Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.22.21

Verš

śāstreṣv iyān eva suniścito nṛṇāṁ
kṣemasya sadhryag-vimṛśeṣu hetuḥ
asaṅga ātma-vyatirikta ātmani
dṛḍhā ratir brahmaṇi nirguṇe ca yā

Synonyma

śāstreṣu — v písmech; iyān eva — to je jediný; su-niścitaḥ — pozitivní závěr; nṛṇām — lidské společnosti; kṣemasya — nejvyššího dobra; sadhryak — dokonale; vimṛśeṣu — na základě zralé úvahy; hetuḥ — příčina; asaṅgaḥ — odpoutanost; ātma-vyatirikte — tělesné pojetí života; ātmani — k Nejvyšší Duši; dṛḍhā — silná; ratiḥ — připoutanost; brahmaṇi — transcendence; nirguṇe — v Nejvyšším, který je nad hmotnými kvalitami; ca — a; — co.

Překlad

V písmech se po zralé úvaze dochází k závěru, že konečným cílem co se týče dobra lidské společnosti je odpoutanost od tělesného pojetí života a zvýšená, stálá připoutanost k Nejvyššímu Pánu, Jenž je transcendentální, nad kvalitami hmotné přírody.

Význam

Každý člen lidské společnosti usiluje o konečný životní prospěch, ale lidé s tělesným pojetím nemohou konečného cíle dosáhnout a ani nechápou, co jím je. Konečný cíl života popisuje Bhagavad-gītā (2.59): paraṁ dṛṣṭvā nivartate. Když člověk nalezne konečný cíl života, přirozeně se odpoutá od tělesného pojetí. Tento verš naznačuje, že musíme vytrvale zvyšovat svoji připoutanost k Transcendenci (brahmaṇi). To potvrzuje Vedānta-sūtra (1.1.1): athāto brahma-jijñāsā — bez dotazů na Nejvyššího, na Transcendenci, se živá bytost nemůže vzdát připoutanosti k tomuto hmotnému světu. Postupným vývojem přes 8 400 000 životních druhů nelze pochopit konečný cíl života, jelikož ve všech životních druzích silně převládá tělesné pojetí. Athāto brahma-jijñāsā znamená, že abychom se vyprostili z tělesného pojetí, musíme zvyšovat svoji připoutanost k Brahmanu; ptát se na Brahman. Pak můžeme dosáhnout transcendentální oddané služby — śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ. Zvyšovat připoutanost k Brahmanu znamená vykonávat oddanou službu. Ti, kdo jsou připoutaní k neosobnímu Brahmanu, nemohou ve svém postavení zůstat příliš dlouho. Poté, co impersonalisté odmítli tento svět jako mithyā neboli falešný (jagan mithyā), znovu do něho sestoupí, přestože přijali sannyās, aby zvýšili svou připoutanost k Brahmanu. Mnozí yogīni, kteří jsou připoutaní k lokalizovanému aspektu Brahmanu zvanému Paramātmā — velcí mudrci jako Viśvāmitra — také poklesnou, neboť se stávají oběťmi žen. Proto všechny śāstry doporučují zvyšovat připoutanost k Nejvyšší Osobnosti Božství. To je jediný způsob, jak se odpoutat od hmotné existence, a Bhagavad-gītā ho vysvětluje slovy paraṁ dṛṣṭvā nivartate. Člověk může skončit s hmotnými činnostmi, získá-li skutečnou chuť pro oddanou službu. Śrī Caitanya Mahāprabhu prohlásil za konečný cíl života lásku k Bohu (premā pum-artho mahān). Bez zvyšování lásky k Bohu nelze dosáhnout dokonalého transcendentálního postavení.