Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.3.20-21

Verš

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
dvādaśaite vijānīmo
dharmaṁ bhāgavataṁ bhaṭāḥ
guhyaṁ viśuddhaṁ durbodhaṁ
yaṁ jñātvāmṛtam aśnute

Synonyma

svayambhūḥ — Pán Brahmā; nāradaḥ — velký světec Nārada; śambhuḥ — Pán Śiva; kumāraḥ — čtyři Kumārové; kapilaḥ — Pán Kapila; manuḥ — Svāyambhuva Manu; prahlādaḥ — Prahlāda Mahārāja; janakaḥ — Janaka Mahārāja; bhīṣmaḥ — praotec Bhīṣma; baliḥ — Bali Mahārāja; vaiyāsakiḥ — Śukadeva, Vyāsadevův syn; vayam — my; dvādaśa — dvanáct; ete — tito; vijānīmaḥ — známe; dharmam — skutečné náboženské zásady; bhāgavatam — které učí člověka, jak milovat Nejvyšší Osobnost Božství; bhaṭāḥ — ó moji milí služebníci; guhyam — velice důvěrné; viśuddham — transcendentální, neznečištěné hmotnými kvalitami přírody; durbodham — čemu není snadné porozumět; yam — co; jñātvā — když chápe; amṛtam — věčný život; aśnute — užívá.

Překlad

Skutečný princip náboženství zná Pán Brahmā, Bhagavān Nārada, Pán Śiva, čtyři Kumārové, Pán Kapila (syn Devahūti), Svāyambhuva Manu, Prahlāda Mahārāja, Janaka Mahārāja, praotec Bhīṣma, Bali Mahārāja, Śukadeva Gosvāmī a já. Moji milí služebníci, tento transcendentální náboženský princip, známý jako bhāgavata-dharma neboli odevzdání se Nejvyššímu Pánu a láska k Němu, není znečištěný kvalitami hmotné přírody. Je velmi důvěrný a obyčejní lidé ho obtížně chápou, ale má-li někdo to štěstí, že mu porozumí, je okamžitě osvobozen a vrátí se domů, zpátky k Bohu.

Význam

V Bhagavad-gītě označuje Pán Kṛṣṇa bhāgavata-dharmu za nejdůvěrnější náboženský princip (sarva-guhyatamam, guhyād guhyataram). Kṛṣṇa říká Arjunovi: “Protože jsi Můj velice drahý přítel, vysvětluji ti to nejdůvěrnější náboženství.” Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Zanech všech ostatních povinností a odevzdej se Mně.” Někdo se může zeptat: “K čemu je tento princip dobrý, když je ho tak těžké pochopit?” Yamarāja zde odpovídá, že tomuto náboženskému principu může porozumět ten, kdo následuje systém parampary Pána Brahmy, Pána Śivy, čtyř Kumārů a dalších uznávaných autorit. Existují čtyři učednické posloupnosti: jedna od Pána Brahmy, jedna od Pána Śivy, jedna od Lakṣmī, bohyně štěstí, a jedna od Kumārů. Učednická posloupnost od Pána Brahmy se nazývá Brahma-sampradāya, posloupnost od Pána Śivy (Śambhua) se nazývá Rudra-sampradāya, posloupnost od bohyně štěstí, Lakṣmījī, se nazývá Śrī-sampradāya a posloupnost od Kumārů se nazývá Kumāra-sampradāya. Aby člověk pochopil nejdůvěrnější náboženský systém, musí přijmout útočiště u jedné z těchto čtyř sampradāyí. V Padma Purāṇě je řečeno: sampradāya-vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ — pokud člověk nenásleduje čtyři uznávané učednické posloupnosti, jeho mantra či zasvěcení nemá žádnou cenu. V současné době existuje mnoho apasampradāyí neboli nepravých sampradāyí, které nemají žádné spojení s autoritami, jako je Pán Brahmā, Pán Śiva, Kumārové nebo Lakṣmī. Tyto školy svádějí lidi na scestí. Śāstry říkají, že být zasvěcený v takových sampradāyích je zbytečná ztráta času, neboť to člověku nikdy neumožní pochopit skutečné náboženské zásady.