Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.11.25

Verš

alakṣayantas tam atīva vihvalā
vicukruśur deva-gaṇāḥ sahānugāḥ
anāyakāḥ śatru-balena nirjitā
vaṇik-pathā bhinna-navo yathārṇave

Synonyma

alakṣayantaḥ — neschopni vidět; tam — krále Indru; atīva — naprosto; vihvalāḥ — zmatení; vicukruśuḥ — začali naříkat; deva-gaṇāḥ — všichni polobozi; saha-anugāḥ — se svými následovníky; anāyakāḥ — bez velitele či vůdce; śatru-balena — větší silou jejich nepřátel; nirjitāḥ — pod tvrdým náporem; vaṇik-pathāḥ — obchodníci; bhinna-navaḥ — jejichž loď ztroskotala; yathā arṇave — jako uprostřed oceánu.

Překlad

Polobohy, kteří byli svými nepřáteli tvrdě utlačováni a neviděli na bojišti Indru, naplnila úzkost. Jelikož neměli velitele ani vůdce, začali bědovat jako obchodníci na lodi, jež ztroskotala uprostřed oceánu.

Význam

Z tohoto verše vyplývá, že ve vyšším planetárním systému také existuje lodní doprava a pro mnohé obchodníky tam jsou takové plavby zaměstnáním. Tak jako na této planetě, i tam někdy obchodníci ztroskotají uprostřed oceánu. Ukazuje se, že i ve vyšším planetárním systému občas dochází k takovým pohromám. Vyšší planetární systém v Pánově stvoření rozhodně není prázdný nebo neobydlený živými bytostmi. Ze Śrīmad- Bhāgavatamu se dozvídáme, že každá planeta je plná živých bytostí, tak jako planeta Země. Není důvod přijmout názor, že na jiných planetárních soustavách žádné živé bytosti neexistují.