Skip to main content

KAPITOLA PADESÁTÁ SEDMÁ

Satrājitova vražda a navrácení drahokamu

Tato kapitola popisuje, jak Pán Kṛṣṇa po Satrājitovĕ vraždĕ zabil Śatadhanvu a nechal Akrūru přinést drahokam Syamantaka zpĕt do Dvāraky.

Když se Pán Śrī Kṛṣṇa doslechl, že Pāṇḍuovci byli údajnĕ upáleni v paláci z laku, odjel s Pánem Baladevou do Hastināpuru, aby dostál svĕtským zvyklostem, třebaže jako vševĕdoucí vĕdĕl, že je ta zpráva falešná. Bĕhem Kṛṣṇovy nepřítomnosti ve Dvārace Akrūra a Kṛtavarmā navedli Śatadhanvu, aby drahokam Syamantaka Satrājitovi ukradl. Hříšný Śatadhanvā, zmatený jejich slovy, krále Satrājita zavraždil ve spánku a drahokam ukradl. Královna Satyabhāmā propadla zármutku nad smrtí svého otce a spĕchala do Hastināpuru oznámit tu smutnou zprávu Śrī Kṛṣṇovi. Kṛṣṇa se potom s Pánem Baladevou vrátil do Dvāraky, aby Śatadhanvu zabil.

Śatadhanvā šel za Akrūrou a Kṛtavarmou prosit o pomoc, ale když odmítli, ponechal drahokam u Akrūry a uprchl ve strachu o život. Kṛṣṇa a Balarāma ho pronásledovali a Pán Kṛṣṇa mu srazil hlavu svým diskem s ostrým okrajem. Když Pán u Śatadhanvy drahokam Syamantaka nenašel, Baladeva Mu řekl, že jej Śatadhanvā musel u nĕkoho schovat. Baladeva dále navrhl, aby se Kṛṣṇa vrátil do Dvāraky a našel drahokam, zatímco On, Baladeva, využije příležitosti k návštĕvĕ krále Videhy. Tak Pán Balarāma odcestoval do Mithily a zůstal tam nĕkolik let, bĕhem nichž naučil krále Duryodhanu umĕní boje s kyjem.

Pán Kṛṣṇa se vrátil do Dvāraky a nechal pro Satrājita vykonat pohřební obřady. Když Akrūra a Kṛtavarmā slyšeli, jak Śatadhanvu stihla smrt, uprchli z Dvāraky. Brzy začalo Dvāraku sužovat mnoho druhů neštĕstí – mentální, fyzické a tak dále – a obyvatelé dospĕli k závĕru, že příčinou tĕchto potíží musí být Akrūrovo vyhnanství. Mĕstští starší podali vysvĕtlení: „Kdysi propuklo ve Vārāṇasī sucho a tamní král provdal svou dceru za Akrūrova otce, který byl tehdy ve Vārāṇasī na návštĕvĕ. Výsledkem tohoto daru byl konec sucha.“ Starší si mysleli, že Akrūra má stejnou moc jako jeho otec, a prohlásili, že by mĕl být přiveden zpĕt.

Pán Kṛṣṇa vĕdĕl, že Akrūrovo vyhnanství není hlavní příčina neštĕstí. Přesto nechal Akrūru přivést zpĕt do Dvāraky a poté, co ho řádnĕ uctil a pozdravil příjemnými slovy, řekl mu: „Vím, že Śatadhanvā zanechal drahokam u tebe. Jelikož Satrājit nemĕl syny, potomci jeho dcery jsou právoplatní uchazeči o jakýkoliv majetek, který po sobĕ zanechal. Přesto by pro tebe bylo nejlepší si ten drahokam působící nesnáze ponechat. Jen Mi dovol Ho jednou ukázat Mým příbuzným.“ Akrūra předal Kṛṣṇovi drahokam, který zářil jasnĕ jako slunce, Pán ho ukázal členům své rodiny a poté ho vrátil Akrūrovi.

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
vijñātārtho ’pi govindo
dagdhān ākarṇya pāṇḍavān
kuntīṁ ca kulya-karaṇe
saha-rāmo yayau kurūn

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī, syn Badarāyaṇy, pravil; vijñāta — vĕdom si; arthaḥ — skutečností; api — ačkoliv; govindaḥ — Pán Kṛṣṇa; dagdhān — upáleni; ākarṇya — když slyšel; pāṇḍavān — synové Pāṇḍua; kuntīm — jejich matka, Kuntī; ca — a; kulya — rodinné závazky; karaṇe — splnit; saha-rāmaḥ — spolu s Pánem Balarāmou; yayau — odjel; kurūn — do království Kuruovců.

Překlad

Śrī Bādarāyaṇi pravil: Ačkoliv si Pán Govinda byl plnĕ vĕdom toho, co se ve skutečnosti stalo, když uslyšel zprávy, že Pāṇḍuovci a královna Kuntī uhořeli, odjel s Pánem Balarāmou do království Kuruovců splnit rodinné závazky, které se od Nĕho očekávaly.

Význam

Pán si byl dobře vĕdom toho, že Pāṇḍuovci unikli Duryodhanovu pokusu o vraždu, ačkoliv svĕt slyšel falešnou zprávu, že Pāṇḍuovci a jejich matka zahynuli v ohni.

Verš

bhīṣmaṁ kṛpaṁ sa viduraṁ
gāndhārīṁ droṇam eva ca
tulya-duḥkhau ca saṅgamya
hā kaṣṭam iti hocatuḥ

Synonyma

bhīṣmam — Bhīṣmou; kṛpam — Ācāryou Kṛpou; sa-viduram — a také Vidurou; gāndhārīm — Gāndhārī, manželkou Dhṛtarāṣṭry; droṇam — Ācāryou Droṇou; eva ca — taktéž; tulya — stejnĕ; duḥkhau — zarmoucení; ca — a; saṅgamya — setkávající se s; — bĕda; kaṣṭam — jak bolestné; iti — takto; ha ūcatuḥ — promluvili.

Překlad

Oba Pánové se setkali s Bhīṣmou, Kṛpou, Vidurou, Gāndhārī a Droṇou. Projevili stejný zármutek jako oni a naříkali: „Bĕda, jak je to bolestné!“

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī poukazuje na to, že ti, kdo byli zapleteni v pokusu o vraždu, samozřejmĕ nebyli vůbec zarmouceni, když se doslechli o smrti Pāṇḍuovců. Osoby zde zvláštĕ zmínĕné – Bhīṣma, Kṛpa, Vidura, Gāndhārī a Droṇa – však byly opravdu nešťastné, když slyšely o údajné tragédii.

