Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.22.25

Verš

kṣetre ’prajasya vai bhrātur
mātrokto bādarāyaṇaḥ
dhṛtarāṣṭraṁ ca pāṇḍuṁ ca
viduraṁ cāpy ajījanat

Synonyma

kṣetre — v lůnech manželek a služebné; aprajasya — Vicitravīryi, který byl bez potomků; vai — vskutku; bhrātuḥ — bratra; mātrā uktaḥ — na pokyn matky; bādarāyaṇaḥ — Vedavyāsa; dhṛtarāṣṭram — Dhṛtarāṣṭru; ca — a; pāṇḍum — Pāṇḍua; ca — také; viduram — Viduru; ca — také; api — jistě; ajījanat — zplodil.

Překlad

Na pokyn své matky Satyavatī zplodil Bādarāyaṇa, Śrī Vyāsadeva, tři syny-dva v lůně Ambiky a Ambāliky, dvou manželek svého bratra Vicitravīryi, a třetího s Vicitravīryovou služebnou. Těmito syny byli Dhṛtarāṣṭra, Pāṇḍu a Vidura.

Význam

Vicitravīrya zemřel na souchotiny a jeho ženy, Ambikā a Ambālikā, zůstaly bez potomků. Proto po jeho smrti požádala jeho matka Satyavatī Vyāsadevu, jenž byl rovněž jejím synem, aby s Vicitravīryovými manželkami zplodil děti. V těch dobách bylo dovoleno, aby bratr manžela počal děti v lůně své švagrové. Říkalo se tomu devareṇa sutotpatti. Pokud manžel z nějakého důvodu nebyl schopen zplodit děti, mohl to jeho bratr učinit za něj. Toto devareṇa sutotpatti a oběti aśvamedha a gomedha jsou ve věku Kali zakázány.

aśvamedhaṁ gavālambhaṁ
sannyāsaṁ pala-paitṛkam
devareṇa sutotpattiṁ
kalau pañca vivarjayet

“V tomto věku Kali je zakázáno pět činů—obětovat koně, obětovat krávu, přijmout sannyās, obětovat předkům maso a plodit děti s manželkou svého bratra.” (Brahma-vaivarta Purāṇa)