Skip to main content

KAPITOLA ČTVRTÁ

Způsob tvoření

Sloka 1:
Sūta Gosvāmī řekl: Když Mahārāja Parīkṣit, syn Uttary, slyšel slova Śukadeva Gosvāmīho, pojednávající o pravdě o vlastním já, soustředil s vírou svoji pozornost na Pána Kṛṣṇu.
Sloka 2:
Díky tomu, že byl Mahārāja Parīkṣit z celého srdce přitahován k Pánu Kṛṣṇovi, byl schopen vzdát se hluboce zakořeněné náklonnosti ke svému tělu, manželce, dětem, paláci, zvířatům jako byli koně a sloni, pokladnici, přátelům, příbuzným a svému spořádanému království.
Sloka 3-4:
Ó velcí mudrci, velká duše Mahārāja Parīkṣit, který byl neustále pohroužený do myšlenek na Pána Kṛṣṇu, dobře věděl o své bezprostřední smrti, a proto se zřekl veškerých plodonosných činností v rámci náboženství, hospodářského rozvoje a smyslového požitku. Tak se upevnil ve své přirozené lásce ke Kṛṣṇovi a položil Śukadevovi Gosvāmīmu tytéž otázky, které jste vy položili mě.
Sloka 5:
Mahārāja Parīkṣit řekl: Ó učený brāhmaṇo, víš všechno, protože se tě nedotýká žádné hmotné znečištění a tak vše, co jsi mi řekl, je dokonale správné. Tvá slova postupně odstraňují temnotu mé nevědomosti, neboť tvé vyprávění se týká Nejvyššího Pána.
Sloka 6:
Prosím, pověz mi, jak Osobnost Božství Svými osobními energiemi tvoří tyto hmotné vesmíry, které jsou nepochopitelné i pro velké polobohy.
Sloka 7:
Popiš laskavě, jak všemocný Svrchovaný Pán zaměstnává Své různé energie a expanze v udržování a opětném zničení projeveného světa s takovou lehkostí, jakoby se jednalo o pouhou hru.
Sloka 8:
Ó učený brāhmaṇo, všechny transcendentální činnosti Pána jsou podivuhodné a zdají se být nepochopitelné, protože ani mnoho vzdělaných učenců jim i přes veliké úsilí nedokáže porozumět.
Sloka 9:
Nejvyšší Pán je jeden jediný, ať už ovládá kvality hmotné přírody Sám Osobně, nebo se expanduje do mnoha podob zároveň, nebo se expanduje postupně, aby vládl přírodním kvalitám.
Sloka 10:
Prosím tě, abys vyjasnil všechny moje pochyby, protože jsi nejen dokonale znalý védské literatury a seberealizovaný v transcendenci, ale jsi také velký oddaný Pána a jsi proto stejně dobrý jako Osobnost Božství.
Sloka 11:
Sūta Gosvāmī řekl: Když byl Śukadeva Gosvāmī králem požádán, aby popsal tvůrčí energii Osobnosti Božství, začal systematicky vzpomínat na Pána smyslů (Śrī Kṛṣṇu) a aby správně odpověděl, promluvil následovně:
Sloka 12:
Śukadeva Gosvāmī řekl: S úctou se klaním Pánovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, který pro stvoření hmotného světa přijímá tři kvality přírody. Je úplným celkem sídlícím v těle každého a Jeho cesty jsou nepředstavitelné.
Sloka 13:
Znovu a znovu se uctivě klaním Pánovi, který je úplnou podobou existence a transcendence, který osvobozuje zbožné oddané od veškeré úzkosti a ničí další rozvoj ateistických sklonů neoddaných démonů. Transcendentalistům, kteří se nacházejí ve stádiu nejvyšší duchovní dokonalosti, zaručuje, že dojdou ke svému cíli.
Sloka 14:
Uctivě se klaním Pánovi, který je společníkem Yaduovců a který je vždy nedosažitelný pro neoddané. Je nejvyšším uživatelem hmotných i duchovních světů, ale přesto si užívá Svého vlastního sídla v duchovním nebi. Nikdo se Mu nevyrovná, protože Jeho transcendentální bohatství je nekonečné.
