Skip to main content

Bg. 3.22

Tekstas

na me pārthāsti kartavyaṁ
triṣu lokeṣu kiñcana
nānavāptam avāptavyaṁ
varta eva ca karmaṇi

Synonyms

na — ne; me — Man; pārtha — o Pṛthos sūnau; asti — yra; kartavyam — nurodyta pareiga; triṣu — trijose; lokeṣu — planetų sistemose; kiñcana — bet kokia; na — niekas; anavāptam — norima; avāptavyam — tai, ką reikia gauti; varte — Aš vykdau; eva — tikrai; ca — taip pat; karmaṇi — nurodytas pareigas.

Translation

O Pṛthos sūnau, visose trijose planetų sistemose nėra tokio darbo, kurį Aš privalėčiau atlikti. Man nieko netrūksta, Aš nieko nenoriu, tačiau vis dėlto Aš vykdau nurodytas pareigas.

Purport

KOMENTARAS: Aukščiausiasis Dievo Asmuo Vedų raštuose yra apibūdintas taip:

tam īśvarāṇāṁ paramaṁ maheśvaraṁ
taṁ devatānāṁ paramaṁ ca daivatam
patiṁ patīnāṁ paramaṁ parastād
vidāma devaṁ bhuvaneśam īḍyam
na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca

„Aukščiausiasis Viešpats – valdovų valdovas, Jis – vyriausias visų planetų vadovas. Kiekvienas Jam pavaldus. Visoms esybėms Aukščiausiasis Viešpats suteikia tam tikrus įgaliojimus valdyti. Jos pačios neturi aukščiausios valdžios. Jį garbina visi pusdieviai, Jis – aukščiausias visų valdytojų valdytojas. Todėl Jis yra transcendentalus įvairiausių materialiųjų lyderių bei valdovų atžvilgiu, ir Jį garbina visi. Niekas nėra aukštesnis už Jį, Jis yra aukščiausioji visų priežasčių priežastis.“

„Jo kūnas kitoks, negu paprastos gyvosios esybės ir niekuo nesiskiria nuo Jo sielos. Jis – absoliutus. Visos Jo juslės – transcendentinės, ir kiekviena jų gali atlikti kitos darbą. Vadinasi, niekas nėra aukštesnis už Jį ir Jam neprilygsta. Jo galios visapusiškos, todėl Jo darbai – savaiminė natūrali Jo norų pasekmė.“ („Śvetāśvatara Upaniṣada“ 6.7–8)

Kadangi Dievo Asmenyje viskas egzistuoja kaip pilnatvė ir išbaigta tiesa, Aukščiausiasis Dievo Asmuo neturi jokių pareigų. Tas, kuriam svarbūs jo darbų rezultatai, turi ir apibrėžtas pareigas, bet kas ničnieko nesiekia visose trijose planetų sistemose, tas, be abejo, niekuo neįpareigotas. Vis dėlto Viešpats Kṛṣṇa dalyvauja Kurukṣetros mūšyje ir vadovauja kṣatriyams, nes kṣatriyai susieti pareigos – ginti kenčiančius. Nors Jis yra virš apreikštųjų šventraščių regulų, bet niekuo joms nenusižengia.