěrech a ve svém klidu.̀“

Význam

Toto je citát z Mahābhāraty, Viṣṇu-sahasra-nāma-stotry.

Verš

ei saba nāmera iṅha haya nijāspada
candanākta prasāda-ḍora — śrī-bhuje aṅgada

Synonyma

ei saba — všech těchto; nāmera — jmen; iṅha — Śrī Caitanya Mahāprabhu; haya — je; nija-āspada — studnice; candana-akta — potřené santálovou pastou; prasāda-ḍora — šňůra získaná z Jagannāthova chrámu; śrī-bhuje — na Jeho pažích; aṅgada — ozdoby.

Překlad

„Na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou viditelné všechny příznaky popsané v tomto verši z Viṣṇu-sahasra-nāma-stotry. Jeho paže zdobí santálová pasta a šňůra od Božstva Śrī Jagannātha. To jsou Jeho ozdobné náramky.“

Verš

bhaṭṭācārya kahe, — bhāratī, dekhi tomāra jaya
prabhu kahe, — yei kaha, sei satya haya

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Bhaṭṭācārya řekl; bhāratī — ó Brahmānando Bhāratī; dekhi — vidím; tomāra jaya — tvé vítězství; prabhu kahe — Pán Caitanya Mahāprabhu řekl; yei kaha — cokoliv řekneš; sei — to; satya — pravda; haya — je.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya všechno vyslechl a pronesl svůj rozsudek: „Brahmānando Bhāratī, vidím, že jsi vyhrál.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě poznamenal: „Vše, co Brahmānanda Bhāratī řekl, uznávám. Je to pravda.“

Verš

guru-śiṣya-nyāye satya śiṣyera parājaya
bhāratī kahe, — eho nahe, anya hetu haya

Synonyma

guru-śiṣya-nyāye — když dojde k logické při mezi duchovním mistrem a žákem; satya — zajisté; śiṣyera — žáka; parājaya — porážka; bhāratī kahe — Brahmānanda Bhāratī řekl; eho nahe — v tomto případě to neplatí; anya hetu — jiná příčina; haya — je.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se tak postavil do role žáka a Brahmānandu Bhāratīho přijal za svého duchovního mistra. Poté řekl: „Když žák debatuje s duchovním mistrem, bude jistě poražen.“

Význam

Brahmānanda Bhāratī na to okamžitě odpověděl: „To není příčina Tvé porážky. Příčinou je něco jiného.“

Verš

bhakta ṭhāñi hāra’ tumi, — e tomāra svabhāva
āra eka śuna tumi āpana prabhāva

Synonyma

bhakta ṭhāñi — v přítomnosti oddaného; hāra' — stáváš se poraženým; tumi — Ty; e — toto; tomāra — Tvoje; svabhāva — povaha; āra — další; eka — jednu; śuna — slyš; tumi — Ty; āpana prabhāva — Tvůj vlastní vliv.

Překlad

„Přijmout porážku z rukou svého oddaného je Tvou přirozenou vlastností. Máš ještě další slavnou vlastnost – poslouchej prosím pozorně.“

Verš

ājanma karinu muñi ‘nirākāra’-dhyāna
tomā dekhi’ ‘kṛṣṇa’ haila mora vidyamāna

Synonyma

ā-janma — od narození; karinu — prováděl jsem; muñi — já; nirākāra-dhyāna — meditaci o neosobním Brahmanu; tomā dekhi' — když jsem viděl Tebe; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haila — stal se; mora — mou; vidyamāna — zkušeností.

