Skip to main content

Word for Word Index

etat-ante
after this — ŚB 11.6.31
etat-artham
for this purpose — ŚB 10.50.13-14
etat
this — Bg. 2.3, Bg. 2.6, Bg. 3.32, Bg. 4.3, Bg. 4.4, Bg. 6.26, Bg. 6.42, Bg. 10.14, Bg. 11.3, Bg. 12.11, Bg. 13.1-2, Bg. 15.20, Bg. 17.16, Bg. 17.26-27, Bg. 18.72, Bg. 18.75, ŚB 1.6.34, ŚB 1.11.38, ŚB 1.15.51, ŚB 1.16.8, ŚB 2.3.14, ŚB 2.4.10, ŚB 2.4.21, ŚB 2.5.3, ŚB 2.8.2, ŚB 2.9.37, ŚB 3.1.1, ŚB 3.1.3, ŚB 3.2.16, ŚB 3.2.17, ŚB 3.5.6, ŚB 3.6.35, ŚB 3.8.7, ŚB 3.8.9, ŚB 3.8.18, ŚB 3.8.18, ŚB 3.12.51, ŚB 3.13.21, ŚB 3.13.35, ŚB 3.15.3, ŚB 3.20.51, ŚB 3.21.20, ŚB 3.22.39, ŚB 3.23.10, ŚB 3.24.36, ŚB 3.26.11, ŚB 3.26.36, ŚB 3.26.52, ŚB 3.29.36, ŚB 3.29.44, ŚB 3.31.16, ŚB 3.31.21, ŚB 3.32.30, ŚB 3.32.31, ŚB 3.33.4, ŚB 3.33.36, ŚB 4.1.16, ŚB 4.3.11, ŚB 4.4.13, ŚB 4.5.7, ŚB 4.5.7, ŚB 4.6.43, ŚB 4.7.31, ŚB 4.7.60, ŚB 4.9.34, ŚB 4.11.8, ŚB 4.12.27, ŚB 4.12.44, ŚB 4.12.46, ŚB 4.14.14, ŚB 4.23.36, ŚB 4.24.53, ŚB 4.24.71, ŚB 4.28.20, ŚB 4.28.65, ŚB 4.29.56, ŚB 4.29.83, ŚB 4.30.20, ŚB 4.30.27, ŚB 4.30.39-40, ŚB 4.30.39-40, ŚB 4.31.25, ŚB 4.31.31, ŚB 5.2.15, ŚB 5.3.8, ŚB 5.7.3, ŚB 5.7.13, ŚB 5.9.20, ŚB 5.11.16, ŚB 5.16.2, ŚB 5.16.3, ŚB 5.17.16, ŚB 5.18.31, ŚB 5.19.21, ŚB 5.22.1, ŚB 5.23.4, ŚB 5.23.8, ŚB 5.24.19, ŚB 5.26.1, ŚB 6.1.47, ŚB 6.1.51, ŚB 6.2.34, ŚB 6.3.2, ŚB 6.7.1, ŚB 6.8.36, ŚB 6.10.30, ŚB 6.16.33, ŚB 6.16.57, ŚB 6.16.64, ŚB 6.17.39, ŚB 6.17.41, ŚB 6.18.54, ŚB 6.18.69, ŚB 6.19.18, ŚB 6.19.25, ŚB 6.19.25, ŚB 6.19.26-28, ŚB 7.1.16, ŚB 7.1.17, ŚB 7.1.21, ŚB 7.1.35, ŚB 7.2.59, ŚB 7.3.19, ŚB 7.4.44, ŚB 7.4.46, ŚB 7.5.25, ŚB 7.6.27, ŚB 7.6.28, ŚB 7.7.27, ŚB 7.8.18, ŚB 7.8.56, ŚB 7.9.31, ŚB 7.9.39, ŚB 7.10.11, ŚB 7.10.15-17, ŚB 7.10.29, ŚB 7.10.41, ŚB 7.10.46, ŚB 7.12.11, ŚB 7.15.20, ŚB 8.1.31, ŚB 8.4.14, ŚB 8.5.1, ŚB 8.6.9, ŚB 8.16.24, ŚB 8.16.58, ŚB 8.16.62, ŚB 8.17.20, ŚB 8.20.22, ŚB 8.24.20, ŚB 8.24.22, ŚB 9.1.20, ŚB 9.4.53-54, ŚB 9.5.7, ŚB 9.5.27, ŚB 9.9.14, ŚB 9.9.19, ŚB 10.6.44, ŚB 10.10.1, ŚB 10.12.22, ŚB 10.12.38, ŚB 10.13.36, ŚB 10.14.39, ŚB 10.14.54, ŚB 10.14.59, ŚB 10.15.35, ŚB 10.16.61, ŚB 10.17.11, ŚB 10.23.46, ŚB 10.24.4, ŚB 10.24.30, ŚB 10.29.13, ŚB 10.29.32, ŚB 10.32.16, ŚB 10.33.28, ŚB 10.33.30, ŚB 10.36.37, ŚB 10.37.9, ŚB 10.38.4, ŚB 10.38.18, ŚB 10.39.26, ŚB 10.42.2, ŚB 10.47.19, ŚB 10.50.7-8, ŚB 10.53.20-21, ŚB 10.54.5, ŚB 10.54.19-20, ŚB 10.57.3, ŚB 10.57.42, ŚB 10.58.53, ŚB 10.59.1, ŚB 10.60.2, ŚB 10.60.16, ŚB 10.60.34, ŚB 10.60.49, ŚB 10.61.20, ŚB 10.62.1, ŚB 10.63.27, ŚB 10.68.54, ŚB 10.69.1-6, ŚB 10.69.20-22, ŚB 10.73.21, ŚB 10.75.16, ŚB 