Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.57.22

Verš

alabdha-maṇir āgatya
kṛṣṇa āhāgrajāntikam
vṛthā hataḥ śatadhanur
maṇis tatra na vidyate

Synonyma

alabdha — když nenašel; maṇiḥ — drahokam; āgatya — poté, co přišel; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; āha — pravil; agra-ja — svého staršího bratra; antikam — do blízkosti; vṛthā — zbytečnĕ; hataḥ — zabit; śatadhanuḥ — Śatadhanvā; maṇiḥ — drahokam; tatra — u nĕho; na vidyate — není přítomný.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa drahokam nenalezl, přišel za svým starším bratrem a pravil: „Śatadhanvu jsme zabili zbytečnĕ. Drahokam tu není.“