Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.46

Verš

śrī-rājovāca
anādy-avidyopahatātma-saṁvidas
tan-mūla-saṁsāra-pariśramāturāḥ
yadṛcchayopasṛtā yam āpnuyur
vimuktido naḥ paramo gurur bhavān

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král se modlil; anādi — odnepaměti; avidyā — působením nevědomosti; upahata — ztracené; ātma-saṁvidaḥ — poznání o vlastním já; tat — to je; mūla — kořen; saṁsāra — hmotné otroctví; pariśrama — plné strastí a těžké práce; āturāḥ — utrpení; yadṛcchayā — svrchovanou vůlí; upasṛtāḥ — obdařený přízní ācāryi; yam — Nejvyšší Osobnost Božství; āpnuyuḥ — může dosáhnout; vimukti-daḥ — proces vedoucí k osvobození; naḥ — náš; paramaḥ — nejvyšší; guruḥ — duchovní mistr; bhavān — Ty.

Překlad

Král pravil: “Ti, kdo již odnepaměti postrádají poznání o svém vlastním já a jsou kvůli této nevědomosti pohrouženi v hmotném, podmíněném životě plném utrpení, díky milosti Pána dostávají příležitost setkat se s Pánovým oddaným. Tohoto Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, pokládám za nejvyššího duchovního mistra.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství je nejvyšším duchovním mistrem. Nejvyšší Pán ví vše o utrpení podmíněné duše, a proto se v tomto hmotném světě zjevuje — někdy osobně, někdy jako inkarnace a jindy pověří určitou živou bytost, aby jednala v Jeho zastoupení. V každém případě je však On původním duchovním mistrem, který dává podmíněným duším, trpícím v hmotném světě, osvícení. Stále se mnoha způsoby snaží podmíněným duším pomáhat, a proto je zde osloven jako paramo gurur bhavān. Rovněž zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství, který šíří vědomí Kṛṣṇy, je veden Pánem, aby správně plnil Jeho nařízení. Taková osoba sice může vypadat jako úplně obyčejná lidská bytost, ale jelikož zastupuje Nejvyšší Osobnost Božství, nejvyššího duchovního mistra, není správné ji přehlížet jako obyčejného člověka. Proto je řečeno: ācāryaṁ māṁ vijānīyāt — ācāryu, který jedná jménem Nejvyšší Osobnosti Božství, je třeba považovat za rovného samotnému Nejvyššímu Pánu.

sākṣād dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura doporučil, aby byl duchovní mistr jednající v zastoupení Nejvyššího Pána uctíván jako rovný Nejvyššímu Pánu. Je totiž Pánovým nejdůvěrnějším služebníkem, který šíří Pánovo poselství pro dobro podmíněných duší, uvězněných v hmotném světě.