Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.48

Verš

prayataḥ kīrtayet prātaḥ
samavāye dvi-janmanām
sāyaṁ ca puṇya-ślokasya
dhruvasya caritaṁ mahat

Synonyma

prayataḥ — bedlivě; kīrtayet — má opěvovat; prātaḥ — ráno; samavāye — ve společnosti; dvi-janmanām — dvojzrozených; sāyam — večer; ca — také; puṇya-ślokasya — posvátné slávy; dhruvasya — Dhruvy; caritam — charakter; mahat — velký.

Překlad

Velký mudrc Maitreya doporučil: Každý by měl ve společnosti brāhmaṇů nebo jiných dvojzrozených osob ráno i večer bedlivě a s velkou úctou opěvovat charakter a činnosti Dhruvy Mahārāje.

Význam

Povahu a zábavy Nejvyššího Pána nebo Jeho oddaných lze pochopit jen ve společnosti oddaných. Zde je doporučeno hovořit o Dhruvovi Mahārājovi ve společnosti dvojzrozených, což se vztahuje na kvalifikované brāhmaṇy, kṣatriye a vaiśyi. Nejlepší je samozřejmě společnost brāhmaṇů, kteří dosáhli úrovně vaiṣṇavů. Takové rozmlouvání o Śrīmad-Bhāgavatamu, které se zabývá charakterem a zábavami oddaných a Pána, přináší velice rychlý účinek. Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy byla založena právě za tímto účelem. V každém středisku této společnosti probíhají různé činnosti v rámci oddané služby — nejen ráno, v poledne a večer, ale prakticky dvacet čtyři hodin denně. Každý, kdo přijde s touto společností do styku, se stane oddaným. Mnoho karmīch a jiných lidí navštěvuje ISKCON a nacházejí v jeho chrámech velice příjemnou a klidnou atmosféru. Slovo dvi-janmanām v tomto verši znamená “dvojzrozených”. K Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy se může kdokoliv připojit, přijmout zasvěcení a stát se dvojzrozeným. Sanātana Gosvāmī řekl, že dvojzrozeným se může stát každý, kdo přijme zasvěcení a projde autorizovanou přípravou. První zrození umožňují rodiče a druhé umožňuje duchovní otec a védské poznání. Jen ti, kdo jsou dvakrát narození, mohou pochopit transcendentální vlastnosti Pána a Jeho oddaných. Śūdrové tedy nemohou studovat Vedy. Akademické vzdělání śūdrovi nestačí, aby mohl pochopit transcendentální vědu. V dnešní době na celém světě převládá výuka, která produkuje śūdry. Velký odborník na technologii není nic víc než velký śūdra. Ve věku Kali jsou všichni śūdrovékalau śūdra-sambhavaḥ. Celý svět je plný śūdrů, a proto upadá duchovní poznání a lidé jsou nešťastní. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy bylo založeno zvláště proto, aby vychovávalo kvalifikované brāhmaṇy, kteří budou po celém světě šířit duchovní poznání, neboť tak mohou být lidé velice šťastní.