Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 2.63

Texto

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyms

vadanti — dicen; tat — que; tattva-vidaḥ — las almas eruditas; tattvam — la Verdad Absoluta; yat — la cual; jñānam — conocimiento; advayam — no dual; brahma — Brahman; iti — así pues; paramātmā — Paramātmā; iti — así pues; bhagavān — Bhagavān; iti — así pues; śabdyate — se conoce.

Translation

«Los trascendentalistas eruditos que conocen la Verdad Absoluta dicen que es un conocimiento no dual y que se llama Brahman impersonal, Paramātmā localizado y Personalidad de Dios.»

Purport

Este verso pertenece al Śrīmad Bhāgavatam (1.2.11).