10.75.40, ŚB 10.76.32, ŚB 10.76.33, ŚB 10.80.39, ŚB 10.80.41, ŚB 10.81.9, ŚB 10.81.41, ŚB 10.83.6-7, ŚB 10.85.5, ŚB 10.86.54, ŚB 10.87.42, ŚB 10.87.44, ŚB 10.87.49, ŚB 10.88.2, ŚB 10.89.20, ŚB 10.90.47, ŚB 11.1.9, ŚB 11.2.11, ŚB 11.2.17, ŚB 11.4.9, ŚB 11.5.51, ŚB 11.6.28, ŚB 11.6.42, ŚB 11.8.33, ŚB 11.9.31, ŚB 11.10.11, ŚB 11.10.36-37, ŚB 11.11.26-27, ŚB 11.11.49, ŚB 11.14.31, ŚB 11.14.36-42, ŚB 11.16.6, ŚB 11.16.37, ŚB 11.18.10, ŚB 11.18.26, ŚB 11.18.27, ŚB 11.18.48, ŚB 11.19.8, ŚB 11.19.11, ŚB 11.19.15, ŚB 11.20.14, ŚB 11.22.5, ŚB 11.27.2, ŚB 11.27.5, ŚB 11.28.8, ŚB 11.28.20, ŚB 11.29.4, ŚB 11.29.24, ŚB 11.29.25, ŚB 11.29.26, ŚB 11.29.27, ŚB 11.29.28, ŚB 11.29.30, ŚB 11.29.32, ŚB 11.29.48, ŚB 12.2.26, ŚB 12.3.5, ŚB 12.5.13, ŚB 12.6.1, ŚB 12.6.33, ŚB 12.6.36, ŚB 12.8.15, ŚB 12.10.40, ŚB 12.10.41, ŚB 12.10.42, ŚB 12.11.6-8, ŚB 12.12.58, ŚB 12.12.59, CC Ādi 1.71, CC Ādi 2.55, CC Ādi 13.77, CC Madhya 20.170, CC Madhya 21.136, CC Madhya 22.34, CC Madhya 22.52, CC Madhya 23.35, CC Madhya 25.282, CC Antya 20.154
this is — Bg. 6.39, ŚB 1.6.22, ŚB 8.23.17, CC Ādi 5.87
these two natures — Bg. 7.6
thus — Bg. 11.35, ŚB 4.2.3
all this — Bg. 13.1-2, Bg. 13.6-7, Bg. 13.8-12, Bg. 13.19, ŚB 8.15.1-2, ŚB 8.15.27, ŚB 9.5.21, ŚB 10.8.40
these — Bg. 16.21, ŚB 4.17.31, ŚB 7.6.26, ŚB 7.15.25, ŚB 10.14.60, ŚB 10.85.22, ŚB 11.31.27, ŚB 12.12.2
on this — Bg. 18.63
this (form) — ŚB 1.3.5
all these — ŚB 1.3.29, ŚB 1.3.30, ŚB 1.5.27, ŚB 1.8.16, ŚB 1.17.17, ŚB 1.18.9, ŚB 2.3.1, ŚB 2.10.33, ŚB 3.5.9, ŚB 3.7.4, ŚB 3.7.35, ŚB 4.13.24, ŚB 8.5.11-12, ŚB 8.14.11, ŚB 9.6.35-36, ŚB 10.8.37-39
this much — ŚB 1.5.32, ŚB 1.6.5
it is — ŚB 2.1.11
on this matter — ŚB 2.4.25
all those — ŚB 2.5.8
this science of Godhead — ŚB 2.7.51
their — ŚB 2.8.15, ŚB 12.6.60
inquiries — ŚB 2.8.24
creation — ŚB 2.9.33
such inquiries — ŚB 3.5.19
all these explanations — ŚB 3.7.16
that — ŚB 3.9.2, ŚB 4.5.26, ŚB 8.19.42, ŚB 11.13.15
such a thing — ŚB 3.12.30
such an act — ŚB 3.12.31
this departure — ŚB 3.16.30
this narrative — ŚB 3.19.38
this universe — ŚB 3.20.10, ŚB 4.9.14, ŚB 12.11.24
this. — ŚB 3.31.20
this instruction — ŚB 3.32.39
about this — ŚB 3.33.11, ŚB 11.22.35-36
this (body) — ŚB 4.4.23
the events of Dakṣa’s sacrifice — ŚB 4.6.1-2
all these events of Dakṣa’s sacrifice — ŚB 4.6.3
this description — ŚB 4.8.5
the mind — ŚB 4.12.17
this sacrifice — ŚB 4.19.31
this narration — ŚB 4.23.35, ŚB 4.29.84, ŚB 7.10.47, ŚB 8.12.46
this cosmic manifestation — ŚB 4.31.16
this (Bhārata-varṣa) — ŚB 5.6.13
this knowledge — ŚB 5.12.12