Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.33

Verš

vrajera nirmala rāga śuni’ bhakta-gaṇa
rāga-mārge bhaje yena chāḍi’ dharma-karma

Synonyma

vrajera — Vradži; nirmala — bez poskvrny; rāga — láska; śuni' — když slyší; bhakta-gaṇa — oddaní; rāga-mārge — na cestě spontánní lásky; bhaje — uctívají; yena — takže; chāḍi' — vzdávající se; dharma — zbožnosti; karma — plodonosných činností.

Překlad

„Až oddaní uslyší o čisté lásce obyvatel Vradži, zanechají všech náboženských a plodonosných obřadů a začnou Mne uctívat se spontánní láskou.“

Význam

Mnoho realizovaných duší, jako například Raghunātha dāsa Gosvāmī a král Kulaśekhara, důrazně doporučovalo, abychom tuto spontánní lásku k Bohu rozvinuli i za cenu toho, že porušíme veškerá tradiční pravidla morálky a zbožnosti. Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī, jeden ze šesti Gosvāmīch z Vrindávanu, ve svých modlitbách zvaných Manah-śikṣā napsal, že bychom měli jednoduše uctívat Rādhu a Kṛṣṇu s plnou pozorností. Na dharmaṁ nādharmaṁ śruti-gaṇa-niruktaṁ kila kuru – neměli bychom se příliš zajímat o provádění védských obřadů či pouhé následování usměrňujících pravidel.

Také král Kulaśekhara napsal ve své knize Mukunda-mālā-stotra (5):

nāsthā dharme na vasu-nicaye naiva kāmopabhoge
yad bhāvyaṁ tad bhavatu bhagavan pūrva-karmānurūpam
etat prārthyaṁ mama bahu-mataṁ janma-janmāntare 'pi
tvat-pādāmbho-ruha-yuga-gatā niścalā bhaktir astu

„Nepřitahuje mě provádění náboženských obřadů ani držba nějakého světského království. Smyslové požitky mě nezajímají; nechť přicházejí a odcházejí v souladu s mými předešlými činy. Mojí jedinou touhou je s neochvějnou oddaností sloužit lotosovým nohám Pána, i kdybych se zde měl dále rodit život za životem.“