Skip to main content

KAPITOLA ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

Pán Balarāma zabíjí Rukmīho

Tato kapitola vyjmenovává syny, vnuky a ostatní potomky Pána Śrī Kṛṣṇy. Popisuje také, jak Pán Balarāma zabil Rukmīho bĕhem Aniruddhova svatebního obřadu a jak Pán Kṛṣṇa uspořádal svatby svých synů a dcer.

Každá manželka Śrī Kṛṣṇy, nechápající úplnou pravdu o Nĕm, si myslela, že když je neustále přítomen v jejím paláci, musí ona být Jeho oblíbenou manželkou. Všechny byly uchváceny Pánovou krásou a Jeho láskyplnými rozhovory s nimi, ale nedokázaly vzrušit Jeho mysl okouzlujícími pohyby svých obočí ani žádným jiným způsobem. Pánovy královny, které získaly za svého manžela Pána Kṛṣṇu, o nĕmž i polobozi jako Brahmā zjišťují, že je obtížné Ho poznat vpravdĕ, se s Ním vždy dychtily sdružovat. Proto ačkoliv všechny mĕly milióny služebnic, osobnĕ Mu poskytovaly prostou službu.

Každá manželka Pána Kṛṣṇy mĕla deset synů, z nichž každý zplodil mnoho synů a vnuků. Pradyumna zplodil v lůnĕ Rukmīho dcery Rukmavatī Aniruddhu. Třebaže Śrī Kṛṣṇa Rukmīho znevážil, Rukmī, aby potĕšil svou sestru, provdal svou dceru za Pradyumnu a svou vnučku za Aniruddhu. Balī, syn Kṛtavarmy, si vzal Rukmiṇinu dceru Cārumatī.

Na Aniruddhovĕ svatbĕ Pán Baladeva, Śrī Kṛṣṇa a ostatní Yaduovci šli do Rukmīho paláce ve mĕstĕ Bhojakaṭĕ. Po obřadu vyzval Rukmī Pána Baladevu ke hře v kostky. V první hře Rukmī porazil Baladevu, načež se král Kaliṅgy Pánovi vysmál a cenil přitom všechny zuby. Pán Baladeva vyhrál další hru, ale Rukmī odmítl uznat porážku. Potom promluvil hlas z nebe oznamující, že Baladeva opravdu vyhrál. Rukmī, povzbuzen zlotřilými králi, však Pána Baladevu urazil výrokem, že zatímco je jistĕ zkušený v péči o krávy, o hře v kostky neví nic. Takto uražený Pán Baladeva Rukmīho rozhnĕvanĕ zabil svým kyjem. Král Kaliṅgy se pokusil utéci, ale Pán Baladeva ho chytil a vyrazil mu všechny zuby. Potom se ostatní urážející králové s pažemi, stehny a hlavami zranĕnými Baladevovými údery a se silným krvácením rozprchli na všechny strany. Śrī Kṛṣṇa nevyjádřil ani souhlas ani nesouhlas se smrtí svého švagra z obavy, že by ohrozil svá láskyplná pouta buď s Rukmiṇī nebo s Baladevou.

Pán Baladeva a ostatní Yaduovci potom posadili Aniruddhu a Jeho nevĕstu do skvostného kočáru a všichni se vydali do Dvāraky.

Verš

śrī-śuka uvāca
ekaikaśas tāḥ kṛṣṇasya
putrān daśa-daśābaāḥ
ajījanann anavamān
pituḥ sarvātma-sampadā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; eka-ekaśaḥ — každá z nich; tāḥ — ony; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; putrān — synů; daśa-daśa — deset každá; abalāḥ — manželky; ajījanan — porodily; anavamān — ne na nižší úrovni; pituḥ — oproti svému otci; sarva — ve všech; ātma — svých osobních; sampadā — majestátech.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Každá z manželek Pána Kṛṣṇy porodila deset synů, kteří nebyli v ničem horší než jejich otec, protože mĕli všechny Jeho osobní majestáty.

Význam

Pán Kṛṣṇa mĕl 16 108 manželek, a tak tento verš vyjadřuje, že Pán zplodil 161 080 synů.

Verš

gṛhād anapagaṁ vīkṣya
rāja-putryo ’cyutaṁ sthitam
preṣṭhaṁ nyamaṁsata svaṁ svaṁ
na tat-tattva-vidaḥ striyaḥ

Synonyma

gṛhāt — z jejich paláců; anapagam — nikdy nevycházejícího; vīkṣya — vidící; rāja-putryaḥ — dcery králů; acyutam — Pána Kṛṣṇu; sthitam — zůstávajícího; preṣṭham — nanejvýš drahého; nyamaṁsata — považovaly; svam svam — každá svou vlastní; na — ne; tat — o Nĕm; tattva — pravdu; vidaḥ — znající; striyaḥ — ženy.

Překlad

Protože každá z tĕchto princezen vidĕla, že Pán Acyuta nikdy neopustil její palác, každá se považovala za Pánovu oblíbenkyni. Tyto ženy neznaly úplnou pravdu o Nĕm.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že Pán Kṛṣṇa opouštĕl paláce pouze se svolením svých manželek, a tak se každá považovala za Jeho oblíbenkyni.

Verš

cārv-abja-kośa-vadanāyata-bāhu-netra-
sa-prema-hāsa-rasa-vīkṣita-valgu-jalpaiḥ
sammohitā bhagavato na mano vijetuṁ
svair vibhramaiḥ samaśakan vanitā vibhūmnaḥ

Synonyma

cāru — krásnou; abja — lotosu; kośa — (jako) kalich; vadana — Jeho tváří; āyata — dlouhými; bāhu — pažemi; netra — a očima; sa-prema — láskyplného; hāsa — smíchu; rasa — v náladĕ; vīkṣita — Jeho pohledy; valgu — přitažlivými; jalpaiḥ — a Jeho rozhovory; sammohitāḥ — naprosto zmatené; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána; na — ne; manaḥ — mysl; vijetum — přemoci; svaiḥ — svými vlastními; vibhramaiḥ — šarmy; samaśakan — byly schopné; vanitāḥ — ženy; vibhūmnaḥ — dokonale úplného.

