Skip to main content

Text 29

29

Devanagari

Деванагарі

तत्रापि स्पर्शवेदिभ्य: प्रवरा रसवेदिन: ।
तेभ्यो गन्धविद: श्रेष्ठास्तत: शब्दविदो वरा: ॥ २९ ॥

Text

Текст

tatrāpi sparśa-vedibhyaḥ
pravarā rasa-vedinaḥ
tebhyo gandha-vidaḥ śreṣṭhās
tataḥ śabda-vido varāḥ
татра̄пі спарш́а-ведібгйах̣
правара̄ раса-ведінах̣
тебгйо ґандга-відах̣ ш́решт̣га̄с
татах̣ ш́абда-відо вара̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

tatra — among them; api — moreover; sparśa-vedibhyaḥ — than those perceiving touch; pravarāḥ — better; rasa-vedinaḥ — those perceiving taste; tebhyaḥ — than them; gandha-vidaḥ — those perceiving smell; śreṣṭhāḥ — better; tataḥ — than them; śabda-vidaḥ — those perceiving sound; varāḥ — better.

татра  —  серед них; апі  —  далі; спарш́а-ведібгйах̣  —  від тих, які мають відчуття дотику; правара̄х̣  —  ліпші; раса-ведінах̣  —  ті, які відчувають смак; тебгйах̣  —  від них; ґандга-відах̣  —  ті, які відчувають запах; ш́решт̣га̄х̣  —  ліпші; татах̣  —  від них; ш́абда-відах̣  —  ті, які чують звук; вара̄х̣  —  ліпші.

Translation

Переклад

Among the living entities who have developed sense perception, those who have developed the sense of taste are better than those who have developed only the sense of touch. Better than them are those who have developed the sense of smell, and better still are those who have developed the sense of hearing.

Серед живих істот, які розвинули здатність до чуттєвого сприйняття, ті, котрі розвинули чуття смаку, ліпші за тих, котрі розвинули тільки чуття дотику. Ще ліпші за них ті, котрі розвинули чуття нюху, а ще ліпші ті, котрі розвинули чуття слуху.

Purport

Коментар

Although Westerners accept that Darwin first expounded the doctrine of evolution, the science of anthropology is not new. The development of the evolutionary process was known long before from the Bhāgavatam, which was written five thousand years ago. There are records of the statements of Kapila Muni, who was present almost in the beginning of the creation. This knowledge has existed since the Vedic time, and all these sequences are disclosed in Vedic literature; the theory of gradual evolution or anthropology is not new to the Vedas.

ПОЯСНЕННЯ: Жителі західних країн вважають, що першим теорію еволюції розвинув Дарвін, але ця теорія зовсім не нова. Щаблі еволюційного процесу уже давно відомі з «Бгаґаватам», який написано п’ять тисяч років тому. «Бгаґаватам» містить у собі повчання Капіли Муні, який з’явився майже на самому початку творення всесвіту. Це знання існує з ведичних часів, і ще ведичні писання розкривають усю послідовність еволюційних щаблів. Теорія поступової еволюції не є щось нове для Вед.

It is said here that amongst the trees there are also evolutionary processes; the different kinds of trees have touch perception. It is said that better than the trees are the fish because fish have developed the sense of taste. Better than the fish are the bees, who have developed the sense of smell, and better than them are the serpents because serpents have developed the sense of hearing. In the darkness of night a snake can find its eatables simply by hearing the frog’s very pleasant cry. The snake can understand, “There is the frog,” and he captures the frog simply because of its sound vibration. This example is sometimes given for persons who vibrate sounds simply for death. One may have a very nice tongue that can vibrate sound like the frogs, but that kind of vibration is simply calling death. The best use of the tongue and of sound vibration is to chant Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. That will protect one from the hands of cruel death.

Тут сказано, що серед дерев також є різні щаблі еволюційного розвитку: деякі з них мають розвинене чуття дотику. Риби стоять на вищому щаблі розвитку, ніж дерева, тому що риби мають чуття смаку. Вище за риб стоять бджоли, які мають чуття нюху, а вище за них    —    змії, що мають чуття слуху. Змія знаходить свою їжу в нічній темряві, просто чуючи приємне для неї жаб’яче кумкання. Змія відразу розуміє: «Ось там жаба»,    —    і, знайшовши жабу за звуком, хапає її. Іноді цей приклад наводять, ілюструючи те, як безглузда базіканина людей просто наближає її смерть. Навіть якщо в людини чудовий язик, яким вона здатна створювати багато звуків незгірш від жаб, але цими звуками вона просто накликає на себе смерть. Найліпше використання язика й дару мови полягає в тому, щоб повторювати Харе Крішна, Харе Крішна, Крішна Крішна, Харе Харе    /    Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Це захистить людину від жорстоких пазурів смерті.