Skip to main content

Word for Word Index

anu-aham
every day — ŚB 3.17.20, ŚB 10.13.26, ŚB 10.20.37, ŚB 10.87.40, CC Madhya 24.217
day after day. — ŚB 4.15.18
each day. — ŚB 10.22.6
daily — ŚB 11.17.50, ŚB 11.27.51
every day. — ŚB 11.27.35
anu-bandhanāḥ
entangled — ŚB 10.51.56
tasya anu
after that — ŚB 10.37.15-20
tat anu
thereafter — ŚB 10.3.14
after that — ŚB 11.22.38
kāla-guṇān anu
according to seasonal changes — ŚB 10.3.34-35
gaṅgāyām anu
from the mouth of the Ganges to the source — ŚB 9.20.24-26
mām anu
as my follower or servant. — ŚB 9.18.28
anu-kṣaṇam
constantly — ŚB 10.13.35
guṇa-karma-anu-rūpāṇi
according to His attributes and activities — ŚB 10.8.15
anu-yugam tanūḥ
transcendental bodies according to the different yugasŚB 10.26.16
anu-vanam
to each forest — ŚB 10.21.19, CC Madhya 24.207
anu-veṇu-juṣṭam
possessed of flutes — ŚB 10.21.7
lokān anu
throughout the universe — ŚB 4.30.11
anu-dinam
day after day — ŚB 4.23.39
anu-kālam
all the time — ŚB 10.64.42
anu
follow — ŚB 1.2.25, ŚB 6.11.17, ŚB 8.1.15
every day — ŚB 1.5.26
after someone, always — ŚB 2.1.11
pertaining — ŚB 2.1.15
Anu — ŚB 2.7.43-45
after — ŚB 2.7.49, ŚB 2.9.35, ŚB 3.11.29, ŚB 4.6.41, ŚB 4.12.43, ŚB 4.28.24, ŚB 6.16.38, ŚB 6.16.48, ŚB 6.16.48, ŚB 10.66.8, ŚB 11.17.39, CC Ādi 1.55, CC Madhya 24.135, CC Madhya 25.126
subordinate. — ŚB 3.6.28
later — ŚB 3.7.21, ŚB 11.25.8
followers — ŚB 3.11.25
such luxurious — ŚB 3.14.28
afterward — ŚB 3.22.22
in relationship with — ŚB 3.25.39-40, ŚB 4.9.12
according to — ŚB 3.31.20
along with — ŚB 3.32.20
following — ŚB 4.2.24, ŚB 4.22.36, ŚB 4.23.26, ŚB 5.4.6, ŚB 5.4.10, ŚB 5.6.4, ŚB 7.9.28, ŚB 10.39.27, ŚB 10.60.36, ŚB 10.71.15, ŚB 10.79.10, ŚB 11.31.7, ŚB 12.9.34
then — ŚB 4.10.22, ŚB 4.12.20, ŚB 10.42.11
thereupon — ŚB 4.12.36
behind — ŚB 4.17.16
certainly — ŚB 4.21.44
always — ŚB 4.22.53