Skip to main content

Word for Word Index

ananta aṅga
unlimited parts — CC Madhya 23.62
aṅga
my dear (Parīkṣit Mahārāja) — ŚB 10.52.1
the whole body — CC Ādi 5.189, CC Madhya 2.6
parts of the body — CC Ādi 6.38, CC Ādi 13.116
however — CC Ādi 8.19
limbs of the body — CC Ādi 8.23
parts — CC Ādi 9.33, CC Madhya 23.60
the body — CC Madhya 2.6, CC Madhya 3.122, CC Madhya 3.142, CC Madhya 14.169, CC Madhya 17.222, CC Antya 4.189, CC Antya 4.201, CC Antya 14.97
whole body — CC Madhya 7.141
the bodies — CC Madhya 8.42
on the chest of Viṣṇu — CC Madhya 8.78
of his body — CC Madhya 11.158
bodies. — CC Madhya 15.21
the limbs of the body — CC Madhya 21.105
portion — CC Madhya 22.134
portions — CC Madhya 22.134
a part — CC Madhya 22.145
O Kṛṣṇa — CC Madhya 24.56, CC Antya 17.31
O my dear Kṛṣṇa — CC Antya 4.64
My body — CC Antya 10.87
his limbs — ŚB 10.52.32
of their bodies — ŚB 10.52.37
dear Lord — ŚB 10.52.39
of whose body — ŚB 10.56.25
with His body — ŚB 10.58.3
physical — ŚB 10.62.29-30
my dear (Parīkṣit) — ŚB 10.75.38, ŚB 10.86.16
My dear friend — ŚB 10.80.32, ŚB 10.88.33
whose limbs — ŚB 11.7.58
dear Uddhava — ŚB 11.12.11
My dear Uddhava — ŚB 11.18.17, ŚB 11.21.28, ŚB 11.22.15, ŚB 11.22.30, ŚB 11.22.43, ŚB 11.28.20, ŚB 11.28.33, ŚB 11.29.20, ŚB 11.29.41-44
His limbs, such as His feet — ŚB 12.11.2-3
with His major limbs — ŚB 12.11.23
the corollary branches — ŚB 12.13.1
associates — CC Ādi 3.60
plenary parts — CC Ādi 3.65
of the limbs — CC Ādi 4.202
bodily — CC Ādi 4.245
limb — CC Ādi 6.24, CC Ādi 6.25, CC Ādi 6.25, CC Ādi 6.31
O Sūta Gosvāmī — ŚB 1.1.13, ŚB 1.4.11, ŚB 1.16.7, ŚB 2.3.25