Skip to main content

Text 28

28

Devanagari

Деванагарі

जीवा: श्रेष्ठा ह्यजीवानां तत: प्राणभृत: शुभे ।
त: सचित्ता: प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तय: ॥ २८ ॥

Text

Текст

jīvāḥ śreṣṭhā hy ajīvānāṁ
tataḥ prāṇa-bhṛtaḥ śubhe
tataḥ sa-cittāḥ pravarās
tataś cendriya-vṛttayaḥ
джіва̄х̣ ш́решт̣га̄ хй аджіва̄на̄м̇
татах̣ пра̄н̣а-бгр̣тах̣ ш́убге
татах̣ са-чітта̄х̣ правара̄с
таташ́ чендрійа-вр̣ттайах̣

Synonyms

Послівний переклад

jīvāḥ — living entities; śreṣṭhāḥ — better; hi — indeed; ajīvānām — than inanimate objects; tataḥ — than them; prāṇa-bhṛtaḥ — entities with life symptoms; śubhe — O blessed mother; tataḥ — than them; sa-cittāḥ — entities with developed consciousness; pravarāḥ — better; tataḥ — than them; ca — and; indriya-vṛttayaḥ — those with sense perception.

джіва̄х̣  —  живі істоти; ш́решт̣га̄х̣  —  ліпші; хі  —  справді; аджіва̄на̄м  —  від неживих об’єктів; татах̣  —  від них; пра̄н̣а-бгр̣тах̣  —  істоти, які проявляють ознаки життя; ш́убге  —  благословенна мати; татах̣  —  від них; са-чітта̄х̣  —  істоти з розвиненою свідомістю; правара̄х̣  —  ліпші; татах̣  —  від них; ча  —  і; індрійа-вр̣ттайах̣  —  ті, що мають здатність до чуттєвого сприйняття.

Translation

Переклад

Living entities are superior to inanimate objects, O blessed mother, and among them, living entities who display life symptoms are better. Animals with developed consciousness are better than them, and better still are those who have developed sense perception.

Живі істоти вищі за неживі речі, о благословенна мати, а серед них ліпшими є ті живі істоти, які проявляють ознаки життя. Тварини з розвиненою свідомістю ліпші за них, а ще ліпші ті, хто розвинув здатність до чуттєвого сприйняття.

Purport

Коментар

In the previous verse it was explained that living entities should be honored by charitable gifts and friendly behavior, and in this verse and in the following verses the description of different grades of living entities is given so that one can know when to behave friendly and when to give charity. For example, a tiger is a living entity, part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, and the Supreme Lord is living in the heart of the tiger as Supersoul. But does this mean that we have to treat the tiger in a friendly manner? Certainly not. We have to treat him differently, giving him charity in the form of prasāda. The many saintly persons in the jungles do not treat the tigers in a friendly way, but they supply prasāda foodstuffs to them. The tigers come, take the food and go away, just as a dog does. According to the Vedic system, a dog is not allowed to enter the house. Because of their uncleanliness, cats and dogs are not allowed within the apartment of a gentleman, but are so trained that they stand outside. The compassionate householder will supply prasāda to the dogs and cats, who eat outside and then go away. We must treat the lower living entities compassionately, but this does not mean that we have to treat them in the same way we treat other human beings. The feeling of equality must be there, but the treatment should be discriminating. Just how discrimination should be maintained is given in the following six verses concerning the different grades of living conditions.

ПОЯСНЕННЯ: У попередньому вірші пояснено, що живих істот треба вшановувати дарами й дружнім ставленням, а в цьому й наступних віршах описано різні рівні живих істот, щоб легше було зрозуміти, з ким підтримувати дружні стосунки, а кому давати милостиню. Наприклад, тигр    —    жива істота, невід’ємна частка Верховного Бога-Особи, і Верховний Господь живе в серці тигра як Наддуша. Але чи це означає, що з тигром треба заводити дружні стосунки? Звісно ж, ні. До нього треба ставится по-інакшому, даруючи йому милість у формі прасаду. Святі люди, яких багато живе в джунґлях, не заводять дружби з тиграми, але годують їх прасадом. Тигри приходять, з’їдають залишену для них їжу і йдуть геть, як звичайні собаки. Згідно з ведичною культурою, собак не пускають до оселі. Собаки й коти завжди нечисті й тому їх не пускають до оселі пристойної людини, їх привчають завжди залишатися надворі. Співчутливий господар годуватиме собак і котів прасадом, і ті, поївши надворі, ідуть геть. До нижчих живих істот треба виявляти співчуття, але це не означає, що до них треба ставитися як до людей. Треба пам’ятати, що всі живі істоти рівні, але ставитися до різних істот треба по-різному. Як саме треба розрізняти між ними, пояснюють цей і наступні шість віршів, описуючи різні рівні життя.

The first division is made between dead, stonelike matter and the living organism. A living organism is sometimes manifested even in stone. Experience shows that some hills and mountains grow. This is due to the presence of the soul within that stone. Above that, the next manifestation of the living condition is development of consciousness, and the next manifestation is the development of sense perception. In the Mokṣa-dharma section of the Mahābhārata it is stated that trees have developed sense perception; they can see and smell. We know by experience that trees can see. Sometimes in its growth a large tree changes its course of development to avoid some hindrances. This means that a tree can see, and according to Mahābhārata, a tree can also smell. This indicates the development of sense perception.

Насамперед Господь проводить межу між мертвою, як камінь, матерією і живими організмами. Іноді живі організми проявляються навіть у формі каменів. Досвід показує, що деякі гори й пагорби ростуть. Це відбувається завдяки присутності душі в цій масі каменю. На наступному щаблі життєвих форм, розвивається свідомість, а тоді    —    здатність до чуттєвого сприйняття. В «Махабгараті», у частині «Мокша-дгарма», сказано, що дерева мають розвинену здатність до чуттєвого сприйняття, вони мають нюх і зір. Ми на практиці можемо пересвідчитися, що дерева можуть бачити. Іноді велике дерево змінює напрямок, в якому воно росте, щоб оминути якусь перешкоду. Це означає, що дерево бачить. Крім того, як каже «Махабгарата», воно також може відчувати запахи. Це свідчить про розвинену здатність до чуттєвого сприйняття.