Verš

labdhvaitad antaraṁ rājan
śatadhanvānam ūcatuḥ
akrūra-kṛtavarmāṇau
maniḥ kasmān na gṛhyate

Synonyma

labdhvā — získávající; etat — tuto; antaram — příležitost; rājan — ó králi (Parīkṣite); śatadhanvānam — Śatadhanvovi; ūcatuḥ — řekli; akrūra-kṛtavarmāṇau — Akrūra a Kṛtavarmā; maniḥ — drahokam; kasmāt — proč; na gṛhyate — nemĕl by být ukraden.

Překlad

Akrūra a Kṛtavarmā využili této příležitosti, ó králi, šli za Śatadhanvou a řekli: „Proč neukrást drahokam Syamantaka?“

Význam

Akrūra a Kṛtavarmā uvažovali, že vzhledem ke Kṛṣṇovĕ a Balarāmovĕ nepřítomnosti ve Dvārace může být Satrājit zabit a drahokam ukraden. Śrīla Śrīdhara Svāmī zmiňuje, že ti dva museli Śatadhanvovi polichotit slovy: „Jsi mnohem statečnĕjší než my, tak ho zabij.“

Verš

yo ’smabhyaṁ sampratiśrutya
kanyā-ratnaṁ vigarhya naḥ
kṛṣṇāyādān na satrājit
kasmād bhrātaram anviyāt

Synonyma

yaḥ — kdo; asmabhyam — nám obĕma; sampratiśrutya — slibující; kanyā — svou dceru; ratnam — jako drahokam; vigarhya — pohrdavĕ ignorující; naḥ — nás; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; adāt — dal; na — ne; satrājit — Satrājit; kasmāt — proč; bhrātaram — svého bratra; anviyāt — mĕl by následovat (ve smrti).

Překlad

„Satrājit slíbil svou drahokamu podobnou dceru nám, ale potom ji místo toho dal Kṛṣṇovi a nás pohrdavĕ ignoroval. Proč by tedy Satrājit nemĕl následovat cestu svého bratra?“

Význam

Jelikož byl Satrājitův bratr Prasena násilnĕ zabit, náznak „následující cestu svého bratra“ je zřejmý. Máme zde vražedný plán.

Je dobře známo, že Akrūra a Kṛtavarmā jsou vznešení, čistí oddaní Nejvyššího Pána, takže jejich neobvyklé chování vyžaduje nĕjaké vysvĕtlení. Ācāryové je podávají takto: Śrīla Jīva Gosvāmī uvádí, že Akrūra, ačkoliv prvotřídní, čistý oddaný Pána, byl obĕtí hnĕvu obyvatel Gokuly, protože odvezl Pána Kṛṣṇu z Vṛndāvanu. Gosvāmī dále uvádí, že Kṛtavarmā se stýkal s Kaṁsou – oba byli členy dynastie Bhoja – a tak nyní trpí za tuto nežádoucí společnost.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī nabízí jiné vysvĕtlení: Akrūra i Kṛtavarmā se na Satrājita hnĕvali, protože urazil Pána Kṛṣṇu a šířil o Nĕm ve Dvārace falešné zvĕsti. Za bĕžných okolností by Akrūra a Kṛtavarmā byli nanejvýš rádi, že si Pán Kṛṣṇa vzal krásnou Satyabhāmou. Jako čistí oddaní nemohli ve skutečnosti být z tohoto sňatku nešťastní, ani se nemohli stát žárlivými soky Pána. Proto svým chováním jako Jeho soci sledovali skrytý motiv.

Verš

evaṁ bhinna-matis tābhyāṁ
satrājitam asattamaḥ
śayānam avadhīl lobhāt
sa pāpaḥ kṣīṇa jīvitaḥ

Synonyma

evam — takto; bhinna — ovlivnĕná; matiḥ — jehož mysl; tābhyām — jimi dvĕma; satrājitam — Satrājita; asat-tamaḥ — nanejvýš zlotřilý; śayānam — spícího; avadhīt — zabil; lobhāt — z chamtivosti; saḥ — on; pāpaḥ — hříšný; kṣīṇa — zkrácená; jīvitaḥ — jehož délka života.

Překlad

Zlotřilý Śatadhanvā, jehož mysl byla takto ovlivnĕna jejich radou, zavraždil spícího Satrājita z pouhé chamtivosti. Tak si hříšný Śatadhanvā zkrátil život.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho slovo asattamaḥ vyjadřuje, že Śatadhanvā byl v podstatĕ zlomyslný a Satrājita hluboce nenávidĕl.

Verš

strīṇāṁ vikrośamānānāṁ
krandantīnām anātha-vat
hatvā paśūn saunika-van
maṇim ādāya jagmivān

Synonyma

strīṇām — zatímco ženy; vikrośamānānām — křičely; krandantīnām — a naříkaly; anātha — osoby bez ochránce; vat — jako by; hatvā — poté, co zabil; paśūn — zvířata; saunika — řezník; vat — jako; maṇim — drahokam; ādāya — beroucí; jagmivān — odešel.

Překlad

Zatímco ženy ze Satrājitova paláce křičely a bezmocnĕ naříkaly, Śatadhanvā vzal drahokam a odešel jako řezník, který zabil nĕjaká zvířata.

Verš

satyabhāmā ca pitaraṁ
hataṁ vīkṣya śucārpitā
vyalapat tāta tāteti
hā hatāsmīti muhyatī

Synonyma

satyabhāmā — královna Satyabhāmā; ca — a; pitaram — svého otce; hatam — zabitého; vīkṣya — vidící; śucā-arpitā — uvržená do žalu; vyalapat — naříkala; tāta tāta — ó otče, ó otče; iti — takto; — bĕda; hatā — zabitá; asmi — jsem; iti — takto; muhyatī — omdlévající.

Překlad

Když Satyabhāmā uvidĕla svého mrtvého otce, propadla žalu. S nářkem „Můj otče, můj otče! Ó, jsem zabita!“ pozbyla vĕdomí.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho byla Satyabhāmina duševní muka a slova po smrti jejího otce vnuknuta energií zábav Pána Kṛṣṇy (līlā-śakti), aby připravila Pánovu násilnou reakci proti Śatadhanvovi.

