Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.61.36

Verš

rukmiṇaivam adhikṣipto
rājabhiś copahāsitaḥ
kruddhaḥ parigham udyamya
jaghne taṁ nṛmṇa-saṁsadi

Synonyma

rukmiṇā — Rukmīm; evam — takto; adhikṣiptaḥ — uražený; rājabhiḥ — králi; ca — a; upahāsitaḥ — zesmĕšnĕný; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; parigham — svůj kyj; udyamya — pozvedající; jaghne — zabil; tam — ho; nṛmṇa-saṁsadi — v příznivém shromáždĕní.

Překlad

Pán Balarāma, takto uražený Rukmīm a zesmĕšnĕný králi, se rozhnĕval. V příznivém svatebním shromáždĕní pozvedl svůj kyj a Rukmīho zabil.