Skip to main content

KAPITOLA DESÁTÁ

Bitva mezi polobohy a Vṛtrāsurou

V této kapitole je popsáno, jak poté, co Indra získal Dadhīciho tělo, byl z kostí tohoto těla vytvořen blesk a vypukl boj mezi Vṛtrāsurou a polobohy.

Polobozi vyhledali na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství Dadhīciho Muniho a požádali ho o jeho tělo. Dadhīci Muni ho žertem odmítl opustit — jen aby slyšel polobohy hovořit o náboženských zásadách — ale nakonec souhlasil, že se ho vzdá pro vyšší cíle, neboť po smrti obvykle tělo sežerou nízká zvířata, jako jsou psi a šakali. Nejprve vnořil své hrubohmotné tělo vytvořené z pěti prvků do původního zdroje těchto pěti prvků a potom umístil svou duši k lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství. Takto se vzdal svého hrubého těla. S pomocí Viśvakarmy pak polobozi zhotovili z Dadhīciho kostí blesk. Ozbrojení touto zbraní se připravili k boji a nasedli na slony.

Na konci Satya-yugy a začátku Tretā-yugy vypukl velký boj mezi polobohy a asury. Jelikož asurové nemohli snést záři polobohů, utekli z bitvy a nechali svého velitele Vṛtrāsuru bojovat samotného. Když však Vṛtrāsura viděl démony utíkat, poučil je, jak důležité je bojovat a zemřít na bojišti. Ten, kdo v bitvě zvítězí, získá hmotné vlastnictví a ten, kdo na bojišti zemře, dosáhne okamžitě sídla na nebeských planetách. Bojovník v každém případě získá ze svého jednání prospěch.

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
indram evaṁ samādiśya
bhagavān viśva-bhāvanaḥ
paśyatām animeṣāṇāṁ
tatraivāntardadhe hariḥ

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; indram — Indra, nebeský král; evam — takto; samādiśya — po udělení pokynů; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; viśva-bhāvanaḥ — původní příčina všech vesmírných projevů; paśyatām animeṣāṇām — zatímco polobozi přihlíželi; tatra — na místě; eva — vskutku; antardadhe — zmizel; hariḥ — Pán.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Hari, Nejvyšší Osobnost Božství a příčina vesmírného projevu, udělil Indrovi tyto pokyny a před očima všech polobohů na místě zmizel.

Verš

tathābhiyācito devair
ṛṣir ātharvaṇo mahān
modamāna uvācedaṁ
prahasann iva bhārata

Synonyma

tathā — takto; abhiyācitaḥ — žádán; devaiḥ — polobohy; ṛṣiḥ — velký světec; ātharvaṇaḥ — Dadhīci, syn Atharvy; mahān — velká osobnost; modamānaḥ — veselý; uvāca — řekl; idam — toto; prahasan — usmívající se; iva — poněkud; bhārata — ó Mahārāji Parīkṣite.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, polobozi v souladu s Pánovými pokyny vyhledali Dadhīciho, syna Atharvy. Byl nesmírně velkodušný, a když ho požádali, aby jim dal své tělo, ihned částečně souhlasil. Chtěl od nich však vyslechnout náboženské pokyny, a proto se usmál a žertem pravil:

Verš

api vṛndārakā yūyaṁ
na jānītha śarīriṇām
saṁsthāyāṁ yas tv abhidroho
duḥsahaś cetanāpahaḥ

Synonyma

api — ačkoliv; vṛndārakāḥ — ó polobozi; yūyam — vy všichni; na jānītha — nevíte; śarīriṇām — těch, kdo mají hmotná těla; saṁsthāyām — v době smrti, při opouštění tohoto těla; yaḥ — která; tu — potom; abhidrohaḥ — krutá bolest; duḥsahaḥ — nesnesitelná; cetana — vědomí; apahaḥ — jež bere.

Překlad

Ó vznešení polobozi, všechny živé bytosti, které přijaly hmotná těla, připravuje v době smrti o vědomí krutá, nesnesitelná bolest. Což o této bolesti nevíte?

Verš

jijīviṣūṇāṁ jīvānām
ātmā preṣṭha ihepsitaḥ
ka utsaheta taṁ dātuṁ
bhikṣamāṇāya viṣṇave

Synonyma

jijīviṣūṇām — jež chtějí zůstat naživu; jīvānām — všech živých bytostí; ātmā — tělo; preṣṭhaḥ — velice drahé; iha — zde; īpsitaḥ — vytoužené; kaḥ — kdo; utsaheta — může snést; tam — to tělo; dātum — dát; bhikṣamāṇāya — žebrajícímu; viṣṇave — dokonce i Pánu Viṣṇuovi.

Překlad

Všechny živé bytosti v tomto hmotném světě velice lpí na svém hmotném těle. Každý si ho chce udržet navěky a snaží se ho všemi prostředky ochránit; i za cenu všeho svého vlastnictví. Kdo by tedy byl ochotný dát své tělo komukoliv, byť by o ně žádal Samotný Pán Viṣṇu?

Význam

Je řečeno: ātmānaṁ sarvato rakṣet tato dharmaṁ tato dhanam — člověk musí chránit své tělo všemi prostředky; potom může chránit své náboženské zásady a potom své vlastnictví. Taková je přirozená touha všech živých bytostí. Nikdo se nechce vzdát svého těla, dokud mu není vzato násilím. I když polobozi říkali, že žádají o Dadhīciho tělo ve svůj prospěch, jak jim nařídil Pán Viṣṇu, Dadhīci jim ho zdánlivě odmítl dát.

Verš

śrī-devā ūcuḥ
kiṁ nu tad dustyajaṁ brahman
puṁsāṁ bhūtānukampinām
bhavad-vidhānāṁ mahatāṁ
puṇya-ślokeḍya-karmaṇām

Synonyma

śrī-devāḥ ūcuḥ — polobozi řekli; kim — co; nu — vskutku; tat — to; dustyajam — čeho je obtížné se vzdát; brahman — ó vznešený brāhmaṇo; puṁsām — osob; bhūta-anukampinām — které mají velký soucit s trpícími živými bytostmi; bhavat-vidhānām — jako jsi ty; mahatām — které jsou velkými osobnostmi; puṇya-śloka-īḍya-karmaṇām — jejichž zbožné činnosti velebí všechny velké duše.