Překlad

„Od narození jsem meditoval o neosobním Brahmanu, ale od chvíle, kdy jsem spatřil Tebe, zakouším plně Kṛṣṇu.“

Význam

Brahmānanda Bhāratī přiznal, že v debatě mezi duchovním mistrem a žákem je duchovní mistr přirozeně vítězem, i když žák může předložit silné argumenty. Jinými slovy je běžné, že slova duchovního mistra jsou úctyhodnější než slova žáka. Za těchto okolností Brahmānanda Bhāratī zvítězil nad Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, protože byl v postavení duchovního mistra, kdežto Śrī Caitanya Mahāprabhu se považoval za jeho žáka. Brahmānanda Bhāratī však celou při otočil, postavil se do role oddaného a řekl, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa. To znamená, že Pán se nechal dobrovolně porazit z lásky ke svému oddanému. Prohrál dobrovolně, protože Nejvyššího Pána nikdo porazit nemůže. V této souvislosti jsou důležitá slova Bhīṣmy ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.9.37):

sva-nigamam apahāya mat-pratijñām
ṛtam adhikartum avapluto ratha-sthaḥ
dhṛta-ratha-caraṇo 'bhyayāc calad-gur
harir iva hantum ibhaṁ gatottarīyaḥ

„Seskočil z vozu, vzal kolo a rozběhl se ke mně jako lev, který se chystá zabít slona, čímž splnil mou touhu a porušil svůj slib. Dokonce přitom ztratil svůj svrchní šat.“

Kṛṣṇa slíbil, že v bitvě na Kurukšétře nebude bojovat, ale Bhīṣma Ho chtěl donutit, aby svůj slib porušil, a tak napadl Arjunu s takovou silou, že Kṛṣṇa musel vzít kolo od vozu a zaútočit na Bhīṣmu. Pán tak učinil, aby ukázal, že ochrání svého oddaného i za cenu, že poruší vlastní slib. Brahmānanda Bhāratī řekl: „Od začátku svého života jsem byl připoutaný k realizaci neosobního Brahmanu, ale jakmile jsem spatřil Tebe, rozvinul jsem velké pouto k Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu je tedy samotný Pán Kṛṣṇa, a Brahmānanda Bhāratī se tak stal Jeho oddaným.

Verš

kṛṣṇa-nāma sphure mukhe, mane netre kṛṣṇa
tomāke tad-rūpa dekhi’ hṛdaya — satṛṣṇa

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; sphure — je projevené; mukhe — v ústech; mane — v mysli; netre — před očima; kṛṣṇa — přítomnost Pána Kṛṣṇy; tomāke — Tebe; tat-rūpa — Jeho podobu; dekhi' — vidím; hṛdaya — moje srdce; sa-tṛṣṇa — dychtivé.

Překlad

Brahmānanda Bhāratī pokračoval: „Od chvíle, kdy jsem Tě spatřil, cítím ve své mysli přítomnost Pána Kṛṣṇy a vidím Ho před svýma očima. Nyní chci zpívat Pánovo svaté jméno. Mimo to považuji ve svém srdci Tebe za Kṛṣṇu, a proto velmi dychtím Ti sloužit.“

Verš

bilvamaṅgala kaila yaiche daśā āpanāra
ihāṅ dekhi’ sei daśā ha-ila āmāra

Synonyma

bilvamaṅgala — Bilvamaṅgala; kaila — udělal; yaiche — jako; daśā — podmínka; āpanāra — jeho; ihāṅ — zde; dekhi' — vidím; sei daśā — ta podmínka; ha-ila — stala se; āmāra — moje.

Překlad

Bilvamaṅgala Ṭhākura se vzdal své neosobní realizace kvůli realizaci Osobnosti Božství. Nyní vidím, že jsem na tom podobně, protože už došlo k této změně.“

Význam

Bilvamaṅgala Ṭhākura byl v mládí neosobní monista a meditoval o neosobní záři Brahmanu. Později se stal oddaným Pána Kṛṣṇy a své vysvětlení této změny podal ve verši (178), který je citován v Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Někdy oddaný dochází na úroveň realizace Bhagavāna, Nejvyšší Osoby, postupně, po dosažení nižších úrovní realizace – realizace neosobního Brahmanu a lokalizované Paramātmy. Postavení takového oddaného je popsáno v Caitanya-candrāmṛtě (5) Prabodhānandy Sarasvatīho:

kaivalyaṁ narakāyate tridaśa-pūr ākāśa-puṣpāyate
durdāntendriya-kāla-sarpa-paṭalī protkhāta-daṁṣṭrāyate
viśvaṁ pūrṇa-sukhāyate vidhi-mahendrādiś ca kīṭāyate
yat-kāruṇya-kaṭākṣa-vaibhava-vatāṁ taṁ gauram eva stumaḥ