Překlad

Manželky Nejvyššího Pána byly zcela okouzleny Jeho rozkošnou, lotosu podobnou tváří, Jeho dlouhými pažemi a velkýma očima, Jeho láskyplnými pohledy překypujícími smíchem a Jeho okouzlujícími rozhovory s nimi. Tyto ženy však všemi svými šarmy nedokázaly přemoci mysl všemocného Pána.

Význam

Předchozí verš uvedl, že královny Pána Kṛṣṇy nemohly pochopit pravdu o Pánu. Tato pravda je vysvĕtlena v tomto verši. Pán je všemocný, úplný sám v sobĕ, s nekonečným majestátem.

Verš

smāyāvaloka-lava-darśita-bhāva-hāri
bhrū-maṇḍala-prahita-saurata-mantra-śauṇḍaiḥ
patnyas tu śoḍaśa-sahasram anaṅga-bāṇair
yasyendriyaṁ vimathitum karaṇair na śekuḥ

Synonyma

smāya — se skrytým smíchem; avaloka — pohledů; lava — stopami; darśita — projevovanými; bhāva — zámĕry; hāri — okouzlujícím; bhrū — obočí; maṇḍala — obloukem; prahita — vysílaných; saurata — romantických; mantra — zpráv; śauṇḍaiḥ — projevy smĕlosti; patnyaḥ — manželek; tu — ale; ṣoḍaśa — šestnáct; sahasram — tisíc; anaṅga — Amora; bāṇaiḥ — se šípy; yasya — jehož; indriyam — smysly; vimathitum — vzrušit; karaṇaiḥ — a (ostatními) způsoby; na śekuḥ — nedokázaly.

Překlad

Oblouky obočí tĕchto šestnácti tisíc královen okouzlujícím způsobem vyjádřily tajné zámĕry tĕchto žen, i když nesmĕlými úsmĕvnými pohledy úkosem. Jejich obočí tak smĕle vysílala milostné zprávy. A přesto ani tĕmito Amorovými šípy a také ostatními způsoby nemohly vzrušit smysly Pána Kṛṣṇy.

Verš

itthaṁ ramā-patim avāpya patiṁ striyas tā
brahmādayo ’pi na viduḥ padavīṁ yadīyām
bhejur mudāviratam edhitayānurāga-
hāsāvaloka-nava-saṅgama-lālasādyam

Synonyma

ittham — takto; ramā-patim — Pána bohynĕ štĕstí; avāpya — získávající; patim — za manžela; striyaḥ — ženy; tāḥ — ty; brahma-ādayaḥ — Pán Brahmā a ostatní polobozi; api — dokonce; na viduḥ — neznají; padavīm — způsob dosažení; yadīyām — jehož; bhejuḥ — zúčastnily se; mudā — s radostí; aviratam — neustále; edhitayā — vzrůstající; anurāga — láskyplná připoutanost; hāsa — úsmĕvné; avaloka — pohledy; nava — neustále čerstvé; saṅgama — po důvĕrné společnosti; lālasa — dychtivost; ādyam — počínaje.

Překlad

Tak tyto ženy získaly za muže manžela bohynĕ štĕstí, ačkoliv ani velcí polobozi jako Brahmā nevĕdí, jak se k Nĕmu přiblížit. S neustále rostoucí blažeností zažívaly láskyplnou připoutanost k Nĕmu, vymĕňovaly si s Ním úsmĕvné pohledy, dychtivĕ očekávaly Jeho společnost v neustále čerstvé důvĕrnosti a užívaly si mnoha jinými způsoby.

Význam

Tento text popisuje silnou milostnou připoutanost královen k Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

pratyudgamāsana-varārhaṇa-pāda-śauca-
tāmbūla-viśramaṇa-vījana-gandha-mālyaiḥ
keśa-prasāra-śayana-snapanopahāryaiḥ
dāsī-śatā api vibhor vidadhuḥ sma dāsyam

Synonyma

pratyudgama — přicházením; āsana — nabízením sedadla; vara — prvotřídním; arhaṇa — uctíváním; pāda — Jeho nohy; śauca — umývající; tāmbūla — (nabízející) smĕs arekových oříšků a betelových listů; viśramaṇa — pomáhající Mu odpočívat (masírováním Jeho nohou); vījana — ovívající; gandha — (nabízející) vonné látky; mālyaiḥ — a kvĕtinové girlandy; keśa — Jeho vlasů; prasāra — česáním; śayana — upravováním Jeho lůžka; snapana — koupáním; upahāryaiḥ — a předáváním darů; dāsī — služebnice; śatāḥ — mající stovky; api — ačkoliv; vibhoḥ — všemocnému Pánu; vidadhuḥ-sma — konaly; dāsyam — službu.

Překlad

Ačkoliv každá z královen Nejvyššího Pána mĕla stovky služebnic, rozhodly s Pánu osobnĕ sloužit pokorným přicházením k Nĕmu, nabízením sedadla, uctíváním prvotřídními předmĕty, mytím a masírováním nohou, podáváním pānu ke žvýkání, ovíváním, potíráním vonnou santálovou pastou, zdobením kvĕtinovými girlandami, česáním vlasů, upravováním lůžka, koupáním a obdarováváním různými dary.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že Śukadeva Gosvāmī tak dychtí popisovat tyto slavné zábavy Pána s Jeho královnami, že zopakoval tyto verše. Text 5 této kapitoly je tedy témĕř shodný s textem 44 padesáté deváté kapitoly tohoto zpĕvu a text 6 je totožný s textem 45 téže kapitoly. Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že výraz varārhaṇa („prvotřídní obĕtiny“) vyjadřuje, že královny nabízely Pánu dlanĕ plné kvĕtin (puṣpāñjali) a drahokamů (ratnāñjali).

