Skip to main content

TEXT 15

ТЕКСТ 15

Tekst

Текст

jñāna-yajñena cāpy anye
yajanto mām upāsate
ekatvena pṛthaktvena
bahudhā viśvato-mukham
джна-йаджена чпй анйе
йаджанто мм упсате
экатвена птхактвена
бахудх вивато-мукхам

Synonyms

Пословный перевод

jñāna-yajñena — teadmiste arendamisega; ca — samuti; api — kindlasti; anye — teised; yajantaḥ — ohverdades; mām — Mind; upāsate — teenivad; ekatvena — ühesuses; pṛthaktvena — kahesuses; bahudhā — mitmekesisuses; viśvataḥ-mukham — ja kõiksuse kujul.

джна-йаджена — обретением знаний; ча — также; апи — безусловно; анйе — другие; йаджанта — приносящие в жертву; мм — Мне; упсате — поклоняются; экатвена — единством; птхактвена — различием; бахудх — во множестве; вивата-мукхам — принявшему вселенскую форму.

Translation

Перевод

Teised, kes sooritavad ohverdusi teadmiste arendamise läbi, teenivad Kõigekõrgemat Jumalat kui üht ja ainsat, kui mitmeks jagunenut ning kui kõiksuse kuju.

Другие, те, чья жертва состоит в обретении знания, поклоняются Верховному Господу как тому, кто един и неделим, кто распространяет Себя во множество образов и принимает вселенскую форму.

Purport

Комментарий

Käesolev värss on eelmiste värsside kokkuvõte. Jumal ütleb Arjunale, et need, kes viibivad täielikult Kṛṣṇa teadvuses ega huvitu millestki muust peale Kṛṣṇa, on mahātmād. Ent on ka neid, kes ei asu mahātmā positsioonis, kuid kes samuti teenivad Kṛṣṇat erinevatel viisidel. Mõningaid neist on juba nimetatud, nagu ahastuses viibijaid, majanduslikus kitsikuses olijaid, uudishimulikke, ning neid, kes püüdlevad teadmiste poole. Kuid lisaks nendele on ka teisi, veelgi madalamaid Jumala kummardajaid, ning nemad jagunevad kolme jaotusse: (1) need, kes kummardavad end kui Kõigekõrgema Jumalaga üht; (2) need, kes mõtlevad Kõigekõrgemale Jumalale välja mingi kuju ning kummardavad seda; (3) need, kes tunnistavad Jumala Kõrgeima Isiksuse kõiksuse kuju, viśva-rūpat, ning kummardavad seda. Loetletud kolmest grupist on kõige arvukamalt madalaimaid – neid, kes teenivad iseend kui Kõrgeimat Jumalat, pidades end monistideks. Sellised inimesed peavad ennast Kõigekõrgemaks Jumalaks, ning sellise meelsusega kummardavad nad ennast. Ka see on omalaadi Jumala teenimine, sest sellised inimesed mõistavad, et nad ei ole mitte materiaalsed kehad, vaid vaimsed hinged; igal juhul on selline seisukoht nende hulgas valdav. Peamiselt kummardavad impersonalistid Kõigekõrgemat Jumalat just sel moel. Teine jaotus hõlmab pooljumalate kummardajaid, kes peavad suvalist elusolendit Kõigekõrgemaks Jumalaks. Ning kolmandasse jaotusse kuuluvad inimesed, kes ei suuda mõista midagi sellest materiaalse universumi avaldumisest väljapoole jäävat. Nad peavad seda universumit kõrgeimaks organismiks või olendiks, ning kummardavad seda. Ka see universum on üks Jumala avaldumisvorm.

Этот стих подводит итог тому, о чем говорилось в предыдущих стихах. Господь сказал Арджуне, что чистых преданных Господа, помыслы которых сосредоточены только на Кришне, называют махатмами. Помимо них есть те, кто не находится на уровне махатм, но тоже по-своему поклоняется Кришне. О некоторых из них уже говорилось ранее: это те, кто обращается к Господу в беде, в нужде, из любопытства или стремясь обрести знание. Но есть люди, находящиеся на еще более низком уровне; их разделяют на три категории: 1) тех, кто поклоняется себе как Всевышнему, считая себя неотличным от Господа; 2) тех, кто создает некий образ Господа в воображении и поклоняется ему, и 3) тех, кто поклоняется вишва-рупе, вселенской форме Верховной Личности Бога. Среди них преобладают те, кто относится к низшей категории, то есть те, кто поклоняется себе как Верховному Господу, называя себя монистами. Считая себя Всевышним, такие люди поклоняются сами себе. Это тоже своего рода поклонение Богу, ибо они не отождествляют себя с материальным телом и понимают, что по своей истинной природе они духовны; во всяком случае, у большинства из них есть такое понимание. Как правило, имперсоналисты поклоняются Верховному Господу именно таким образом. Ко второй категории относятся те, кто поклоняется полубогам. Они воображают, что любой образ является формой Верховного Господа. К третьей категории относятся люди, чьи представления не выходят за пределы материальной вселенной. Они считают вселенную самым совершенным организмом или существом и поклоняются ей. Вселенная также является одной из форм Господа.