Překlad

Polobozi odpověděli: Ó vznešený brāhmaṇo, zbožné osoby, jako jsi ty, jejichž činnosti jsou hodné chvály, jsou velice laskavé a přívětivé ke všem lidem. Co by takové zbožné duše nemohly dát pro dobro druhých? Mohou dát vše, včetně svých vlastních těl.

Verš

nūnaṁ svārtha-paro loko
na veda para-saṅkaṭam
yadi veda na yāceta
neti nāha yad īśvaraḥ

Synonyma

nūnam — jistě; sva-artha-paraḥ — ti, kdo se zajímají pouze o smyslový požitek v tomto či příštím životě; lokaḥ — obyčejní materialisté; na — ne; veda — znají; para-saṅkaṭam — bolest druhých; yadi — jestliže; veda — znají; na — ne; yāceta — žádali by; na — ne; iti — takto; na āha — neřekne; yat — když; īśvaraḥ — schopný dát milodar.

Překlad

Ti, kdo si příliš hledí svých vlastních zájmů, žádají o něco druhé, aniž by znali jejich bolesti. Kdyby však žebrající znal potíže dárce, o nic by ho nežádal. Ani ten, kdo je schopen dávat milodary, nezná těžkosti žebráka, neboť jinak by mu neodmítl dát nic, o co ho žebrák požádá.

Význam

Tento verš popisuje dva druhy lidí — toho, kdo dává milodary, a toho, kdo o ně žebrá. Žebrák by neměl chtít milodar od nikoho, kdo je v tísni, a na druhou stranu ten, kdo je schopen dávat milodary, by neměl odmítat žebráka. To jsou morální pokyny śāster. Cāṇakya Paṇḍita říká: san-nimitte varaṁ tyāgo vināśe niyate sati — vše v tomto hmotném světě bude zničeno, a proto by měl člověk všeho použít pro dobré cíle. Je-li někdo pokročilý v poznání, musí být neustále připraven obětovat pro vyšší cíl cokoliv. V současné době je celý svět v nebezpečné situaci, neboť se nachází pod vlivem bezbožné civilizace. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy potřebuje mnoho vznešených, učených osobností, které obětují své životy obnovení vědomí Boha na celém světě. Zveme proto všechny muže a ženy s rozvinutým poznáním, aby se připojili k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a obětovali své životy velkému cíli — obnovení vědomí Boha v lidské společnosti.

Verš

śrī-ṛṣir uvāca
dharmaṁ vaḥ śrotu-kāmena
yūyaṁ me pratyudāhṛtāḥ
eṣa vaḥ priyam ātmānaṁ
tyajantaṁ santyajāmy aham

Synonyma

śrī-ṛṣiḥ uvāca — velký světec Dadhīci řekl; dharmam — principy náboženství; vaḥ — od vás; śrotu-kāmena — kvůli touze slyšet; yūyam — vy; me — mnou; pratyudāhṛtāḥ — odmítnuti; eṣaḥ — tohoto; vaḥ — pro vás; priyam — drahého; ātmānam — těla; tyajantam — které mě dnes nebo zítra stejně opustí; santyajāmi — vzdám se; aham — já.

Překlad

Velký mudrc Dadhīci řekl: Odmítl jsem vaši žádost o mé tělo, jen abych vás slyšel mluvit o náboženských zásadách. I když je mi nesmírně drahé, nyní se ho musím vzdát pro vaše vyšší cíle, neboť vím, že mě stejně dnes či zítra opustí.

Verš

yo ’dhruveṇātmanā nāthā
na dharmaṁ na yaśaḥ pumān
īheta bhūta-dayayā
sa śocyaḥ sthāvarair api

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; adhruveṇa — nestálým; ātmanā — tělem; nāthāḥ — ó vládci; na — ne; dharmam — náboženské zásady; na — ne; yaśaḥ — sláva; pumān — osoba; īheta — usiluje o; bhūta-dayayā — milostí vůči živým bytostem; saḥ — ta osoba; śocyaḥ — hodná politování; sthāvaraiḥ — nehybnými tvory; api — dokonce.

Překlad

Ó polobozi, toho, kdo necítí slitování s trpícím lidstvem a neobětuje své dočasné tělo vyšším cílům — náboženským zásadám či věčné slávě—nepochybně litují i nehybné bytosti.

Význam

V této souvislosti dal velice vznešený příklad Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu a šest Gosvāmīch z Vṛndāvanu. O Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi říká Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.34):

tyaktvā sudustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīṁ
dharmiṣṭha ārya-vacasā yad agād araṇyam
māyā-mṛgaṁ dayitayepsitam anvadhāvad
vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam

“S úctou se klaníme lotosovým nohám Pána, o Němž by měl každý neustále meditovat. Zanechal života hospodáře a opustil Svou věčnou choť, kterou uctívají i obyvatelé nebeských planet. Odešel do lesa, aby vysvobodil pokleslé duše, které hmotná energie uvrhla do iluze.” Přijmout sannyās znamená spáchat společenskou sebevraždu, ale je to povinnost—alespoň pro každého brāhmaṇu, každou prvotřídní lidskou bytost. Śrī Caitanya Mahāprabhu měl velmi mladou a krásnou manželku a také milující matku, a láskyplné vztahy Jeho rodinných příslušníků byly tak příjemné, že ani polobozi nemohou doma očekávat takové štěstí. On však přesto přijal sannyās a odešel z domova, když Mu bylo pouhých dvacet čtyři let, aby vysvobodil všechny pokleslé duše světa. Žil velice striktním životem sannyāsīna a odmítal veškeré tělesné pohodlí. Podobně Jeho žáci — Gosvāmī z Vṛndāvanu — byli ministři zastávající vznešená místa ve společnosti, ale i oni všechno opustili, aby se připojili k hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīnivāsa Ācārya říká:

tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇīṁ sadā tucchavat
bhūtvā dīna-gaṇeśakau karuṇayā kaupīna-kanthāśritau

Tito Gosvāmī opustili své pohodlné životy ministrů, zamindarů a učenců a připojili se k hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jen aby projevili milost pokleslým duším světa (dīna-gaṇeśakau karuṇayā). Žili ve Vṛndāvanu coby pokorní mniši, kteří neměli jiné oděvy než bederní roušky a roztrhané deky (kaupīna-kantha), a plnili pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua — odkrýt zašlou slávu Vṛndāvanu.