Verš

tāsāṁ yā daśa-putrāṇāṁ
kṛṣṇa-strīṇāṁ puroditāḥ
aṣṭau mahiṣyas tat-putrān
pradyumnādīn gṛṇāmi te

Synonyma

tāsām — mezi tĕmi; yāḥ — které; daśa — mající deset; putrāṇām — synů; kṛṣṇa-strīṇām — manželkami Pána Kṛṣṇy; purā — dříve; uditāḥ — zmínĕných; aṣṭau — osm; mahiṣyaḥ — hlavních královen; tat — jejich; putrān — syny; pradyumna-ādīn — v čele s Pradyumnou; gṛṇāmi — přednesu; te — pro tebe.

Překlad

Mezi manželkami Pána Kṛṣṇy, z nichž každá mĕla deset synů, jsem dříve zmínil osm hlavních královen. Nyní ti přednesu jména synů tĕchto osmi královen v čele s Pradyumnou.

Verš

cārudeṣṇaḥ sudeṣṇaś ca
cārudehaś ca vīryavān
sucāruś cāruguptaś ca
bhadracārus tathāparaḥ
cārucandro vicāruś ca
cāruś ca daśamo hareḥ
pradyumna-pramukhā jātā
rukmiṇyāṁ nāvamāḥ pituḥ

Synonyma

cārudeṣṇaḥ sudeṣṇaḥ ca — Cārudeṣṇa a Sudeṣṇa; cārudehaḥ — Cārudeha; ca — a; vīrya-vān — mocný; sucāruḥ cāruguptaḥ ca — Sucāru a Cārugupta; bhadracāruḥ — Bhadracāru; tathā — také; aparaḥ — další; cārucandraḥ vicāraḥ ca — Cārucandra a Vicāru; cāraḥ — Cāru; ca — také; daśamaḥ — desátý; hareḥ — Pánem Harim; pradyumna-pramukhāḥ — v čele s Pradyumnou; jātaḥ — zplozeni; rukmiṇyām — v Rukmiṇī; na — ne; avamāḥ — nižší; pituḥ — oproti svému otci.

Překlad

První syn královny Rukmiṇī byl Pradyumna. Také se jí narodili Cārudeṣṇa, Sudeṣṇa a mocný Cārudeha, spolu se Sucāruem, Cāruguptou, Bhadracāruem, Cārucandrou, Vicāruem a desátým Cāruem. Žádný z tĕchto deseti synů Pána Hariho nebyl horší než jeho otec.

Verš

bhānuḥ subhānuḥ svarbhānuḥ
prabhānur bhānumāṁs tathā
candrabhānur bṛhadbhānur
atibhānus tathāṣṭamaḥ
śrībhānuḥ pratibhānuś ca
satyabhāmātmajā daśa
sāmbaḥ sumitraḥ purujic
chatajic ca sahasrajit
viyayaś citraketuś ca
vasumān draviḍaḥ kratuḥ
jāmbavatyāḥ sutā hy ete
sāmbādyāḥ pitṛ-sammatāḥ

Synonyma

bhānuḥ subhānuḥ svarbhānuḥ — Bhānu, Subhānu a Svarbhānu; prabhānaḥ bhānumān — Prabhānu a Bhānumān; tathā — také; candrabhānuḥ bṛhadbhānuḥ — Candrabhānu a Bṛhadbhānu; atibhānuḥ — Atibhānu; tathā — také; aṣṭamaḥ — osmý; śrībhānuḥ — Śrībhānu; pratibhānuḥ — Pratibhānu; ca — a; satyabhāmā — Satyabhāmy; ātmajāḥ — synové; daśa — deset; sāmbaḥ sumitraḥ purujit śatajit ca sahasrajit — Sāmba, Sumitra, Purujit, Śatajit a Sahasrajit; vijayaḥ citraketuḥ ca — Vijaya a Citraketu; vasumān draviḍaḥ kratuḥ — Vasumān, Draviḍa a Kratu; jāmbavatyāḥ — Jāmbavatī; sutāḥ — synové; hi — vskutku; ete — tito; sāmba-ādyāḥ — počínaje Sāmbou; pitṛ — svým otcem; sammatāḥ — oblíbeni.

Překlad

Deseti syny Satyabhāmy byli Bhānu, Subhānu, Svarbhānu, Prabhānu, Bhānumān, Candrabhānu, Bṛhadbhānu, Atibhānu (osmý), Śrībhānu a Pratibhānu. Sāmba, Sumitra, Purujit, Śatajit, Sahasrajit, Vijaya, Citraketu, Vasumān, Draviḍa a Kratu byli synové Jāmbavatī. Tĕchto deset počínaje Sāmbou byli oblíbenci svého otce.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī překládá složeninu pitṛ-sammatāḥ v tomto verši jako „vysoce váženi svým otcem“. Toto slovo také vyjadřuje, že tito synové, tak jako ostatní již zmínĕní, požívali stejné vážnosti jako jejich slavný otec, Pán Kṛṣṇa.

Verš

vīraś candro ’śvasenaś ca
citragur vegavān vṛṣaḥ
āmaḥ śaṅkur vasuḥ śrīmān
kuntir nāgnajiteḥ sutāḥ

Synonyma

vīraḥ candraḥ aśvasenaḥ ca — Vīra, Candra a Aśvasena; citraguḥ vegavān vṛṣaḥ — Citragu, Vegavān a Vṛṣa; āmaḥ śaṅkuḥ vasuḥ — Āma, Śaṅku a Vasu; śrī-mān — majestátní; kuntiḥ — Kunti; nāgnajiteḥ — Nagnajitī; sutāḥ — synové.

Překlad

Synové Nāgnajitī byli Vīra, Candra, Aśvasena, Citragu, Vegavān, Vṛṣa, Āma, Śaṅku, Vasu a majestátní Kunti.