Verš

taila-droṇyāṁ mṛtaṁ prāsya
jagāma gajasāhvayam
kṛṣṇāya viditārthāya
taptācakhyau pitur vadham

Synonyma

taila — oleje; droṇyām — do velké nádoby; mṛtam — mrtvé tĕlo; prāsya — vkládající; jagāma — odjela; gaja-sāhvayam — do Hastināpuru, hlavního mĕsta Kuruovců; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; vidita-arthāya — který o situaci již vĕdĕl; taptā — zarmoucená; ācakhyau — vyprávĕla; pituḥ — svého otce; vadham — zabití.

Překlad

Královna Satyabhāmā vložila otcovo mrtvé tĕlo do velké kádĕ s olejem a odjela do Hastināpuru, kde zarmoucenĕ povĕdĕla Pánu Kṛṣṇovi, který o tom již vĕdĕl, o vraždĕ svého otce.

Verš

tad ākarṇyeśvarau rājann
anusṛtya nṛ-lokatām
aho naḥ paramaṁ kaṣṭam
ity asrākṣau vilepatuḥ

Synonyma

tat — to; ākarṇya — když slyšeli; īśvarau — oba Pánové; rājan — ó králi (Parīkṣite); anusṛtya — napodobili; nṛ-lokatām — zvyk lidské společnosti; aho — bĕda; naḥ — Nám; paramam — nejvĕtší; kaṣṭam — úzkost; iti — takto; asra — plné slz; akṣau — jejichž oči; vilepatuḥ — oba naříkali.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma uslyšeli tuto novinu, ó králi, vykřikli: „Bĕda! To je pro Nás to nejvĕtší neštĕstí!“ Takto napodobili zvyky lidské společnosti a naříkali s očima plnýma slz.

Verš

āgatya bhagavāṁs tasmāt
sa-bhāryaḥ sāgrajaḥ puram
śatadhanvānam ārebhe
hantuṁ hartuṁ maṇiṁ tataḥ

Synonyma

āgatya — když se vrátil; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tasmāt — z toho místa; sa-bhāryaḥ — se svou manželkou; sa-agrajaḥ — a se svým starším bratrem; puram — do svého hlavního mĕsta; śatadhanvānam — Śatadhanvu; ārebhe — připravil se; hantum — zabít; hartum — vzít; maṇim — drahokam; tataḥ — jemu.

Překlad

Nejvyšší Pán se vrátil do svého hlavního mĕsta s manželkou a starším bratrem. Po příjezdu do Dvāraky se připravil zabít Śatadhanvu a získat od nĕj drahokam zpĕt.

Verš

so ’pi kṛtodyamaṁ jñātvā
bhītaḥ prāṇa-parīpsayā
sāhāyye kṛtavarmāṇam
ayācata sa cābravīt

Synonyma

saḥ — on (Śatadhanvā); api — také; kṛta-udyamam — že se připravuje; jñātvā — poté, co se dozvĕdĕl; bhītaḥ — polekaný; prāṇa — svůj životní vzduch; parīpsayā — přející si zachránit; sāhāyye — o pomoc; kṛtavarmāṇam — Kṛtavarmu; ayācata — prosil; saḥ — on; ca — a; abravīt — řekl.

Překlad

Když se Śatadhanvā dozvĕdĕl, že se ho Pán Kṛṣṇa chystá zabít, dostal strach. Aby si zachránil život, obrátil se na Kṛtavarmu a prosil ho o pomoc, ale Kṛtavarmā odpovĕdĕl takto.

Verš

nāham īsvarayoḥ kuryāṁ
helanaṁ rāma-kṛṣṇayoḥ
ko nu kṣemāya kalpeta
tayor vṛjinam ācaran
kaṁsaḥ sahānugo ’pīto
yad-dveṣāt tyājitaḥ śriyā
jarāsandhaḥ saptadaśa-
saṁyugād viratho gataḥ

Synonyma

na — ne; aham — já; īśvarayoḥ — vůči Pánům; kuryām — mohu spáchat; helanam — přestupek; rāma-kṛṣṇayoḥ — vůči Balarāmovi a Kṛṣṇovi; kaḥ — kdo; nu — vskutku; kṣemāya — štĕstí; kalpeta — může získat; tayoḥ — Jim; vṛjinam — potíže; ācaran — působící; kaṁsaḥ — král Kaṁsa; saha — spolu s; anugaḥ — jeho následovníky; apītaḥ — mrtvý; yat — vůči nimž; dveṣāt — kvůli své nenávisti; tyājitaḥ — opuštĕný; śriyā — svým majestátem; jarāsandhaḥ — Jarāsandha; saptadaśa — sedmnácti; saṁyugāt — následkem bitev; virathaḥ — zbaveno svého kočáru; gataḥ — stal se.

Překlad

(Kṛtavarmā pravil:) Neodvažuji se urazit Nejvyšší Pány, Kṛṣṇu a Balarāmu. Jak může ten, kdo Jim působí potíže, očekávat jakékoliv štĕstí? Kaṁsa a všichni jeho následovníci přišli jak o bohatství tak o životy kvůli nepřátelství vůči Nim a poté, co s Nimi Jarāsandha sedmnáctkrát bojoval, nezůstal mu ani kočár.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že slovo helanam vyjadřuje jednání proti vůli Pánů a vṛjinam znamená přestupek vůči Pánům.

Verš

pratyākhyātaḥ sa cākrūraṁ
pārṣṇi-grāham ayācata
so ’py āha ko virudhyeta
vidvān īśvarayor balam

Synonyma

pratyākhyātaḥ — odmítnutý; saḥ — on, Śatadhanvā; ca — a; akrūram — Akrūru; pārṣṇi-grāham — o pomoc; ayācata — prosil; saḥ — on, Akrūra; api — také; āha — řekl; kaḥ — kdo; virudhyeta — se může postavit proti; vidvān — znající; īśvarayoḥ — obou Osobností Božství; balam — sílu.

