Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.30

Verš

vṛtro ’surāṁs tān anugān manasvī
pradhāvataḥ prekṣya babhāṣa etat
palāyitaṁ prekṣya balaṁ ca bhagnaṁ
bhayena tīvreṇa vihasya vīraḥ

Synonyma

vṛtraḥ — Vṛtrāsura, velitel démonů; asurān — všechny démony; tān — je; anugān — své stoupence; manasvī — velkomyslný; pradhāvataḥ — utíkat; prekṣya — když viděl; babhāṣa — pravil; etat — toto; palāyitam — utíkající; prekṣya — když viděl; balam — vojsko; ca — a; bhagnam — rozpadlé; bhayena — ze strachu; tīvreṇa — intenzívního; vihasya — s úsměvem; vīraḥ — velký hrdina.

Překlad

Vṛtrāsura byl skutečně velkomyslným hrdinou. Když viděl, jak se jeho vojsko rozpadlo a všichni asurové — dokonce i ti, kteří byli známí jako velcí hrdinové — s velkým strachem utíkají z bojiště, usmál se a pronesl následující slova.