Verš

śrutaḥ kavir vṛṣo vīraḥ
subāhur bhadra ekalaḥ
śāntir darśaḥ pūrṇamāsaḥ
kālindyāḥ somako ’varaḥ

Synonyma

śrutaḥ kaviḥ vṛṣaḥ vīraḥ — Śruta, Kavi, Vṛṣa a Vīra; subāhuḥ — Subāhu; bhadraḥ — Bhadra; ekalaḥ — jeden z nich; śāntiḥ darśaḥ pūrṇamāsaḥ — Śānti, Darśa a Pūrṇamāsa; kālindyāḥ — Kālindī; somakaḥ — Somaka; avaraḥ — nejmladší.

Překlad

Śruta, Kavi, Vṛṣa, Vīra, Subāhu, Bhadra, Śānti, Darśa a Pūrṇamāsa byli synové Kālindī. Její nejmladší syn byl Somaka.

Verš

praghoṣo gātravān siṁho
balaḥ prabala ūrdhagaḥ
mādryāḥ putrā mahāśaktiḥ
saha ojo ’parājitaḥ

Synonyma

praghoṣaḥ gātravān siṁhaḥ — Praghoṣa, Gātravān a Siṁha; balaḥ prabalaḥ ūrdhagaḥ — Bala, Prabala a Ūrdhaga; mādryāḥ — Mādry; putrāḥ — synové; mahāśaktiḥ sahaḥ ojaḥ aparājitaḥ — Mahāśakti, Saha, Oja a Aparājita.

Překlad

Synové Mādry byli Praghoṣa, Gātravān, Siṁha, Bala, Prabala, Ūrdhaga, Mahāśakti, Saha, Oja a Aparājita.

Význam

Mādrā je také známa jako Lakṣmaṇā.

Verš

vṛko harṣo ’nilo gṛdhro
vardhanonnāda eva ca
mahāṁsaḥ pāvano vahnir
mitravindātmajāḥ kṣudhiḥ

Synonyma

vṛkaḥ harṣaḥ anilaḥ gṛdhraḥ — Vṛka, Harṣa, Anila a Gṛdhra; vardhana-unnādaḥ — Vardhana a Unnāda; eva ca — také; mahāṁsaḥ pāvanaḥ vahniḥ — Mahāṁsa, Pāvana a Vahni; mitravindā — Mitravindy; ātmajāḥ — synové; kṣudhiḥ — Kṣudhi.

Překlad

Mitravindini synové byli Vṛka, Harṣa, Anila, Gṛdhra, Vardhana, Unnāda, Mahāṁsa, Pāvana, Vahni a Kṣudhi.

Verš

saṅgrāmajid bṛhatsenaḥ
śūraḥ praharaṇo ’rijit
jayaḥ subhadro bhadrāyā
vāma āyuś ca satyakaḥ

Synonyma

saṅgrāmajit bṛhatsenaḥ — Saṅgrāmajit a Bṛhatsena; śūraḥ praharaṇaḥ arijit — Śūra, Praharaṇa a Arijit; jayaḥ subhadraḥ — Jaya a Subhadra; bhadrāyāḥ — Bhadry (Śaibyi); vāmaḥ āyuś ca satyakaḥ — Vāma, Āyur a Satyaka.

Překlad

Saṅgrāmajit, Bṛhatsena, Śūra, Praharaṇa, Arijit, Jaya a Subhadra byli synové Bhadry, spolu s Vāmou, Āyurem a Satyakou.

Verš

dīptimāṁs tāmrataptādyā
rohiṇyās tanayā hareḥ
pradyamnāc cāniruddho ’bhūd
rukmavatyāṁ mahā-balaḥ
putryāṁ tu rukmiṇo rājan
nāmnā bhojakaṭe pure

Synonyma

dīptimān tāmratapta-ādyāḥ — Dīptimān, Tāmratapta a ostatní; rohiṇyāḥ — Rohiṇī (hlavní ze zbývajících 16 100 královen); tanayāḥ — synové; hareḥ — Pána Kṛṣṇy; pradyumnāt — Pradyumnovi; ca — a; aniruddhaḥ — Aniruddha; abhūt — narodil se; rukmavatyām — Rukmavatī; mahā-balaḥ — velmi mocný; putryām — dceři; tu — vskutku; rukmiṇaḥ — Rukmīho; rājan — ó králi (Parīkṣite); nāmnā — jménem; bhojakaṭe pure — ve mĕstĕ Bhojakaṭĕ (Rukmīho panství).

Překlad

Dīptimān, Tāmratapta a ostatní byli synové Pána Kṛṣṇy a Rohiṇī. Syn Pána Kṛṣṇy Pradyumna zplodil velmi mocného Aniruddhu v lůnĕ Rukmīho dcery Rukmavatī. Ó králi, došlo k tomu, zatímco žili ve mĕstĕ Bhojakaṭĕ.

Význam

Osm hlavních královen Pána Kṛṣṇy jsou Rukmiṇī, Satyabhāmā, Jāmbavatī, Nāgnajitī, Kālindī, Lakṣmaṇā, Mitravindā a Bhadrā. Poté, co Śukadeva Gosvāmī zmínil všechny jejich syny, nyní poukazuje na syny ostatních 16 100 královen zmínĕním dvou hlavních synů královny Rohiṇī, nejpřednĕjší ze zbývajících královen.

Verš

eteṣāṁ putra-pautrāś ca
babhūvuḥ koṭiśo nṛpa
mātaraḥ kṛṣṇa-jātīnāṁ
sahasrāṇi ca ṣoḍaśa

Synonyma

eteṣām — tĕchto; putra — synové; pautrāḥ — a vnuci; ca — a; babhūvuḥ — narodili se; koṭiśaḥ — desítkami miliónů; nṛpa — ó králi; mātaraḥ — matky; kṛṣṇa-jātīnām — potomků Pána Kṛṣṇy; sahasrāṇi — tisíc; ca — a; ṣoḍaśa — šestnáct.