Stejně tak i všichni ostatní lidé, kteří jsou v tomto světě po hmotné stránce dobře zajištění, by se měli připojit k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy za účelem povznesení pokleslých duší. Slova bhūta dayayā, māyā mṛgaṁ dayitayepsitam a dīna-gaṇeśakau karuṇayā mají všechna stejný význam. Jsou to velice důležitá slova pro každého, kdo má zájem povznést lidskou společnost k správnému pochopení života. Takový člověk by se měl připojit k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po vzoru velkých osobností, jako byl Śrī Caitanya Mahāprabhu, šest Gosvāmīch a ještě před nimi velký mudrc Dadhīci. Namísto maření svého života snahou o dočasné tělesné pohodlí by měl být neustále připraven vzdát se svého života pro vyšší cíle. Tělo bude koneckonců stejně zničeno. Člověk by ho tedy měl obětovat v zájmu slávy šíření náboženských zásad po celém světě.

Verš

etāvān avyayo dharmaḥ
puṇya-ślokair upāsitaḥ
yo bhūta-śoka-harṣābhyām
ātmā śocati hṛṣyati

Synonyma

etāvān — tolik; avyayaḥ — nepomíjivá; dharmaḥ — náboženská zásada; puṇya-ślokaiḥ — proslulými lidmi, kteří jsou oslavováni jako zbožní; upāsitaḥ — uznávaná; yaḥ — která; bhūta — živých bytostí; śoka — neštěstím; harṣābhyām — a štěstím; ātmā — mysl; śocati — naříká; hṛṣyati — cítí štěstí.

Překlad

Je-li člověk nešťastný, když vidí neštěstí jiných živých bytostí, a šťastný, když vidí jejich štěstí, jeho náboženské zásady jsou nepomíjivé. Tak je hodnotí vznešené osoby, které jsou považovány za zbožné a dobrotivé.

Význam

Člověk se obvykle řídí různými druhy náboženských zásad a vykonává různé předepsané povinnosti s ohledem na tělo, které je mu dáno kvalitami hmotné přírody. Tento verš však vysvětluje skutečné náboženské zásady. Každý by měl být nešťastný, když vidí druhé nešťastné, a šťastný, když vidí jejich štěstí. Ātmavat sarva-bhūteṣu — člověk má cítit štěstí a neštěstí druhých jako své vlastní. Právě na tom se zakládá budhistická zásada nenásilí — ahiṁsaḥ parama-dharmaḥ. Když nám někdo ubližuje, cítíme bolest, a proto bychom neměli působit bolest jiným živým bytostem. Posláním Pána Buddhy bylo ukončit zbytečné zabíjení zvířat, a proto kázal, že nenásilí je nejvyšší náboženskou zásadou.

Není možné pokračovat v zabíjení zvířat a zároveň být zastáncem náboženství. To je to největší pokrytectví. Ježíš Kristus řekl: “Nezabíjejte,” ale pokrytci přesto udržují v provozu tisíce jatek a zároveň se vydávají za křesťany. Takovou přetvářku tento verš odsuzuje. Člověk má být šťastný, když vidí druhé šťastné, a nešťastný, když je vidí nešťastné. Touto zásadou by se měl každý řídit. V současné době však bohužel takzvaní filantropové a humanisté hlásají štěstí lidstva na úkor životů nebohých zvířat. To zde není doporučeno. Tento verš jasně říká, že člověk má být soucitný ke všem živým bytostem. Ať už se jedná o člověka, zvíře, strom nebo rostlinu — všechny živé bytosti jsou syny Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (14.4):

sarva-yoniṣu kaunteya
mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā

“Ó synu Kuntī, je třeba chápat, že všem životním druhům je umožněna existence zrozením v této hmotné přírodě a že Já jsem otcem dávajícím símě.” Různé podoby těchto živých bytostí jsou jen jejich vnější oděvy. Každá živá bytost je ve skutečnosti duší, nedílnou částí Boha. Nikdo by proto neměl projevovat přízeň pouze jednomu druhu. Vaiṣṇava vidí všechny živé bytosti jako nedílné části Boha. Pán o tom říká v Bhagavad-gītě (5.18 a 18.54):

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śvapāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

“Díky správnému poznání se pokorní mudrci dívají stejně na učeného a vznešeného brāhmaṇu, krávu, slona, psa i pojídače psů.”

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

“Ten, kdo je v takovém transcendentálním postavení, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je naplněn radostí. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží; je stejně nakloněn všem živým bytostem. V tomto stavu dosahuje čisté oddané služby Mně.” Vaiṣṇava je tedy skutečně dokonalou osobou, protože naříká, když vidí druhé nešťastné, a raduje se, když je vidí šťastné. Vaiṣṇava je para-duḥkha-duḥkhī; je vždy nešťastný při pohledu na podmíněné duše v zoufalých podmínkách materialismu. Proto je neustále plně zaměstnaný kázáním vědomí Kṛṣṇy po celém světě.

