Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.9.35

Verš

yathā mahānti bhūtāni
bhūteṣūccāvaceṣv anu
praviṣṭāny apraviṣṭāni
tathā teṣu na teṣv aham

Synonyma

yathā — jako; mahānti — vesmírné; bhūtāni — prvky; bhūteṣu ucca-avaceṣu — v nesmírně malém a nesmírně velkém; anu — po; praviṣṭāni — vstoupily; apraviṣṭāni — nevstoupily; tathā — tak; teṣu — v nich; na — ne; teṣu — v nich; aham — Já.

Překlad

Ó Brahmo, prosím věz, že vesmírné prvky vstupují do vesmíru a zároveň do něho nevstupují; stejně tak i Já existuji ve všem stvořeném a zároveň jsem vně všeho.

Význam

Všechny hrubé prvky hmotného stvoření, to znamená země, voda, oheň, vzduch a éter, vstupují do těl všech projevených bytostí—moří, hor, vodních živočichů, rostlin, plazů, ptáků, zvířat, lidí, polobohů a všech ostatních hmotných stvoření — a zároveň se nacházejí vně těchto projevení. Člověk s vyvinutým vědomím může studovat fyzikální a fyziologické vědy, ale tyto vědy se v podstatě zabývají pouze hmotnými prvky a ničím víc. Tělo lidské bytosti a tělo hory, stejně jako těla všech polobohů včetně Brahmy, se skládají ze stejných prvků — země, vody atd. — a tyto prvky zároveň existují mimo tělo. Prvky byly stvořeny jako první a později vstoupily do těl, ale v obou stádiích vstoupily do vesmíru a zároveň do něho nevstoupily. Stejně tak Nejvyšší Pán je prostřednictvím Svých různých energií, vnitřních a vnějších, uvnitř všeho v projeveném vesmíru a zároveň je vně všeho a jak bylo řečeno dříve, přebývá v Božím království (na Vaikuṇṭhaloce). To je velice pěkně popsáno v Brahma-saṁhitě (5.37) následujícími slovy:

ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis
tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Osobnost Božství, Govindu, který expanduje Své vnitřní energie, plné transcendentální existence, poznání a blaženosti, a tak nachází potěšení ve Svých vlastních i expandovaných podobách. Současně vstupuje do každého atomu ve stvoření.”

Toto expandování úplných částí Pána je ještě jasněji vysvětleno v téže Brahma-saṁhitě (5.35) následovně:

eko 'py asau racayituṁ jagad-aṇḍa-koṭiṁ
yac-chaktir asti jagad-aṇḍa-cayā yad-antaḥ
aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Osobnost Božství, Govindu, který jednou ze Svých úplných částí vstupuje do každého vesmíru a každého atomu, a tak neomezeně projevuje Svoji nekonečnou energii po celém hmotném stvoření.”

Impersonalisté si dovedou představit nebo dokonce vnímat, že Nejvyšší Brahman je všeprostupující, a z toho usuzují, že není možné, aby měl osobní podobu. V tom spočívá tajemství transcendentálního poznání Pána. Tímto tajemstvím je transcendentální láska k Bohu a každý, kdo je touto láskou naplněn, může bez potíží vidět Osobnost Božství v každém atomu a každém pohyblivém či nehybném předmětu. Zároveň může vidět Pána v Jeho sídle, na Goloce, kde si užívá věčných zábav se Svými věčnými společníky, kteří jsou také expanzemi Jeho transcendentální existence. Pán na začátku řekl (sarahasyaṁ tad-aṅgaṁ ca), že člověk obdařený takovým nazíráním pronikl do skutečného tajemství duchovního poznání. Je to nejdůvěrnější část poznání o Nejvyšším a mentální spekulanti ji nemohou odhalit svými intelektuálními schopnostmi. Toto poznání je možné získat způsobem, který doporučil Brahmājī ve své Brahma-saṁhitě (5.38) následovně:

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám původní Osobnost Božství, Govindu, Jehož čistí oddaní vždy vidí ve svých srdcích očima potřenýma balzámem lásky k Bohu. Tento Govinda, původní Osobnost Božství, je Śyāmasundara, oplývající všemi transcendentálními vlastnostmi.”