Překlad

Můj milý králi, synové a vnuci dĕtí Pána Kṛṣṇy čítali na desítky miliónů. Této dynastii dalo vzniknout šestnáct tisíc matek.

Verš

śrī-rājovāca
kathaṁ rukmy arī-putrāya
prādād duhitaraṁ yudhi
kṛṣṇena paribhūtas taṁ
hantuṁ randhraṁ pratīkṣate
etad ākhyāhi me vidvan
dviṣor vaivāhikaṁ mithaḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král pravil; katham — jak; rukmī — Rukmī; ari — svého nepřítele; putrāya — synovi; prādāt — dal; duhitaram — dceru; yudhi — v boji; kṛṣṇena — Kṛṣṇou; paribhūtaḥ — poražený; tam — Jeho (Pána Kṛṣṇu); hantum — zabít; randhram — příležitost; pratīkṣate — čekající na; etat — toto; ākhyāhi — prosím vysvĕtli; me — mi; vidvan — ó učený; dviṣoḥ — dvou nepřátel; vaivāhikam — svatbu; mithaḥ — mezi nimi.

Překlad

Král Parīkṣit pravil: Jak mohl dát Rukmī dceru synovi svého nepřítele? Rukmī byl koneckonců poražen Pánem Kṛṣṇou v boji a čekal na příležitost Ho zabít. Prosím vysvĕtli mi to, ó učený – jak se tyto dvĕ nepřátelské strany spojily svatbou.

Verš

anāgatam atītaṁ ca
vartamānam atīndriyam
viprakṛṣṭaṁ vyavahitaṁ
samyak paśyanti yoginaḥ

Synonyma

anāgatam — dosud neprobĕhlé; atītam — minulé; ca — také; vartamānam — přítomné; atīndriyam — mimo dosah smyslů; viprakṛṣṭam — vzdálené; vyavahitam — za překážkami; samyak — dokonale; paśyanti — vidí; yoginaḥ — mystičtí yogī.

Překlad

Mystičtí yogī dokonale vidí to, co se ještĕ nestalo, tak jako vĕci v minulosti nebo přítomnosti, mimo dosah smyslů, vzdálené nebo za fyzickými překážkami.

Význam

Zde král Parīkṣit vybízí Śukadevu Gosvāmīho, aby vysvĕtlil, proč dal Rukmī dceru synovi Pána Kṛṣṇy Pradyumnovi. Král zdůrazňuje, že jelikož vznešení yogī jako Śukadeva Gosvāmī vĕdí vše, mudrc musí vĕdĕt i toto a mĕl by to dychtivému králi vysvĕtlit.

Verš

śrī-śuka uvāca
vṛtaḥ svayaṁvare sākṣād
anaṇgo ’ṇga-yutas tayā
rājñaḥ sametān nirjitya
jahāraika-ratho yudhi

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; vṛtaḥ — vybraný; svayaṁ-vare — při jejím obřadu svayaṁ-vara; sākṣāt — projevený; anaṅgaḥ — Amor; aṅga-yataḥ — vtĕlený; tayā — jí; rājñaḥ — krále; sametān — shromáždĕné; nirjitya — poražející; jahāra — odvezl ji pryč; eka-rathaḥ — mající pouze jeden kočár; yudhi — v boji.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Rukmavatī si při svém obřadu svayaṁ-vara sama vybrala Pradyumnu, který byl novým vtĕlením Amora. Potom, ačkoliv Pradyumna bojoval samotný na jediném kočáře, porazil shromáždĕné krále v boji a odvezl ji pryč.

Verš

yady apy anusmaran vairaṁ
rukmī kṛṣṇāvamānitaḥ
vyatarad bhāgineyāya
sutāṁ kurvan svasuḥ priyam

Synonyma

yadi api — ačkoliv; anusmaran — vždy pamatující; vairam — na své nepřátelství; rukmī — Rukmī; kṛṣṇa — Pánem Kṛṣṇou; avamānitaḥ — uražený; vyatarat — daroval; bhāgineyāya — synovi své sestry; sutām — svou dceru; kurvan — činící; svasuḥ — své sestry; priyam — potĕšení.

Překlad

Ačkoliv Rukmī vždy pamatoval na své nepřátelství vůči Pánu Kṛṣṇovi, který ho urazil, souhlasil se svatbou své dcery se svým synovcem, aby potĕšil svou sestru.

Význam

Zde je uvedena odpovĕď na otázku krále Parīkṣita. Rukmī nakonec schválil dceřinu svatbu s Pradyumnou, aby potĕšil svou sestru Rukmiṇī.

Verš

rukmiṇyās tanayāṁ rājan
kṛtavarma-suto balī
upayeme viśālākṣīṁ
kanyāṁ cārumatīṁ kila

Synonyma

rukmiṇyāḥ — Rukmiṇī; tanayām — dceru; rājan — ó králi; kṛtavarma-sutaḥ — syn Krtavarmy; balī — jménem Balī; upayeme — vzal si; viśāla — široké; akṣīm — jejíž oči; kanyām — mladou, nevinnou dívku; cārumatīm — jménem Cārumatī; kila — vskutku.

Překlad

Ó králi, Balī, syn Kṛtavarmy, si vzal Rukmiṇinu mladou dceru, velkookou Cārumatī.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že každá z Pánových královen mĕla jednu dcera, a že tato zmínka o Cārumatinĕ svatbĕ je nepřímým odkazem na svatby všech tĕchto princezen.

