Skip to main content

ŚB 9.23.25

Devanagari

न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवा: ।
यज्ञदानतपोयोगै: श्रुतवीर्यदयादिभि: ॥ २५ ॥

Text

na nūnaṁ kārtavīryasya
gatiṁ yāsyanti pārthivāḥ
yajña-dāna-tapo-yogaiḥ
śruta-vīrya-dayādibhiḥ

Synonyms

na — not; nūnam — indeed; kārtavīryasya — of Emperor Kārtavīrya; gatim — the activities; yāsyanti — could understand or achieve; pārthivāḥ — everyone on the earth; yajña — sacrifices; dāna — charity; tapaḥ — austerities; yogaiḥ — mystic powers; śruta — education; vīrya — strength; dayā — mercy; ādibhiḥ — by all these qualities.

Translation

No other king in this world could equal Kārtavīryārjuna in sacrifices, charity, austerity, mystic power, education, strength or mercy.