Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.61

Verš

pralaya-payasi dhātuḥ supta-śakter mukhebhyaḥ
śruti-gaṇam apanītaṁ pratyupādatta hatvā
ditijam akathayad yo brahma satyavratānāṁ
tam aham akhila-hetuṁ jihma-mīnaṁ nato ’smi

Synonyma

pralaya-payasi — ve vodách potopy; dhātuḥ — Pánu Brahmovi; supta- śakteḥ — který byl netečný, jelikož spal; mukhebhyaḥ — z úst; śruti-gaṇam — védská písma; apanītam — ukradené; pratyupādatta — vrátil mu; hatvā — po zabití; ditijam — velkého démona; akathayat — vysvětlil; yaḥ — ten, kdo; brahma — védské poznání; satyavratānām — pro osvícení Satyavraty a vznešených světců; tam — Jemu; aham — já; akhila-hetum — příčině všech příčin; jihma-mīnam — vypadající jako velká ryba a předstírající, že jí je; nataḥ asmi — s úctou se klaním.

Překlad

S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu, jenž předstíral, že je obrovskou rybou, jenž vrátil Pánu Brahmovi po jeho procitnutí védská písma a jenž králi Satyavratovi a velkým světcům vyložil podstatu védských písem.

Význam

To je shrnutí setkání Satyavraty s rybí inkarnací Pána Viṣṇua. Záměrem Pána Viṣṇua bylo vzít všechna védská písma démonu Hayagrīvovi a vrátit je Pánu Brahmovi. Shodou okolností Pán ze své bezpříčinné milosti hovořil se Satyavratou. Slovo satyavratānām je významné, neboť vyjadřuje, že lidé na úrovni Satyavraty mohou přijmout poznání Véd, jak je předal Nejvyšší Pán. Vše, co Nejvyšší Pán vysloví, je uznáváno jako Veda. Bhagavad-gītā uvádí: vedānta-kṛd veda-vit — Nejvyšší Osobnost Božství je tím, kdo sestavil veškeré védské poznání a kdo zná smysl Véd. Proto každý, kdo přijme poznání předané Nejvyšší Osobností Božství, Kṛṣṇou, z Bhagavad-gīty takové, jaká je, ví, co je smyslem Véd (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ). Védské poznání nelze pochopit s pomocí lidí kategorie veda-vāda-ratāḥ, kteří čtou Védy a vykládají si je po svém. Védy je třeba přijmout od Nejvyšší Osobnosti Božství.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvacáté čtvrté kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Matsya, rybí inkarnace Pána”.

— Tento komentář byl dokončen milostí Nejvyšší Osobnosti Božství a předchozích ācāryů dnes, 1. září 1976, na Rādhāṣṭamī, v našem středisku v Novém Dillí. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura říká: tāṅdera caraṇa sevi bhakta-sane vāsa janame janame haya, ei abhilāṣa. Pokouším se předložit Śrīmad-Bhāgavatam v anglickém jazyce na pokyn mého duchovního mistra, Śrīmad Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura, a jeho milostí práce na překladu postupně pokračuje. Velice mi v tom pomáhají evropští a američtí oddaní, kteří se připojili k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Doufáme proto, že tento velký úkol bude dokončen dříve, než opustím tento svět. Sláva Śrī Guruovi a Śrī Gaurāṅgovi!

KONEC OSMÉHO ZPĚVU