Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.34

Verš

śrī-rukmiṇy uvāca
nanv evam etad aravinda-vilocanāha
yad vai bhavān bhagavato ’sadṛśī vibhūmnaḥ
kva sve mahimny abhirato bhagavāṁs try-adhīśaḥ
kvāhaṁ guṇa-prakṛtir ajña-gṛhīta-pādā

Synonyma

śrī-rukmiṇī uvāca — Śrī Rukmiṇī pravila; nanu — dobře; evam — budiž; etat — toto; aravinda-vilocana — ó lotosooký; āha — pravila; yat — který; vai — vskutku; bhavān — Tobĕ; bhagavataḥ — k Nejvyššímu Pánu; asadṛśī — bez sobĕ rovného; vibhūmnaḥ — ke všemocnému; kva — kde, ve srovnání; sve — ze své vlastní; mahimni — slávy; abhirataḥ — tĕšící se; bhagavān — Nejvyšší Pán; tri — tří (hlavních božstev, jmenovitĕ Brahmy, Viṣṇua a Śivy); adhīśaḥ — vládce; kva — a kde; aham — já; guṇa — hmotných vlastností; prakṛtiḥ — jejíž charakter; ajña — pošetilci; gṛhīta — uchopené; pādā — jejíž nohy.

Překlad

Śrī Rukmiṇī pravila: Ve skutečnosti jsi řekl pravdu, ó lotosooký. Vskutku se nehodím pro všemocného Pána, Osobnost Božství. Jak lze srovnávat tohoto Nejvyššího Pána, který je vládcem tří hlavních božstev a tĕší se ze své vlastní slávy, a mĕ, ženu se svĕtskými vlastnostmi, jejíž nohou se chytají pošetilci?

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vyjmenovává chyby, které na sobĕ Pán Kṛṣṇa popsal, když se prohlásil za nekvalifikovaného být Rukmiṇiným manželem. Ty zahrnují nesoulad, bojácnost, přijetí útočištĕ v oceánu, spory s mocnými, opuštĕní svého království, nejistota o vlastní totožnosti, jednání v rozporu s obvyklými standardy chování, nevlastnĕní dobrých vlastností, falešné oslavování své osoby žebráky, odtažitost a nedostatek touhy po rodinném životĕ. Pán tvrdil, že u Nĕho Rukmiṇī tyto špatné vlastnosti nerozpoznala. Ona nyní začíná odpovídat na všechny Pánovy výroky.

Nejprve odpovídá na výrok Śrī Kṛṣṇy ve verši 11 této kapitoly: kasmān no vavṛṣe 'samān — „Proč sis vybrala Nás, kteří se ti nevyrovnáme?“ Zde Śrīmatī Rukmiṇī-devī říká, že ona a Kṛṣṇa si určitĕ nejsou rovni, neboť Nejvyššímu Pánu se nemůže nikdo vyrovnat. Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále poukazuje na to, že ve své nesmírné pokoře se Rukmiṇī ztotožňuje s Pánovou vnĕjší energií, která je ve skutečnosti její expanzí, neboť Rukmiṇī je bohynĕ štĕstí.