Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.12

Verš

brahmovāca
tvayā me ’pacitis tāta
kalpitā nirvyalīkataḥ
yan me sañjagṛhe vākyaṁ
bhavān mānada mānayan

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; uvāca — řekl; tvayā — tebou; me — mé; apacitiḥ — uctívání; tāta — ó synu; kalpitā — je uskutečněné; nirvyalīkataḥ — upřímně; yat — neboť; me — mé; sañjagṛhe — plně přijal; vākyam — pokyny; bhavān — ty; māna-da — ó Kardamo (ten, kdo vzdává úctu druhým); mānayan — uctil.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Můj milý synu Kardamo, náležitě jsi mě uctíval, neboť jsi plně a upřímně přijal má poučení a věnoval jim náležitou pozornost. Splnil jsi všechny pokyny, které jsi ode mne dostal, a tím jsi mě uctil.

Význam

Pán Brahmā jakožto první živá bytost ve vesmíru je považován za duchovního mistra každého a je také otcem, stvořitelem všech bytostí. Kardama Muni je jedním z Prajāpatiů, stvořitelů živých bytostí, a je také synem Brahmy. Brahmā chválí Kardamu za to, že bez výjimky a bez podvádění splnil všechny příkazy svého duchovního mistra. Každá podmíněná duše v hmotném světě má nedostatek v podobě sklonu podvádět. Celkem má nedostatky čtyři: nutně se dopouští omylů, nevyhnutelně podléhá iluzi, má sklon podvádět druhé a má nedokonalé smysly. Pokud však někdo plní pokyny duchovního mistra v učednické posloupnosti neboli v systému parampary, všechny čtyři nedostatky překonává. Poznání získané od pravého duchovního mistra tedy není podvod. Každé jiné poznání, které si podmíněná duše sama vytváří, je podvod a nic jiného. Brahmā dobře věděl, že Kardama Muni přesně vyplnil obdržené pokyny a že skutečně ctil svého duchovního mistra. Ctít duchovního mistra znamená doslovně plnit jeho pokyny.