Překlad

Śatadhanvā, jehož prosba byla odmítnuta, šel za Akrūrou a prosil ho o ochranu. Akrūra mu však odpovĕdĕl podobnĕ: „Kdo by se postavil proti obĕma Osobnostem Božství, když zná Jejich sílu?“

Verš

ya idaṁ līlayā viśvaṁ
sṛjaty avati hanti ca
ceṣṭāṁ viśva-sṛjo yasya
na vidur mohitājayā

Synonyma

yaḥ — kdo; idam — tento; līlayā — jako hru; viśvam — vesmír; sṛjati — tvoří; avati — udržuje; hanti — ničí; ca — a; ceṣṭām — účel; viśva-sṛjaḥ — (druhotní) stvořitelé vesmíru (v čele s Pánem Brahmou); yasya — jehož; na viduḥ — neznají; mohitāḥ — zmateni; ajayā — Jeho vĕčnou klamnou energií.

Překlad

„To Nejvyšší Pán tvoří, udržuje a ničí tento vesmír jednoduše jako svou zábavu. Stvořitelé vesmíru nedokáží ani pochopit Jeho zámĕr, zmateni Jeho klamnou Māyou.“

Význam

Použití jednotného čísla yaḥ, „ten, kdo“, vyjadřuje, že časté odkazy na „dva Pány, Kṛṣṇu a Rāmu“ nekompromitují pevnĕ daný princip monoteismu vyjadřovaný ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Jak vysvĕtlují mnohá védská písma, jeden Nejvyšší Pán se expanduje do nesčetných podob, a přesto zůstává jediným a všemocným Bohem. V Brahma-saṁhitĕ (5.33) například máme tento výrok: advaitam acyutam anādir ananta-rūpam. „Jediný Nejvyšší Pán neklesá, nemá počátek a expanduje se do nesčetných projevených podob.“ V duchu Pánových zábav, v nichž se expanduje a zjevuje jako svůj starší bratr Balarāma, zde Bhāgavatam zmiňuje „dva Pány“. Z konečného hlediska však existuje jediný Svrchovaný Bůh, jediná Absolutní Pravda, která se zjevuje ve své původní podobĕ jako Kṛṣṇa.

Verš

yaḥ sapta-hāyanaḥ śailam
utpāṭyaikena pāṇinā
dadhāra līlayā bāla
ucchilīndhram ivārbhakaḥ

Synonyma

yaḥ — kdo; sapta — sedmi; hāyanaḥ — let vĕku; śailam — horu; utpāṭya — když vytrhl; ekena — jednou; pāṇinā — rukou; dadhāra — držel; līlayā — jako hru; bālaḥ — pouhé dítĕ; ucchilīndhram — houbu; iva — jako; arbhakaḥ — chlapec.

Překlad

„Kṛṣṇa jako sedmileté dítĕ vytrhl celou horu a držel ji ve vzduchu tak snadno, jako když chlapec zvedne houbu.“

Verš

namas tasmai bhagavate
kṛṣṇāyādbhuta-karmaṇe
anantāyādi-bhūtāya
kūṭa-sthāyātmane namaḥ

Synonyma

namaḥ — poklony; tasmai — Jemu; bhagavate — Svrchovanému Pánu; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; adbhuta — úžasné; karmaṇe — jehož činy; anantāya — neomezenému; ādi-bhūtāya — zdroji veškeré existence; kūṭa-sthāya — nehybnému středu existence; ātmane — Nejvyšší Duši; namaḥ — poklony.

Překlad

„Klaním se té Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, jehož každý čin je úžasný. Je Nejvyšší Duše, neomezený zdroj a pevný střed veškeré existence.“

Verš

pratyākhyātaḥ sa tenāpi
śatadhanvā mahā-maṇim
tasmin nyasyāśvam āruhya
śata-yojana-gaṁ yayau

Synonyma

pratyākhyātaḥ — odmítnutý; saḥ — on; tena — jím, Akrūrou; api — také; śatadhanvā — Śatadhanvā; mahā-maṇim — cenný drahokam; tasmin — s sebou; nyasya — když odjel; aśvam — na konĕ; āruhya — poté, co nasedl; śata — sto; yojanayojanů (jeden yojan mĕří asi 12,8 kilometrů); gam — který dokázal ujet; yayau — odjel.

Překlad

Śatadhanvā, jehož prosbu takto odmítl i Akrūra, uložil cenný drahokam do Akrūrovy péče a uprchl na koni, který dokázal ujet sto yojanů (1  280 kilometrů).

Význam

Výraz nyasya, „zanechávající v péči“, naznačuje, že Śatadhanvā nyní považoval drahokam za svůj; nechal jej tedy v péči přítele. Řečeno bez obalu, jedná se o mentalitu zlodĕje.

Verš

garuḍa-dhvajam āruhya
rathaṁ rāma-janārdanau
anvayātāṁ mahā-vegair
aśvai rājan guru-druham

Synonyma

garuḍa-dhvajam — se znakem Garuḍy na praporu; āruhya — usedající do; ratham — kočáru; rāma — Balarāma; janārdanau — a Kṛṣṇa; anvayātām — pronásledovali; mahā-vegaiḥ — velmi rychlými; aśvaiḥ — koňmi; rājan — ó králi (Parīkṣite); guru — vůči svému nadřízenému (Satrājitovi, Jejich tchánovi); druham — pachateli násilí.

Překlad

Můj milý králi, Kṛṣṇa a Balarāma usedli do Kṛṣṇova kočáru, který mĕl prapor s Garuḍou a byli do nĕho zapřaženi nesmírnĕ rychlí konĕ, a pronásledovali vraha staršího člena své rodiny.

Verš

mithilāyām upavane
visṛjya patitaṁ hayam
padbhyām adhāvat santrastaḥ
kṛṣṇo ’py anvadravad ruṣā

Synonyma

mithilāyām — v Mithile; upavane — v předmĕstské zahradĕ; visṛjya — když zanechal; patitam — padlého; hayam — konĕ; padbhyām — po svých; adhāvat — utíkal; santrastaḥ — vydĕšený; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; api — také; anvadravat — bĕžel za; ruṣā — zuřivĕ.

Překlad

V zahradĕ na předmĕstí Mithily Śatadhanvův kůň padl. On, vydĕšený, konĕ opustil a utíkal po svých s rozzuřeným Kṛṣṇou v patách.

Verš

padāter bhagavāṁs tasya
padātis tigma-neminā
cakreṇa śira utkṛtya
vāsasor vyacinon maṇim

Synonyma

padāteḥ — jemu, pĕšímu; bhagavān — Nejvyšší Pán; tasya — jeho; padātiḥ — On sám pĕší; tigma — ostrý; neminā — jehož okraj; cakreṇa — diskem; śiraḥ — hlavu; utkṛtya — poté, co uťal; vāsasoḥ — v Śatadhanvovĕ odĕvu (svrchním a spodním); vyacinot — hledal; maṇim — drahokam.

