Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.5.30

Verš

na yasya kaścātititarti māyāṁ
yayā jano muhyati veda nārtham
taṁ nirjitātmātma-guṇaṁ pareśaṁ
namāma bhūteṣu samaṁ carantam

Synonyma

na — ne; yasya — jehož (Nejvyšší Osobnosti Božství); kaśca — kdokoliv; atititarti — je schopen překonat; māyām — iluzorní energii; yayā — jíž (iluzorní energií); janaḥ — všichni lidé; muhyati — jsou zmateni; veda — chápou; na — ne; artham — smysl života; tam — Jemu (Nejvyšší Osobnosti Božství); nirjita — zcela ovládající; ātmā — živé bytosti; ātma-guṇam — a Jeho vnější energii; para-īśam — Pánu, který je v transcendentálním postavení; namāma — skládáme uctivé poklony; bhūteṣu — vůči všem živým bytostem; samam — zaujímajícímu stejný postoj, vyrovnanému; carantam — vládnoucímu jim.

Překlad

Nikdo nemůže překonat matoucí energii Nejvyšší Osobnosti Božství, māyu, která je tak mocná, že každého zmátne natolik, že člověk přestane chápat smysl života. Tutéž māyu má však pod kontrolou Nejvyšší Pán, jenž vládne každému a je všem živým bytostem nakloněný stejně. S úctou se Mu pokloňme.

Význam

Moc Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, ovládá všechny živé bytosti až do té míry, že zapomínají na smysl života. Na te viduḥ svārtha- gatiṁ hi viṣṇum — zapomněly, že smyslem života je vrátit se domů, zpátky k Bohu. Vnější energie Nejvyšší Osobnosti Božství dává všem podmíněným duším zdánlivou příležitost najít štěstí v tomto hmotném světě, ale to je māyā — sen, který se nikdy nesplní. Takto je každá živá bytost ošálená vnější energií Nejvyššího Pána. Tato iluzorní energie je nepochybně velice silná, ale je zcela pod vládou transcendentální osoby, kterou tento verš popisuje slovem pareśam jako transcendentálního Pána. Pán není částí hmotného stvoření, ale je nad ním. Nejenže ovládá prostřednictvím své vnější energie podmíněné duše, ale ovládá i samotnou vnější energii. Bhagavad- gītā jasně říká, že mocná hmotná energie ovládá každého a že je nesmírně obtížné vymanit se z její nadvlády. Patří Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, a jedná pod Jeho kontrolou. Ty živé bytosti, které podlehly hmotné energii, však na Nejvyšší Osobnost Božství zapomínají.