Verš

aho dainyam aho kaṣṭaṁ
pārakyaiḥ kṣaṇa-bhaṅguraiḥ
yan nopakuryād asvārthair
martyaḥ sva-jñāti-vigrahaiḥ

Synonyma

aho — běda; dainyam — nešťastná situace; aho — běda; kaṣṭam — pouhé utrpení; pārakyaiḥ — která se po smrti stávají potravou psů a šakalů; kṣaṇa-bhaṅguraiḥ — která mohou zaniknout každým okamžikem; yat — protože; na — ne; upakuryāt — pomohla by; a-sva-arthaiḥ — nikoliv určeným pro vlastní zájem; martyaḥ — živá bytost, které je dáno zemřít; sva — svým majetkem; jñāti — příbuznými a přáteli; vigrahaiḥ — a svým tělem.

Překlad

Toto tělo, jemuž je souzeno se po smrti stát potravou psů a šakalů, nepřináší mně, duši, ve skutečnosti nic dobrého. Lze ho používat pouze krátký čas a kdykoliv může zaniknout. Tělo a všechno jeho vlastnictví, bohatství a příbuzné je třeba zaměstnat ve prospěch druhých, neboť jinak to vše bude jen zdrojem utrpení a neštěstí.

Význam

Podobná rada je dána ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.22.35):

etāvaj janma-sāphalyaṁ
dehinām iha dehiṣu
prāṇair arthair dhiyā vācā
śreya ācaraṇaṁ sadā

“Povinností každé živé bytosti je vykonávat pomocí svého života, majetku, inteligence a slov činnosti ve prospěch druhých.” To je poslání života. Člověk má zaměstnat své tělo a těla svých přátel a příbuzných, jakož i své bohatství a vše ostatní, co má, ve prospěch druhých. To je mise Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Jak uvádí Caitanya-caritāmṛta (Ādi 9.41):

bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra

“Ten, kdo se narodil jako lidská bytost v Indii (Bhārata-varṣi), by měl svůj život přivést k dokonalosti a pracovat pro dobro všech ostatních lidí.”

Slovo upakuryāt znamená para-upakāra, pomáhání druhým. V lidské společnosti samozřejmě existuje mnoho institucí pro poskytování pomoci druhým, ale jelikož lidumilové nevědí, jak druhým pomáhat, jejich sklony k dobročinnosti nepřinášejí žádný užitek. Neznají konečný cíl života (śreya ācaraṇam), kterým je potěšit Nejvyššího Pána. Kdyby všechny filantropické a humanitární činnosti byly zaměřeny k dosažení konečného cíle života — potěšit Nejvyšší Osobnost Božství — byly by dokonalé. Humanitární činnost bez Kṛṣṇy nic neznamená. Do středu všech svých činností musíme umístit Kṛṣṇu; jinak nebude mít žádná naše činnost cenu.

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
evaṁ kṛta-vyavasito
dadhyaṅṅ ātharvaṇas tanum
pare bhagavati brahmaṇy
ātmānaṁ sannayañ jahau

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; kṛta-vyavasitaḥ — když se ujistil o tom, co má dělat (dát své tělo polobohům); dadhyaṅ — Dadhīci Muni; ātharvaṇaḥ — syn Atharvy; tanum — svého těla; pare — Nejvyšší; bhagavati — Osobnosti Božství; brahmaṇi — Nejvyšší Brahman; ātmānam — sebe, duši; sannayan — nabízející; jahau — vzdal se.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Dadhīci Muni, syn Atharvy, se takto rozhodl poskytnout své tělo polobohům. Sebe, duši, umístil k lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství, a tak se vzdal svého hrubohmotného těla vytvořeného z pěti prvků.

Význam

Slova pare bhagavati brahmaṇy ātmānaṁ sannayan vyjadřují, že Dadhīci umístil sebe, duši, k lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství. V této souvislosti si můžeme připomenout, jak opustil své tělo Dhṛtarāṣṭra, což popisuje první zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu (1.13.55). Dhṛtarāṣṭra analyticky rozdělil své hrubohmotné tělo na pět různých prvků — zemi, vodu, oheň, vzduch a éter — z nichž bylo vytvořené, a ty rozmístil do jejich příslušných zdrojů; jinými slovy, smísil je s původní mahat-tattvou. Rozpoznáním svého hmotného pojetí života postupně oddělil svou duši od hmotných vazeb a umístil sebe sama k lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství. V této souvislosti je dán příklad, že když se rozbije hliněná nádoba, malá část nebe uvnitř se spojí s velkým nebem vně nádoby. Māyāvādští filozofové si tento popis Śrīmad-Bhāgavatamu mylně vykládají. Śrī Rāmānuja Svāmī proto ve své knize Vedānta-tattva-sāra popisuje, co toto splynutí duše znamená: jakmile se individuální duše oddělí od hmotného těla vytvořeného z osmi prvků — země, vody, ohně, vzduchu, éteru, falešného ega, mysli a inteligence — zaměstná se oddanou službou Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, v Jeho věčné podobě (īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ / anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam). Hmotná příčina hmotných prvků pohltí hmotné tělo a duše zaujme své původní postavení. To popsal Śrī Caitanya Mahāprabhu: jīvera ’svarūpa' haya—kṛṣṇera ’nitya-dāsa' — přirozeným postavením živé bytosti je, že je věčným služebníkem Kṛṣṇy. Když živá bytost rozvojem duchovního poznání a oddané služby překoná hmotné tělo, může obnovit své vlastní postavení a zaměstnat se službou Pánu.

Verš

yatākṣāsu-mano-buddhis
tattva-dṛg dhvasta-bandhanaḥ
āsthitaḥ paramaṁ yogaṁ
na dehaṁ bubudhe gatam

Synonyma

yata — ovládnuté; akṣa — smysly; asu — životní vzduch; manaḥ — mysl; buddhiḥ — inteligence; tattva-dṛk — ten, kdo zná tattvy, hmotné a duchovní energie; dhvasta-bandhanaḥ — vysvobozený z pout; āsthitaḥ — umístěný v; paramam — nejvyšší; yogam — pohroužení, tranz; na — ne; deham — hmotné tělo; bubudhe — vnímané; gatam — opustí.