Kaivalya, splynutí se září Brahmanu, oddanému připadá jako peklo. Nebeské planety, sídla polobohů, mu připadají jako fantasmagorie. Yogī meditují kvůli ovládání smyslů, ale pro oddaného jsou smysly hady s vylámanými zuby. Oddaný své smysly ovládat nemusí, protože jsou již zaměstnané službou Pánu. Není proto možné, aby se chovaly jako hadi. V hmotné existenci jsou smysly silné jako jedovatí hadi. Jsou-li však použity ve službě Pánu, jsou jako jedovatí hadi, kterým byly odstraněny jedové zuby, takže již nejsou nebezpeční. Celý svět je pro oddaného replikou Vaikuṇṭhy, protože netrpí úzkostí. Vidí, že vše patří Kṛṣṇovi, a ničeho si nechce užívat sám. Dokonce se ani nesnaží získat postavení Pána Brahmy či Indry, ale jen se snaží vše zaměstnávat ve službě Pánu. Proto nemá problémy a setrvává ve svém přirozeném postavení. To vše je možné, když člověk obdrží milostivý pohled Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

V Caitanya-candrāmṛtě je mnoho dalších veršů, které tento princip dokreslují:

dhik kurvanti ca brahma-yoga-viduṣas taṁ gauracandraṁ numaḥ

(Caitanya-candrāmṛta 6)

tāvad brahma-kathā vimukta-padavī tāvan na tiktī-bhavet
tāvac cāpi viśṛṅkhalatvam ayate no loka-veda-sthitiḥ
tāvac chāstra-vidāṁ mithaḥ kala-kalo nānā-bahir-vartmasu
śrī-caitanya-padāmbuja-priya-jano yāvan na dig-gocaraḥ

(Caitanya-candrāmṛta 19)

gauraś cauraḥ sakalam aharat ko 'pi me tīvra-vīryaḥ

(Caitanya-candrāmṛta 60)

Rozhovory o neosobním Brahmanu nejsou oddanému příliš příjemné. Takzvaná usměrnění v śāstrách mu také připadají prázdná. Je mnoho lidí, kteří se o śāstrāch přou, ale pro oddaného jsou takové debaty pouhý nadměrný hluk. Vlivem Śrī Caitanyi Mahāprabhua všechny tyto problémy zmizí.

Verš

advaita-vīthī-pathikair upāsyāḥ
svānanda-siṁhāsana-labdha-dīkṣāḥ
śaṭhena kenāpi vayaṁ haṭhena
dāsī-kṛtā gopa-vadhū-viṭena

Synonyma

advaita-vīthī — cestou monismu; pathikaiḥ — těmi, kteří kráčejí; upāsyāḥ — uctívaný; sva-ānanda — seberealizace; siṁha-āsana — na trůnu; labdha-dīkṣāḥ — zasvěcený; śaṭhena — podvodníkem; kena-api — nějakým; vayam — já; haṭhena — násilím; dāsī-kṛtā — učiněný služkou; gopa-vadhū-viṭena — chlapcem, který laškuje s gopīmi.

Překlad

Brahmānanda Bhāratī nakonec řekl: „,I když jsem byl uctíván těmi, kdo jdou po cestě monismu, a byl jsem zasvěcen do seberealizace skrze soustavu yogy, nějaký prohnaný chlapec, který neustále laškuje s gopīmi, ze mne násilím udělal svoji služku.̀“

Význam

Tento verš napsal Bilvamaṅgala Ṭhākura a je citován v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.1.44).

