Skip to main content

Text 25

25

Devanagari

Деванагарі

विदुर उवाच
ज्ञानं परं स्वात्मरह:प्रकाशं
यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते ।
वक्तुं भवान्नोऽर्हति यद्धि विष्णो-
र्भृत्या: स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति ॥ २५ ॥

Text

Текст

vidura uvāca
jñānaṁ paraṁ svātma-rahaḥ-prakāśaṁ
yad āha yogeśvara īśvaras te
vaktuṁ bhavān no ’rhati yad dhi viṣṇor
bhṛtyāḥ sva-bhṛtyārtha-kṛtaś caranti
відура ува̄ча
джн̃а̄нам̇ парам̇ сва̄тма-рахах̣-прака̄ш́ам̇
йад а̄ха йоґеш́вара іш́варас те
вактум̇ бгава̄н но ’рхаті йад дхі вішн̣ор
бгр̣тйа̄х̣ сва-бгр̣тйа̄ртга-кр̣таш́ чаранті

Synonyms

Послівний переклад

viduraḥ uvāca — Vidura said; jñānam — knowledge; param — transcendental; sva-ātma — regarding the self; rahaḥ — mystery; prakāśam — enlightening; yat — that which; āha — said; yoga-īśvaraḥ — the master of all mystics; īśvaraḥ — the Lord; te — unto you; vaktum — to narrate; bhavān — your good self; naḥ — unto me; arhati — deserve; yat — for; hi — reason of; viṣṇoḥ — of Lord Viṣṇu; bhṛtyāḥ — servants; sva-bhṛtya-artha-kṛtaḥ — for the interest of their servants; caranti — do wander.

відурах̣ ува̄ча  —  Відура сказав; джн̃а̄нам  —  знання; парам  —  трансцендентне; сва-а̄тма  —  щодо своєї сутності; рахах̣  —  таємницю; прака̄ш́ам  —  висвітлення; йат  —  те, що; а̄ха  —  сказав; йоґа-іш́варах̣  —  повелитель усіх містиків; іш́варах̣  —  Господь; те  —  тобі; вактум  —  повідати; бгава̄н  —  твоя милість; нах̣  —  мені; архаті  —  годиться; йат  —  бо; хі  —  з причини; вішн̣ох̣  —  Господа Вішну; бгр̣тйа̄х̣  —  слуги; сва-бгр̣тйа-артга-кр̣тах̣  —  задля добра своїх слуг; чаранті  —  мандрують.

Translation

Переклад

Vidura said: O Uddhava, because the servants of Viṣṇu, the Lord, wander in the interest of serving others, it is quite fit that you kindly describe the self-knowledge with which you have been enlightened by the Lord Himself.

Відура сказав: О Уддгаво, слуги Вішну, Верховного Господа, ходять по землі тому, що піклуються про благо інших, отож було б дуже до речі, якби ти милостиво передав мені науку самоусвідомлення, яку розкрив тобі Сам Господь.

Purport

Коментар

The servants of the Lord are actually the servants of society. They have no interest in human society other than to enlighten it in transcendental knowledge; they are interested in imparting knowledge of the relationship of the living being with the Supreme Lord, the activities in that transcendental relationship, and the ultimate goal of human life. That is the real knowledge which can help society achieve the real aim of human welfare. Knowledge in the matter of the bodily necessities of eating, sleeping, mating and fearing, transformed into various branches of advancement of knowledge, is all temporary. A living being is not the material body but an eternal part and parcel of the Supreme Being, and thus revival of his self-knowledge is essential. Without this knowledge, the human life is baffled. The servants of the Lord, Viṣṇu, are entrusted with this responsible work, and so they wander over the earth and to all other planets in the universe. Thus the knowledge which was received by Uddhava directly from the Lord deserves to be distributed in human society, especially to persons like Vidura, who are highly advanced in the devotional service of the Lord.

ПОЯСНЕННЯ: Господні слуги насправді служать суспільству. Живучи серед людей, вони не мають особистих інтересів, бажаючи тільки просвіщати суспільство трансцендентним знанням. Їхня єдина ціль    —    розкривати людям знання про стосунки живої істоти з Верховним Господом, про те, як треба діяти в цих трансцендентних стосунках, і про найвищу мету людського життя. Це істинне знання, яке може привести людство до справжнього добробуту, мети людських бажань. Знання про те, як задовольняти тілесні потреби в їді, сні, паруванні й самозахисті, навіть розвинуте в численні галузі науки, залишається тимчасовим. Жива істота    —    не матеріальне тіло, а вічна невід’ємна частка Верховної Істоти, тому для неї вкрай важливо відродити знання про своє «я». Не пізнавши себе, людина втрачає намарне ту нагоду, яку їй дає людське життя. Це відповідальне завдання просвіщати суспільство довірене слугам Господа, Вішну, і саме тому вони мандрують землею та всіма іншими планетами всесвіту. Отже, знання, яке Уддгава отримав від Самого Господа, заслуговує того, щоб його поширювати в людському суспільстві, особливо серед тих, хто, як Відура, досягнув високого рівня у відданому слжуінні Господу.

Real transcendental knowledge descends in the disciplic succession from the Lord to Uddhava, from Uddhava to Vidura and so on. Such supreme transcendental knowledge is not possible to achieve by the process of imperfect speculation as performed by the so-called learned mundane wranglers. Vidura was anxious to know from Uddhava that confidential knowledge known as paramāṁ sthitim, in which the Lord is known by His transcendental pastimes. Although Vidura was older than Uddhava, he was anxious to become a servant of Uddhava in the transcendental relationship. This formula of transcendental disciplic succession is taught by Lord Caitanya also. Lord Caitanya advises that one receive transcendental knowledge from anyone — whether a brāhmaṇa or a śūdra, a householder or a sannyāsī — provided that the person is factually conversant with the science of Kṛṣṇa. A person who knows the science of Kṛṣṇa is factually a bona fide spiritual master.

Істинне трансцендентне знання сходить ланцюгом учнівської послідовності вді Господа до Уддгави, від Уддгави до Відури і так далі. Це верховне трансцендентне знаня неможливо добути недосконалим методом умовиводів, як намагаються зробити охочі до суперечок світські «знавці». Відура прагнув отримати це потаємне знання від Уддгави. Це знання, що називається парамам стгітім, розкриває природу Господа, проявлену в Його трансцендентних розвагах. Хоча Відура був старший за Уддгаву, він прагнув стати слугою Уддгави на трансцендентному рівні. Цей принцип трансцендентної учнівської послідовності пояснював також Господь Чайтан’я. Господь Чайтан’я радить шукати трансцендентного знання від кожного, хто справді обізнаний в науці про Крішну, чи це брахмана, чи шудра, чи це сімейна людина, чи санн’ясі. Той, хто знає науку про Крішну, є істинний духовний вчитель.