Překlad

Dadhīci Muni ovládl své smysly, životní sílu, mysl a inteligenci a pohroužil se do tranzu. Takto přeťal všechna svá hmotná pouta. Nevnímal ani, jak se jeho hmotné tělo oddělilo od jeho vlastního já.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (8.5):

anta-kāle ca mām eva
smaran muktvā kalevaram
yaḥ prayāti sa mad-bhāvaṁ
yāti nāsty atra saṁśayaḥ

“Každý, kdo vzpomíná jen na Mě, když na konci života opouští své tělo, okamžitě dosáhne Mé existence. O tom není pochyb.” To je samozřejmě třeba praktikovat dříve, než člověka přemůže smrt, ale dokonalý yogī neboli oddaný umírá v tranzu, s myšlenkami na Kṛṣṇu. Necítí, jak se jeho hmotné tělo odděluje od duše; duše je ihned přemístěna do duchovního světa. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti — duše již nevstupuje do lůna hmotné matky, ale je přemístěna zpátky domů, zpátky k Bohu. Tato yoga — bhakti-yoga — je ten nejvyšší jógový systém, jak Pán Osobně vysvětluje v Bhagavad-gītě (6.47):

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

“Ten z yogīnů, který se ke Mně s velkou vírou neustále upíná, v nitru na Mě myslí a poskytuje Mi transcendentální láskyplnou službu, je se Mnou nejdůvěrněji spojen prostřednictvím yogy a je ze všech nejvyšší. To je Můj názor.” Bhakti-yogī neustále myslí na Kṛṣṇu, a v okamžiku smrti se proto velice snadno dokáže přemístit na Kṛṣṇaloku, přičemž ani nevnímá bolesti umírání.

Verš

athendro vajram udyamya
nirmitaṁ viśvakarmaṇā
muneḥ śaktibhir utsikto
bhagavat-tejasānvitaḥ
vṛto deva-gaṇaiḥ sarvair
gajendropary aśobhata
stūyamāno muni-gaṇais
trailokyaṁ harṣayann iva

Synonyma

atha — poté; indraḥ — nebeský král; vajram — blesk; udyamya — pevně sevřel; nirmitam — zhotovený; viśvakarmaṇā — Viśvakarmou; muneḥ — velkého mudrce, Dadhīciho; śaktibhiḥ — mocí; utsiktaḥ — prostoupený; bhagavat — Nejvyšší Osobnosti Božství; tejasā — duchovní mocí; anvitaḥ — obdařený; vṛtaḥ — obklopený; deva-gaṇaiḥ — ostatními polobohy; sarvaiḥ — všemi; gajendra — svého sloního přepravce; upari — na hřbetě; aśobhata — zářil; stūyamānaḥ — když mu byly obětovány modlitby; muni-gaṇaiḥ — světci; trai-lokyam — třem světům; harṣayan — přinášející radost; iva — jako kdyby.

Překlad

Poté král Indra pevně uchopil blesk, který vytvořil Viśvakarmā z Dadhīciho kostí. Indra, prostoupený vznešenou mocí Dadhīciho Muniho a osvícený mocí Nejvyšší Osobnosti Božství, jel na hřbetě svého přepravce Airāvaty, obklopený všemi polobohy, a velcí mudrci na něj pěli chválu. Když ujížděl zabít Vṛtrāsuru, nádherně zářil a těšil tak všechny tři světy.

Verš

vṛtram abhyadravac chatrum
asurānīka-yūthapaiḥ
paryastam ojasā rājan
kruddho rudra ivāntakam

Synonyma

vṛtram — Vṛtrāsuru; abhyadravat — napadl; śatrum — nepřítele; asura-anīka-yūthapaiḥ — veliteli či vojevůdci démonských vojáků; paryastam — obklopeného; ojasā — mocně; rājan — ó králi; kruddhaḥ — rozhněvaný; rudraḥ — inkarnace Pána Śivy; iva — jako; antakam — Antaku neboli Yamarāje.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, Indra s hněvem mocně napadl Vṛtrāsuru obklopeného vůdci démonských vojsk, stejně jako se kdysi Rudra zuřivě hnal na Antaku (Yamarāje), aby ho zabil.

Verš

tataḥ surāṇām asurai
raṇaḥ parama-dāruṇaḥ
tretā-mukhe narmadāyām
abhavat prathame yuge

Synonyma

tataḥ — poté; surāṇām — polobohů; asuraiḥ — s démony; raṇaḥ — velká bitva; parama-dāruṇaḥ — strašlivá; tretā-mukhe — na počátku Tretā-yugy; narmadāyām — na břehu řeky Narmady; abhavat — odehrála se; prathame — v prvním; yuge — věku.

Překlad

Na konci Satya-yugy a počátku Tretā-yugy se pak na břehu řeky Narmady odehrála nelítostná bitva mezi polobohy a démony.

Význam

Zde se nejedná o řeku Narmadu tekoucí v Indii. Pět posvátných indických řek — Gaṅgā, Yamunā, Narmadā, Kāverī a Kṛṣṇā — je nebeských. Řeka Narmadā teče podobně jako Ganga i na vyšších planetárních soustavách. Bitva mezi polobohy a démony se odehrála na vyšších planetách.

Slova prathame yuge znamenají “na počátku prvního věku”, tedy na počátku Vaivasvatovy manvantary. Během jednoho dne Brahmy se vystřídá čtrnáct Manuů, z nichž každý žije sedmdesát jedna věků. Čtyři yugy—Satya, Tretā, Dvāpara a Kali — tvoří jeden věk. V současnosti žijeme v manvantaře Vaivasvaty Manua, o němž se zmiňuje Bhagavad-gītā (imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam / vivasvān manave prāha). Nyní probíhá dvacátý osmý věk Vaivasvaty Manua a k boji došlo na počátku jeho prvního věku. Můžeme vypočítat, před jakou dobou se bitva odehrála: jelikož každý věk trvá 4 300 000 let a nyní jsme ve dvacátém osmém věku, od bitvy na břehu řeky Narmady uplynulo zhruba 120 400 000 let.

