Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.47

Verš

dāsya-bhāve ānandita pāriṣada-gaṇa
vidhi, bhava, nārada āra śuka, sanātana

Synonyma

dāsya-bhāve — v náladě služebníka; ānandita — velice šťastní; pāriṣada-gaṇa — všichni společníci; vidhi — Pán Brahmā; bhava — Pán Śiva; nārada — velký mudrc Nārada; āra — a; śuka — Śukadeva Gosvāmī; sanātana — a Sanātana Kumāra.

Překlad

Všichni společníci Pána Kṛṣṇy, jako je Brahmā, Śiva, Nārada, Śuka a Sanātana Kumāra, jsou v náladě služby naprosto spokojeni.