Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.108

Verš

bhṛtyasya paśyati gurūn api nāparādhān
sevāṁ manāg api kṛtāṁ bahudhābhyupaiti
āviṣkaroti piśuneṣv api nābhyasūyāṁ
śīlena nirmala-matiḥ puruṣottamo ’yam

Synonyma

bhṛtyasya — služebníka; paśyati — vidí; gurūn — velmi velké; api — i když; na — ne; aparādhān — přestupky; sevām — službu; manāk api — jakkoliv malou; kṛtām — vykonal; bahudhā — jako velkou; abhyupaiti — přijímá; āviṣkaroti — projevuje; piśuneṣu — vůči nepřátelům; api — také; na — ne; abhyasūyām — závist; śīlena — laskavým chováním; nirmala-matiḥ — přirozeně čisté mysli; puruṣa-uttamaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, nejlepší ze všech osobností; ayam — toto.

Překlad

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, známý jako Puruṣottama neboli nejvznešenější ze všech osobností, má čistou mysl. Je tak laskavý, že nebere příliš vážně ani to, když se Jeho služebník dopustí velkého přestupku. I malou službu svého služebníka Pán přijme jako velikou. Dokonce i když Pána někdo závistivý pomlouvá, Pán vůči němu nikdy neprojeví svůj hněv. Takové jsou Jeho vznešené vlastnosti.“

Význam

Tento verš je z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.138) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.