Sloka 15:
Uctivě se klaním dokonale příznivému Pánu Śrī Kṛṣṇovi, který ihned očišťuje od všech hříšných reakcí každého, kdo Ho oslavuje, kdo na Něho vzpomíná, kdo navštěvuje Jeho chrámy, aby Ho mohl shlédnout, kdo se k Němu modlí, naslouchá o Něm a kdo Ho uctívá.
Sloka 16:
Znovu a znovu se uctivě klaním dokonale příznivému Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Inteligentní lidé, kteří se pouze odevzdají u Jeho lotosových nohou, jsou zbaveni veškeré připoutanosti k současnosti i budoucnosti a bez potíží činí pokroky na cestě k duchovní existenci.
Sloka 17:
Znovu a znovu se hluboce klaním dokonale příznivému Pánu Śrī Kṛṣṇovi, protože velcí mudrci, velcí dárci milodarů, slavné osobnosti, velcí filozofové a mystici, velcí recitátoři védských hymnů a přísní následovníci védských zásad nemohou dosáhnout žádných dobrých výsledků, pokud své vyjímečné vlastnosti nepoužijí ve službě Pánu.
Sloka 18:
Kirātové, Hūṇové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, členové ras Khasa i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být díky svrchované moci Pána očištěni, když se odevzdají Jeho oddaným. Proto Mu vzdávám své hluboké poklony.
Sloka 19:
Vždyť On je Nadduše a Nejvyšší Pán všech seberealizovaných duší. Je zosobněním Ved, náboženských písem a odříkání. Uctívá Ho Pán Brahmā, Śiva a všichni ti, kteří jsou transcendentální veškeré přetvářce. Kéž tento Nejvyšší Absolutní Pán, který sklízí bázeň a úctu, je se mnou spokojen.
Sloka 20:
Kéž je Pán Śrī Kṛṣṇa, Jehož uctívají všichni oddaní a který je ochráncem a slávou všech králů yaduovské dynastie jako jsou Andhaka a Vṛṣṇi, který je manželem všech bohyní štěstí, hlavní postavou všech obětí a tudíž vůdcem všech živých bytostí, Pánem veškeré inteligence, vlastníkem všech planet, duchovních i hmotných, a nejvyšší inkarnací na Zemi (nejvyšší všechno), kéž je ke mně milostivý.
Sloka 21:
Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa je skutečným dárcem osvobození. Oddaný, který myslí na Jeho lotosové nohy každou vteřinou a který kráčí ve stopách autorit, může v tranzu vidět Absolutní Pravdu, ale učení mentální spekulanti o Něm uvažují podle svých představ. Kéž je tento Pán se mnou spokojen.
Sloka 22:
Kéž je Pán, který na počátku stvoření probudil poznání Brahmy z nitra jeho srdce a inspiroval ho úplnými poznatky o stvoření a o Sobě Samotném a který se zdánlivě zjevil z Brahmových úst, kéž je se mnou spokojen.
Sloka 23:
Kéž Nejvyšší Pán, který ulehá do vesmíru a tak oživuje těla stvořená z hmotných prvků a který ve Své puruṣa inkarnaci způsobuje, že živé bytosti jsou podřízeny šestnácti projevům hmotných kvalit umožňujícím jejich hmotnou existenci, kéž se rozhodne zdobit mé výroky.
Sloka 24:
S úctou se klaním Śrīlovi Vyāsadevovi, inkarnaci Vāsudeva, který sestavil védská písma. Čistí oddaní pijí nektar transcendentálního poznání, který po kapkách stéká z Pánových lotosových úst.
Sloka 25:
Můj drahý králi, na stejné otázky odpovídal prvorozený Brahmā Nāradovi a přesně mu zopakoval to, co Samotný Pán řekl Svému synovi, který byl obdařen védským poznáním hned po narození.