Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.4.14

Verš

namo namas te ’stv ṛṣabhāya sātvatāṁ
vidūra-kāṣṭhāya muhuḥ kuyoginām
nirasta-sāmyātiśayena rādhasā
sva-dhāmani brahmaṇi raṁsyate namaḥ

Synonyma

namaḥ namaḥ te — vzdávám své poklony Tobě; astu — jsi; ṛṣabhāya — velkému společníkovi; sātvatām — členů yaduovské dynastie; vidūra-kāṣṭhāya — ten, kdo je daleko od světských lidí, kteří vyhledávají hádky; muhuḥ — vždy; ku-yoginām — neoddaných; nirasta — zničil; sāmya — rovnocenné postavení; atiśayena — velikostí; rādhasā — bohatstvím; sva-dhāmani — ve Svém sídle; brahmaṇi — v duchovním nebi; raṁsyate — užívá; namaḥ — klaním se.

Překlad

Uctivě se klaním Pánovi, který je společníkem Yaduovců a který je vždy nedosažitelný pro neoddané. Je nejvyšším uživatelem hmotných i duchovních světů, ale přesto si užívá Svého vlastního sídla v duchovním nebi. Nikdo se Mu nevyrovná, protože Jeho transcendentální bohatství je nekonečné.

Význam

Transcendentální projevy Nejvyššího Pána Śrī Kṛṣṇy mají dvě stránky. Pro čisté oddané je stálým společníkem, jako je tomu v případě, kdy se stal rodinným členem yaduovské dynastie, přítelem Arjuny nebo jedním z obyvatel Vṛndāvanu, například synem Nandy a Yaśody, přítelem Sudāmy, Śrīdāmy a Madhumaṅgaly, milencem vrajabhūmských dívek atd. To je projev Jeho osobních rysů. A ve Svém neosobním rysu šíří paprsky brahmajyoti, které jsou neomezené a všeprostupující. Část této všeprostupující brahmajyoti, která se přirovnává ke slunečním paprskům, je zakryta temnotou mahat-tattvy a této bezvýznamné části se říká hmotný svět. V hmotném světě existuje nespočetně mnoho vesmírů jako je ten, ve kterém žijeme, a v každém z nich jsou stovky tisíc planet jako je Země. Materialisté jsou více či méně okouzleni neomezenou expanzí Pánových paprsků, ale oddané zajímá více Jeho osobní podoba, z níž všechno emanuje (janmādy asya yataḥ). Stejně jako sluneční paprsky vycházejí ze slunce, brahmajyoti vychází z Goloky Vṛndāvany, nejvyšší duchovní planety v duchovním nebi. Nezměřitelné duchovní nebe je plné duchovních planet, které se nazývají Vaikuṇṭhy a jsou vysoko nad hmotným nebem. Materialisté nemají dostatečné informace ani o hmotném nebi. Jak tedy mohou uvažovat o duchovním nebi? Jsou proto vždy velice daleko od Pána. I kdyby v budoucnosti byli schopni vyvinout stroje, které by dosáhly rychlosti větru nebo mysli, stále by nemohli ani pomýšlet na dosažení planet v duchovním nebi. Pro materialisty tedy Pán a Jeho sídlo zůstanou provždy mýtem nebo záhadou, ale oddaným Pán vždy nabízí Svoji společnost.

Jeho bohatství v duchovním nebi je nezměrné. Pán v podobě Svých úplných expanzí se Svými osvobozenými oddanými společníky obývá všechny duchovní planety, nesčetné Vaikuṇṭhaloky, ale impersonalistům, kteří chtějí splynout s existencí Pána, je dovoleno setrvávat pouze jako duchovní jiskry v brahmajyoti. Impersonalisté nejsou kvalifikováni k tomu, aby se stali společníky Pána, ať už na Vaikuṇṭhalokách nebo na nejvyšší planetě Goloce Vṛndāvaně, která je označena v Bhagavad-gītě jako mad-dhām a zde v tomto verši jako sva-dhām Pána.

Mad-dhām neboli sva-dhām jsou popsány v Bhagavad-gītě (15.6) následujícím způsobem:

na tad bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama

V Pánově sva-dhāmu není zapotřebí slunce, měsíce ani elektřiny. Tento dhām neboli “místo” je naprosto svrchovaný a ten, kdo ho dosáhne, se nikdy nevrací do hmotného světa.

Vaikuṇṭhaloky a Goloka Vṛndāvana jsou samovyzařující planety a paprsky, které tyto sva-dhāmy Pána vydávají, tvoří záři brahmajyoti. Jak dále potvrzují Vedy jako je Muṇḍaka Upaniṣad (2.2.10), Kaṭha Upaniṣad (2.2.15) a Śvetāśvatara Upaniṣad (6.14):

na tatra sūryo bhāti na candra-tārakaṁ
nemā vidyuto bhānti kuto 'yam agniḥ
tam eva bhāntam anu bhāti sarvaṁ
tasya bhāsā sarvam idaṁ vibhāti

Ve sva-dhāmu Pána není pro osvětlení zapotřebí slunce, měsíce ani hvězd. Není tam třeba ani elektřiny, nemluvě o hořících lampách. Veškeré světlo a záře původně pocházejí právě z těchto samovyzařujících planet a každý třpyt je pouhým odrazem tohoto sva-dhāmu.

Ten, kdo je oslněn září neosobní brahmajyoti, nemůže znát osobní rys Transcendence — proto v Īśopaniṣadě (15) je modlitba k Pánu, aby odstranil Svoji oslnivou záři a umožnil tak oddanému spatřit Jeho skutečnou podobu.

hiraṇmayena pātreṇa
satyasyāpihitaṁ mukham
tat tvaṁ pūṣann apāvṛṇu
satya-dharmāya dṛṣṭaye

“Ó Pane, jsi udržovatelem všeho, hmotného i duchovního, a všechno vzkvétá jedině Tvojí milostí. Oddaná služba Tobě, bhakti-yoga, je skutečným náboženstvím (satya-dharma) a já jsem v této službě zaměstnán. Proto mě prosím ochraň a ukaž mi Svoji skutečnou tvář. Odstraň laskavě závoj Svých paprsků brahmajyoti, abych viděl Tvoji věčnou podobu plnou blaženosti a poznání.”