Překlad

Zatímco Śatadhanvā utíkal, Nejvyšší Pán, který také bĕžel po svých, mu uťal hlavu svým diskem s ostrým okrajem. Potom prohledal Śatadhanvův svrchní a spodní odĕv, aby našel drahokam Syamantaka.

Verš

alabdha-maṇir āgatya
kṛṣṇa āhāgrajāntikam
vṛthā hataḥ śatadhanur
maṇis tatra na vidyate

Synonyma

alabdha — když nenašel; maṇiḥ — drahokam; āgatya — poté, co přišel; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; āha — pravil; agra-ja — svého staršího bratra; antikam — do blízkosti; vṛthā — zbytečnĕ; hataḥ — zabit; śatadhanuḥ — Śatadhanvā; maṇiḥ — drahokam; tatra — u nĕho; na vidyate — není přítomný.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa drahokam nenalezl, přišel za svým starším bratrem a pravil: „Śatadhanvu jsme zabili zbytečnĕ. Drahokam tu není.“

Verš

tata āha balo nūnaṁ
sa maṇiḥ śatadhanvanā
kasmiṁścit puruṣe nyastas
tam anveṣa puraṁ vraja

Synonyma

tataḥ — potom; āha — pravil; balaḥ — Pán Balarāma; nūnam — jistĕ; saḥ — ten; maṇiḥ — drahokam; śatadhanvanā — Śatadhanvou; kasmiṁścit — u nĕjaké konkrétní; puruṣe — osoby; nyastaḥ — zanechaný; tam — ji; anveṣa — vyhledat; puram — do mĕsta; vraja — jeď.

Překlad

Na to Pán Balarāma odpovĕdĕl: „Śatadhanvā musel drahokam zanechat v nĕčí péči. Mĕl by ses vrátit do Našeho mĕsta a tu osobu najít.

Verš

ahaṁ vaideham icchāmi
draṣṭuṁ priyatamaṁ mama
ity uktvā mithilāṁ rājan
viveśa yada-nandanaḥ

Synonyma

aham — Já; vaideham — krále Videhy; icchāmi — přeji si; draṣṭum — navštívit; priya-tamam — který je nanejvýš drahý; mama — Mnĕ; iti — takto; uktvā — když pravil; mithilām — Mithily (hlavního mĕsta království Videha); rājan — ó králi (Parīkṣite); viveśa — vstoupil do; yadu-nandanaḥ — Pán Balarāma, potomek Yadua.

Překlad

„Přeji si navštívit krále Videhy, který je Mi nanejvýš drahý.“ Když to dořekl, Pán Balarāma, milovaný potomek Yadua, vstoupil do mĕsta Mithily, ó králi.

Význam

Kṛṣṇa a Balarāma nakonec Śatadhanvu dostihli na předmĕstí Mithily. Jelikož král tohoto mĕsta byl Balarāmův drahý přítel, Pán se rozhodl jít do mĕsta a strávit tam nĕjaký čas.

Verš

taṁ dṛṣṭvā sahasotthāya
maithilaḥ prīta-mānasaḥ
arhayāṁ āsa vidhi-vad
arhaṇīyaṁ samarhaṇaiḥ

Synonyma

tam — Jeho, Pána Balarāmu; dṛṣṭvā — jakmile spatřil; sahasā — ihned; utthāya — když vstal; maithilaḥ — král Mithily; prīta-mānasaḥ — který cítil náklonnost; arhayām āsa — uctil Ho; vidhi-vat — podle předpisů písem; arhaṇīyam — hodný uctívání; samarhaṇaiḥ — četným náčiním pro uctívání.

Překlad

Jakmile král Mithily spatřil přicházejícího Pána Balarāmu, ihned vstal ze svého sedadla. S velkou láskou podle předpisů písem provedl složité uctívání Pána, který je hoden svrchovaného uctívání.

Verš

uvāsa tasyāṁ katicin
mithilāyāṁ samā vibhuḥ
mānitaḥ prīti-yuktena
janakena mahātmanā
tato ’śikṣad gadāṁ kāle
dhārtarāṣṭraḥ suyodhanaḥ

Synonyma

uvāsa — žil; tasyām — tam; katicit — nĕkolik; mithilāyām — v Mithile; samāḥ — let; vibhuḥ — všemocný Pán, Śrī Balarāma; mānitaḥ — uctívaný; prīti-yuktena — láskyplným; janakena — králem Janakou (Videhou); mahā-ātmanā — velkou duší; tataḥ — potom; aśikṣat — naučil se; gadām — kyj; kāle — časem; dhārtarāṣṭraḥ — syn Dhṛtarāṣṭry; suyodhanaḥ — Duryodhana.

Překlad

Všemocný Pán Balarāma zůstal v Mithile nĕkolik let, uctíván svým láskyplným oddaným Janakou Mahārājem. Bĕhem té doby se Dhṛtarāṣṭrův syn Duryodhana od Balarāmy naučil umĕní boje s kyjem.

Verš

keśavo dvārakām etya
nidhanaṁ śatadhanvanaḥ
aprāptiṁ ca maṇeḥ prāha
priyāyāḥ priya-kṛd vibhuḥ

Synonyma

keśavaḥ — Pán Kṛṣṇa; dvārakām — do Dvāraky; etya — poté, co přijel; nidhanam — smrt; śatadhanvanaḥ — Śatadhanvy; aprāptim — nezískání; ca — a; maṇeḥ — drahokamu; prāha — řekl; priyāyāḥ — své milované (královnĕ Satyabhāmĕ); priya — radost; kṛt — jenž udĕlal; vibhuḥ — všemocný Pán.

Překlad

Pán Keśava dorazil do Dvāraky a popsal smrt Śatadhanvy a svůj neúspĕšný pokus najít drahokam Syamantaka. Promluvil způsobem, který mĕl potĕšit Jeho milovanou Satyabhāmu.

Význam

Královna Satyabhāmā byla přirozenĕ potĕšena, když slyšela, že vraha jejího otce dostihla spravedlnost. Ještĕ musel být získán zpĕt otcův drahokam Syamantaka, a tak ji také potĕšilo, když slyšela o odhodlanosti Pána Kṛṣṇy jej získat.

