Skip to main content

ŚB 10.4.17

Devanagari

दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलम् ।
यद्विश्रम्भादहं पाप: स्वसुर्निहतवाञ्छिशून् ॥ १७ ॥

Text

daivam apy anṛtaṁ vakti
na martyā eva kevalam
yad-viśrambhād ahaṁ pāpaḥ
svasur nihatavāñ chiśūn

Synonyms

daivam — providence; api — also; anṛtam — lies; vakti — say; na — not; martyāḥ — human beings; eva — certainly; kevalam — only; yat-viśrambhāt — because of believing that prophecy; aham — I; pāpaḥ — the most sinful; svasuḥ — of my sister; nihatavān — killed; śiśūn — so many children.

Translation

Alas, not only human beings but sometimes even providence lies. And I am so sinful that I believed the omen of providence and killed so many of my sister’s children.