Verš

prabhu kahe, — kṛṣṇe tomāra gāḍha premā haya
yāhāṅ netra paḍe, tāhāṅ śrī-kṛṣṇa sphuraya

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odvětil; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; tomāra — tvoje; gāḍha — hluboká; premā — láska; haya — je; yāhāṅ — kamkoliv; netra — oči; paḍe — padnou; tāhāṅ — tam; śrī-kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa; sphuraya — zjeví se.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Máš v sobě hlubokou extatickou lásku ke Kṛṣṇovi, a proto kamkoliv se podíváš, posiluje to tvé vědomí Kṛṣṇy.“

Verš

bhaṭṭācārya kahe, — doṅhāra susatya vacana
āge yadi kṛṣṇa dena sākṣāt daraśana

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl; doṅhāra — obou; susatya — správné; vacana — výroky; āge — nejdříve; yadi — jestliže; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; dena — dá; sākṣāt — přímé; daraśana — zjevení.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Oba dva máte pravdu. Kṛṣṇa svou přímou audienci uděluje skrze svou milost.“

Verš

prema vinā kabhu nahe tāṅra sākṣātkāra
iṅhāra kṛpāte haya daraśana iṅhāra

Synonyma

prema vinā — bez extatické lásky; kabhu nahe — nikdy není; tāṅra — s Ním; sākṣātkāra — přímé setkání; iṅhāra kṛpāte — milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haya — byla umožněna; daraśana — vize; iṅhāra — Brahmānandy Bhāratīho.

Překlad

„Bez extatické lásky ke Kṛṣṇovi Jej nelze přímo vidět. Brahmānanda Bhāratī proto mohl Pána přímo spatřit milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Význam

Caitanya Mahāprabhu řekl: „Jsi Brahmānanda Bhāratī, pokročilý oddaný, který extaticky miluje Nejvyššího Pána. Není tedy pochyb o tom, že vidíš Kṛṣṇu všude.“ Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl prostředníkem mezi Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Brahmānandou Bhāratīm a jeho závěr byl, že pokročilý oddaný jako Brahmānanda Bhāratī vidí Kṛṣṇu Kṛṣṇovou milostí. Kṛṣṇa se přímo zjevuje pokročilému oddanému. A protože byl Brahmānanda Bhāratī pokročilý oddaný, viděl Kṛṣṇu v osobě Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Slovy Brahma-saṁhity (5.38):

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Uctívám původního Pána, Govindu, jehož neustále vidí oddaní, kteří mají oči potřené balzámem lásky. Vidí Ho v Jeho věčné podobě Śyāmasundary, sídlící v srdci oddaného.“

Verš

prabhu kahe, — ‘viṣṇu’ ‘viṣṇu’, ki kaha sārvabhauma
‘ati-stuti’ haya ei nindāra lakṣaṇa

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; viṣṇu viṣṇu — Pane Viṣṇu, Pane Viṣṇu; ki kaha — co to říkáš; sārvabhauma — Sārvabhaumo Bhaṭṭācāryo; ati-stuti — přílišné opěvování; haya — je; ei — toto; nindāra lakṣaṇa — příznak pomluvy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Sārvabhaumo Bhaṭṭācāryo, co to říkáš? Pane Viṣṇu, zachraň Mě! Takové vychvalování je pouze jinou podobou pomluvy.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu se po Bhaṭṭācāryově výroku trochu zastyděl, a na svoji ochranu proto opakoval jméno Viṣṇua. Pán zde potvrzuje, že přehnané vychvalování je pouze jinou podobou pomluvy. Tímto způsobem se ohradil proti tomuto takzvaně urážlivému výroku.

