Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.28

Verš

nama ādyāya bījāya
jñāna-vijñāna-mūrtaye
prāṇendriya-mano-buddhi-
vikārair vyaktim īyuṣe

Synonyma

namaḥ — s úctou se klaním; ādyāya — původnímu živému tvoru; bījāya — semenu vesmírného projevu; jñāna — poznání; vijñāna — a jeho uplatnění v praxi; mūrtaye — božstvu či podobě; prāṇa — životnímu vzduchu; indriya — smyslů; manaḥ — mysli; buddhi — inteligence; vikāraiḥ — proměnami; vyaktim — projev; īyuṣe — jenž získal.

Překlad

Klaním se původní osobnosti v tomto vesmíru, Pánu Brahmovi, jenž dokáže použít svou mysl a realizovanou inteligenci ke tvoření tohoto vesmírného projevu. Díky němu dostává vše ve vesmíru viditelnou podobu. Pán Brahmā je tedy příčinou existence všech projevů.

Význam

Vedānta-sūtra začíná prohlášením, že Absolutní Osoba je původním zdrojem veškerého stvoření (janmādy asya yataḥ). Mohla by vyvstat otázka, zda Nejvyšší Absolutní Osobností je Pán Brahmā. Nikoliv—je jí Pán Kṛṣṇa. Brahmā získává svou mysl, inteligenci, materiál a vše ostatní od Kṛṣṇy a poté se stává dalším stvořitelem, strůjcem tohoto vesmíru. V této souvislosti si můžeme povšimnout toho, že ke stvoření nedochází náhodně, výbuchem nějakého shluku hmoty. Tyto nesmyslné teorie studenti Véd neuznávají. První stvořenou bytostí je Brahmā, kterého Pán obdařil dokonalým poznáním a inteligencí. Śrīmad-Bhāgavatam uvádí: tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye — přestože je Brahmā první stvořenou bytostí, není nezávislý, neboť se mu ze srdce dostává pomoci Nejvyšší Osobnosti Božství. V době stvoření neexistuje nikdo jiný než Brahmā, který tedy prostřednictvím srdce získává inteligenci přímo od Pána. O tom se hovořilo na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu.

Když je Pán Brahmā v tomto verši nazván původní příčinou existence vesmírného projevu, vztahuje se to na jeho postavení v hmotném světě. Takových vládců je mnoho a všechny je stvořil Nejvyšší Pán, Viṣṇu. To dokládá událost popsaná v Caitanya-caritāmṛtě: Když Brahmā z tohoto vesmíru dostal od Kṛṣṇy pozvání do Dvāraky, myslel si, že je jediným Brahmou. Překvapilo ho proto, když se Kṛṣṇa ptal svého služebníka, který Brahmā Ho to přichází navštívit. Brahmā služebníkovi odpověděl, že u dveří čeká samozřejmě Pán Brahmā, otec čtyř Kumārů. Když se potom Kṛṣṇy zeptal, proč se dotazoval, který Brahmā přišel, dozvěděl se, že existují milióny jiných Brahmů, jelikož existují milióny vesmírů. Kṛṣṇa pak svolal všechny Brahmy, kteří Ho okamžitě přišli navštívit. Catur-mukha Brahmā, čtyřhlavý Brahmā z tohoto vesmíru, se v přítomnosti tolika Brahmů s mnoha hlavami považoval za úplně nepatrného. I když je tedy v každém vesmíru Brahmā, který je jeho strůjcem, Kṛṣṇa je původním zdrojem jich všech.