Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.19

Verš

na yujyamānayā bhaktyā
bhagavaty akhilātmani
sadṛśo ’sti śivaḥ panthā
yogināṁ brahma-siddhaye

Synonyma

na — ne; yujyamānayā — vykonávaná; bhaktyā — oddaná služba; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; akhila-ātmani — Nadduše; sadṛśaḥ — jako; asti — je; śivaḥ — příznivá; panthāḥ — cesta; yoginām — yogīnů; brahma-siddhaye — pro dokonalou seberealizaci.

Překlad

Žádný yogī nemůže dosáhnout dokonalosti seberealizace, dokud se nevěnuje oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť to je jediná příznivá cesta.

Význam

Zde je jasně vysvětleno, že poznání a odříkání nejsou nikdy dokonalé, dokud se nepojí s oddanou službou. Na yujyamānayā znamená “bez spojení”. Mluvíme-li o službě, přirozená otázka je, komu má být určena. Oddanou službu je třeba nabídnout Nejvyšší Osobnosti Božství, Nadduši všeho, protože to je jediná spolehlivá cesta seberealizace neboli realizace Brahmanu. Slovo brahma-siddhaye znamená pochopit, že se lišíme od hmoty; že jsme Brahman. Vedy říkají: ahaṁ brahmāsmi. Brahma-siddhi znamená, že bychom měli vědět, že se lišíme od hmoty, že jsme čisté duše. Existují různé druhy yogīnů, ale každý yogī se věnuje seberealizaci neboli realizaci Brahmanu. Zde je jasně řečeno, že bez plného zapojení se do oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství je přístup k brahma-siddhi obížný.

Na začátku druhé kapitoly Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno, že oddanou službu Vāsudevovi automaticky doprovází duchovní poznání a odpoutanost od hmotného světa. Oddaný o ně nemusí zvlášť usilovat. Oddaná služba je tak mocná, že jakmile člověk zaujme služebnický postoj, je mu vše vyjeveno. Śivaḥ panthāḥ — je to jediná příznivá cesta k seberealizaci. Oddaná služba je nejdůvěrnější cestou k realizaci Brahmanu. To, že dokonalosti realizace Brahmanu se dosahuje příznivou cestou oddané služby, také znamená, že takzvaná realizace Brahmanu neboli zářící brahmajyoti není samotná brahma-siddhi. Nad brahmajyoti je Nejvyšší Osobnost Božství. V Upaniṣadách se oddaný modlí k Pánu, aby laskavě odstranil Svou záři, aby oddaný mohl vidět skutečnou, věčnou podobu Pána. Bez realizace transcendentální podoby Pána není bhakti možná. Bhakti vyžaduje příjemce oddané služby a oddaného, který ji nabízí. Brahma-siddhi je realizace Nejvyšší Osobnosti Božství prostřednictvím oddané služby. Poznání tělesné záře Osobnosti Božství není dokonalou úrovní brahma-siddhi, realizace Brahmanu. Ani realizace Paramātmy není dokonalá, protože Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství, je akhilātmā — On je Nadduší. Ten, kdo realizuje Nejvyšší Osobnost, realizuje také ostatní rysy Boha—Paramātmu a Brahman. Tato celková realizace se nazývá brahma-siddhi.