Verš

tataḥ sa kārayām āsa
kriyā bandhor hatasya vai
sākaṁ suhṛdbhir bhagavān
yā yāḥ syuḥ sāmparāyikīḥ

Synonyma

tataḥ — potom; saḥ — On, Pán Kṛṣṇa; kārayām āsa — nechal vykonat; kriyā — obřady; bandhoḥ — pro svého příbuzného (Satrājita); hatasya — zabitého; vai — vskutku; sākam — spolu s; suhṛdbhiḥ — dobrodinci; bhagavān — Nejvyšší Pán; yāḥ yāḥ — všichni, kteří; syuḥ — jsou; sāmparāyikīḥ — pro dobu odchodu z tohoto svĕta.

Překlad

Pán Kṛṣṇa potom nechal pro svého zemřelého příbuzného Satrājita vykonat různé pohřební obřady. Pán se zúčastnil pohřbu spolu s dobrodinci rodiny.

Verš

akrūraḥ kṛtavarmā ca
śrutvā śatadhanor vadham
vyūṣatur bhaya-vitrastau
dvārakāyāḥ prayojakau

Synonyma

akrūraḥ kṛtavarmā ca — Akrūra a Kṛtavarmā; śrutvā — když slyšeli o; śatadhanoḥ — Śatadhanvy; vadham — zabití; vyūṣatuḥ — odešli do vyhnanství; bhaya-vitrastau — zachváceni nesmírným strachem; dvārakāyāḥ — ze Dvāraky; prayojakau — osnovatelé.

Překlad

Když Akrūra a Kṛtavarmā, kteří původnĕ navedli Śatadhanvu ke spáchání jeho zločinu, slyšeli, že byl zabit, uprchli strachy ze Dvāraky a usadili se jinde.

Verš

akrūre proṣite ’riṣṭāny
āsan vai dvārakaukasām
śārīrā mānasās tāpā
muhur daivika-bhautikāḥ

Synonyma

akrūre — Akrūra; proṣite — zatímco byl ve vyhnanství; ariṣṭāni — zlá znamení; āsan — objevila se; vai — vskutku; dvārakā-okasām — pro obyvatele Dvāraky; śārīrāḥ — způsobená tĕlem; mānasaḥ — a myslí; tāpāḥ — úzkosti; muhuḥ — opakované; daivika — způsobené vyššími mocnostmi; bhautikāḥ — způsobené ostatními tvory.

Překlad

V Akrūrovĕ nepřítomnosti se ve Dvārace objevila zlá znamení a obyvatelé začali neustále trpĕt fyzickými a mentálními úzkostmi, jakož i neštĕstími způsobenými vyššími mocnostmi a pozemskými tvory.

Význam

Slovo daivika se zde vztahuje na potíže způsobené nadpřirozenými bytostmi. Často se projevují v podobĕ přírodních pohrom jako zemĕtřesení, přílivové vlny nebo extrémní počasí. V dnešní dobĕ materialističtí lidé přičítají tyto potíže pozemským příčinám a neuvĕdomují si, že představují trest z rukou vyšších bytostí. Slovo bhautikāḥ se týká potíží způsobených tvory, kteří s námi spoluobývají zemi, jako jsou lidé, zvířata a hmyz.

Podle Śrīly Śrīdhary Svāmīho Akrūra vzal drahokam Syamantaka a usadil se ve mĕstĕ Vārāṇasī, kde se stal známým jako Dānapati, „vládce dobročinnosti“. Konal tam ohňové obĕti na zlatých oltářích s výbornĕ vybavenými skupinami kvalifikovaných knĕží.

Nĕkteří obyvatelé Dvāraky cítili, že za neobyklé pohromy může Akrūrova nepřítomnost, přičemž zapomínali na to (jak popisuje příští verš), že osobní přítomnost Nejvyššího Pána ve Dvārace tuto možnost vylučuje. Protože když Pán přichází na Zemi, Jeho zábavy se podobají lidským a je třeba počítat s principem „co človĕk má, toho si neváží“. Je zřejmé, že za životů mnoha svatých osob a inkarnací Boha vždy existuje skupina lidí, kteří nedokáží ocenit nebo jen příležitostnĕ oceňují postavení přítomných velkých duší. Na druhou stranu požehnané a osvícené duše, které uznávají skutečné postavení Pána a Jeho společníků, jsou svrchovanĕ požehnané.

Verš

ity aṅgopadiśanty eke
vismṛtya prāg udāhṛtam
muni-vāsa-nivāse kiṁ
ghaṭetāriṣṭa-darśanam

Synonyma

iti — takto; aṅga — můj milý (králi Parīkṣite); upadiśanti — navrhovali; eke — nĕkteří; vismṛtya — zapomínající; prāk — dříve; udāhṛtam — co bylo popsáno; muni — mudrců; vāsa — sídlo; nivāse — když Pán sídlí; kim — jak; ghaṭeta — může vzniknout; ariṣṭa — pohrom; darśanam — objevení se.

Překlad

Nĕkteří lidé navrhovali (že za potíže může Akrūrova nepřítomnost), ale zapomnĕli na slávu Nejvyššího Pána, kterou sami tak často popisovali. Jak může vůbec dojít k pohromám na místĕ, kde sídlí Osobnost Božství, sídlo všech mudrců?

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poskytuje tento vhled do tohoto verše: Ve Vārāṇasī se Akrūra stal slavným díky konání obĕtí na zlatých oltářích a svému hojnému rozdávání milodarů brāhmaṇům. Když se o tom doslechli obyvatelé Dvāraky, nĕkteří šířili pomluvy, že Kṛṣṇa považoval Akrūru za soka, a proto ho poslal do vyhnanství. Aby Pán Kṛṣṇa rozptýlil tuto novou a neuvĕřitelnou poskvrnu své povĕsti, vytvořil ve Dvārace různé pohromy, čímž přimĕl obyvatele, aby volali po Akrūrovĕ návratu, který Pán poté nařídil.

Verš

deve ’varṣati kāśīśaḥ
śvaphalkāyāgatāya vai
sva-sutāṁ gāṇdinīṁ prādāt
tato ’varṣat sma kāśiṣu

Synonyma

deve — když polobůh, Pán Indra; avarṣati — nesesílal déšť; kāśī-īśaḥ — král Vārāṇasī; śvaphalkāya — Śvaphalkovi (Akrūrovu otci); āgatāya — který přijel; vai — jistĕ; sva — svoji; sutām — dceru; gāndinīm — Gāndinī; prādāt — dal; tataḥ — potom; avarṣat — pršelo; sma — vskutku; kāśiṣu — v království Kāśī.