Verš

rudrair vasubhir ādityair
aśvibhyāṁ pitṛ-vahnibhiḥ
marudbhir ṛbhubhiḥ sādhyair
viśvedevair marut-patim
dṛṣṭvā vajra-dharaṁ śakraṁ
rocamānaṁ svayā śriyā
nāmṛṣyann asurā rājan
mṛdhe vṛtra-puraḥsarāḥ

Synonyma

rudraiḥ — Rudry; vasubhiḥ — Vasuy; ādityaiḥ — Ādityi; aśvibhyām — Aśvinī-kumāry; pitṛ — Pity; vahnibhiḥ — Vahnii; marudbhiḥ — Maruty; ṛbhubhiḥ — Ṛbhuy; sādhyaiḥ — Sādhyi; viśve-devaiḥ — Viśvadevy; marut-patim — Indru, nebeského krále; dṛṣṭvā — když viděli; vajra-dharam — nesoucího blesk; śakram — další jméno Indry; rocamānam — zářícího; svayā — svým vlastním; śriyā — bohatstvím; na — ne; amṛṣyan — mohli snést; asurāḥ — všichni démoni; rājan — ó králi; mṛdhe — v boji; vṛtra-puraḥsarāḥ — v čele s Vṛtrāsurou.

Překlad

Ó králi, když všichni asurové v čele s Vṛtrāsurou přišli na bojiště, viděli krále Indru nesoucího blesk uprostřed zástupu Rudrů, Vasuů, Ādityů, Aśvinī-kumārů, Pitů, Vahniů, Marutů, Ṛbhuů, Sādhyů a Viśvadevů. Indra, obklopen svou společností, vydával tak pronikavou záři, že ji démoni nemohli snést.

Verš

namuciḥ śambaro ’narvā
dvimūrdhā ṛṣabho ’suraḥ
hayagrīvaḥ śaṅkuśirā
vipracittir ayomukhaḥ
pulomā vṛṣaparvā ca
prahetir hetir utkalaḥ
daiteyā dānavā yakṣā
rakṣāṁsi ca sahasraśaḥ
sumāli-māli-pramukhāḥ
kārtasvara-paricchadāḥ
pratiṣidhyendra-senāgraṁ
mṛtyor api durāsadam
abhyardayann asambhrāntāḥ
siṁha-nādena durmadāḥ
gadābhiḥ parighair bāṇaiḥ
prāsa-mudgara-tomaraiḥ

Synonyma

namuciḥ — Namuci; śambaraḥ — Śambara; anarvā — Anarvā; dvimūrdhā — Dvimūrdhā; ṛṣabhaḥ — Ṛṣabha; asuraḥ — Asura; hayagrīvaḥ — Hayagrīva; śaṅkuśirāḥ — Śaṅkuśirā; vipracittiḥ — Vipracitti; ayomukhaḥ — Ayomukha; pulomā — Pulomā; vṛṣaparvā — Vṛṣaparvā; ca — také; prahetiḥ — Praheti; hetiḥ — Heti; utkalaḥ — Utkala; daiteyāḥ — Daityové; dānavāḥ — Dānavové; yakṣāḥ — Yakṣové; rakṣāṁsi — Rākṣasové; ca — a; sahasraśaḥ — v tisících; sumāli-māli-pramukhāḥ — další, které vedli Sumāli a Māli; kārtasvara — ze zlata; paricchadāḥ — s ozdobami; pratiṣidhya — zadržující; indra-senā-agram — čelo Indrova vojska; mṛtyoḥ — pro smrt; api — dokonce; durāsadam — obtížné se přiblížit; abhyardayan — sužováni; asambhrāntāḥ — beze strachu; siṁha-nādena — s hlasem lva; durmadāḥ — zuřiví; gadābhiḥ — s kyji; parighaiḥ — s holemi pobitými železnými hřeby; bāṇaiḥ — se šípy; prāsa-mudgara-tomaraiḥ — s ozubenými střelami, palicemi a kopími.

Překlad

Proti vojskům krále Indry, jež ani zosobněná smrt nemůže snadno překonat, se postavilo mnoho stovek a tisíců démonů, polodémonů, Yakṣů, Rākṣasů (lidojedů) a dalších, které vedli Sumāli a Māli. Mezi démony byli Namuci, Śambara, Anarvā, Dvimūrdhā, Ṛṣabha, Asura, Hayagrīva, Śaṅkuśirā, Vipracitti, Ayomukha, Pulomā, Vṛṣaparvā, Praheti, Heti a Utkala. Všichni tito nepřemožitelní démoni se zlatými ozdobami na těle, řvoucí zuřivě a nebojácně jako lvi, sužovali polobohy kyji, holemi, šípy, ozubenými střelami, palicemi a kopími.

Verš

śūlaiḥ paraśvadhaiḥ khaḍgaiḥ
śataghnībhir bhuśuṇḍibhiḥ
sarvato ’vākiran śastrair
astraiś ca vibudharṣabhān

Synonyma

śūlaiḥ — bodci; paraśvadhaiḥ — sekerami; khaḍgaiḥ — meči; śataghnībhiḥ — zbraněmi śataghnī; bhuśuṇḍibhiḥ — zbraněmi bhuśuṇḍi; sarvataḥ — na všechny strany; avākiran — rozprášili; śastraiḥ — zbraněmi; astraiḥ — šípy; ca — a; vibudha-ṛṣabhān — vůdce polobohů.

Překlad

Démoni vyzbrojení bodci, trojzubci, sekerami, meči a dalšími zbraněmi, jako jsou śataghnī a bhuśuṇḍi, zaútočili z různých stran a rozehnali všechny vojevůdce polobohů.

Verš

na te ’dṛśyanta sañchannāḥ
śara-jālaiḥ samantataḥ
puṅkhānupuṅkha-patitair
jyotīṁṣīva nabho-ghanaiḥ

Synonyma

na — ne; te — oni (polobozi); adṛśyanta — byli vidět; sañchannāḥ — zcela zakryti; śara-jālaiḥ — záplavami šípů; samantataḥ — ze všech stran; puṅkha-anupuṅkha — jeden šíp za druhým; patitaiḥ — padající; jyotīṁṣi iva — jako hvězdy na nebi; nabhaḥ-ghanaiḥ — hustými mraky.

