Skip to main content

Word for Word Index

ananta aṅga
unlimited parts — CC Madhya 23.62
ratha-aṅga-pāṇeḥ
of Lord Kṛṣṇa, who bears in His hand the wheel of a chariot — ŚB 1.3.38
of Lord Kṛṣṇa, Who holds the Sudarśana disc in His hand — ŚB 10.66.40
of the Supreme Lord, who holds a chariot wheel in His hand (in His pastime of fighting with grandfather Bhīṣma) — ŚB 11.2.39
of Lord Śrī Hari, who carries a chariot wheel in His hand — ŚB 12.10.42
aṅga
O Sūta Gosvāmī — ŚB 1.1.13, ŚB 1.4.11, ŚB 1.16.7, ŚB 2.3.25
O my dear — ŚB 1.5.19
O Vyāsadeva — ŚB 1.5.26
O King — ŚB 1.13.45, ŚB 2.2.15, ŚB 5.6.18, ŚB 8.4.25, ŚB 8.12.29-30, ŚB 8.20.30, ŚB 11.8.29, CC Ādi 13.77
left side of the body — ŚB 1.14.11
O Bhīma — ŚB 1.14.12
bodies — ŚB 1.15.20, ŚB 6.7.19, CC Madhya 17.35, CC Antya 18.90
O my boy — ŚB 1.18.43
symptoms — ŚB 1.19.28
O Mahārāja Parīkṣit. — ŚB 2.2.31
O Nārada — ŚB 2.6.34, ŚB 2.7.18, ŚB 2.7.43-45
part — ŚB 3.1.23, CC Ādi 6.37, CC Ādi 6.37
O Uddhava — ŚB 3.1.27, ŚB 3.1.28, ŚB 11.10.14-16, ŚB 11.11.19, ŚB 11.11.20, ŚB 11.11.43-45
O Vidura — ŚB 3.2.22, ŚB 3.6.36, ŚB 3.13.33
my dear Vidura — ŚB 3.8.7, ŚB 4.13.19-20, ŚB 4.17.9
O Brahmā — ŚB 3.9.38
O demigods — ŚB 3.15.22
O Supreme Personality of Godhead — ŚB 3.15.48
O dear one — ŚB 3.17.29, ŚB 10.22.14, ŚB 10.51.36
O dear Vidura — ŚB 3.18.1, ŚB 3.20.48
O dear Śaunaka — ŚB 3.19.38
My dear mother — ŚB 3.27.30, ŚB 3.32.38
limbs — ŚB 3.31.3, CC Ādi 3.72, CC Ādi 3.81, CC Ādi 17.5
dear great sage — ŚB 4.1.31
my dear boy — ŚB 4.8.23
O Dhruva — ŚB 4.10.30, ŚB 4.12.26
my dear son — ŚB 4.11.9
my dear Dhruva — ŚB 4.11.29
dear Dhruva — ŚB 4.12.7
O Priyavrata — ŚB 5.1.13
my dear Priyavrata — ŚB 5.1.15
my dear friend — ŚB 5.2.13
of the body — ŚB 5.3.3, ŚB 10.80.19, ŚB 10.85.55-56, ŚB 11.27.10, ŚB 12.2.21, CC Ādi 4.77, CC Madhya 2.33, CC Madhya 17.196, CC Antya 5.38
by the limbs of yogic practice — ŚB 5.18.37
O My dear son — ŚB 6.4.51