Překlad

(Starší řekli:) V minulosti, když Pán Indra zadržoval v Kāśī (Vārāṇasī) déšť, král toho mĕsta dal svou dceru Gāndinī Śvaphalkovi, který u nĕho byl tehdy na návštĕvĕ. V království Kāśī brzy začalo pršet.

Význam

Śvaphalka byl Akrūrův otec a obyvatelé mĕli pocit, že syn musí mít stejnou moc jako otec. Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že kvůli Akrūrovu vztahu se svým dĕdem z matčiny strany, králem Kāśī, Akrūra v dobĕ, kdy čelil potížím, odešel do tohoto mĕsta.

Verš

tat-sutas tat-prabhāvo ’sāv
akrūro yatra yatra ha
devo ’bhivarṣate tatra
nopatāpā na mārīkāḥ

Synonyma

tat — jeho (Śvaphalkův); sutaḥ — syn; tat-prabhāvaḥ — s jeho schopnostmi; asau — on; akrūraḥ — Akrūra; yatra yatra — kdekoliv; ha — vskutku; devaḥ — Pán Indra; abhivarṣate — poskytne déšť; tatra — tam; na — ne; upatāpāḥ — bolestné pohromy; na — ne; mārikāḥ — předčasná úmrtí.

Překlad

Kdekoliv se zdržuje jeho stejnĕ mocný syn Akrūra, Pán Indra poskytne dostatek deštĕ. To místo bude jistĕ prosté pohrom a předčasných úmrtí.

Verš

iti vṛddha-vacaḥ śrutvā
naitāvad iha kāraṇam
iti matvā samānāyya
prāhākrūraṁ janārdanaḥ

Synonyma

iti — takto; vṛddha — starších; vacaḥ — slova; śrutvā — když vyslechl; na — ne; etāvat — pouze této; iha — záležitosti; kāraṇam — příčina; iti — takto; matvā — uvažující; samānāyya — poté, co ho nechal přivézt zpĕt; prāha — řekl; akrūram — Akrūrovi; janārdanaḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Poté, co Pán Janārdana vyslechl tato slova starších, přestože si byl vĕdom toho, že Akrūrova nepřítomnost není jediná příčina zlých znamení, ho nechal zavolat zpĕt do Dvāraky a řekl mu.

Význam

Jelikož je Pán Kṛṣṇa svrchovaný vládce, jisté potíže se ve mĕstĕ Dvārace očividnĕ objevily z Jeho vůle. Navenek mohla tato zla způsobit Akrūrova nepřítomnost a také nepřítomnost příznivého drahokamu Syamantaka. Mĕli bychom si však připomenout, že Dvārakā je vĕčné sídlo Pána Kṛṣṇy; je to mĕsto božské blaženosti, protože tam sídlí Pán. Přesto, aby Pán Kṛṣṇa sehrál své zábavy vládce z tohoto svĕta, učinil potřebné a zavolal Akrūru.

Verš

pūjayitvābhibhāṣyainaṁ
kathayitvā priyāḥ kathāḥ
vijñātākhila-citta jñaḥ
smayamāna uvāca ha
nanu dāna-pate nyastas
tvayy āste śatadhanvanā
syamantako maniḥ śrīmān
viditaḥ pūrvam eva naḥ

Synonyma

pūjayitvā — uctívající; abhibhāṣya — vítající; enam — ho (Akrūru); kathayitvā — hovořící; priyāḥ — příjemné; kathāḥ — námĕty; vijñāta — plnĕ si vĕdomý; akhila — všeho; citta — (Akrūrovo) srdce; jñaḥ — jenž znal; smayamānaḥ — s úsmĕvem; uvāca ha — pravil; nanu — jistĕ; dāna — dobročinnosti; pate — ó vládce; nyastaḥ — uchovávaný; tvayi — ve tvé péči; āste — je přítomný; śatadhanvanā — Śatadhanvou; syamantakaḥ maniḥ — drahokam Syamantaka; śrī-mān — výnosný; viditaḥ — známo; pūrvam — předem; eva — vskutku; naḥ — Námi.

Překlad

Pán Kṛṣṇa Akrūru uctil, důvĕrnĕ ho přivítal a promluvil k nĕmu příjemnými slovy. Potom se Pán, který dokonale znal Akrūrovo srdce, neboť zná vše, usmál a oslovil ho: „Ó vládce dobročinnosti, Śatadhanvā jistĕ zanechal výnosný drahokam Syamantaka ve tvé péči a je stále u tebe. My o tom celou tu dobu víme.

Význam

Jednání Pána Kṛṣṇy s Akrūrou zde potvrzuje, že je to ve skutečnosti Pánův velký oddaný.

Verš

satrājito ’napatyatvād
gṛhṇīyur duhituḥ sutāḥ
dāyaṁ ninīyāpaḥ piṇḍān
vimucyarṇaṁ ca śeṣitam

Synonyma

satrājitaḥ — Satrājita; anapatyatvāt — kvůli nepřítomnosti synů; gṛhṇīyuḥ — mĕli by přijmout; duhituḥ — jeho dcery; sutāḥ — synové; dāyam — dĕdictví; ninīya — po předložení; āpaḥ — vody; piṇḍān — a pamĕtních obĕtí; vimucya — po vyrovnání; ṛṇam — dluhů; ca — a; śeṣitam — zbývajících.

Překlad

„Jelikož Satrājit nemĕl syny, dĕdictví po nĕm by mĕli získat synové jeho dcery. Mĕli by zaplatit obĕti vody a piṇḍy k uctĕní jeho památky, vyrovnat nezaplacené dluhy svého dĕda a zbytek dĕdictví si ponechat.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī cituje tento příkaz smṛti o dĕdictví: patnī duhitaraś caiva pitaro bhrātaras tathā/tat-sutā gotra-jā bandhuḥ śiṣyāḥ sa-brahmacāriṇaḥ. „Dĕdictví přechází nejprve na manželku, potom (pokud manželka zemřela) na dcery, potom na rodiče, potom na bratry, potom na syny bratrů, potom na rodinné členy ze stejné gotry jako zemřelý a potom na jeho žáky včetnĕ brahmacārīch.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī dodává, že Satrājit nemĕl syny, jeho manželky byly zabity spolu s ním a jeho dcera Satyabhāmā nemĕla o drahokam Syamantaka, který představoval dĕdictví, zájem. Patřil tedy právoplatnĕ jejím synům.

V knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství Śrīla Prabhupāda vysvĕtluje: „Pán Kṛṣṇa tak naznačil, že Satyabhāmā již byla v jiném stavu a že její syn bude mít na drahokam oprávnĕný nárok a jistĕ ho Akrūrovi odebere (pokud by se ho snažil ukrýt).“

Verš

tathāpi durdharas tv anyais
tvayy āstāṁ su-vrate maṇiḥ
kintu mām agrajaḥ samyaṅ
na pratyeti maṇiṁ prati
darśayasva mahā-bhāga
bandhūnāṁ śāntim āvaha
avyucchinnā makhās te ’dya
vartante rukma-vedayaḥ

Synonyma

tathā api — přesto; durdharaḥ — neudržitelný; tu — ale; anyaiḥ — ostatními; tvayi — u tebe; āstām — mĕl by zůstat; suvrate — ó důvĕryhodný držiteli slibů; maṇiḥ — drahokam; kintu — pouze; mam — Mĕ; agra-jaḥ — Můj starší bratr; samyak — zcela; na pratyeti — nevĕří; maṇim prati — co se týče drahokamu; darśayasva — prosím ukaž jej; mahā-bhāga — ó nanejvýš požehnaný; bandhūnām — Mým příbuzným; śāntim — mír; āvaha — přines; avyucchinnāḥ — nepřerušené; makhāḥ — obĕti; te — tvé; adya — nyní; vartante — pokračují; rukma — ze zlata; vedayaḥ — jehož oltáře.

Překlad

„Přesto by drahokam mĕl zůstat ve tvé péči, ó důvĕryhodný Akrūro, protože nikdo jiný jej nemůže uchovat v bezpečí. Ukaž jej však prosím jen jedinkrát, neboť Můj starší bratr zcela nevĕří tomu, co jsem Mu o nĕm řekl. Takto, ó nanejvýš požehnaný, uklidníš Mé příbuzné. (Každý ví, že máš drahokam, neboť) nyní neustále konáš obĕti na oltářích ze zlata.“

Význam

I když po právní stránce mĕli Satyabhāmini synové na drahokam nárok, Pán Kṛṣṇa rozhodl ponechat jej v péči Akrūry, který používal bohatství drahokamu k nepřerušenému konání náboženských obĕtí. Akrūrova schopnost konat tyto obřady na oltářích ze zlata byla vskutku známkou moci drahokamu.

Verš

evaṁ sāmabhir ālabdhaḥ
śvaphalka-tanayo maṇim
ādāya vāsasācchannaḥ
dadau sūrya-sama-prabham

Synonyma

evam — takto; sāmabhiḥ — smířlivými slovy; ālabdhaḥ — pokáraný; śvaphalka-tanayaḥ — Śvaphalkův syn; maṇim — drahokam Syamantaka; ādāya — beroucí; vāsasā — do svého odĕvu; ācchannaḥ — ukryl; dadau — dal; sūrya — slunci; sama — rovný; prabham — co do záře.

Překlad

Śvaphalkův syn, takto zahanbený smířlivými slovy Pána Kṛṣṇy, odnesl drahokam z místa, kde jej ukryl, ve svém odĕvu a dal jej Pánu. Drahokam zářil jako slunce.

Význam

V této kapitole vidíme, kolik intrik, násilí a utrpení cenný drahokam způsobil. To je jistĕ dobrá lekce pro ty, kdo touží po klidném duchovním životĕ.

Verš

syamantakaṁ darśayitvā
jñātibhyo raja ātmanaḥ
vimṛjya maṇinā bhūyas
tasmai pratyarpayat prabhuḥ

Synonyma

syamantakam — drahokam Syamantaka; darśayitvā — po ukázání; jñātibhyaḥ — svým příbuzným; rajaḥ — znečištĕní; ātmanaḥ — (falešnĕ přisouzené) sobĕ; vimṛjya — odstraňující; maṇinā — s drahokamem; bhūyaḥ — znovu; tasmai — jemu, Akrūrovi; pratyarpayat — vrátil jej; prabhuḥ — Nejvyšší Pán.

Překlad

Všemocný Pán ukázal drahokam Syamantaka svým příbuzným, čímž rozptýlil falešná obvinĕní proti své osobĕ, a vrátil jej Akrūrovi.

Význam

Podruhé jsou pochybnosti o Pánovĕ povĕsti způsobené drahokamem Syamantaka rozptýleny samotným drahokamem. A podruhé Pán přinesl drahokam do Dvāraky, aby tam prokázal svou bezúhonnost. Tato úžasná série událostí ukazuje, že i když Pán Kṛṣṇa sestupuje do tohoto svĕta, Jemu „rovní“ mají sklon Ho kritizovat. Celý hmotný svĕt je nakažen sklonem vyhledávat chyby a v této kapitole Nejvyšší Pán ukazuje povahu této nežádoucí vlastnosti.

Verš

yas tv etad bhagavata īśvarasya viṣṇor
vīryāḍhyaṁ vṛjina-haraṁ su-maṅgalaṁ ca
ākhyānaṁ paṭhati śṛṇoty anusmared vā
duṣkīrtiṁ duritam apohya yāti śāntim

Synonyma

yaḥ — kdokoliv; tu — vskutku; etat — toto; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; īśvarasya — svrchovaného vládce; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; vīrya — statečností; āḍhyam — které je bohaté; vṛjina — hříšné reakce; haram — které odstraňuje; su-maṅgalam — nanejvýš příznivé; ca — a; ākhyānam — vyprávĕní; paṭhati — pronáší; śṛṇoti — slyší; anusmaret — vzpomíná na; — nebo; duṣkīrtim — špatnou povĕst; duritam — a hříchy; apohya — odhánĕjící; yāti — dosáhne; śāntim — míru.

Překlad

Toto vyprávĕní, bohaté na popisy statečnosti Pána Śrī Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství, odstraňuje hříšné reakce a udílí vše příznivé. Každý, kdo je pronáší, slyší nebo na nĕ vzpomíná, odežene svou pohanu a hříchy a dosáhne míru.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k padesáté sedmé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Satrājitova vražda a navrácení drahokamu.“