Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.61.26

Verš

tasminn abhyudaye rājan
rukmiṇī rāma-keśavau
puraṁ bhojakaṭaṁ jagmuḥ
sāmba-pradyumnakādayaḥ

Synonyma

tasmin — při příležitosti té; abhyudaye — šťastné události; rājan — ó králi; rukmiṇī — Rukmiṇī; rāma-keśavau — Balarāma a Kṛṣṇa; puram — do mĕsta; bhojakaṭam — Bhojakaṭy; jagmuḥ — odebrali se; sāmba-pradyumnaka-ādayaḥ — Sāmba, Pradyumna a ostatní.

Překlad

Při radostné příležitosti té svatby, ó králi, se královna Rukmiṇī, Pán Balarāma, Pán Kṛṣṇa a nĕkolik Pánových synů v čele se Sāmbou a Pradyumnou odebrali do mĕsta Bhojakaṭy.