Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.25

Verš

rajas tamaś ca sattvena
sattvaṁ copaśamena ca
etat sarvaṁ gurau bhaktyā
puruṣo hy añjasā jayet

Synonyma

rajaḥ tamaḥ — kvality vášně a nevědomosti; ca — a; sattvena — rozvojem kvality dobra; sattvam — kvalita dobra; ca — také; upaśamena — zanecháním ulpívání; ca — a; etat — tyto; sarvam — všechny; gurau — duchovnímu mistrovi; bhaktyā — sloužením s oddaností; puruṣaḥ — člověk; hi — zajisté; añjasā — snadno; jayet — může překonat.

Překlad

Rozvíjením kvality dobra musí člověk překonat kvality vášně a nevědomosti a poté se musí od kvality dobra odpoutat tím, že se povznese na úroveň śuddha-sattvy. Toho všeho může automaticky dosáhnout, bude-li s vírou a oddaností sloužit duchovnímu mistrovi. Tak je možné překonat vliv kvalit přírody.

Význam

Veškeré bolesti a utrpení těla lze překonat vyléčením hlavní příčiny zdravotních potíží. Podobně ten, kdo má oddanost a víru v duchovního učitele, může velmi snadno překonat vliv sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy. Yogīni a jñānī si podrobují smysly mnoha metodami, ale bhakta získává okamžitě milost Nejvyšší Osobnosti Božství prostřednictvím milosti duchovního mistra. Yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ — ten, komu je duchovní mistr příznivě nakloněn, přirozeně obdrží milost Nejvyššího Pána a Jeho milostí ihned dosahuje transcendentální úrovně, kdy překoná veškerý vliv sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy v tomto hmotném světě. To dokládá Bhagavad-gītā (sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate). Čistý oddaný, jenž jedná podle pokynů gurua, obdrží snadno milost Nejvyššího Pána, a tak ihned dosáhne transcendentální úrovně. To vysvětluje následující verš.