Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.27

Verš

śuṣka-brahma-jñānī, nāhi kṛṣṇera ‘sambandha’
sarva loka nindā kare, nindāte nirbandha

Synonyma

śuṣka — suchý; brahma-jñānī — neosobní filosof; nāhi — není; kṛṣṇera — s Pánem Kṛṣṇou; sambandha — vztah; sarva — všechny; loka — lidi; nindā kare — kritizuje; nindāte nirbandha — odhodlaný pomlouvat.

Překlad

Ten, kdo je připoutaný k suchému spekulativnímu poznání, nemá žádný vztah s Kṛṣṇou a holduje kritizování vaiṣṇavů. Nachází se tak na úrovni pomluv.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v Anubhāṣyi vysvětluje slovo nirbandha, které vyjadřuje, že Rāmacandra Purī měl nutkavou touhu kritizovat druhé. Māyāvādī nemají vztah s Kṛṣṇou, nemohou začít s oddanou službou, zabývají se pouze hmotnými argumenty, jak pochopit Brahman, a oddanou službu Kṛṣṇovi považují za karma-kāṇḍu neboli ploduchtivé činnosti. Podle nich je oddaná služba Kṛṣṇovi pouze jiný prostředek pro dosažení dharmy, arthy, kāmy a mokṣi. Kritizují proto oddané, že se zabývají hmotnými činnosti. Myslí si, že oddaná služba je māyā a že Kṛṣṇa či Viṣṇu je také māyā. Proto se jim říká māyāvādī. Tato mentalita se probudí u toho, kdo se dopouští přestupků vůči Kṛṣṇovi a Jeho oddaným.