Překlad

Polobozi byli zcela zakryti množstvím šípů, které na ně dopadaly jeden za druhým, a proto je nebylo vidět, stejně jako není vidět hvězdy na nebi, když je zakrývají husté mraky.

Verš

na te śastrāstra-varṣaughā
hy āseduḥ sura-sainikān
chinnāḥ siddha-pathe devair
laghu-hastaiḥ sahasradhā

Synonyma

na — ne; te — ty; śastra-astra-varṣa-oghāḥ — záplavy šípů a dalších zbraní; hi — vskutku; āseduḥ — dosáhly; sura-sainikān — vojska polobohů; chinnāḥ — rozsekané; siddha-pathe — na nebi; devaiḥ — polobohy; laghu-hastaiḥ — s hbitýma rukama; sahasradhā — na tisíce kousků.

Překlad

Záplavy různých zbraní a šípů, vystřelených s cílem zabít vojáky polobohů, se k nim nedostaly, protože polobozi jednali rychle a ještě na nebi rozsekali tyto zbraně na tisíce kousků.

Verš

atha kṣīṇāstra-śastraughā
giri-śṛṅga-drumopalaiḥ
abhyavarṣan sura-balaṁ
cicchidus tāṁś ca pūrvavat

Synonyma

atha — poté; kṣīṇa — jelikož bylo omezené; astra — šípů vyslaných pomocí manter; śastra — a zbraní; oghāḥ — množství; giri — hor; śṛṅga — vrcholky; druma — stromy; upalaiḥ — a kameny; abhyavarṣan — zasypali; sura-balam — vojáky polobohů; cicchiduḥ — rozbili na kousky; tān — je; ca — a; pūrva-vat — jako předtím.

Překlad

Když démonům ubývalo zbraní a manter, začali na polobohy házet vrcholky hor, stromy a kameny, ale polobozi byli natolik mocní a zruční, že všechny tyto zbraně zlikvidovali tak, že je stejně jako předtím roztříštili ještě na nebi.

Verš

tān akṣatān svastimato niśāmya
śastrāstra-pūgair atha vṛtra-nāthāḥ
drumair dṛṣadbhir vividhādri-śṛṅgair
avikṣatāṁs tatrasur indra-sainikān

Synonyma

tān — je (vojáky polobohů); akṣatān — nezraněné; svasti-mataḥ — vypadající velmi zdravě; niśāmya — když viděli; śastra-astra-pūgaiḥ — množstvím zbraní a manter; atha — potom; vṛtra-nāthāḥ — vojáci, které vedl Vṛtrāsura; drumaiḥ — stromy; dṛṣadbhiḥ — kameny; vividha — různými; adri — hor; śṛṅgaiḥ — vrcholky; avikṣatān — nezraněné; tatrasuḥ — začali se bát; indra-sainikān — vojáky krále Indry.

Překlad

Když vojáci démonů pod velením Vṛtrāsury viděli, že vojáci krále Indry jsou zcela v pořádku a že jejich přívaly zbraní — a dokonce ani stromů, kamenů a vrcholků hor — je vůbec nezranily, dostali velký strach.

Verš

sarve prayāsā abhavan vimoghāḥ
kṛtāḥ kṛtā deva-gaṇeṣu daityaiḥ
kṛṣṇānukūleṣu yathā mahatsu
kṣudraiḥ prayuktā ūṣatī rūkṣa-vācaḥ

Synonyma

sarve — všechny; prayāsāḥ — snahy; abhavan — byly; vimoghāḥ — marné; kṛtāḥ — vykonané; kṛtāḥ — znovu vykonané; deva-gaṇeṣu — polobohům; daityaiḥ — démony; kṛṣṇa-anukūleṣu — které neustále chránil Kṛṣṇa; yathā — jako; mahatsu — vaiṣṇavům; kṣudraiḥ — bezvýznamnými osobami; prayuktāḥ — použitá; ūṣatīḥ — nepříznivá; rūkṣa — hrubá; vācaḥ — slova.

Překlad

Když nějaké bezvýznamné osoby používají hrubá slova, aby rozhněvaně vznášeli proti světcům nepravdivá obvinění, velké osobnosti jejich jalová slova neznepokojují. Stejně tak byly bezvýsledné všechny snahy démonů proti polobohům, kteří byli v příznivém postavení, pod ochranou Kṛṣṇy.

Význam

Jedno bengálské rčení říká, že když sup prokleje krávu, aby zemřela, jeho kletba nic nezmůže. Stejně tak obvinění, která vznášejí démoni proti oddaným Kṛṣṇy, nepřinesou žádný výsledek. Polobozi jsou oddaní Pána Kṛṣṇy, a kletby démonů proto byly marné.

Verš

te sva-prayāsaṁ vitathaṁ nirīkṣya
harāv abhaktā hata-yuddha-darpāḥ
palāyanāyāji-mukhe visṛjya
patiṁ manas te dadhur ātta-sārāḥ

Synonyma

te — oni (démoni); sva-prayāsam — jejich snahy; vitatham — bezvýsledné; nirīkṣya — když viděli; harau abhaktāḥ — asurové neboli ti, kdo nejsou oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství; hata — pokořena; yuddha-darpāḥ — jejich válečnická pýcha; palāyanāya — pro opuštění bojiště; āji-mukhe — na samotném počátku bitvy; visṛjya — nechali stranou; patim — svého velitele, Vṛtrāsuru; manaḥ — své mysli; te — oni všichni; dadhuḥ — dali; ātta-sārāḥ — kteří byli připraveni o kuráž.

