Skip to main content

ŚB 10.42.11

Devanagari

एवं स्त्रिया याच्यमान: कृष्णो रामस्य पश्यत: । मुखं वीक्ष्यानु गोपानां प्रहसंस्तामुवाच ह ॥ ११ ॥

Text

evaṁ striyā yācyamānaḥ
kṛṣṇo rāmasya paśyataḥ
mukhaṁ vīkṣyānu gopānāṁ
prahasaṁs tām uvāca ha

Synonyms

evam — in this way; striyā — by the woman; yācya nānaḥ — being begged; kṛṣṇaḥ — Lord Kṛṣṇa; rāmasya — of Balarāma; paśyataḥ — who was looking on; mukham — at the face; vīkṣya — glancing; anu — then; gopānām — of the cowherd boys; prahasan — laughing; tām — to her; uvāca ha — He said.

Translation

Thus entreated by the woman, Lord Kṛṣṇa first glanced at the face of Balarāma, who was watching the incident, and then at the faces of the cowherd boys. Then with a laugh Kṛṣṇa replied to her as follows.