Verš

eta bali’ bhāratīre lañā nija-vāsā āilā
bhāratī-gosāñi prabhura nikaṭe rahilā

Synonyma

eta bali' — když to řekl; bhāratīre — Brahmānandu Bhāratīho; lañā — beroucí s sebou; nija-vāsā āilā — vrátil se do svého obydlí; bhāratī-gosāñi — Brahmānanda Bhāratī; prabhura nikaṭe — pod ochranou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; rahilā — zůstal.

Překlad

Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu takto promluvil, vzal Brahmānandu Bhāratīho do svého sídla a ten od té doby zůstal s Ním.“

Verš

rāmabhadrācārya, āra bhagavān ācārya
prabhu-pade rahilā duṅhe chāḍi’ sarva kārya

Synonyma

rāmabhadra-ācārya — Rāmabhadra Ācārya; āra — a; bhagavānācārya — Bhagavān Ācārya; prabhu-pade — pod ochranou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; rahilā — zůstali; duṅhe — oba dva; chāḍi' — zříkající se; sarva kārya — všech ostatních povinností.

Překlad

Později se k nim přidali Rāmabhadra Ācārya a Bhagavān Ācārya. I oni se zřekli všech ostatních povinností a zůstali pod ochranou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

kāśīśvara gosāñi āilā āra dine
sammāna kariyā prabhu rākhilā nija sthāne

Synonyma

kāśīśvara gosāñi — Kāśīśvara Gosāñi, další oddaný; āilā — přišel; āra dine — dalšího dne; sammāna kariyā — projevující veškerou úctu; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; rākhilā — ponechal; nija sthāne — ve svém sídle.

Překlad

Dalšího dne přišel Kāśīśvara Gosāñi a také zůstal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, který ho přijal s velkou úctou.

Verš

prabhuke lañā karā’na īśvara daraśana
āge loka-bhiḍa saba kari’ nivāraṇa

Synonyma

prabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; lañā — beroucí; karā'na — pomáhá při; īśvara daraśana — návštěvě Pána Jagannātha; āge — před; loka-bhiḍa — davy lidí; saba — všem; kari' nivāraṇa — bránící.

Překlad

Kāśīśvara doprovázel Śrī Caitanyu Mahāprabhua do Jagannāthova chrámu. V davu chodil před Pánem a bránil lidem v tom, aby se Ho dotýkali.

Verš

yata nada nadī yaiche samudre milaya
aiche mahāprabhura bhakta yāhāṅ tāhāṅ haya

Synonyma

yata — všechny; nada nadī — řeky; yaiche — jako; samudre — v moři; milaya — setkávají se; aiche — podobně; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta — oddaní; yāhāṅ tāhāṅ — kdekoliv; haya — byli.

Překlad

Tak jako všechny řeky tečou do moře, všichni oddaní z celé země nakonec přišli pod ochranu Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

sabe āsi’ mililā prabhura śrī-caraṇe
prabhu kṛpā kari’ sabāya rākhila nija sthāne

Synonyma

sabe — všichni; āsi' — když přišli; mililā — setkali se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śrī-caraṇe — pod ochranou; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā kari' — prokazující milost; sabāya — každého z nich; rākhila — ponechal; nija sthāne — pod svou ochranou.

Překlad

Jelikož u Něho všichni oddaní vyhledali útočiště, prokázal jim Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu milost a ponechal je pod svou ochranou.

Verš

ei ta’ kahila prabhura vaiṣṇava-milana
ihā yei śune, pāya caitanya-caraṇa

Synonyma

ei ta' — takto; kahila — popsal jsem; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; vaiṣṇava-milana — setkání se všemi vaiṣṇavy; ihā — toto vyprávění; yei — každý, kdo; śune — uslyší; pāya — získá; caitanya-caraṇa — útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Takto jsem popsal setkání všech vaiṣṇavů se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Každý, kdo naslouchá tomuto popisu, nakonec dosáhne útočiště u Jeho lotosových nohou.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k desáté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, ve které je popsáno setkání Pána se všemi vaiṣṇavy po Jeho návratu z jižní Indie do Džagannáth Purí.