Verš

dauhitrāyāniruddhāya
pautrīṁ rukmy ādadād dhareḥ
rocanāṁ baddha-vairo ’pi
svasuḥ priya-cikīrṣayā
jānann adharmaṁ tad yaunaṁ
sneha-pāśānubandhanaḥ

Synonyma

dauhitrāya — synovi své dcery; aniruddhāya — Aniruddhovi; pautrīm — svou vnučku; rukmī — Rukmī; ādadāt — dal; hareḥ — k Pánu Kṛṣṇovi; rocanām — jménem Rocanā; baddha — poutaný; vairaḥ — nepřátelstvím; api — ačkoliv; svasuḥ — svou sestru; priya-cikīrṣayā — toužící potĕšit; jānan — vĕdoucí; adharmam — bezbožnost; tat — to; yaunam — svatba; sneha — náklonnosti; pāśa — provazy; anubandhanaḥ — jehož pouto.

Překlad

Rukmī dal svou vnučku Rocanu synovi své dcery Aniruddhovi, navzdory svému trvajícímu sváru s Pánem Harim. Ačkoliv Rukmī považoval tuto svatbu za bezbožnou, chtĕl potĕšit svou sestru, neboť ho poutaly provazy náklonnosti.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že z hlediska svĕtských mĕřítek by nikdo nemĕl dát svou milovanou vnučku vnukovi svého zarytého nepřítele. Nacházíme tedy tento pokyn: dviṣad-annaṁ na bhoktavyaṁ dviṣantaṁ naiva bhojayet – „Nikdo by nemĕl jíst pokrm nepřítele nebo nepřítele sytit.“ Existuje také tento zákaz: asvargyaṁ loka-vidviṣṭaṁ dharmam apy ācaren na tu – „Nikdo by nemĕl plnit náboženské pokyny, pokud jsou překážkou v cestĕ na nebesa nebo pokud se hnusí lidem.“

Zde je třeba poukázat na to, že Pán Kṛṣṇa není ve skutečnosti ničí nepřítel. Pán uvádí v Bhagavad-gītĕ (5.29): suhṛdaṁ sarva-bhūtānām jñātvā māṁ śāntim ṛcchati – „Dosáhne klidu a míru díky pochopení, že jsem přející přítel všech živých bytostí.“ Ačkoliv je Pán Kṛṣṇa přítel každé bytosti, Rukmī nedokázal tuto skutečnost ocenit a považoval Pána Kṛṣṇu za svého nepřítele. Přesto, z náklonnosti ke své sestře, dal svou vnučku Aniruddhovi.

Nakonec bychom si mĕli povšimnout, že navzdory výše citovanému zákazu, by se nikdo nemĕl vzdát základních zásad duchovního života jen proto, že jsou tyto zásady u obyčejných lidí neoblíbené. Pán Kṛṣṇa uvádí v Gītĕ (18.66): sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaranaṁ vraja. Posledním slovem v duchovních povinnostech je odevzdat se Nejvyššímu Pánu a tato povinnost má přednost přede všemi druhotnými pokyny. Navíc v tomto vĕku Śrī Caitanya Mahāprabhu laskavĕ předložil vznešený proces, který přitáhne všechny upřímné lidi, aby dospĕli k odevzdání se Pánu. Následováním blaženého procesu zpívání, tančení, hodování a diskutování duchovní filozofie Pána Caitanyi se může každý snadno vrátit domů, zpátky k Bohu, k vĕčnému životu blaženosti a poznání.

Přesto nĕkdo může namítat, že by členové hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy nemĕli v západních zemích konat ty obřady nebo činnosti, které budí odpor u obyčejných lidí. Odpovídáme, že i v západních zemích, když jsou lidé správnĕ informováni o činnostech hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy, obvykle tuto velkou duchovní společnost oceňují. Ti, kdo zvláštĕ nenávidĕjí Boha, neocení žádný druh náboženského hnutí, a protože jsou tyto osoby samotné jen o málo lepší než zvířata, nemohou velké hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy ohrozit, tak jako závistivý Rukmī nemohl ohrozit čisté zábavy Pána Kṛṣṇy.

Verš

tasminn abhyudaye rājan
rukmiṇī rāma-keśavau
puraṁ bhojakaṭaṁ jagmuḥ
sāmba-pradyumnakādayaḥ

Synonyma

tasmin — při příležitosti té; abhyudaye — šťastné události; rājan — ó králi; rukmiṇī — Rukmiṇī; rāma-keśavau — Balarāma a Kṛṣṇa; puram — do mĕsta; bhojakaṭam — Bhojakaṭy; jagmuḥ — odebrali se; sāmba-pradyumnaka-ādayaḥ — Sāmba, Pradyumna a ostatní.

Překlad

Při radostné příležitosti té svatby, ó králi, se královna Rukmiṇī, Pán Balarāma, Pán Kṛṣṇa a nĕkolik Pánových synů v čele se Sāmbou a Pradyumnou odebrali do mĕsta Bhojakaṭy.

Verš

tasmin nivṛtta udvāhe
kāliṅga-pramukhā nṛpāḥ
dṛptās te rukmiṇaṁ procur
balam akṣair vinirjaya
anakṣa-jño hy ayaṁ rājann
api tad-vyasanaṁ mahat
ity ukto balam āhūya
tenākṣair rukmy adīvyata

Synonyma

tasmin — když ten; nivṛtte — skončil; udvāhe — svatební obřad; kāliṅga-pramukhāḥ — v čele s vládcem Kaliṅgy; nṛpāḥ — králové; dṛptāḥ — domýšliví; te — oni; rukmiṇam — k Rukmīmu; procuḥ — promluvili; balam — Balarāmu; akṣaiḥ — v kostkách; vinirjaya — mĕl bys porazit; anakṣa-jñaḥ — nezkušený v hazardní hře v kostky; hi — vskutku; ayam — On; rājan — ó králi; api — ačkoliv; tat — tou; vyasanam — Jeho okouzlení; mahat — velké; iti — takto; uktaḥ — oslovený; balam — Pána Balarāmu; āhūya — zvoucí; tena — s Ním; akṣaiḥ — v kostky; rukmī — Rukmī; adīvyata — hrál.

