Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.11.23

Verš

trai-vargikāyāsa-vighātam asmat-
patir vidhatte puruṣasya śakra
tato ’numeyo bhagavat-prasādo
yo durlabho ’kiñcana-gocaro ’nyaiḥ

Synonyma

trai-vargika — pro tři cíle: náboženství, hospodářský rozvoj a uspokojení smyslů; āyāsa — snahy; vighātam — zmar; asmat — náš; patiḥ — Pán; vidhatte — vykonává; puruṣasya — oddaného; śakra — ó Indro; tataḥ — z čehož; anumeyaḥ — je třeba vyvodit; bhagavat-prasādaḥ — zvláštní milost Nejvyšší Osobnosti Božství; yaḥ — která; durlabhaḥ — velice obtížně dosažitelná; akiñcana-gocaraḥ — v dosahu čistých oddaných; anyaiḥ — jinými, kteří usilují o hmotné štěstí.

Překlad

Náš Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, zakazuje Svým oddaným zbytečně usilovat o náboženství, hospodářský rozvoj a smyslový požitek. Ó Indro, z toho můžeme vyvodit, jak je Pán laskavý. Takovou milost mohou získat jedině čistí oddaní — nikoliv ti, kdo usilují o hmotný zisk.

Význam

V lidském životě existují čtyři cíle — náboženství (dharma), hospodářský rozvoj (artha), požitek smyslů (kāma) a vysvobození (mokṣa) z pout hmotné existence. Lidé obvykle usilují o náboženství, hospodářský rozvoj a smyslový požitek, ale oddaný nemá jinou touhu než sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství v tomto i v příštím životě. Pán prokazuje čistému oddanému zvláštní milost tím, že ho zachraňuje před těžkou prací zaměřenou na dosažení výsledků náboženství, hospodářského rozvoje a smyslového požitku. Pokud ovšem někdo po takových věcech touží, Pán mu je jistě dá. Například Indra — přestože byl oddaný — nejevil velký zájem o vysvobození z hmotného otroctví; místo toho toužil po smyslovém požitku a vyšší úrovni hmotného štěstí na nebeských planetách. Vṛtrāsura jakožto čistý oddaný však chtěl pouze sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán proto zařídil, aby se poté, co Indra zničí jeho tělesná pouta, vrátil zpátky k Bohu. Vṛtrāsura Indru žádal, aby svůj blesk proti němu vypustil co nejdříve, aby tak oba získali příslušný prospěch odpovídající jejich pokročilosti v oddané službě.