Skip to main content

Text 51

ВІРШ 51

Devanagari

Деванагарі

इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम् ।
संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु ॥ ५१ ॥

Text

Текст

idaṁ bhāgavataṁ nāma
yan me bhagavatoditam
saṅgraho ’yaṁ vibhūtīnāṁ
tvam etad vipulī kuru
ідам̇ бга̄ґаватам̇ на̄ма
йан ме бгаґаватодітам
сан̇ґрахо ’йам̇ вібгӯтіна̄м̇
твам етад віпулі куру

Synonyms

Послівний переклад

idam — this; bhāgavatam — the science of Godhead; nāma — of the name; yat — that which; me — unto me; bhagavatā — by the Personality of Godhead; uditam — enlightened; saṅgrahaḥ — is the accumulation of; ayam — His; vibhūtīnām — of the diverse potencies; tvam — your good self; etat — this science of Godhead; vipulī — expand; kuru — do it.

ідам  —  цю; бга̄ґаватам  —  науку про Бога; на̄ма  —  за назвою; йат  —  те, що; ме  —  мені; бгаґавата̄  —  Богом-Особою; удітам—просвічений; сан̇ґрахах̣—сукупність; айам —  Його; вібгӯтіна̄м—розмаїтих енерґій; твам—ти, шановний; етат —   цю науку про Бога; віпулі  —  розгорни; куру  —  зроби це.

Translation

Переклад

O Nārada, this science of God, Śrīmad-Bhāgavatam, was spoken to me in summary by the Supreme Personality of Godhead, and it was spoken as the accumulation of His diverse potencies. Please expand this science yourself.

О Нарадо, цей «Шрімад-Бгаґаватам»    —    науку про Бога    —     стисло переказав мені Верховний Бог - Особа , вклавши в нього всі Свої розмаїті енерґії. Тепер ти сам розгорни цю науку докладніше.

Purport

Коментар

The Bhāgavatam in a nutshell, spoken by the Personality of Godhead in about half a dozen verses, which will appear ahead, is the science of God, and it is the potent representation of the Personality of Godhead. He, being absolute, is nondifferent from the science of God, Śrīmad-Bhāgavatam. Brahmājī received this science of Godhead from the Lord directly, and he handed over the same to Nārada, who in his turn ordered Śrīla Vyāsadeva to expand it. So the transcendental knowledge of the Supreme Lord is not mental speculation by the mundane wranglers, but is uncontaminated, eternal, perfect knowledge beyond the jurisdiction of material modes. The Bhāgavata Purāṇa is therefore the direct incarnation of the Lord in the form of transcendental sound, and one should receive this transcendental knowledge from the bona fide representative of the Lord in the chain of disciplic succession from the Lord to Brahmājī, from Brahmājī to Nārada, from Nārada to Vyāsa, from Vyāsadeva to Śukadeva Gosvāmī, from Śukadeva Gosvāmī to Sūta Gosvāmī. The ripened fruit of the Vedic tree drops from one hand to another without being broken by falling suddenly from a high branch down to the earth. Therefore unless one hears the science of Godhead from the bona fide representative of the disciplic succession, as above mentioned, for one to understand the theme of the science of Godhead will be a difficult job. It should never be heard from the professional Bhāgavatam reciters who earn their livelihood by gratifying the senses of the audience.

ПОЯСНЕННЯ: «Бгаґаватам», що його Бог-Особа в якихось п’яти-шести віршах (наведених далі) стисло виклав Брахмі,    —    це наука про Бога. Він наділений силою представляти Самого Бога-Особу. Господь абсолютний і тому невідмінний від науки про Бога, «Шрімад-Бгаґаватам». Брахмаджі отримав цю науку про Бога від Самого Господа і передав її Нараді, що своєю чергою наказав Шрілі В’ясадеві подати її в розгорнутій формі. Отже, трансцендентне знання про Верховного Господа не виплід розумувань галасливих сперечальників цього світу, це знання неосквернене, вічне, досконале і непідвладне матеріальним ґунам. Отже, «Бгаґавата Пурана»    —    це безпосереднє втілення Господа у формі трансцендентного звуку. Отримати це трансцендентне знання можна тільки від істинного Господнього представника в учнівській послідовності, якою це знання зійшло від Господа до Брахмаджі, від Брахмаджі до Наради, від Наради до В’яси, від В’ясадеви до Шукадеви Ґосвамі, від Шукадеви Ґосвамі до Сути Ґосвамі. Стиглий плід дерева Вед передають з рук до рук, щоб він не розбився, упавши з високої гілки на землю. Тому, якщо людина не слухає науку про Бога від істинного представника описаної вище учнівської послідовности, зрозуміти сутність цієї науки буде надзвичайно складно. І ніколи не слід слухати «Бгаґаватам» від найманих оповідачів, які заробляють собі на життя, догоджаючи чуттям слухачів.