Skip to main content

ŚB 10.50.16

Devanagari

शङ्खं दध्मौ विनिर्गत्य हरिर्दारुकसारथि: ।
ततोऽभूत् परसैन्यानां हृदि वित्रासवेपथु: ॥ १६ ॥

Text

śaṅkhaṁ dadhmau vinirgatya
harir dāruka-sārathiḥ
tato ’bhūt para-sainyānāṁ
hṛdi vitrāsa-vepathuḥ

Synonyms

śaṅkham — His conchshell; dadhmau — blew; vinirgatya — upon going out; hariḥ — Lord Kṛṣṇa; dāruka-sārathiḥ — whose chariot driver was Dāruka; tataḥ — thereupon; abhūt — arose; para — of the enemy; sainyānām — among the soldiers; hṛdi — in their hearts; vitrāsa — in terror; vepathuḥ — trembling.

Translation

As Lord Kṛṣṇa came out of the city with Dāruka at the reins of His chariot, He blew His conchshell, and the enemy soldiers’ hearts began to tremble with fear.