Skip to main content

CC Ādi-līlā 2.63

Texto

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Palabra por palabra

vadanti—dicen; tat—que; tattva-vidaḥ—las almas eruditas; tattvam—la Verdad Absoluta; yat—la cual; jñānam—conocimiento; advayam—no dual; brahma—Brahman; iti—así pues; paramātmā—Paramātmā; iti—así pues; bhagavān—Bhagavān; iti—así pues; śabdyate—se conoce.

Traducción

«Los trascendentalistas eruditos que conocen la Verdad Absoluta dicen que es un conocimiento no dual y que se llama Brahman impersonal, Paramātmā localizado y Personalidad de Dios.»

Significado

Este verso pertenece al Śrīmad Bhāgavatam (1.2.11).