Překlad

Po svatbĕ řekla skupina domýšlivých králů v čele s králem Kaliṅgy Rukmīmu: „Mĕl bys porazit Balarāmu v kostkách. Není ve hře zkušený, ó králi, ale přesto jí zcela propadl.“ Po této radĕ Rukmī Balarāmu vyzval a pustil se s Ním do hazardní hry.

Verš

śataṁ sahasram ayutaṁ
rāmas tatrādade paṇam
taṁ tu rukmy ajayat tatra
kāliṅgaḥ prāhasad balam
dantān sandarśayann uccair
nāmṛṣyat tad dhalāyudhaḥ

Synonyma

śatam — jedno sto; sahasram — jeden tisíc; ayatam — deset tisíc; rāmaḥ — Pán Balarāma; tatra — v té (hře); ādade — přijal; paṇam — sázku; tam — tu; tu — ale; rukmī — Rukmī; ajayat — vyhrál; tatra — potom; kāliṅgaḥ — král Kaliṅgy; prāhasat — hlasitĕ se smál; balam — Pánu Balarāmovi; dantān — zuby; sandarśayan — cenící; uccaiḥ — otevřenĕ; na amṛṣyat — neodpustil; tat — toto; hala-āyudhaḥ — Balarāma, nositel zbranĕ v podobĕ pluhu.

Překlad

V té hře Pán Balarāma nejprve přijal sázku jednoho sta mincí, potom jednoho tisíce a pak deseti tisíc. Rukmī toto první kolo vyhrál a král Kaliṅgy se Pánu Balarāmovi hlasitĕ smál, přičemž cenil všechny zuby. Pán Balarāma to nemohl snést.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že sázky představovaly zlaté mince. Pán Balarāma se v duchu velmi rozzlobil, když vidĕl hrubou urážku krále Kaliṅgy.

Verš

tato lakṣaṁ rukmy agṛhṇād
glahaṁ tatrājayad balaḥ
jitavān aham ity āha
rukmī kaitavam āśritaḥ

Synonyma

tataḥ — poté; lakṣam — jedno sto tisíc; rukmī — Rukmī; agṛhṇāt — přijal; glaham — sázku; tatra — v té; ajayat — vyhrál; balaḥ — Pán Balarāma; jitavān — vyhrál; aham — já; iti — takto; āha — řekl; rukmī — Rukmī; kaitavam — podvodu; āśritaḥ — uchylující se k.

Překlad

Poté Rukmī přijal sázku jednoho sta tisíc mincí, kterou Pán Balarāma vyhrál. Rukmī se však pokusil podvádĕt a prohlásil: „Jsem vítĕz!“

Verš

manyunā kṣubhitaḥ śrīmān
samudra iva parvaṇi
jātyāruṇākṣo ’ti-ruṣā
nyarbudaṁ glaham ādade

Synonyma

manyunā — hnĕvem; kṣubhitaḥ — vzrušený; śrī-mān — vlastnící krásu nebo krásnou bohyni štĕstí; samudraḥ — oceán; iva — jako; parvaṇi — za úplňku; jātyā — svou povahou; aruṇa — načervenalé; akṣaḥ — jehož oči; ati — nesmírným; ruṣā — hnĕvem; nyarbudam — jedno sto miliónů; glaham — sázku; ādade — přijal.

Překlad

Sličný Pán Balarāma, vzrušený hnĕvem jako oceán za úplňku, s přirozenĕ načervenalýma očima ještĕ zrudlýma hnĕvem, přijal sázku jednoho sta miliónu zlatých mincí.

Verš

taṁ cāpi jitavān rāmo
dharmeṇa chalam āśritaḥ
rukmī jitaṁ mayātreme
vadantu prāśnikā iti

Synonyma

tam — tu; ca api — také; jitavān — vyhrál; rāmaḥ — Pán Balarāma; dharmeṇa — čestnĕ; chalam — podvodu; āśritaḥ — uchylující se k; rukmī — Rukmī; jitam — vyhrána; mayā — mnou; atra — v tomto ohledu; ime — tito; vadantu — mohou říci; prāśnikāḥ — svĕdkové; iti — takto.

Překlad

Pán Balarāma čestnĕ vyhrál i tuto sázku, ale Rukmī se znovu uchýlil k podvodu a prohlásil: „Vyhrál jsem! Nechť tito svĕdkové řeknou, co vidĕli.“

Význam

Když Rukmí vyzval svĕdky, aby promluvili, mĕl nepochybnĕ na mysli své přátele. Zatímco se však jeho svĕdkové chystali svému podvádĕjícímu příteli pomoci, došlo k úžasné události, jak popisuje příští verš.

Verš

tadābravīn nabho-vāṇī
balenaiva jito glahaḥ
dharmato vacanenaiva
rukmī vadati vai mṛṣā

Synonyma

tadā — potom; abravīt — promluvil; nabhaḥ — v nebi; vāṇī — hlas; balena — Pánem Balarāmou; eva — vskutku; jitaḥ — vyhraná; glahaḥ — sázka; dharmataḥ — čestnĕ; vacanena — slovy; eva — jistĕ; rukmī — Rukmī; vadati — hovoří; vai — vskutku; mṛṣā — falešný.

Překlad

Právĕ tehdy prohlásil hlas z nebes: „Balarāma čestnĕ vyhrál tuto sázku. Rukmī zajisté lže.“

Verš

tām anādṛtya vaidarbho
duṣṭa-rājanya-coditaḥ
saṅkarṣaṇaṁ parihasan
babhāṣe kāla-coditaḥ

Synonyma

tām — ten (hlas); anādṛtya — neberoucí ohled na; vaidarbhaḥ — Rukmī, princ z Vidarbhy; duṣṭa — zlotřilými; rājanya — králi; coditaḥ — pobízený; saṅkarṣaṇam — k Pánu Balarāmovi; parihasan — zesmĕšňující; babhāṣe — promluvil; kāla — vlivem času; coditaḥ — přinucený.