To znamená, že i když Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, je přítomný v každém atomu, pro suché spekulanty může být neviditelný. Pánovo tajemství je však odkryto před očima čistých oddaných, protože jejich oči jsou potřené balzámem lásky k Bohu, které lze dosáhnout jedině vykonáváním transcendentální oddané služby Pánu a ničím jiným. Pohled oddaných není obyčejný, protože je očištěný oddanou službou. Stejně jako vesmírné prvky jsou přítomné uvnitř i vně, tak i Pánovo jméno, podoba, vlastnosti, zábavy, doprovod atd., které jsou popsány ve zjevených písmech a projeveny na Vaikuṇṭhalokách, daleko za hranicemi hmotného světa, jsou zcela věrně promítnuty i v srdci oddaného. Člověk s nedostatečným poznáním to nedokáže pochopit, přestože je pro něho zcela samozřejmé, že se díky televiznímu přenosu může dívat i na věci, které jsou od něho vzdálené. V srdci duchovně vyvinuté osoby se ve skutečnosti neustále promítá obraz Božího království. To je tajemství poznání o Osobnosti Božství.

Pán může každému udělit osvobození (mukti) z hmotné existence, ale jen vzácně uděluje nejvyšší dar, lásku k Bohu, což potvrzuje i Nārada Muni (muktiṁ dadhāti karhicit sma na bhakti-yogam). Transcendentální oddaná služba Pánu je tak úžasná, že vyspělý oddaný neztrácí kontakt s absolutní úrovní, i když je při jejím vykonávání neustále zaměstnán mnoha fyzickými i psychickými činnostmi. Láska k Bohu, která se vyvíjí v srdci oddaného, je tedy velkým tajemstvím. Brahmājī dříve řekl Nāradovi, že všechny jeho touhy se mu plní, protože je vždy pohroužen do transcendentální láskyplné služby Pánu a v srdci netouží po ničem jiném, než po transcendentální službě Pánu. To je krása a tajemství bhakti-yogy. Stejně jako Pánova touha je neomylná, jelikož Pán je acyuta, tak i touhy oddaných v transcendentální službě Pánu jsou acyuta, neomylné. Člověk, který nezná tajemství oddané služby, to samozřejmě velice těžko pochopí, stejně jako je velice těžké pochopit sílu zázračného kamene. Zázračný kámen je těžko k nalezení a stejně tak je vzácné setkat se s čistým oddaným Pána, i mezi milióny osvobozených duší (koṭiṣv api mahāmune). Ze všech dokonalostí, kterých je možné dosáhnout rozvojem poznání, je jógová dokonalost v oddané službě tou nejvyšší a také nejtajemnější; dokonce ještě tajemnější, nežli je osm druhů mystických dokonalostí, které je možné získat vykonáváním yogy. V Bhagavad-gītě (18.64) proto Pán doporučoval Arjunovi ohledně bhakti-yogy:

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ

“Vyslechni ode Mě znovu nejdůvěrnější pokyny Bhagavad-gīty.” Totéž potvrdil Brahmājī Nāradovi následujícími slovy:

idaṁ bhāgavataṁ nāma
yan me bhagavatoditam
saṅgraho 'yaṁ vibhūtīnāṁ
tvam etad vipulīkuru

Brahmājī řekl Nāradovi: “Vše, co jsem ti řekl o Bhāgavatamu, mi vysvětlil Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a já ti doporučuji, abys toto poznání rozvedl dále, a umožnil tak lidem pochopit tajemnou bhakti-yogu prostřednictvím transcendentální láskyplné služby Pánu.” Je třeba si zde povšimnout, že tajemství bhakti-yogy Brahmājīmu odhalil Samotný Pán. Brahmājī totéž tajemství vysvětlil Nāradovi, Nārada ho vysvětlil Vyāsovi, Vyāsa ho vysvětlil Śukadevovi Gosvāmīmu a totéž poznání sestupuje až k nám v čisté učednické posloupnosti. Má-li někdo to štěstí, že přijal toto poznání v transcendentální učednické posloupnosti, má i on možnost pochopit Pána a tajemství Śrīmad-Bhāgavatamu, zvukové inkarnace Pána.