Překlad

Když asurové, kteří nejsou nikdy oddanými Pána Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, zjistili, že všechny jejich snahy jsou marné, ztratili svou válečnickou pýchu. Hned na počátku boje opustili svého vůdce a rozhodli se utéci, protože je nepřítel připravil o všechnu kuráž.

Verš

vṛtro ’surāṁs tān anugān manasvī
pradhāvataḥ prekṣya babhāṣa etat
palāyitaṁ prekṣya balaṁ ca bhagnaṁ
bhayena tīvreṇa vihasya vīraḥ

Synonyma

vṛtraḥ — Vṛtrāsura, velitel démonů; asurān — všechny démony; tān — je; anugān — své stoupence; manasvī — velkomyslný; pradhāvataḥ — utíkat; prekṣya — když viděl; babhāṣa — pravil; etat — toto; palāyitam — utíkající; prekṣya — když viděl; balam — vojsko; ca — a; bhagnam — rozpadlé; bhayena — ze strachu; tīvreṇa — intenzívního; vihasya — s úsměvem; vīraḥ — velký hrdina.

Překlad

Vṛtrāsura byl skutečně velkomyslným hrdinou. Když viděl, jak se jeho vojsko rozpadlo a všichni asurové — dokonce i ti, kteří byli známí jako velcí hrdinové — s velkým strachem utíkají z bojiště, usmál se a pronesl následující slova.

Verš

kālopapannāṁ rucirāṁ manasvināṁ
jagāda vācaṁ puruṣa-pravīraḥ
he vipracitte namuce puloman
mayānarvañ chambara me śṛṇudhvam

Synonyma

kāla-upapannām — odpovídající času a okolnostem; rucirām — nádherná; manasvinām — pro velké, hluboce uvažující osobnosti; jagāda — pronesl; vācam — slova; puruṣa-pravīraḥ — hrdina mezi hrdiny, Vṛtrāsura; he — ó; vipracitte — Vipracitti; namuce — ó Namuci; puloman — ó Pulomo; maya — ó Mayo; anarvan — ó Anarvo; śambara — ó Śambaro; me — ode mě; śṛṇudhvam — prosím slyšte.

Překlad

Vṛtrāsura, hrdina mezi hrdiny, pronesl slova, která odpovídala jeho postavení, času a okolnostem a která si zasloužila velké ocenění uvážlivých lidí. Zavolal na hrdiny z řad démonů: “Ó Vipracitti! Ó Namuci! Ó Pulomo! Ó Mayo, Anarvo a Śambaro! Prosím, neutíkejte a vyslechněte mě.”

Verš

jātasya mṛtyur dhruva eva sarvataḥ
pratikriyā yasya na ceha kḷptā
loko yaśaś cātha tato yadi hy amuṁ
ko nāma mṛtyuṁ na vṛṇīta yuktam

Synonyma

jātasya — toho, kdo se narodil (všech živých bytostí); mṛtyuḥ — smrt; dhruvaḥ — nevyhnutelná; eva — vskutku; sarvataḥ — všude ve vesmíru; pratikriyā — prostředek působící proti; yasya — čeho; na — ne; ca — také; iha — v tomto hmotném světě; kḷptā — vynalezený; lokaḥ — přemístění na vyšší planety; yaśaḥ — pověst a sláva; ca — a; atha — potom; tataḥ — z toho; yadi — jestliže; hi — vskutku; amum — tu; kaḥ — kdo; nāma — vskutku; mṛtyum — smrt; na — ne; vṛṇīta — přijal by; yuktam — vhodnou.

Překlad

Vṛtrāsura řekl: Všechny živé bytosti, které se narodily v tomto hmotném světě, musí zemřít. Nikdo zde ještě nenašel žádné prostředky, jak se zachránit před smrtí. Dokonce ani Prozřetelnost neposkytla nic, pomocí čehož by jí bylo možné uniknout. Smrt je nevyhnutelná. Je-li však možné vhodnou smrtí dosáhnout přemístění na vyšší planetární soustavy a být zde za ni navždy oslavován, kdo by takovou slavnou smrt nepřijal?

Význam

Může-li se člověk svou smrtí přemístit na vyšší planetární soustavy a být po ní navěky oslavován, kdo by byl tak hloupý, aby takovou slavnou smrt odmítl? Podobnou radu dal také Kṛṣṇa Arjunovi. Pán řekl: “Můj milý Arjuno, nevzdávej se boje. Pokud v něm dosáhneš vítězství, budeš se těšit království, a i když zemřeš, budeš povýšen na nebeské planety.” Každý by měl být připraven zemřít při vykonávání slavných činů. Slavná osoba nemá umírat jako kočky a psi.

Verš

dvau sammatāv iha mṛtyū durāpau
yad brahma-sandhāraṇayā jitāsuḥ
kalevaraṁ yoga-rato vijahyād
yad agraṇīr vīra-śaye ’nivṛttaḥ

Synonyma

dvau — dvě; sammatau — uznávané (śāstrami a velkými osobnostmi); iha — v tomto světě; mṛtyū — smrti; durāpau — nesmírně vzácné; yat — která; brahma-sandhāraṇayā — se soustředěním na Brahman, Paramātmu či Parabrahman, Kṛṣṇu; jita-asuḥ — ovládající mysl a smysly; kalevaram — tělo; yoga-rataḥ — praktikující yogu; vijahyāt — může opustit; yat — která; agraṇīḥ — přijímající vůdcovství; vīra-śaye — na bojišti; anivṛttaḥ — neobracející se zády.

Překlad

Existují dva způsoby, jak zemřít slavnou smrtí, a oba jsou velice vzácné. Jedním je zemřít po praktikování mystické yogy — zvláště bhakti-yogy—prostřednictvím které může člověk ovládnout mysl a životní sílu a opustit tělo pohroužen v myšlenkách na Nejvyšší Osobnost Božství. Druhým je zemřít na bojišti — stát v čele vojska a nikdy se neobracet zády k nepříteli. Tyto dva druhy smrti jsou v śāstrách doporučovány jako slavné.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k desáté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Bitva mezi polobohy a Vṛtrāsurou”.