Překlad

Rukmī, pobízený zlotřilými králi, nebral na božský hlas ohled. Ve skutečnosti Rukmīho pobízel samotný osud, a tak tímto způsobem zesmĕšnil Pána Balarāmu.

Verš

naivākṣa-kovidā yūyaṁ
gopālā vana-gocarāḥ
akṣair dīvyanti rājāno
bāṇaiś ca na bhavādṛśāḥ

Synonyma

na — ne; eva — vskutku; akṣa — ve hře v kostky; kovidāḥ — zkušení; yūyam — Vy; gopālāḥ — pastevci; vana — v lese; gocarāḥ — potulující se; akṣaiḥ — v kostky; dīvyanti — hra; rājānaḥ — králů; bāṇaiḥ — se šípy; ca — a; na — ne; bhavādṛśāḥ — takové jako Vy.

Překlad

(Rukmī řekl:) Vy pastevci, kteří se potulujete po lesích, o kostkách nic nevíte. Hra v kostky a lukostřelba jsou pouze pro krále, ne pro takové jako Vy.

Verš

rukmiṇaivam adhikṣipto
rājabhiś copahāsitaḥ
kruddhaḥ parigham udyamya
jaghne taṁ nṛmṇa-saṁsadi

Synonyma

rukmiṇā — Rukmīm; evam — takto; adhikṣiptaḥ — uražený; rājabhiḥ — králi; ca — a; upahāsitaḥ — zesmĕšnĕný; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; parigham — svůj kyj; udyamya — pozvedající; jaghne — zabil; tam — ho; nṛmṇa-saṁsadi — v příznivém shromáždĕní.

Překlad

Pán Balarāma, takto uražený Rukmīm a zesmĕšnĕný králi, se rozhnĕval. V příznivém svatebním shromáždĕní pozvedl svůj kyj a Rukmīho zabil.

Verš

kaliṅga-rājaṁ tarasā
gṛhītvā daśame pade
dantān apātayat kruddho
yo ’hasad vivṛtair dvijaiḥ

Synonyma

kaliṅga-rājam — krále Kaliṅgy; tarasā — rychle; gṛhītvā — chytající; daśame — na desátém; pade — kroku (když se snažil utéci); dantān — jeho zuby; apātayat — vyrazil; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; yaḥ — který; ahasat — smál se; vivṛtaiḥ — s vycenĕnými; dvijaiḥ — zuby.

Překlad

Král Kaliṅgy, který se Pánu Balarāmovi smál s vycenĕnými zuby, se snažil utéci, ale rozhnĕvaný Pán ho rychle chytil na desátém kroku a všechny zuby mu vyrazil.

Verš

anye nirbhinna-bāhūru-
śiraso rudhirokṣitāḥ
rājāno dudravar bhītā
balena paṅghārditāḥ

Synonyma

anye — ostatní; nirbhinna — polámané; bāhu — jejich paže; ūru — stehna; śirasaḥ — a hlavy; rudhira — krví; ukṣitāḥ — zbrocení; rājānaḥ — králové; dudruvuḥ — uprchli; bhītāḥ — vydĕšení; balena — Pánem Balarāmou; parigha — s Jeho kyjem; arditāḥ — sužovaní.

Překlad

Ostatní králové, sužovaní kyjem Pána Balarāmy, strachy uprchli s polámanými pažemi, stehny a hlavami a tĕly zbrocenými krví.

Verš

nihate rukmiṇi śyāle
nābravīt sādhv asādhu vā
rakmiṇī-balayo rājan
sneha-bhaṅga-bhayād dhariḥ

Synonyma

nihate — zabitý; rukmiṇi — Rukmī; śyāle — Jeho švagr; na abravīt — neřekl; sādhu — dobré; asādhu — špatné; — nebo; rukmiṇī-balayoḥ — Rukmiṇī a Balarāmy; rājan — ó králi; sneha — náklonnosti; bhaṅga — narušení; bhayāt — z obavy; hariḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Když byl Jeho švagr Rukmī zabit, Pán Kṛṣṇa se nevyjádřil pochvalnĕ ani neprotestoval, ó králi, neboť se obával ohrožení svých láskyplných pout buď s Rukmiṇī nebo s Balarāmou.

Verš

tato ’niruddhaṁ saha sūryayā varaṁ
rathaṁ samāropya yayuḥ kuśasthalīm
rāmādayo bhojakaṭād daśārhāḥ
siddhākhilārthā madhusūdanāśrayāḥ

Synonyma

tataḥ — pak; aniruddham — Aniruddhu; saha — spolu s; sūryayā — Jeho nevĕstou; varam — ženicha; ratham — na Jeho kočár; samāropya — usazující; yayuḥ — odjeli; kuśasthalīm — do Kuśasthalī (Dvāraky); rāma-ādayaḥ — v čele s Pánem Balarāmou; bhojakaṭāt — z Bhojakaṭy; daśārhāḥ — potomci Daśārhy; siddha — splnĕné; akhila — všechny; arthāḥ — jejichž zámĕry; madhusūdana — Pána Kṛṣṇy; āśrayāḥ — v útočišti.

Překlad

Pak potomci Daśārhy v čele s Pánem Balarāmou posadili Aniruddhu a Jeho nevĕstu na skvostný kočár a vydali se z Bhojakaṭy do Dvāraky. Přijali útočištĕ u Pána Madhusūdany, a tak splnili všechny své zámĕry.

Význam

I když byla Rukmiṇī všem Dāśārhům velmi drahá, její bratr Rukmī se od Rukmiṇiny svatby neustále stavĕl proti Kṛṣṇovi a urážel Ho. Śrīla Viśvanātha Cakravartī proto vysvĕtluje, že společníci Pána Kṛṣṇy mohli stĕží naříkat nad Rukmīho náhlou smrtí.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šedesáté první kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Pán Balarāma zabíjí Rukmīho.“