Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.176

Verš

bhukti-mukti-spṛhā yāvat
piśācī hṛdi vartate
tāvad bhakti-sukhasyātra
katham abhyudayo bhavet

Synonyma

bhukti — po hmotném požitku; mukti — a po vysvobození z hmotné existence; spṛhā — touhy; yāvat — dokud; piśācī — čarodějnice; hṛdi — v srdci; vartate — zůstanou; tāvat — tak dlouho; bhakti — oddané služby; sukhasya — štěstí; atra — zde; katham — jak; abhyudayaḥ — probuzení; bhavet — může být.

Překlad

„  ,Touha užívat si tohoto hmotného světa a touha po vysvobození z hmotného otroctví jsou dvě čarodějnice, které člověka posednou jako duchové. Jak může ten, kdo má tyto dvě čarodějnice v srdci, pocítit transcendentální blaženost? Dokud budou zůstávat v srdci, není možné si užívat transcendentální blaženosti oddané služby.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.22).